Hotărârea nr. 66/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi

abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 433/29.10.2009

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 230/2007 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1588/2007;

În baza dispoziţiilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

În considerarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Sectorului 1;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 433/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 să elibereze atestate de administrator de imobile pentru persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulamentul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre şi care au promovat examenul organizat în acest sens.

Art.3. (1). În vederea acoperirii cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării examenului, candidaţii care se înscriu la examen achită o sumă de 250 lei, care constituie venit la bugetul local. Candidaţii respinşi la o sesiune de examen, achită suma în cauză pentru fiecare sesiune ulterioară la care participă.

(2). Suma menționată la alin.(1) se va plăti la casieriile Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 433/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

Art.5. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/25.02.2008 privind aprobarea componenţei Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrative – teritorială a Sectorului 1, a Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare şi aprobarea Regulementului privind atestarea calităţii de administrator de imobile, cu modificările şi completările ulterioare rămâne în vigoare, mai puţin Anexa nr. 1 care este şi rămâne abrogată.

Art.6. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                               CONTRASEMNEAZÃ,

              Ion Brad                                                                            SECRETAR

 

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     66

Data:.  28.04.2011

 

 

 

     Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.66/28.04.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              Ion Brad

 

 

 

 

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii

de administrator de imobile

 

 

CAPITOLUL I

Procedura de înscriere

 

 

Art. 1. (1). La examenul pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, se pot prezenta persoanele fizice care au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical.

(2). Persoanele fizice care solicită înscrierea la examenul pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, trebuie să aibă minim studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat şi dovada absolvirii unui curs de pregătire / formare profesională organizat, în condiţiile legii, de către organizaţii / instituţii  abilitate / acreditate în acest sens.

Art. 2. (1). În vederea înscrierii la examenul pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, candidatul, va depune la registratura Poliţiei Locale a Sectorului 1 un dosar cu următoarele acte:

a)      cererea tip de înscriere;

b)      curriculum vitae;

c)      act de identitate B.I. / C.I., original şi copie xerox;

d)     actele de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, act de divorţ, dacă este cazul), original şi copie xerox;

e)      actele de studii (minimum diplomă de bacalaureat), original şi copie xerox;

f)       certificatul de pregătire / formare profesională, emis de către organizaţii / instituţii abilitate / acreditate în acest sens, original şi copie xerox;

g)      certificatul de cazier judiciar, în original şi în termen de valabilitate;

h)      declaraţie pe proprie răspundere cu următorul conţinut „ Cunoscând prevederile art. 292 Cod penal declar faptul că ”nu am suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare”, în original. 

i)        adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că nu este în evidenţă cu boli neuropsihice, în original;

j)        dovada achitării sumei de 250 lei.

(2). Funcţionarul din cadrul compartimentului de specialitate din Poliţia Locală a Sectorului 1 care verifică dosarul cu documentele prevăzute la alin. (1) asigură certificarea „ conform cu originalul ” a copiilor xerox depuse.

(3). În situaţia în care dosarul se transmite de către solicitant prin intermediul serviciilor poştale, documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie legalizate de un notar public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale, cum modificările şi compeltările ulterioare, caz în care nu mai este necesară prezentarea în original a înscrisurilor de la punctele c), d), e) și f).

 

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea examenului. Notarea probelor.

 

Secţiunea 1 – Reguli generale

 

            Art. 3. Sesiunile de examen vor fi organizate, de regulă, o dată pe semestru, ţinând cont şi de numărul solicitărilor primite.

            Art. 4. Dosarele trebuie depuse cel mai târziu cu 5 de zile înainte de data stabilită pentru examen.

Art. 5. (1). Data, ora, locul şi bibliografia examenului vor fi aduse la cunoştinţa solicitantului, prin afişare la sediul Poliţiei Locale a Sectorului 1, cu minimum 20 de zile înainte de data desfăşurării examenului.

(2). În anunţul de susţinere a examenului, se vor menţiona data, ora şi locul atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu, cu respectarea termenelor din prezentul Regulament.

Art. 6. În vederea organizării examenului, Comisia de examinare va stabili bibliografia selectivă, cu incidenţă asupra activităţii de administrare imobile

Art. 7. Examenul constă în 3 etape, şi anume: verificarea şi validarea dosarelor de candidat, proba scrisă şi interviul.

 

Secţiunea 2 – Etapa verificării şi validării dosarelor de candidat

 

            Art. 8. (1). Comisia de examinare verifică dosarele candidaţilor, astfel cum au fost primite de compartimentul de specialitate din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1.

            (2). În urma operaţiunii de la alin. (1) Comisia de examinare stabileşte admiterea sau respingerea dosarului. Un dosar poate fi respins doar în cazul în care nu conţine toate înscrisurile prevăzute la art. 2 alin. (1) și din analiza acestora rezultă că nu îndplinește condițiile legale sau medicale pentru a exercita această calitate..

           

 

Secţiunea 3 – Proba scrisă

 

            Art. 9. (1). Proba scrisă se desfăşoară pe parcursul unei singure zile, prin susţinerea unui test grilă.

(2). Proba scrisă presupune redactarea a 3 variante de teste tip grilă, numerotate de la 1 la 3, fiecare variantă având 20 de întrebări, cu câte 2 – 5 posibilităţi de răspuns, cu unul, mai multe sau niciun răspuns corect. Cele 20 de întrebari vor fi notate cu 0,5 puncte şi vor fi  luate în calcul şi punctate numai răspunsurile complete şi corecte.

(3). Durata probei scrise este de maximum o ora.

Art. 10. (1). Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise, se va face apelul nominal al candidaţilor în vederea verificării identităţii acestora, pe baza cărţii de identitate / buletinului de identitate.

(2). După semnarea de către candidaţi a tabelului de prezenţă, ieşirea din sală a acestora, sub orice motiv, fără acceptul unui membru al comisiei de examinare, atrage eliminarea din examen. Accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane străine, în afara membrilor Comisiei de examinare, în sala de examen este interzis.

(3). După îndeplinirea formalităţilor prealabile, membrii Comisiei de examinare prezintă candidaţilor plicurile sigilate cu seturile de întrebari tip grilă, din care fiecare candidat va extrage una din cele 3 variante, care va constitui subiectul examenului.

(4). Grilele vor fi completate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Comisia de examinare, purtand ştampila acesteia în colţul din stânga sus, iar în colţul din dreapta sus, numele şi prenumele candidatului, ce va fi completat de acesta. De asemenea, pe colile care constituie ciorne, puse la dispoziţie şi ştampilate de Comisia de examinare, fiecare participant trebuie să – şi înscrie numele şi prenumele în clar.

(5). În cazuri justificate un candidat poate solicita părăsirea temporară a sălii de examen, iar în acest sens el trebuie să fie însoţit de un membru al Comisiei de examinare, până la înapoierea în sala de examen.

(6). În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării examenului, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare, a telefoanelor mobile ori a oricăror alte mijloace de comunicare la distanţă.

(7). Nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (6) din prezentul Regulament atrage eliminarea din examen. Comisia de examinare, constatând utilizarea unor surse de informare nepermise, inclusiv copierea lucrărilor altor candidaţi, va elimina candidatul respectiv din sală, va face menţiunea " anulat " pe lucrare şi va consemna cele întâmplate într–un proces–verbal.

(8). Candidaţii eliminaţi din examen sau cei care au întarziat vor putea participa la o sesiune ulterioară de examinare, în condiţiile prezentului Regulament.

(9). Candidatul are obligaţia de a preda lucrarea şi ciornele folosite, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea tuturor lucrărilor.

(10). Este declarat admis la proba scrisă, candidatul care a acumulat un total de 5 puncte din maxim 10 puncte posibile.

(11). Lista rezultatelor probei scrise va fi afişată în ziua examenului, la sediul Poliţiei Locale a Sectorului 1.

Art. 11. (1). Contestaţiile la proba scrisă se formulează în scris şi se depun la registratura Poliţiei Locale a Sectorului 1 în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(2). Contestaţiile la proba scrisă se soluţionează în 24 de ore de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(3). Soluţia dată de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi se afişează la sediul Poliţiei Locale a Sectorului 1.

 

Secţiunea 4 – Interviul.

 

            Art. 12. (1). Candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă, inclusiv cei cărora le-au fost admise contestaţiile pot susţine proba interviului.

(2). În cadrul probei respective, se verifică cunoştinţele asimilate din bibliografia comunicată pentru susţinerea examenului.

(3). Interviul constă în adresarea de către fiecare membru al comisiei a unei singure întrebări candidatului.

(4). Fiecare membru al comisiei va puncta răspunsul formulat de candidat, cu puncte de la unu la zece, în funcţie de corectitudinea acestuia.

(5). Întrebările şi răspunsurile la interviu, se consemnează în procesul-verbal al probei interviului, alături de datele de identificare ale candidatului, de către secretarul Comisiei de examinare.

(6). După acordarea de către membrii comisiei a punctajului pentru întrebarea adresată de fiecare dintre ei, se face media aritmetică a punctelor întrunite, care reprezintă rezultatul probei interviului, consemnat ulterior într-un tabel.

(7). Este declarat admis, în urma susţinerii probei interviului, candidatul care a obţinut minimum 5 puncte dintr-un total de 10 puncte.

(8). Rezultatul se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de Comisia de examinare şi se afişează la sediul Poliţiei Locale a Sectorului 1.

Art. 13. (1). Contestaţiile la proba interviului se formulează în scris şi se depun la registratura Poliţiei Locale a Sectorului 1 în termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor la interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(2). Contestaţiile la proba interviului se soluţionează în 24 de ore de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(3). Soluţia dată de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi se afişează la sediul Poliţiei Locale a Sectorului 1.

 

Secţiunea 5 – Dispoziţii finale

 

Art. 14. (1). Candidatul care a promovat ambele probe de examen, va fi declarat admis, urmând să intre în posesia Atestatului care îi certifică calitatea de administrator de imobile.

 (2). Lista rezultatelor finale va fi afişată în termen de 48 de ore de la data susţinerii ultimei probe de examinare, la sediul Poliţiei Locale a Sectorului 1.

(3). Întreaga documentaţie care a stat la baza desfăşurării examenului va fi arhivată, prin grija Comisiei de examinare.

(4). Până la eliberarea atestatului de administrator de imobile, candidatul declarat admis, nu poate profesa ca administrator imobile.

 

 

CAPITOLUL III

Eliberarea şi retragerea atestatului

 

Art. 15. (1). Atestatul de administrator de imobile se eliberează prin grija Comisiei de examinare, în termen de maxim 30 de zile de la data afişării listei cu persoanele care au promovat examenul.

(2). Primarul Sectorului 1 certifică lista cu persoanele admise la examen şi semnează atestatele.

Art. 16. (1). Atestatul de administrator de imobile, se poate retrage de către autoritatea administraţiei publice locale care l-a eliberat, respectiv Primarul Sectorului 1, în următoarele situaţii:

a)                  persoana atestată a suferit o condamnare printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă şi executorie, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

b)                  persoana atestată nu mai îndeplineşte una din condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) – (2) din prezentul Regulament;

c)                  din oficiu, în cazul în care se constată săvârşirea unor abateri grave de la normele legale în vigoare, incidente activităţii de administrator de imobile.

(2). Compartimentul de specialitate din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1 este entitatea care constată existenţa uneia dintre situaţiile care necesită retragerea atestatului în baza verificărilor efectuate în acest sens. Compartimentul are dreptul de a solicita înscrisuri, documente care să ateste una din situaţiile de la alin. (1).

(3). În urma aplicării dispoziţiilor alin. (2) Compartimentul de specialitate întocmeşte un dosar al cauzei respective, pe care îl transmite Comisiei de examinare care îl analizează şi hotărăşte dacă este incidentă una din situaţiile de la alin. (1).

(4). Comisia de examinare, pe baza dosarului primit, în cazul în care constată existenţa unei cauze de retragere a atestatului va întocmi un raport cu propuneri către Primarul Sectorului 1.

(5). Retragerea atestatului de administrator de imobile se dispune, pentru fiecare caz în parte, prin dispoziţie a Primarului Sectorului 1. Dispoziţia de retragere a atestatului se afişează la sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, respectiv Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi se comunică persoanei în cauză.

(6). Dispoziţia Primarului Sectorului 1 privind retragerea atestatului poate fi atacată în justiţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(7). Persoana pentru care s-a dispus retragerea atestatului, prin dispoziţie de Primar, este obligată să depună documentul la sediul Poliţiei Locale a Sectorului 1, în original, la Compartimentul de specialitate, care îl va transmite Comisiei de examinare.

 

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 17. (1). Prevederile Regulamentului se completează cu dispoziţiile altor acte normative în domeniu.