Hotărârea nr. 65/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 65 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modul de executare a obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1

 

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

În conformitate cu dispoziţiile Codului Penal şi al Codului de Procedură Penală privind obligaţia persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

            Ţinând cont de Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2.355/2008 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea executării obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public impusă de către instanţa de judecată;

            Văzând Protocolul – Cadru de Colaborare nr. 12284/13.07.2009 încheiat între Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Actul Adiţional nr. 31890/25.11.2010 la Protocolul – Cadru de Colaborare;

            În temeiul prevederilor art.45, alin. (1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind modul de executare a obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă lista cu locurile unde persoanele fizice obligate la prestarea unei activităţi neremunerate o vor executa, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul Sectorului 1 va emite o dispoziţie privind Programul - Cadru de supraveghere şi control având ca obiect executarea sancţiunii prestării unei activităţi neremunerate de către persoana condamnată sau minor pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1.

 

Art. 4. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     65

Data:.  28.04.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.65/28.04.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              Ion Brad

 

 

 

 

 

 

Regulament

privind modul de executare a obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1

 

 

 

Art. (1) Executarea obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 se desfăşoară potrivit  Ordinului  Ministrului Justiţiei nr. 2.355/2008.

 (2) În vederea punerii în executare a obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată  pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 încheie protocoale – cadru de colaborare cu  serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti.  

(3) Obligația de a presta o activitate neremunerată se aplică numai persoanelor fizice condamnate sau minorilor care au domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 1.

(4) Obligația de a presta o activitate neremunerată poate fi aplicată numai dacă măsura este stabilită de instanţa de judecată.

Art. 2. (1) La solicitarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Poliţia Locală a Sectorului 1 va transmite în scris, pentru fiecare caz în parte, natura activităţilor ce pot fi prestate de către persoana condamnată sau minor, în Sectorul 1.

(2) La stabilirea activităţilor de la art. (2) se vor avea în vedere aptitudinile fizice şi psihice ale persoanei condamnate sau minorului, precum şi nivelul pregătirii profesionale a acestuia.

 (3) Obligația de a presta o activitate neremunerată se execută cu respectarea normelor de protecţie a muncii.

            Art. 3.  În executarea hotărârii judecătoreşti şi a mandatului de executare în cauză, directorul general al Poliţiei Locale a Sectorului 1 emite de îndată o decizie prin care stabileşte conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de persoana condamnată sau minor, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul de lucru, potrivit comunicării primite din partea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

            Art. 4. (1) Supravegherea modului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi neremunerate se realizează de către Poliţia Locală a Sectorului 1 prin intermediul persoanelor desemnate de către directorul general.

            (2)  Pentru fiecare caz în parte Poliţia Locală a Sectorului 1, va întocmi un program de supraveghere şi control aprobat de directorul general al instituţiei, conform Programului – Cadru elaborat de Primarul Sectorului 1.

            (3) Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1/Consiliul Local al Sectorului 1 în care îşi va desfăşura activitatea persoana condamnată sau minorul sunt obligate să acorde sprijinul necesar poliţiştior locali desemnaţi pentru activitatea de supraveghere şi control.

            Art. 5. În cazul în care persoana condamnată sau minorul, cu rea-voinţă, nu se prezintă pentru luarea în evidenţă şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau nu îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, Poliţia Locală a Sectorului 1 va sesiza de îndată Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a dispune măsurile legale.       

            Art. 6. (1) Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1 şi/sau Consiliului Local al Sectorului 1 desemnate pentru executarea unei activităţi neremunerate sunt obligate să comunice operativ Poliţiei Locale a Sectorului 1, toate datele şi informaţiile solicitate cu privire la executarea sancţiunii.

            (2) Direcţiile de specialitate vor întocmi norme de orientative de muncă aprobate de conducerile respective care să facă posibilă exercitarea controlului, la diferite intervale de timp, de către poliţiştii locali desemnaţi în acest sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local

nr.65/28.04.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              Ion Brad

 

 

 

 

 

 

Lista cu locurile unde persoanele fizice obligate la prestarea unei activităţi  neremunerate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1

  îşi vor îndeplini această obligaţie

 

 

 

 

 

  1. Parcurile, grădinile, locurile de agrement aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1;
  2. Căminele pentru copii şi bătrâni, creşele, orfelinatele aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
  3. Spitalele, şcolile, grădiniţele şi celelalte unităţi socio-culturale aflate în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi  Unităţilor Sanitare Publice;

      4.    Locaţiile Serviciului Poliţia Animalelor din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1.