Hotărârea nr. 64/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 64 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de  investiţii „Consolidare, refuncţionalizare Pavilion Bucătărie din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina” din strucutura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive întocmită de Primarul Sectorului 1, precum şi  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare adresa înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 12318/15.04.2011 privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Consolidare, refuncţionalizare Pavilion Bucătărie din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina”;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(2) şi  art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, refuncţionalizare Pavilion Bucătărie din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina” din strucutura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.:     64

Data:.  28.04.2011

     Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.64/28.04.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              Ion Brad

 

 

 

 

 

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI  AI  OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

 

„Consolidare, refuncţionalizare Pavilion Bucătărie din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina” din strucutura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

                                                VALOAREA  TOTALĂ  A  INVESTIȚIEI :

 

 

fără TVA

 

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

3.209,70

 

760,59

 

3.980,02

 

943,13

 

                  Din care C+M :

 

 

fără TVA

 

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

2.816,85

 

667,50

 

3.492,89

 

827,70

 

§  EȘALONAREA  INVESTIȚIEI ( INV/C+M )

 

ANUL 1

Investiție

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

1.600

 

379,15

C+M

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

 

1.400

 

 

331,75

 

                       

ANUL 2

Investiție

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

2.380,02

 

      563,98

C+M

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

2.092,89

 

495,95

 

 

§  DURATA DE REALIZARE : 18 luni

 

§  Suprafaţa: 750 mp