Hotărârea nr. 63/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 63 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                               

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă,

în suprafaţă de 992,48 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 250,76 mp,

situat în Bucureşti, str. Pajurei nr. 13, sector 1, în administrarea Poliţiei Locale a Sectorului 1

 

 

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală a  Sectorului 1;

Înconformitate cu prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale;

Văzând prevederile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

În baza dispoziţiilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti                                         nr. 201/17.02.2002 privind transmiterea unui spaţiu din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea funcţionării unor servicii publice de interes local, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.279/2002;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti  nr. 371/26.11.2009 privind trecerea Cantinei Centrale de Ajutor Social din administrarea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/2010 privind revocarea dreptului de administrare al Cantinei Centrale de Ajutor Social asupra spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în str. Pajurei nr. 13, sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art. 80, art.81, alin.(1)  şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă transmiterea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 992,48 m.p. şi teren aferent în suprafaţă de 250,76 mp, situat în Bucureşti,                                      str. Pajurei nr. 13, sector 1, în administrarea Poliţiei Locale a Sectorului 1.

            Art.2. Prin prezenta hotărâre Poliţia Locală a Sectorului 1 nu va schimba destinaţia spaţiului transmis în administrare, respectiv: funcţionarea unor servicii publice de interes local.

            Art.3. Predarea – primirea spaţiului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces – verbal încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Poliţia Locală a Sectorului 1.

            Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, și Directorul General al Poliției Locale Sector 1 să semneze Procesul verbal menționat la art.3.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                        Ion Brad                                                                             SECRETAR,

 

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     63

Data:  05.04.2011