Hotărârea nr. 62/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 / 2011

 

Municipiul BucureŞti

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfăşurării activităţii PRIETENUL MEU DE ALTĂ  ETNIE , 

efectuată cu ocazia zilei internaţionale a romilor

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind Strategia pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.,,n’’ şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.  Se aproba desfăşurarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şo Protecţia Copilului Sector 1, prin Biroul de Relaţii Interetnice, a  activităţii Prietenul meu de altă etnie, în data de 08.04.2011,  conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

             Art.2.  Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea acestei activităţi se suportă din bugetul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi  Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                            Ion Brad                                                              SECRETAR,

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

            Nr.:     62

Data:   05.04.2011

 

                                                                                                            Anexa  nr.1

                                                                                           la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                     nr. 62/05.04.2011

                                                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                             Ion Brad

 

 

Activităţile desfăşurate în cadrul evenimentului

PRIETENUL MEU DE ALTĂ ETNIE” din data de 08.04.2011

 

1.                       Secţionarea şcolilor participante:

  Se vor selecţiona un număr de 5 şcoli de pe raza sectorului 1 prin tragere la sorţi. Din 28 de şcoli de pe raza sectorului 1 s-au extras 5: Școlile nr.13, nr.192, nr.183, nr. 182, nr.177.

 

2.                       Contactarea Inspectoratului Şcolar al Sectorului 1 în vederea obţinerii sprijinului şi acceptului de desfăşurare a acţiunii în respectivele unităţi de învăţământ. Apoi se vor contacta conducerile celor 5 şcoli generale implicate în vederea explicării paşilor acţiunii şi a responsabilităţii acestora în acestă acţiune. Fiecare şcoală va trimite câte 3 compuneri şi 3 desene care vor avea ca temă “Prietenul meu de altă etnie”. Desenele vor fi realizate de către copiii de clasa a III-a, iar compunerile de către copiii din clasele a IV-a. Fiecare şcoală va selecţiona cele mai bune lucrări şi le va trimite instituţiei noastre până la data de 06.04.2011.

 

3.                       Formarea juriului şi alegerea lucrărilor. Juriul va fi compus din persoane din cadrul instituţiei noastre, respectiv: Directorul General – Dănuţ Ioan Fleacă, Directorul General Adjunct - Doina Rozetty Prescură, Şeful Biroului Relaţii Interetnice - Ioana Zabarcencu, Şeful Serviciului Prevenire Marginalizare şi Integrare Socială - Dana Ivan. În urma analizării lucrărilor se va stabili modalitatea de repartizare a premiilor. Vor fi premiate lucrările originale care vor ilustra cât mai bine tema propusă .

Astfel vor participa 30 de copii din 5 şcoli de pe raza sectorului 1.

 

4. Organizarea expoziţiei şi seminarul. Compunerile şi desenele copiilor vor fi expuse în holul Centrului Metropolitan, unde vor putea fi vizionate de către invitaţi. În cadrul seminarului se va discuta despre semnificaţia acestei zile.

 

      5. Premierea lucrărilor

      Fiecare copil va fi premiat şi va primi pe lângă cadouri şi o diplomă de participare la această acţiune. Persoana desemnată de la fiecare şcoală va primi, de asemenea, o diplomă de participare şi un buchet de flori.

       Decernarea premiilor va avea loc în data de 08.04.2011, la ora 11.00 la Centrul Metropolitan, situat în Bulevardul Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucureşti.

 

BUGETUL ACTIVITĂŢII :

-         2 Premii    I x 150 lei  = 300 lei

-         2 Premii   II x 125 lei = 250 lei

-         2 Premii III x 100 lei  = 200 lei

-         24 mențiuni x 70 lei = 1680 lei

-           5 buchete de flori x 50 lei = 250 lei

_________________________________   

   Total: 2680 lei