Hotărârea nr. 61/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 61 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 209/12.10.2010 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 6 (şase) luni, a două autobuze,

de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 în scopul desfăşurării activităţii Grădiniţei nr. 285, situată în str. Witting nr. 15

 

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum  şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale;

            Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului                               României nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti nr. 209/2010 privind darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 6 (şase) luni, a două autobuze, de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1, în scopul desfăşurării activităţii Grădiniţei nr. 285, situată în Str. Witting nr. 15;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.80, art 81, alin.(2), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b” şi art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

           

Art.1. Se prelungeşte termenul stabilit de Hotărârea Consiliului Local Sector 1                                                                    nr. 209/2010 privind darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 6 (şase) luni, a două autobuze, de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1, în scopul desfăşurării activităţii Grădiniţei nr. 285, situată în Str. Witting nr. 15, cu o perioadă de 3 luni.

 

Art.2. Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, cele două entităţi interesate vor încheia un act adiţional la contractul de comodat, sens în care se împuternicesc domnul Dănuţ Ioan Fleacă, Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, respectiv conducătorul Grădiniţei nr. 285 să semneze actul adiţional.

 

           

 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                        nr. 209/12.10.2010 rămân nemodificate.

 

            Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1, Grădiniţa nr. 285 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce  la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                        Ion Brad                                                                               SECRETAR,

 

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     61

Data:   05.04.2011