Hotărârea nr. 60/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 60 / 2011

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru  încetarea aplicabilităţii  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                             nr. 37/15.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                   nr. 210/12.12.2010 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Feroviarilor  nr. 37B, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării activităţii

Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate

 

 

           

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit dispoziţiilor Legii învăţământului nr. 1/2011;

            Având în vedere  prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                 nr. 37/15.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                nr. 210/12.12.2010 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării activităţii Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate.

Luând în considerare Procesul – verbal din data de 18.03.2011 privind negocierea preţului de achiziţie a imobilului  din str. Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării activităţii Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân”;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Începând cu data adoptării prezentului act administrativ, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr. 37/15.03.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.12.2010 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării activităţii Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

                

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                        Ion Brad                                                                               SECRETAR,

 

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     60

Data:   05.04.2011