Hotărârea nr. 6/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 6 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

prin care se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului- « Positive Thinking Training», nr. 509925-LLP-2010-RO-COMENIUS-CAM (Accompanying Measures) din cadrul „Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii”

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

   Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale și al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti                                             nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor locale ale Sectoarelor 1-6;

            Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.525/22.12.2009 privind constituirea Administraţiei Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii;

Luând în considerare solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 22344/06.12.2010 înregistrată la sediul Primăriei  Sectorului 1 cu nr. 33725/15.12.2010;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2), lit.”q” şi art. 115, alin. (1) lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului- « Positive Thinking Training», nr. 509925-LLP-2010-RO-COMENIUS-CAM (Accompanying Measures) din cadrul „Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii”, în vederea derulării proiectului “Positive Thinking Training”.

Art.2. Se aprobă contribuţia Consiliului Local al Sectorului 1 la proiectul menţionat la                 art. 1 în sumă de 12.268 euro, sumă ce va fi suportată din bugetul local.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obţinerea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.5. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Administraţia Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     6

            Data:  31.01.2011