Hotărârea nr. 59/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 59 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011, a

 Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (anexa nr. 1), aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010,

modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/28.02.2011

 

        Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate întocmit de către  Direcţia Juridică şi  Resurse Umane:

         Ţinând cont de restabilirea normativului maxim de personal la nivelul subdiviziunii administrativ teritoriale Sector 1, prin suplimentarea cu 53 de posturi pentru serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, dar şi pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite exclusiv pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, cu încadrarea în fondurile alocate, se impune o regândire a întregului sistem instituţional şi reorganizarea prin înfiinţarea celor 53 de posturi raportat la necesităţile reale, în regim de urgenţă, a aparatului de specialitate ce cuprinde în structura sa organizatorică Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1.

       În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Instrucţiunile pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006;

       Cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

         Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

         Cu respectarea prevederilor Legii nr. 202/2010 – privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor;

         Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

          Luând în considerare propunerea privind modificarea şi completarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011, înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  prin adresa înregistrată sub nr.880356/21.03.2011.

         În baza prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică şi se completează art. 1  şi anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 29/ 28.02.2011 şi va avea următorul cuprins:

 

      “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, pe anul 2011 conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre, astfel cum a fost modificat şi completat.”

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010  şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/28.02.2011  rămân nemodificate.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  comunicării.

Art.4 Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                        Ion Brad                                                                               SECRETAR,

 

                                                                                                         Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     59

Data:   05.04.2011

 

Anexa Nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 59/05.04.2011
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ
Ion Brad
"Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 218/29.10.2010-PLAN DE OCUPARE FUNCŢII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PENTRU ANUL 2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE- MODIFICAT ŞI COMPLETAT ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2011"
Functia publicaNr. maxim de functii publiceNr. de functii publice ocupateNr. de functii publice vacanteNr.maxim de functii publice care vor fi infinţate Nr. maxim de functii publice supuse reorganizăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovării rapideNr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare
secretar al judetului00000000
secretar al consiliului local11000000
director general00000000
director general adjunct00000000
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 66000003
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate00000000
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 44001000
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate00000000
sef serviciu1414000000
sef birou77060000
functii publice de conducere specifice-arhitect sef11000000
Total categoria functionari publici de conducere3333061003
auditor clasa I grad profesional asistent22002001
auditor clasa I grad profesional principal22000201
auditor clasa I grad profesional superior33000001
consilier juridic clasa I grad profesional debutant11001000
consilier juridic clasa I grad profesional asistent54102103
consilier juridic clasa I grad profesional principal22002201
consilier juridic clasa I grad profesional superior22000200
consilier clasa I grad profesional debutant00050005
consilier clasa I grad profesional asistent7674213012035
consilier clasa I grad profesional principal5050042941025
consilier clasa I grad profesional superior353502029015
expert clasa I grad profesional debutant00000000
expert clasa I grad profesional asistent00000000
expert clasa I grad profesional principal00000000
expert clasa I grad profesional superior00000001
inspector clasa I grad profesional debutant00000001
inspector clasa I grad profesional asistent11001000
inspector clasa I grad profesional principal11001100
inspector clasa I grad profesional superior00000100
functii publice specifice clasa I00000000
alte funcţii publice specifice (manageri publici)00000000
Total functii publice clasa I1801773126891089
referent de specialitate clasa II grad profesional debutant00000000
referent de specialitate clasa II grad profesional asistent11001001
referent de specialitate clasa II grad profesional principal00000100
referent de specialitate clasa II grad profesional superior88002004
functii publice specifice clasa II00000000
Total functii publice clasa II99003105
referent clasa III grad profesional debutant00060006
referent clasa III grad profesional asistent1010089008
referent clasa III grad profesional principal9901284012
referent clasa III grad profesional superior2221110145012
functii publice specifice clasa III00000000
Total functii publice clasa III4140136319038
Total functii publice executie2302264481021010132
Total functii publice2632594541031010135
"Prin Hotararea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 410/13.12.2007, Directia Inspectie unde era prevazuta functia publica de sef birou, a fost preluata de Directia Generala de Politie Comunitara Sector 1."
"Prin Dispozitia Primarului Sectorului 1 nr. 1442/03.04.2006, domnul Dinca Emanoil a fost suspendat din functia publica pe care o detinea, pana la scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale sau pana la achitarea sau incetarea procesului penal dispusa de catre instantele de judecata, drept pentru care precizam ca acesta este un post finantat. "
"APROB PRIMAR,"
ANDREI IOAN CHILIMAN
"DIRECTIA JURIDICA SI RESURSE UMANE,"
DIR. EXE. ADJ.
DANIELA NICOLETA CEFALAN
"SEF BIROU RESURSE UMANE,"
ROXANA STEFANIA MOISE
"INTOCMIT,"
IULIAN GHINESCU

Persoane de contact - Compartimentul Evidenţă Informatizată
Numele şi prenumeleTelefon mobilTelefon fixInstituţii publice locale (judeţe)
Tunaru Nelu07262210510374112828BRĂILA
BUZĂU
CONSTANŢA
MEHEDINŢI
OLT
SIBIU
TELEORMAN
TULCEA
VÂLCEA
Stan Adrian07236560880374112828BISTRIŢA-NĂSĂUD
BRAŞOV
DÂMBOVIŢA
GIURGIU
ILFOV
SĂLAJ
Muşat Marian0374112828CĂLĂRAŞI
CARAŞ -SEVERIN
IAŞI
TIMIŞ
VRANCEA
Cojocaru Gabriel0374112826BIHOR
BUCUREŞTI
GALAŢI
HARGHITA
HUNEDOARA
SUCEAVA
Moise Bogdan07248123560374112826ARAD
ARGEŞ
BACĂU
BOTOŞANI
CLUJ
COVASNA
GORJ
IALOMIŢA
Pavel Bogdan07228416460374112828ALBA
DOLJ
PRAHOVA
MARAMUREŞ
MUREŞ
NEAMŢ
SATU MARE
VASLUI