Hotărârea nr. 56/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 56 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 281/22.12.2010 privind concesionarea prin licitaţie publică, în condiţiile legii, a terenului aferent construcţiei,

 în suprafaţă de 5235 mp., situat în str. Mureş nr. 51, Sector 1

(Piaţa Agroalimentară Mureş), în vederea amenajării unui complex multifuncţional

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 281/22.12.2010 privind concesionarea prin licitaţie publică, în condiţiile legii, a terenului aferent construcţiei în suprafaţă de 5235 mp. situat în str. Mureş nr. 51, Sector 1 (Piaţa Agroalimentară Mureş), în vederea amenajării unui complex multifuncţional;

În temeiul, art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 281/22.12.2010, care va avea următorul conţinut: Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, în condiţille legii, a terenului în suprafaţă de 5369,751 mp, situat în Str. Mureş  nr.18-24, Sector 1, (Piaţa Agroalimentară Mureş), identificat potrivit planului  din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 281/22.12.2010 rămân nemodificate.

Art.4.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:     56

Data:.  22.03.2011