Hotărârea nr. 55/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 55 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                               

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.222/03.07.2008 privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru

vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, modificată prin

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.74/24.03.2009

 

           

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Legislație și Spaţii cu altă Destinaţie decât cea de Locuinţă;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, art.6;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.215/23.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 01.06.2008;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.222/03.07.2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.74/24.03.2009;

Având în vedere solicitarea domnului Cristian Dumitrescu, înregistrată sub nr.7956/21.03.2011;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a şi art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr.215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se  modifică  art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.222/03.07.2009 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.74/24.03.2009, în sensul înlocuirii domnului Cristian Dumitrescu – consilier ales al Sectorului 1 cu domnul Adrian Tănăsescu - consilier ales al Sectorului 1.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.222/03.07.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.74/24.03.2009;

 rămân neschimbate.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audienţe şi persoanele nominalizate la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     55

Data:.  22.03.2011