Hotărârea nr. 52/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 52 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului local de organizare şi funcţionare a

Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului şi urbanism

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul Şef al Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu și al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului încpnjurător a Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare coroborate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 7/2011 din 02/02/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 242/2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), art. 81 şi art. 115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.   Se aprobă Regulamentul local de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă.

Art.3. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Arhitectul Şef al Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.:     52

Data:.  22.03.2011

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.52/22.03.2011

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA A TERITORIULUI ŞI URBANISM

 

         

 

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism (denumită în continuare C.T.A.T.U.) este un organism consultativ cu atribuţii de analiză, expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului şef.

Art. 2

C.T.A.T.U. este formată din specialişti atestaţi din domeniul amenajării teritoriului,  urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport.

Art. 3

C.T.A.T.U. functioneaza în coordonarea primarului, în baza prezentului Regulament.

Art. 4

Convocarea şi secretariatul comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului şef.

Art. 5

Componenţa nominală a C.T.A.T.U., precum şi regulamentul de funcţionare se aprobă de consiliul local la propunerea primarului, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului şef.

Art. 6

C.T.A.T.U. fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competenţelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Art. 7

Durata activitaţii C.T.A.T.U. se stabileste pe perioada mandatului primarului, de la data constituirii acesteia.

 

 

 

Capitolul II

ATRIBUTII ALE COMISIEI TEHNICE

DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

 

Art. 8

C.T.A.T.U. sprijină structura de specialitate din subordinea arhitectului şef al sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în domeniul ei de activitate.

Art. 9

C.T.A.T.U. analizează documentaţiile de urbanism promovate în baza unui raport, întocmit de catre şeful structurii de specialitate, stabilind o rezoluţie pentru lucrările discutate, aflate pe ordinea de zi a şedinţei respective.

Art. 10

C.T.A.T.U. fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului şef, pe baza avizelor emise anterior de instituţiile competente.  

 

 

 

Capitolul III

 

ORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE

DE AMENAJAREA A TERITORIULUI ŞI URBANISM

 

 

Art. 11

C.T.A.T.U. este compusa din 5 (cinci) membri permanenţi şi 2 (doi) membri supleanţi, specialişti atestaţi din domeniul amenajării teritoriului,  urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, precum şi din domeniul sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori, ingineri de reţele edilitare, transport, numiţi pe baza de “Curriculum Vitae”  şi experienţa în domeniu atestata prin lucrări.

Consilierii Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ai consiliilor locale de sector nu pot fi membri ai C.T.A.T.U.

Art. 12

La şedintele C.T.A.T.U. pot fi invitaţi directori şi şefi servicii din cadrul sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, specialiştii Serviciului de Proiecte Urbane – Direcţia Generală de Dezvoltare Urbană - PMB, reprezentantii Oficiului Naţional de Cadastru, ai M.D.R.T., ai Ministerului Culturii, Patrimoniului Construit şi Cultelor, consilieri locali.

Pentru activităţi deosebite pot fi invitaţi şi alţi specialişti, oameni de cultură, etc.

Art. 13

Comisia este îndrumată de un preşedinte ales prin rotaţie dintre membri acesteia.

Alegerea se face de către C.T.A.T.U. prin vot deschis, cu majoritate simplă. Mandatul preşedintelui este de 12 luni, dupa care se reface alegerea.

 

 

Capitolul IV

 

FUNCŢIONAREA COMISIEI TEHNICE

DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM

 

 

Art. 14

C.T.A.T.U. îşi desfasoară activitatea prin şedintele programate în funcţie de materialul supus analizei, pe baza unui program, conţinând lista documentaţiilor specifice propuse pentru analizare, întocmită de către structura de specialitate din subordinea arhitectului şef..

Art. 15

Deliberările sunt valabile când este întrunită majoritatea simplă a membrilor C.T.A.T.U.  Adoptarea concluziilor rezultate din analiza documentaţiilor se face prin vot deschis, fiind necesar acordul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

Art. 16

Fiecare documentaţie supusă analizării C.T.A.T.U.  va fi însoţită de un referat întocmit de personalul structurii de specialitate din subordinea arhitectului şef, conţinând punctul de vedere al acestora.

Art. 17

Documentaţiile pot fi prezentate de către autorii lor, specialişti cu drept de semnatură în domeniul urbanismului / amenajării teritoriului, de către arhitectul şef sau de către şeful structurii de specialitate.

Art. 18

Membrii C.T.A.T.U. autori de documentaţii, nu participă la votarea concluziilor legate de propriile lucrări.

Art. 19

Conţinutul deliberărilor va fi notat de catre secretariatul C.T.A.T.U. într-un registru ce se pastrează de către structura de specialitate din cadrul sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

Conţinutul acestui registru poate fi consultat de către cei interesati la sediul administraţiei locale, în baza unei programări prealabile.

Art. 20

Documentaţiile complete, împreună cu avizele C.T.A.T.U. vor fi înaintate Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator a Consiliului Local al sectorului 1, pentru avizare şi promovare spre aprobare.

 

 

 

Capitolul V

 

DISPOZITII  FINALE

 

Art. 21

Consiliul Local al sectorului 1, la propunerea Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, va putea aplica măsura revocării calităţii de membru al C.T.A.T.U., fară o procedură prealabilă, pentru următoarele motive:

-          Absentarea repetată motivată sau nemotivată (mai mult de doua şedinţe consecutive), care face imposibilă realizarea cvorumului (cap. D, art. 17), blocând astfel funcţionarea comisiei;

-          Avizarea favorabilă a unor documentaţii fară respectarea regulamentelor de urbanism şi a legislaţiei specifice;

-          Nerespectarea deciziilor administratiei locale şi a legislaţiei în vigoare;

-          Ineficienţa manifestată în cadrul şedinţelor comisiei.

Art. 22

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, prin structura de specialitate aflată în subordinea arhitectului şef instrumentează documentaţiile de urbanism (conform competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare), ţine secretariatul C.T.A.T.U., întocmeşte avizele tehnice de urbanism, având la baza rezoluţia stabilită în şedinţele C.T.A.T.U., promovează documentaţiile pe circuitul de aprobare.

Art. 23

Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.T.A.T.U. poate fi modificat la propunerea Consiliului local al sectorului 1, a arhitectului - şef sau a Primarului sectorului 1.

Art. 24

Prezentul Regulament intră în vigoare la 01.04.2011

Art. 25

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate şi actualizate cu evoluţia legislaţiei cu caracter general, precum şi cu cea a legislaţiei de specialitate.

Art. 26

Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.