Hotărârea nr. 51/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 51 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                            

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul

 Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de Specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.,,n’’, coroborate cu art.115, alin.(1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se stabileşte costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  la suma de 4.322  lei.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:     51

Data:. 22.03.2011