Hotărârea nr. 50/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 50 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi

al Complexului Social de Servicii Odăi din structura

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.,,n’’, coroborate cu art.115, alin.(1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/beneficiar şi costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi al Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel:

 

-          pentru Complexul Social de Servicii Străuleşti:

o   costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 2.431 lei;

o   costul mediul lunar de întreţienere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere este stabilit la suma de 751 lei.

 

-          pentru Complexul Social de Servicii Odăi:

o   costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 3.139 lei;

o   costul mediul lunar de întreţienere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere este stabilit la suma de 846 lei.

 

-          pentru componenta de protecţie în regim de urgenţă din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi:

o   costul mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 880 lei.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     50

Data:. 22.03.2011