Hotărârea nr. 5/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 5 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1         

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

   Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

            Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 – Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa Societăţii de Construcţii CCCF S.A. nr.2859/09.08.2010 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 21672/ 12.08.2010;

Luând act de adresele Primăriei Sectorului 1 nr. M1142/24.08.2010 şi                                   C1015/30.08.2010 înainte către S.C. CORD S.A. şi Ministerul Administraţiei şi Internelor;

Luând în considerare adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală Juridică nr. 1617/adm/20.09.2010 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu   nr. 1073/23.09.2010;

În temeiul art. 45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se solicită Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală iniţierea unui proiect de hotărâre de Guvern care să aibă ca obiect transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a bunului imobil reprezentând construcţie administrativă situat în str. Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, Bucureşti, având fundaţie de beton, structura din beton armat, pereţi din cărămidă, acoperiş tip terasă, cu amprentă la sol de 655,55 mp, suprafaţă construcţiei desfăşurată 2.622 mp.

 

Art.2. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     5

            Data:  31.01.2011