Hotărârea nr. 49/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 49 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                          

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul

 structurilor de tip rezidenţial şi în sistemul de asistenţă maternală din structura

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordonanţa Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.,,n’’, coroborate cu art.115, alin.(1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se stabileşte costul mediul lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenţial şi în sistemul de asistenţă maternală din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, astfel:

-          pentru componenta tip centru de plasament, centru maternal şi centru de zi, costul mediu lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 2.066 lei;

-          pentru casele de tip familial, costul mediul lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de  3.643  lei;

-          pentru Centrul de Asistare şi Protecţie pentru Copii cu Handicap Sf. Gavril, respectiv Centrul de Asistare şi Protecţie pentru Copii cu Deficienţă Auditivă Sf. Mihail, costul mediu lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de 1.552   lei;

-          pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist angajat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, costul mediu lunar de întreţinere/copil protejat este stabilit la suma de  1.747  lei.

Art.2. Pe baza costului mediul lunar de întreţinere/copil protejat, astfel cum este stabilit la art.1 din prezenta hotărâre, se decontează cheltuielile efectuate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru serviciile sociale oferite.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     49

Data:.  22.03.2011