Hotărârea nr. 47/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 47 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistenţă socială, cu sau fără cazare, inclusiv sistemul de asistenţă maternală ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr. 421/2008 privind stabilirea nivelurilor zilnice ale alocaţiei de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială ;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.,,n’’, coroborate cu art.115, alin.(1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă nivelurile alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistenţă socială cu sau fără cazare, inclusiv sistemul de asistenţă maternală ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     47

Data:. 22.03.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.47/22.03.2011

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

 

Nivelurile alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistenţă socială, cu sau fără cazare, inclusiv sistemul de asistenţă maternală ale

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru anul 2011

 

 

 

 

 

Tipul unităţilor de asistenţă socială

Suma/lei

Sistem rezidenţial pentru copii (C.S.S.)

 

13 lei

Centre maternale, şcoli speciale

13 lei

Căsuţe de tip familial pentru copii

16 lei

Unităţi de asistenţă pentru copiii infectaţi  HIV

24 lei

Centre de urgenţă pentru persoane adulte

13 lei (din care 4 lei mic dejun)

Centre pentru persoane vârstnice

13 lei

Centre de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu handicap

13 lei

Copii aflaţi în asistenţă maternală cu vârsta între 0-4 ani

11 lei

Copii aflaţi în asistenţă maternală cu vârsta peste 4 ani

13 lei

Centre de zi

11 lei

Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică

16 lei