Hotărârea nr. 46/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 46 / 2011

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                           

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatului între Fundaţia World Vision România şi

Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

pentru derularea Proiectului “Asistenţa umanitară în situaţii de dezastre”

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând  în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere Proiectul „Asistenţa umanitară în situaţii de dezastre”, elaborat în parteneriat de Fundaţia World Vision România şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(3) şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă parteneriatul între Fundaţia World Vision România şi Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru derularea Proiectului “Asistenţa umanitară în situaţii de dezastre”,  conform Anexei nr. 1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. În vederea punerii în aplicare a prevederilor art.1 din prezenta hotărâre, se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1  al municipiului Bucureşti, Convenţia de Parteneriat între Fundaţia World Vision România şi Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform  Anexei nr. 2, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

            Art.3. Primarul Sectorului1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Fundaţia World Vision România  și Serviciul Secretariat general, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     46

Data:. 22.03.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

             nr.46/22.03.2011

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

      Ion Brad

 

 

 

 

PROIECT

 

ASISTENŢA UMANITARĂ ÎN SITUAŢII DE DEZASTRE

 

 

 

Parteneri: 

Fundatia World Vision România.

Consiliul Local Sector 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1

 

 

Obiectiv general:

            Colaborarea activă şi punctuală atat în pregatirea pentru interventii cat si in eventualitatea necesitatii inteventiei propriu-zise in situaţii de dezastre, în conformitate cu atribuţiile celor două părţi.

 

Obiective specifice:

            Interventia in zonele afectate (specific in comunitatile partenere din zonele aflate în atenţia Fundaţiei, in vederea evaluarii rapide, determinarea tipului de asistenta si interventii directe;

            Coordonarea interventiei si asistenta in zona cu autoritatile locale si guvernamentale si alte ONG-uri in conformitate cu legislatia si normele in vigoare si cu respectarea celor internationale privind asistenta umanitara (in concordanta cu drepturile omului, incluzind dreptul la participare, nediscriminare si informare asa cum sunt ele reflectate in legislatia internationala legata de drepturile omului  Sphere standarads, Codul de conduita);

            Implementarea raspunsului prin interventii pentru protectia copilului/ Child Friendly Spaces;

            Asigurarea nevoilor de baza  cu produse de baza  pentru cei afectati de dezastru  ( hrana, produse de igiena, paturi, saltele, corturi; etc).

 

Activitati:

            Asigurarea personalul si necesarul de echipmente pentru centrul operativ in situatii de dezastre;

            Asigurarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  în cadrul institutiei, la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, a unui spatiu pentru operatiuni  in  situatii de dezastre, compus din doua (2) camere,  cu facilitati de conectare la internet;

            Folosirea de catre Fundatia Word Vision Romania, a spatiului ca locatie pentru exercitii de simulare si, in caz de dezastru major, ca posibil centru operativ pentru asistenta umanitara  in Romania;

            Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va permite acccesul personalului, vehicolelor si echipamentelor  Fundaţiei World Vision Romania,  in spatiul destinat situatiilor de dezastre in vederea amenajarii, depozitarii si instalarii de echipamente necesare  operatiunilor in cazul unor situatii de dezastre;

            Sprijinirea autorităţilor locale din sectorului 1 şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în zonele unde Fundaţia World Vision România îşi desfăşoară proiectele, în procesul de instruire, informare şi educare privind situaţiile de urgenţă;

            Acordarea asistenţei umanitare în zonele afectate de dezastru, în limita capacităţii Fundaţiei:

            Evidenţierea şi popularizarea eforturilor, rezultatelor şi acţiunilor întreprinse în  comun.

 

 

Strategia Fundaţiei World Vision România privind situaţiile de urgenţă

 

            Intervenţia este făcută în conformitate cu legislaţia în vigoare şi după Sphere Minimum Standards (standardele minime pentru situaţii de urgenţă care reglementează activitatea ONG specializate in intervenţii în situaţii de urgenţă)

            Intervenţiile în situaţii de urgenţă conform strategiei World Vision România sunt clasificate astfel:

 

# persoane afectate de dezastru

Categoria 1

< 100.000

Categoria 2

100.000 - 1.000.000

Categoria 3

> 1.000.000

 

            Intervenim în zonele afectate (specific în comunităţile partenere din zonele în care Fundaţia World Vision România lucrează)  post -dezastru, în vederea evaluării rapide, determinarea tipului de asistenţă şi intervenţii directe.

            Departamentul de asistenţă umanitară are următoarele obiective:

            -evaluarea riscurilor şi capacităţilor pentru a face faţă dezastrelor împreună cu comunităţile partenere

            -asigurarea sprijinului pentru informarea şi educarea cetăţenilor în situaţii de urgenţă

            -realizarea „spaţiului prietenos pentru copii”, măsurilor de protecţie a copiilor în situaţii de urgenţă

            -asigurarea nevoilor de bază (hrană, apă, adăpost, îmbrăcăminte, consiliere, etc.)

           

            Asistenţa este acordată prin echipe proprii de răspuns rapid la dezastre şi echipele locale din zonele/judeţele în care Fundaţie World Vision România lucrează, iar în caz de dezastru major de echipa internaţională de răspuns rapid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

             nr.46/22.03.2011

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

     Ion Brad

 

 

 

PREAMBUL

 

            World Vision International  are capacitatea de a raspunde unor dezastre majore de tip tsunami (Indonesia) sau cutremur (Haiti) prin resursele umane si materiale alocate pentru asemenea evenimente .

 

            Scurt  istoric al proiectelor de asistenta umanitara implmentate de World Vision.

            In ultimii ani, World Vision Romania a desfasurat patru campanii de amploare pentru sprijinirea persoanelor afectate de inundaţii. Aceste campanii au venit in ajutorul victimelor tsunami-ului din Indonezia (decembrie 2004), a inundatiilor din comuna Foeni – judetul Timis (2005), a inundatiilor din Moldova, care au afectat judetele Bacau, Galati si Vrancea si a inundatiilor din comunele Rast (judetul Dolj) si Crampoia (judetul Olt).In urma inundatiilor care au afectat judetul Dolj in lunile august si septembrie 2005, au fost afectate toate comunitatile din proiectul "Dezvoltare Comunitara", cel mai grav afectate fiind insa localitatile Cleanov si Brabova.

            Echipa World Vision a fost in permanenta alaturi de persoanele afectate de inundatii, intervenind cu sprijin de urgenta la numai cateva ore dupa producerea inundatiilor. La cateva ore dupa ce satul COT din comuna Breasta a fost inundat si izolat, oamenii au fost evacuati cu barcile armatei.World Vision a oferit sprijin de urgenta persoanelor sinistrate: hrana, imbracaminte, produse igienice si detergenti pentru 300 de persoane evacuate. Familiile grav afectate de inundatii au primit din partea World Vision 242 tone de ciment pentru constructia sau reconstructia caselor.

            Peste 3.500.000 USD au fost stransi de la donatori romani – companii sau donatori privati. Au fost facute si donatii directe: paturi, corturi, kituri igienice, alimente, imbracaminte, incaltaminte medicamente, mobila, sobe, apa potabila,  31 de case of fost construite in comuna Foeni, tereene de joaca pentru copii si teren de sport pentru scoala, activitati post trauma pentru copii etc. 

            Cincisprezece dispensare medicale rurale au fost dotate cu echipament si aparatura medicala performanta. Treizeci si una de case au fost construite in comuna Foeni, judetul Timis. Mii de familii afectate de inundatii au fost ajutate.

            Securitatea persoanelor afectate de dezastre, croirea unui raspuns pe termen lung adaptat contextului social, economic si politic local sunt si ele avute in vedere.
            Anul 2007 a fost un an al reconstructiei si reabilitarii comunitatilor afectate de inundatiile din anii precendenti. Totodata, World Vision a acordat asistenta familiilor afectate de seceta. Provocarea cea mai mare a fost aceea de a raspunde la problemele care au aparut ca efect al inundatiilor din anii 2005 si 2006.

            Interventia World Vision s-a îndreptat cu precadere catre pregatirea comunitatilor si educarea acestora cu privire la protectia copiilor în situatie de dezastre si atenuare a efectelor inundatiilor si secetei. Sprijinul material s-a adaugat componentelor de pregatire si educare a membrilor comunitatilor.

             1). 2008 -  Sprijin  ptr inundatiile din Moldova in zona Radauti- Prut- 50,000 $ ( corturi, saltele, produse alimentare, igiena)

            2009 – 2010  proeicte de pregatire si educare in reducera riscului la dezastre in scoli  in judetul Iasi 20,000 euroc- pregatire profesorilor si elevilor ptr a face fata situatiilor de dezastre, editare suport didactic , simulari evaluare si protectie copii post dezastru

            2). 2010  - Sprijin pentru  inundatiile din Botosani  - Dorohoi : 100,000 $-  donatii in imbracaminte, produse de igiena, vesela, cuptoare de aragaz, pregatirea autoritatilor locale in ce priveste protectia copiilor in situatii de dezastre.

           

            Pentru aceste considerente, părţile semnatare încheie prezenta

 

 

CONVENŢIE DE PARTENERIAT

 

            în următoarele condiţii:

 

  1. Părţile:

 

      Fundatia World Vision România, persoana juridica romana, autorizata sa functioneze prin sentinta civila nr.15 din 12 februarie 1997, pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti, cu sediul în Bucureşti, Strada Rotaşului nr. 7, sectorul 1, cod fiscal 9232422, reprezentată de Dl  Catalin Popa în calitate de Director al Organizaţiei Wold Vision Filiala din România 

 

            şi

 

            Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu sediul in Bucuresti , Bdul Mareşal Al. Averescu nr. 17, sector 1, CUI: 15318810, Trezorerie - Sectorul 1: RO26 TREZ 7012 4680 220X XXXX,  reprezentat în această Conveţie de Parteneriat de Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, domnul Andrei Ioan Chiliman şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, domnul Dănuţ Ioan Fleacă,

 

2. Obiectivele Convenţiei de Parteneriat:

                Colaborarea activă şi punctuală atat în pregatirea pentru interventii cat si in eventualitatea necesitatii inteventiei propriu-zise in situaţii de dezastre, în conformitate cu atribuţiile celor două părţi.

            Dezvoltarea colaborării dintre autoritatile locale si sectorul ONG –uri cu privire la crearea capacitatii pentru a raspunde eficient unor situaţiile de urgenţă pentru populatie.

 

3. Responsabilităţile părţilor

 

            Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1:

            asigură în cadrul institutiei, la sediul din Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 un spaţiu pentru operatiuni  in  situatii de dezastre  compus din doua (2) camere, cu facilitati de conectare la internet;

            permite acccesul personalului, vehicolelor si echipamentelor Fundaţiei World Vision Romania,  la spatiul destinat situatiilor de dezastre in vederea amenajarii, depozitarii si instalarii de echipamente  necesare  operatiunilor in cazul unor situatii de dezastre;

            acordă asistenta Fundaţiei World Vision Romania pentru instalarea centrului operativ,

            evidenţierea şi popularizarea eforturilor, rezultatelor şi acţiunilor întreprinse în comun.

           

 

 

            Fundaţia World Vision România:

            asigură personalul si necesarul de echipamente pentru centrul opaerativ in situatii de dezastre;

            va folosi spatiul pus la dispoziţie de Consiliul Local Sector 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ca locatie pentru exercitii de simulare si, in caz de dezastru major, ca posibil centru operativ pentru asistenta umanitara  in Romania;

            sprijină autorităţilor locale din sectorul 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în zonele unde Fundaţia World Vision România îşi desfăşoară proiectele, în procesul de instruire, informare şi educare privind situaţiile de urgenţă;

            acordarea asistenţei umanitare în zonele afectate de dezastru, în limita capacităţii Fundaţiei;

            evidenţierea şi popularizarea eforturilor, rezultatelor şi acţiunilor întreprinse în comun.

 

      4.  Durata Convenţiei de Parteneriat:

            Prezenta Convenţie intră în vigoare la data semnării acesteia de către Părţi şi este valabilă pe o perioadă nelimitată.

 

5.      Modificare, încetarea convenţiei, litigii

            Prezenta Conventie  reglementează cadrul general de colaborare iar părţile vor cauta activ alte modalitati de colaborare.

            Convenţia poate fi modificată sau completată de părţi prin acte adiţionale, ce vor face parte integrantă din aceasta.

            Colaborarea în întocmirea de proiecte şi accesarea unor surse de finanţare în vederea susţinerii obiectivelor acestei convenţii de parteneriat va face subiectul unor amendamente la prezenta Conventie, in conformitate cu acordul partilor.

 

            Încetarea Convenţiei este posibilă, la solicitarea oricarei părţi, prin acord scris.

 

            Eventualele litigii între părţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

 

            Prezenta Convenţie a fost încheiată în  2 exemplare, cu aceeaşi valoare juridică.

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1                                        WORLD VISION ROMÂNIA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

 

PRIMARUL SECTORULUI 1                                             DIRECTOR NAŢIONAL

ANDREI IOAN CHILIMAN                                                        CĂTĂLIN POPA

 

SECRETARIL SECTORULUI 1                               

BOGDAN NICOLAE GRIGORESCU

 

DIRECTOR GENERAL DGASPC                                      DIRECTOR FINACIAR

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ                                                           IVONA COJOCARU

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DANIELA NIŢĂ

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

SILVIA CRISTINA GAJU

 

 

 

                                                    Anexa 1

 

 

 

Strategia World Vision România privind situaţiile de urgenţă

 

 

            Intervenţia este făcută în conformitate cu legislaţia în vigoare şi după Sphere Minimum Standards (standardele minime pentru situaţii de urgenţă care reglementează activitatea ONG specializate in intervenţii în situaţii de urgenţă).

            Intervenţiile în situaţii de urgenţă conform strategiei World Vision România sunt clasificate astfel:

 

 

 

# persoane afectate de dezastru

Categoria 1

< 100.000

Categoria 2

100.000 - 1.000.000

Categoria 3

> 1.000.000

 

 

            Intervenim în zonele afectate (specific în comunităţile partenere din zonele în care World Vision România lucrează)  post -dezastru, în vederea evaluării rapide, determinarea tipului de asistenţă şi intervenţii directe.

            Departamentul de asistenţă umanitară are următoarele obiective:

 

            - evaluarea riscurilor şi capacităţilor pentru a face faţă dezastrelor împreună cu comunităţile partenere

            - asigurarea sprijinului pentru informarea şi educarea cetăţenilor în situaţii de urgenţă

            - realizarea „spaţiului prietenos pentru copii”, măsurilor de protecţie a copiilor în situaţii de urgenţă

            - asigurarea nevoilor de bază (hrană, apă, adăpost, îmbrăcăminte, consiliere, etc.)

           

            Asistenţa este acordată prin echipe proprii de răspuns rapid la dezastre şi echipele locale din zonele/judeţele în care World Vision România lucrează, iar în caz de dezastru major de echipa internaţională de răspuns rapid.