Hotărârea nr. 45/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 45 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării art. 12 din Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Social de Servicii „Odăi”- la Hotărârea Consiliului Local  Sector 1 nr. 220/2010 privind aprobarea reorganizării serviciilor sociale acordate în cadrul

Complexului Social de Servicii Odăi - Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

precum şi pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,

Ținând seama de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  Sector 1 nr. 220/2010 privind aprobarea reorganizării serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi - Centrul de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”n” şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se modifică art. 12 din Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Social de Servicii „Odăi”- la Hotărârea Consiliului Local  Sector 1 nr. 220/2010 şi va avea următorul cuprins:

 

(1)                           ” Beneficiarilor Centrului de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost, persoane singure, le este interzis să stea în Centru pe perioada lunilor octombrie – martie între orele 09:00 – 19:00 şi pe perioada lunilor aprilie – septembrie între orele 09:00 – 20:00. Excepţie fac  perioadele cu temperaturi extreme, cald sau frig;

(2)                           Persoanelor beneficiare ale adăpostului de noapte primesc numai micul-dejun şi nu li se percepe taxă pe perioada șederii în centru;

(3)                           Persoanele cu handicap grav/accentuat nedeplasabile pot să nu părăsească Centrul în timpul zilei, li se asigură trei mese/zi, iar  prestaţiile sociale acordate în baza certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap se suspendă, conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art.58, alin.(6), lit.”a”), coroborate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială (art.12, alin.(2);

(4)                           Persoanelor vârstnice găzduite în Centrul de Urgenţă nu li se percepe taxă în limita celor 60 zile necesare definitivării dosarelor de găzduire în Căminul de persoane vârstnice.”

 

            Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 220/2010 rămân nemodificate şi se aplică întocmai.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                               Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     45

Data:. 22.03.2011