Hotărârea nr. 44/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 44 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcţii  al Poliţiei  Locale Sector 1,

în sensul transformării a șapte funcţii publice

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Biroul Resurse Umane şi Pregătire Profesională din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1, precum și Raporul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

            În temeiul Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      Văzând dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

      Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1, în sensul transformării a șapte funcţii publice, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri celelalte Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                       SECRETAR

 

                                                                                            Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     44

Data:. 22.03.2011

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.44/22.03.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
STAT DE FUNCȚII
al POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1
Nr. crt.STRUCTURAFuncţie demnitate publicăFuncţia publicăClasaGradul profesionalTreapta de salarizareNivelul studiilorFuncţia contractualăTreapta profesionalăNivelul studiilor
POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 1înalt funcţionar publicde conducerede execuţie de conducerede execuţie
CONDUCERE
1POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR GENERAL1
2POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR GENERAL ADJUNCT1
3POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR EXECUTIV1
"SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS"
4SEF SERVICIU1
5CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL2
Biroul Asistenţă Juridică
6SEF BIROU1
7INSPECTOR ASISTENT2
8REFERENT1IAM
9INSPECTOR SPECIALITATE1IAM
10INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
BIROUL RESURSE UMANE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
11ŞEF BIROU1
12INSPECTOR ASISTENT1
13CONSILIER PRINCIPAL3
14REFERENT SUPERIOR1
BIROUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIA MUNCII
15ŞEF BIROU1
16CONSILIER SUPERIOR1
17REFERENT2IAM
18MUNCITOR CALIFICAT1III
19MUNCITOR CALIFICAT1I
SERVICIUL ECONOMIC
20ŞEF SERVICIU1
21CONSILIER PRINCIPAL1
22INSPECTOR ASISTENT1
Biroul Buget
23ŞEF BIROU1
24CONSILIER PRINCIPAL1
25INSPECTOR ASISTENT1
26INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
27MUNCITOR CALIFICAT1III
Biroul Licitaţii Contracte
28ŞEF BIROU1
29INSPECTOR ASISTENT2I
30REFERENT ASISTENT1
31REFERENT1IAM
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE SECRETARIAT REGISTRATURĂ
32ŞEF SERVICIU1
33INSPECTOR ASISTENT1
34CONSILIER PRINCIPAL1
35REFERENT1IIM
36INSPECTOR SPECIALITATE1IIIS
37REFERENT 1IAM
38INSPECTOR SPECIALITATE1II
39ÎNGRIJITOR1
SERVICIUL LOGISTIC
40ŞEF SERVICIU1S
41INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
42REFERENT3IAM
43MUNCITOR CALIFICAT1III
44MUNCITOR NECALIFICAT1
45ÎNGRIJITOR1
DIRECŢIA POLIŢIE LOCALĂ
SERVICIUL INTERVENŢII RAPIDE
46POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
47POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
48POLIŢIST LOCAL 5Iasis.
49POLIŢIST LOCAL 6IIIsup.
50POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
51POLIŢIST LOCAL 20IIIasis.
SERVICIUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE
52POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
53POLIŢIST LOCAL 4Iasis.
54POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
55POLIŢIST LOCAL 3IIIprinc.
56POLIŢIST LOCAL 6IIIasis.
SERVICIUL 1 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
57POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
58POLIŢIST LOCAL 2Iprinc.
59POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
60POLIŢIST LOCAL 3IIIsup.
61POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
62POLIŢIST LOCAL 9IIIasis.
SERVICIUL 2 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
63POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
64POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
65POLIŢIST LOCAL 5Iasis.
66POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
67POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
68POLIŢIST LOCAL 9IIIasis.
SERVICIUL 3 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
69POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
70POLIŢIST LOCAL 1Isup.
71POLIŢIST LOCAL 2Iprinc.
72POLIŢIST LOCAL 3Iasis.
73POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
74POLIŢIST LOCAL 3IIIprinc.
75POLIŢIST LOCAL 9IIIasis.
"SERVICIUL DISPECERAT, ARMAMENT ŞI ANALIZA INFORMAŢIEI "
76POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
77POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
78POLIŢIST LOCAL 8Iasis.
79POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
80POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
SERVICIUL EVIDENŢA POPULAŢIEI
81POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
82POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
83POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
84POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
SERVICIUL PROCEDURI
85POLIŢIST LOCAL-SEF SERVICIU1
86POLIŢIST LOCAL 1I sup.
87POLIŢIST LOCAL 1I princ.
88POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
89POLIŢIST LOCAL 3IIIasis.
SERVICIUL PROXIMITATE PETIŢII
90POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
91POLIŢIST LOCAL 1Isup.
92POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
93POLIŢIST LOCAL 5Iasis.
94REFERENT1IAM
SERVICIUL PAZĂ ŞI BUNURI CONFISCATE
95POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
96MUNCITOR CALIFICAT1III
97POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
98POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
99POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
100POLIŢIST LOCAL 1IIIasis.
BIROUL CÂINI DE MISIUNE
101POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
102POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
103POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
104POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
SERVICIUL CONTROL INTERN
105POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
106POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
107POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
108POLIŢIST LOCAL 5IIIasis.
BIROUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
109POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
110POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
112POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
113POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
114POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
DIRECŢIA INSPECŢIE
SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL
115POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
116POLIŢIST LOCAL2Iprinc.
117POLIŢIST LOCAL2Iasis.
Biroul Disciplina în Construcţii
118POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
119POLIŢIST LOCAL1Isup.
120POLIŢIST LOCAL1Iprinc.
121POLIŢIST LOCAL1Iasis.
122POLIŢIST LOCAL1IIIsup.
123POLIŢIST LOCAL1IIIprinc.
SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI ŞI ACTIVITĂŢI COMERCIALE
124POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
125POLIŢIST LOCAL1Isup.
126POLIŢIST LOCAL3Iasis.
127POLIŢIST LOCAL1IIIasis.
Biroul Protecţia Mediului
128POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
129POLIŢIST LOCAL1Isup.
130POLIŢIST LOCAL3Iasis.
131POLIŢIST LOCAL1IIIasis.
SERVICIUL POLIŢIA ANIMALELOR
132POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
133POLIŢIST LOCAL6Iasis.
134POLIŢIST LOCAL1Iprinc.
135POLIŢIST LOCAL2IIIprinc.
136POLIŢIST LOCAL2IIIasis.
137MUNCITOR NECALIFICAT4
138MUNCITOR CALIFICAT2III
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE243
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE29
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE214
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1"NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA DEŢINUTĂ ŞI "
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE29 SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA (în original)
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE30CONDUCĂTORULUI
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE273AUTORITĂŢII / INSTITUŢIEI PUBLICE SOLICITANTE