Hotărârea nr. 43/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 43 / 2011

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                                  

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                     

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2011

 

 

 

Vazând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 286/ 2010  a bugetului de stat pe anul 2011;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

Conform adresei nr. 8906/10.02.2011 transmisă de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti referitor la elaborarea bugetelor locale pe anul 2011, potrivit căreia atât instituţiile şi activităţile finanţate din venituri proprii şi subventii, cât si cele finanţate integral din venituri proprii vor întocmi bugetul de venituri şi cheltuieli pe acelaşi formular, cod 11.02;

Conform adresei nr. 11255/23.02.2011 transmisă de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind prevederile ordinului comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 35/825/2011 pentru suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent sectorului 1, acesta devenind 156.913,00 mii lei;

Potrivit adresei nr. 1095/1317627/15.03.2011 transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind estimarea bugetului de venituri pentru care au fost avute în vedere încasările la data de 31.12.2010;

Conform adresei nr. 807/31.01.2011 transmisă de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti privind acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii către bugetele locale;

Conform adresei nr. 6016/16.03.2011 transmisă de către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti privind suplimentarea cu 53 a numărului de posturi pentru respectarea prevederile art. I, pct. 14, lit. b) din Legea 13/2010 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.

În temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

 
           CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 în suma de 1.142.623,77 mii lei se majorează cu suma de 249,89 mii lei devenind 1.142.873,66 mii lei, conform anexei nr. 1 şi este structurat, după cum urmează:

 

Ø  Bugetul local în sumă de 1.042.795,64 mii lei se majorează cu suma de 229,78 mii lei devenind 1.043,025,42 mii lei şi este repartizat pe secţiuni, conform anexei nr.1.2, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 720.070,76 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  322.954,66  mii lei;

 

Ø  Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în valoare de 15.447,88 mii lei se majorează cu suma de 9.269,11 mii lei devenind 24.716,99 mii lei şi este alocat pe secţiuni, conform anexei nr.1.4, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 24.262,99 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 454,00 mii lei;

 

Ø  Bugetul împrumuturilor interne în valoare de 75.131,25  mii lei nu se rectifică şi este repartizat pe secţiuni, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25 mii lei.

 

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 1.029.106,03 mii lei, conform anexei nr.1 fiind repartizate astfel :

 

Ø    Veniturile bugetului local în sumă de 1.007.671,33 mii lei sunt repartizate pe secţiuni, conform anexei nr.1.1, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 720.070,76 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 287.600,57 mii lei;

 

Ø    Veniturile bugetului institutiilor publice si activitatilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în valoare de 21.684,27 mii lei este repartizat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.3,   astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 21,684,27 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii lei;

 

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.142.873,66 mii lei, conform anexei nr.1,  după cum urmează :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ø Bugetul local  în sumă de 1.043.025,42 mii  lei este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.2.1, astfel :

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 720.070,76 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 322.954,66  mii lei;

 

(1)   161.783,19 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 75.332,99 mii lei;

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 86.450,20  mii lei,  conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1 ;1.2.1.1.2 );

             (2)    22.748,75 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care :

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 22.132,75 mii lei;

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 616,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1 ;1.2.1.2.2);

            (3)  56.250 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care:

                 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 56.250,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

           (4)   450,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care :               

                   - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 450,00  mii lei, nerectificându-se;

           (5)   32.257,84 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 20.777,00 mii lei;

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 11.480,84 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1) ;

            (6)    160.681,86 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 156.544,58 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.137,28 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.5(1.2.1.5.1 ;1.2.1.5.1.1 ;1.2.1.5.1.1.1 ;1.2.1.5.1.1.2 ;1.2.1.5.1.2 ;1.2.1.5.1.2.1 ;1.2.1.5.1.2.2 ;1.2.1.5.1.2.3 ;1.2.1.5.1.3 ;1.2.1.5.1.4) ;

            (7)   6.151,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 5.661,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 490,00 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ;1.2.1.6.2) ;

            (8)   97.810,21 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 86.155,11 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 11.655,10 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ;1.2.1.7.2)

            (9)    160.451,10 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 98.708,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 61.743,10 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ;1.2.1.8.1.1 ;1.2.1.8.1.2 ;1.2.1.8.1.3 ;1.2.1.8.1.3)

           (10)  146.186,12 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care :

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 12.490,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 133.696,12 mii lei,  conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ;1.2.1.9.1.1 ;1.2.1.9.1.2 ;1.2.1.9.2) ;

           (11)   141.859,45 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 141.754,61 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 104,84 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1)

           (12)     45.105,04 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 43.814,72 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 1.290,32 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1 ;1.12.1.11.1.1 ;1.2.1.11.1.2 ;1.2.11.1.2.1 ;1.2.1.11.2.2) ;

           (13)  11.290,86 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02, din care:

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 0,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 11.290,86 mii lei, nerectificându-se.

 

 Deficitul secţiunii de dezvoltare în valoare de 35.353,77 se majorează cu suma de 0,32 mii lei devenind 35.354,09 mii lei.

                   Deficitul secţiunii de dezvoltare în valoare de 35.354,09 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010, conform pct. 4.19 din OMFP nr. 2839/14.12.2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010, care prevede: “ Excedentul bugetelor locale reflectat, începând cu anul 2011, în contul 82.98.02-Excedent- se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele doua secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (…), precum şi după achitarea plăţilor restante se reportează în exercitiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: a) ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, (…)”.

 

 

Ø    Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 24,716,99 mii lei este repartizat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.4.1, astfel :

 

(1)      53,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, din care:

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 53,00 mii lei, nerectificându-se;

(2)    12.114,99 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 12.114,99 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.1(1.4.1.1.1 ;1.4.1.1.1.1 ;1.4.1.1.1.1.2 ;1.4.1.1.2 ;1.4.1.1.2.1 ;1.4.1.1.2.2 ;1.4.1.1.2.3 ;1.1.4.1.1.3 ;1.4.1.1.3)   

(3)    3.300,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care:

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 3.300,00 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1) ;

   (4)    9.249,00 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

      - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.795,00 mii lei;

      - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 454,00 mii lei, conform anexei nr. 1.1.4.3 (1.4.1.3.1)

 

    Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de funcţionare în valoare de 2.578,72 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010.

 Deficitul înregistrat la nivelul secţiunii de dezvoltare în valoare de 454,00 mii lei se acoperă din excedentul înregistrat la sfârşitul anului 2010.

 

Ø   Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2011 este în sumă de 75.131,25 mii lei şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, după cum urmează:    

  

(1)           75.131,25 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.07,          nerectificându-se.

 

Art.4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 379.868,51 mii lei, conform programului de investitii publice, din care:

-   304.283,26  mii lei – buget local ;

            -      75.131,25 mii lei  –  suma alocată pentru împrumuturi interne (BCR) ; 

-            454,00 mii lei –  suma alocată pentru instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii ;

 

 

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Direcţia Investiţii din cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     43

Data:.  22.03.2011