Hotărârea nr. 42/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 42 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     

CONSILIU LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiţii

„Consolidare, reabilitare, restaurare, conservare Capela Sf. Ecaterina”

 din strucutura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, precum şi  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(2) şi  art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,           

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea de investiţii „Consolidare, reabilitare, restaurare, conservare Capela Sf. Ecaterina” din strucutura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:     42

Data:. 22.03.2011

 

   Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

           nr.42/22.03.2011

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Ion Brad

 

 

 

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI  AI  INVESTIŢIEI

„Consolidare, reabilitare, restaurare, conservare Capela Sf. Ecaterina”

din strucutura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

§  VALOAREA  TOTALĂ  A  INVESTIŢIEI

 

 

fără TVA

 

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

3.185,73

 

740,86

 

3.950,31

 

918,67

 

                  Din care C+M :

 

 

fără TVA

 

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

2.761,89

 

642,30

 

3.424,74

 

796,45

 

§  EŞALONAREA  INVESTIŢIEI ( INV/C+M )

 

ANUL 1

Investiţie

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

 

1.100,0

 

 

255,81

C+M

 

cu TVA

 

în mii RON

 

în mii EURO

 

 

1.000,0

 

 

232,56

 

                       

ANUL 2

Investitie

 

cu TVA

 

in mii RON

 

in mii EURO

 

 

2.850,31

 

 

      662,86

C+M

 

cu TVA

 

in mii RON

 

in mii EURO

 

 

2.424,74

 

 

563,89

 

§  DURATA DE REALIZARE : 18 luni