Hotărârea nr. 41/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii

din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiţii, Direcţia Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                               SECRETAR

 

                                                                                                     Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:     41

Data:. 22.03.2011

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.41/22.03.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
1 euro =4.25842/16/2011
poz. contractNr. crt.ObiectivObiectivAnul construiriiSistem constructivNr. ap.Nr. niv.Spaţii A.d. fără sp. comercialeA.c.AriaA.u.A.d. Valoare fără TVAIndiciValoare cu TVADurataPTFirma
comercialeimobillocuibilătotală InvestiţieC+MInvestiţieC+MInvC+MInvestiţieC+MInvestiţieC+M
m2m2m2m2m2m2 mii lei mii lei mii euromii euroEuro/mpEuro/mp mii lei mii lei mii euromii eurolunimii leilei
11"Strada Ion Câmpineanu nr. 23, Blocul 10"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 23, Blocul 10"1959"fundaţii continue, pereţi structurali tip talpă armată, terasa peste et. 8 circulabilă, peste et. 9 necirculabilă"98S+P+8E 613.61"6,881.13"723.61"5,504.90""7,494.74""2,458.929""2,040.481"577.430479.1667764"3,049.072""2,530.197"716.014594.166669.82"69,818.86"star
22"Calea Griviţei nr.152, Blocul 152"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr.152, Blocul 152"1960"fundaţii din b. a., structura în cadre din b. a. la parter şi diafragme din b. a. la etaje, terasa necirculabilă"31S+P+6E + 7E retras352.70"2,576.53"334.50"2,121.73""2,929.23"960.073795.156225.454186.7267764"1,190.491"985.993279.563231.541626.14"26,142.56"star
33"Strada Străuleşti nr. 5-7, Blocul Băneasa"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Străuleşti nr. 5-7, Blocul Băneasa"1975"fundaţii de b. a., structura de rezistenţă cu pereţi structurali din zidărie de cărămidă confinată, planşee din b. a., terasa necirculabilă"89S+P+4E 0.00"3,540.59"593.45"2,832.47""3,540.59""1,258.290""1,047.276"295.484245.9328369"1,560.279""1,298.623"366.400304.956435.92"35,924.33"star
44"Strada Teodor Neagoe nr. 1, Blocul 12"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Teodor Neagoe nr. 1, Blocul 12"1975"zidărie portantă, terasa necirculabilă"20S+P+4E 0.00"1,655.43"276.35"1,324.34""1,655.43"589.698490.347138.479115.1488470731.225608.030171.714142.784416.80"16,796.69"star
55"Strada Ion Câmpineanu nr. 31, Blocul 4, sc. 2, 3, 4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 31, Blocul 4, sc. 2, 3, 4"1959"fundaţii continue, pereţi structurali tip talpă armată, terasa peste et. 8 circulabilă, peste et. 9 necirculabilă"96S+P+9E "1,376.82""6,507.09"730.48"5,133.46""7,883.91""2,326.085""1,920.538"546.235451.0006957"2,884.345""2,381.468"677.331559.240666.02"66,023.69"star
66"Strada Ştefan Protopopescu nr. 9, Blocul C2""Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Protopopescu nr. 9, Blocul C2"46S+P+110.00"4,486.00""2,972.00""4,486.00""1,805.994""1,522.918"424.102357.6279580"2,239.433""1,888.418"525.886443.45745.52"45,516.85"carpati
77"Bulevardul Bucureştii Noi nr. 76, Blocul A12"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucureştii Noi nr. 76, Blocul A12"1967"structura de rezistenţă din beton armat monolit din diafragme, stâlpi, grinzi şi planşee "88S+P+10E0.00"7,477.45"609.53"2,861.76""5,440.60""7,477.45""2,560.401""2,135.560"601.259501.4938067"3,174.897""2,648.094"745.561621.852575.87"75,874.96"eurobuilding ideea
88"Strada Athanasie Enescu nr. 53, Blocul 53"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Athanasie Enescu nr. 53, Blocul 53"1970"fundaţii din b. a., pereţi portanţi, planşee şi grinzi din b. a., pod cu şarpantă"20DS+P+4E+pod0.00"1,798.00"300.50"1,438.40""1,798.00"649.446540.431152.509126.9098571805.314670.135189.112157.36818.24"18,243.26"star
99"Bulevardul Banu Manta nr. 1, Blocul 1B""Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 1, Blocul 1B"80S+P+10E801.00"11,174.00""11,975.00""4,222.114""3,542.877"991.479831.9748369"5,235.421""4,393.168""1,229.434""1,031.648"5113.38"113,376.14"eurobuilding ideea
1010"Strada Nicolae Constantinescu nr. 5, Blocul 14"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Constantinescu nr. 5, Blocul 14"1982"fundaţii de b. a., structura integral prefabricate, terasa necirculabilă "58S+P+4E 0.00"5,838.81"942.95"4,673.30""5,838.81""2,086.748""1,737.798"490.031408.0878470"2,587.568""2,154.869"607.639506.028659.24"59,243.05"star
1111Strada Petru Poni nr. 1-3Reabilitare termică a imobilului dinReabilitare termică a imobilului din Strada Petru Poni nr. 1-31958"fundaţii din b. a., zidărie cărămidă portantă nearmată"38S+P+3E 0.00"2,831.00"571.00"2,264.80""2,831.00""1,013.776"843.844238.065198.1608470"1,257.082""1,046.366"295.201245.71828.72"28,724.53"star
1212"Strada Pajurei nr. 23, Blocul 23"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 23, Blocul 23"1969"fundaţii tip talpă continuă din beton, structura de rezistenţă cu pereţi structurali din zidărie de cărămidă confinată, cu centuri din b. a. şi buiandrugi din b. a., terasa necirculabilă"18S+P+2E+3E parţial 0.00"2,215.64"493.42"1,772.51""8,662.98""2,215.64"793.332660.141186.298155.0218470983.732818.575231.010192.226622.48"22,480.83"star
1313"Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 117, Blocul 4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 117, Blocul 4"1983"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"54S+P+9E+ et. tehnic417.00"5,502.84"475.78"1,915.65""3,556.21""5,919.84""1,918.715""1,596.012"450.572374.7927663"2,379.207""1,979.055"558.709464.741555.84"55,835.77"eurobuilding ideea
1414"Strada Horia Măcelariu nr. 18, Blocul 20/1A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Horia Măcelariu nr. 18, Blocul 20/1A"1982"structura de rezistenţă din panouri mari prefabricate din b. a., terasa necirculabilă"39S+P+4E0.00"3,806.00"602.00"1,325.83""2,601.79""3,806.00""1,495.887""1,254.225"351.279294.5309277"1,854.900""1,555.239"435.586365.217538.62"38,617.30"eurobuilding ideea
1515"Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 6, Blocul H4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 6, Blocul H4"1987"structura de rezistenţă din diafragme din b.a. şi în cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"31S+P+8E399.00"4,366.00"463.00"1,401.24""3,703.70""4,765.00""1,653.729""1,379.669"388.345323.9888168"2,050.624""1,710.790"481.548401.745544.30"44,299.29"eurobuilding ideea
1616"Strada Siriului nr. 5-11, Blocul 16F"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Siriului nr. 5-11, Blocul 16F"1986"structura de rezistenţă din panouri mari prefabricate b.a., terasa necirculabilă"66S+P+4E0.00"7,190.20""1,133.93""2,518.76""4,785.07""7,190.20""2,956.218""2,484.155"694.209583.3549781"3,665.710""3,080.352"860.819723.359572.95"72,952.78"eurobuilding ideea
1717"Strada Smaranda Brăescu nr. 14-16-18, Blocul 2B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Smaranda Brăescu nr. 14-16-18, Blocul 2B"1983"structura de rezistenţă din panouri mari prefabricate b.a., terasa necirculabilă"48S+P+3E +4E0.00"4,511.67"759.83"3,609.34""4,511.67""1,612.275""1,342.471"378.611315.2528470"1,999.221""1,664.664"469.477390.913645.78"45,777.32"star
1818"Strada Sfânta Maria nr. 1-5, Blocul 10A4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Sfânta Maria nr. 1-5, Blocul 10A4"1983"fundaţii de b. a., structura de rezistenţă din panouri mari, terasa necirculabilă"54S+P+8E + et. tehnic0.00"5,377.00"523.10"4,301.60""5,377.00""1,912.765""1,592.555"449.175373.9808470"2,371.828""1,974.769"556.976463.735454.56"54,557.32"star
1919"Calea Griviţei nr. 212, Blocul J"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 212, Blocul J"1960"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi turnaţi monolit, grinzi, planşee din b.a., pereţi din zidărie de cărămidă cu stâlpişori din b.a., terasa necirculabilă"324S+P+7E+ parţial 8E 0.00"26,460.14""2,562.00""10,565.65""19,058.50""26,460.14""9,229.818""7,708.158""2,167.438""1,810.107"8268"11,444.974""9,558.116""2,687.623""2,244.532"5268.47"268,474.38"eurobuilding ideea
2020"Victoriei nr. 83-85, Blocul B, sc. A, B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Victoriei nr. 83-85, Blocul B, sc. A, B"1980"fundaţii tălpi continue de b. a. structura cadre din b. a., terasa necirculabilă "48S+P+8E + et. tehnic833.13"6,072.54"717.54"4,858.03""6,905.67""2,165.303""1,792.990"508.478421.0487461"2,684.976""2,223.308"630.513522.099661.61"61,614.57"star
2121"Strada George Valentin Bibescu nr. 16, Blocul XII5, sc. 1"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada George Valentin Bibescu nr. 16, Blocul XII5, sc. 1"1983"fundaţii de b. a., structura cadre din b. a., terasa necirculabilă "8S+P+3E 0.00890.56171.44712.44890.56320.138265.86475.17862.4338470396.971329.67293.22177.41749.04"9,036.00"star
2222"Strada Presei nr. 2, Blocul 26, sc. B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 2, Blocul 26, sc. B"1960"fundaţii din beton, zidărie portantă, planşee din fâşii prefabricate din beton, pod cu şarpantă"16P+3E0.00"1,228.22"310.34962.30"1,228.22"436.831362.964102.58185.2358469541.671450.075127.201105.691412.46"12,462.04"star
2323"Calea Griviţei nr. 395, Blocul M, sc. 2, 3, 4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 395, Blocul M, sc. 2, 3, 4"1961"structura de rezistenţă in cadre la parter şi diafragme de b. a. pe et. 1-8, planşee din b. a. pereţi exteriori din b. a. placaţi cu zidărie de cărămidă, pereţii interiori parţial din b.a., şi zidărie de cărămidă, terasa parţial circulabilă"93S+P+7E+ parţial 8E 879.00"7,984.71"879.95"3,115.16""5,483.60""8,863.71""3,128.385""2,613.049"734.638613.6228369"3,879.197""3,240.181"910.952760.892581.02"81,019.19"eurobuilding ideea
2424"Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 39-49, Blocul 12, sc. A, B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 39-49, Blocul 12, sc. A, B"1979"fundaţii de b. a., structura cadre din b. a., terasa necirculabilă "110S+P+10E + et. tehnic"1,136.94""10,499.93"919.48"8,662.98""11,636.87""3,895.330""3,235.868"914.740759.8797965"4,830.209""4,012.476""1,134.278"942.2506106.54"106,536.75"star
2525"din Strada Dinicu Golescu nr. 31, Blocul 1, scara 1""Reabilitare termică a imobilului din Strada Dinicu Golescu nr. 31, Blocul 1, scara 1"33S+P+70.00"2,671.00""2,129.70""2,671.00"966.529814.458226.970191.2598572"1,198.496""1,009.928"281.443237.16127.10"27,101.09"carpati
2626"Strada Dinicu Golescu nr. 31, Blocul 1, scara 3""Reabilitare termică a imobilului din Strada Dinicu Golescu nr. 31, Blocul 1, scara 3"33S+P+70.00"2,600.00""2,129.70""2,600.00"948.585798.506222.756187.5138672"1,176.245"990.148276.218232.51626.38"26,380.70"carpati
2727"Strada Iani Buzoiani nr. 3, Blocul 16, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Iani Buzoiani nr. 3, Blocul 16, sc. A"1983"structura de rezistenţă este mixtă din pereţi struct din b. a. în sistem fagure şi planşee prefabricate din b. a., faţade din panouri prefabricate din beton "43S+P+10E + et. tehnic0.00"4,699.60"359.10"3,760.00""4,699.60""1,689.008""1,406.734"396.630330.3438470"2,094.370""1,744.350"491.821409.626647.68"47,684.14"star
2828"Bulevardul Banu Manta nr. 18, Blocul 28, sc. B, C"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 18, Blocul 28, sc. B, C"1982"structura de rezistenţa din diafragme de b. a. monolit, pereţi exteriori din panouri prefabricate, planşee de b. a. prefabricat, terasa necirculabilă"172S+P+10E0.00"8,898.00"703.96"3,076.32""6,276.08""8,898.00""2,250.566""1,929.697"528.500453.1515951"2,790.702""2,392.824"655.341561.907590.28"90,282.87"eurobuilding ideea
2929"Strada Horia Măcelariu nr. 15-17, Blocul 12/6, sc. B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Horia Măcelariu nr. 15-17, Blocul 12/6, sc. B"1983"fundaţii din b. a., pereţi portanţi din b. a. prefabricat, terasa necirculabilă "19S+P+4E 0.00"2,097.00"356.00"1,625.60""2,097.00"725.706603.724170.418141.7728168899.876748.618211.318175.798421.28"21,277.05"star
3130"Bulevardul Ion Mihalache nr. 331, Blocul 13, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331, Blocul 13, sc. A"1962"structura de rezistenţă din diafragme din b.a. monolit, pereţi exteriori din b.a. monolit turnat în cofraje glisante, terasa necirculabila"32D+P+7E0.00"2,353.40"242.74926.19"1,614.25""2,353.40""1,003.006"843.035235.536197.97010084"1,243.727""1,045.363"292.064245.483523.87"23,874.54"eurobuilding ideea
3231"Bulevardul Ion Mihalache nr. 331, Blocul 13, sc. C"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331, Blocul 13, sc. C"1962"structura de rezistenţă din diafragme din b.a. monolit, pereţi exteriori din b.a. monolit turnat în cofraje glisante, terasa necirculabila"32D+P+7E0.00"2,353.40"242.74926.19"1,614.25""2,353.40"935.467784.175219.676184.1489378"1,159.979"972.377272.398228.343523.87"23,874.54"eurobuilding ideea
3332"Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9A, sc. G"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9A, sc. G"1975"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"32S+P+8E+ et. tehnic302.00"3,133.95"341.32"1,166.38""2,141.73""3,435.95""1,099.038"913.044258.087214.4107562"1,362.807""1,132.175"320.028265.869531.80"31,798.89"eurobuilding ideea
3433"Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9E, sc. C"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9E, sc. C"1975"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"26S+P+8E+ parţial 9E + et. tehnic185.00"2,215.00"232.00669.11"1,460.68""2,400.00"681.157561.949159.956131.9626755844.635696.817198.346163.633522.47"22,474.33"eurobuilding ideea
3534"Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9, sc. D"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9, sc. D"1976"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"40S+P+10E+ et. tehnic302.00"3,752.00"325.38"1,457.80""2,821.43""4,054.00""1,032.130"846.926242.375198.8846049"1,279.841""1,050.188"300.545246.616538.07"38,069.39"eurobuilding ideea
3635"Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9, sc. E"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9, sc. E"1976"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"40S+P+10E+ et. tehnic302.00"3,752.00"325.38"1,457.80""2,721.72""4,054.00""1,087.500"895.181255.378210.2156352"1,348.500""1,110.024"316.668260.667538.07"38,069.39"eurobuilding ideea
3736"Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 94, Blocul 14-14A, sc. 4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 94, Blocul 14-14A, sc. 4"1975"fundaţii de b. a., structura cadre din b. a., terasa necirculabilă "60S+P+10E + et. tehnic"1,437.36""5,213.47"575.47"4,173.18""6,650.83""1,907.697""1,572.675"447.984369.3116756"2,365.544""1,950.117"555.501457.946652.90"52,898.08"star
3937"Strada Ştefan Stoika nr. 20, Blocul 17A, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Stoika nr. 20, Blocul 17A, sc. A"1983"structura de rezistenţă este mixtă din pereţi struct din b. a. în sistem fagure şi planşee prefabricate din b. a., faţade din panouri prefabricate din beton "43S+P+10E + et. tehnic0.00"4,699.60"359.10"3,760.00""4,699.60""1,670.641""1,390.805"392.317326.6038369"2,071.595""1,724.598"486.473404.987447.68"47,684.14"star
4038"Strada Turda nr. 118, Blocul 37, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 118, Blocul 37, sc. A"1982"structura de rezistenţă în diafragme din b. a. monolit, planşee din b. a. pereţi exteriori din panouri de faţadă prefabricate, terasa necirculabilă"35S+P+8E 0.00"4,025.82"368.13"1,392.20""2,711.30""4,025.82""1,413.477""1,179.625"331.927277.0118269"1,752.711""1,462.735"411.589343.494540.85"40,849.51"eurobuilding ideea
4139"Bulevardul Ion Mihalache nr. 38, Blocul 33A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 38, Blocul 33A"1981"fundaţii de b. a., structura de rezistenţă din panouri mari, terasa necirculabilă"40S+P+10E 226.02"3,373.04"308.46"2,698.43""3,599.06""1,221.251""1,014.443"286.786238.2228066"1,514.351""1,257.910"355.615295.395634.22"34,224.30"star
4240"Strada Borşa nr. 25, Blocul 8F, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 25, Blocul 8F, sc. A"1983"fundaţii de b. a., structura cadre din b. a., terasa necirculabilă "19S+P+4E 0.00"1,611.78"259.44"1,289.42""1,611.78"577.656480.434135.651112.8208470716.293595.738168.207139.897416.35"16,353.80"star
4341"Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. B"1978"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"65"S+P+11E + parţial 12E, 13E, 14E + et. tehnic "346.00"7,339.76"464.82"2,169.40""4,815.63""7,685.76""2,628.058""2,191.896"617.147514.7238067"3,258.792""2,717.951"765.262638.256574.47"74,474.75"eurobuilding ideea
4442"Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. A"1979"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"55S+P+11E+ et. tehnic426.00"6,329.88"489.80"2,396.24""4,286.83""6,755.88""2,121.856""1,762.488"498.275413.8857461"2,631.101""2,185.485"617.861513.217564.23"64,226.87"eurobuilding ideea
4543"Strada Pecetei nr. 3, Blocul 27"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 3, Blocul 27"1960"fundaţii din beton, zidărie portantă, planşee din fâşii prefabricate din beton, pod cu şarpantă"32Sp+P+3E 0.00"2,431.77"620.67"1,945.41""2,431.77"872.985726.594205.003170.6268470"1,082.502"900.977254.204211.576424.67"24,673.77"star
4644"Strada Pecetei nr. 5, Blocul 17"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 5, Blocul 17"1960"fundaţii din beton, zidărie portantă, planşee din fâşii prefabricate din beton, pod cu şarpantă"32Sp+P+3E 0.00"2,431.77"620.67"1,945.41""2,431.77"872.985726.594205.003170.6268470"1,082.502"900.977254.204211.576424.67"24,673.77"star
4745"Strada Pajurei nr. 5, Blocul 23"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 5, Blocul 23"1963"zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b. a., centuri şi planşee din b. a., acoperiş de tip şarpantă"32P+3E0.00"2,508.68"617.76"1,136.80""1,797.51""2,508.68""1,050.326"882.304246.648207.1919883"1,302.404""1,094.057"305.843256.917525.46"25,457.37"eurobuilding ideea
4846"Calea Dorobanţilor nr. 135-145, Blocul 10, sc. D"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 135-145, Blocul 10, sc. D"1973"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"18S+P+M+6E+ et. tehnic260.00"1,726.00"185.00556.62"1,035.81""1,986.00"727.151607.264170.757142.6048672901.667753.007211.739176.829517.51"17,512.73"eurobuilding ideea
4947"Calea Griviţei nr. 222, Blocul 7, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 222, Blocul 7, sc. A"1960"fundaţii de b. a., structura de rezistenţă sistem fagure cu diafragme din b. a., terasa necirculabilă"32S+P+7E 0.00"2,542.34"254.00"2,033.87""2,542.34"913.345760.253214.481178.5308470"1,132.548"942.713265.956221.377625.80"25,795.66"star
5048"Strada Turda nr. 114, Blocul 35, sc. B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 114, Blocul 35, sc. B"1982"structura de rezistenţă în diafragme din b. a. monolit, planşee din b. a. pereţi exteriori din panouri de faţadă prefabricate, terasa necirculabilă"36S+P+8E + et. tehnic0.00"3,242.42"307.00"1,216.20""2,367.63""3,242.42"991.940822.147232.937193.0657260"1,230.006""1,019.462"288.842239.400532.90"32,904.85"eurobuilding ideea
TOTAL"10,595.580""226,873.160""23,653.120""44,023.810""167,820.110""237,468.740""80,838.338""67,420.300""18,983.265""15,832.307""3,897.924""3,249.230""100,239.541""83,601.172""23,539.250""19,632.061"196.000"2,301.965""2,301,964.990"
DIRECTOR INVESTIŢII
BOGDAN PIŢIGOI
Întocmit DANIELA BĂLĂCEANU

Anexa la Raportul de specialitate nr._________/_________
1 euro =4.25842/16/2011
poz. contractNr. crt.ObiectivObiectivAnul construiriiSistem constructivNr. ap.Nr. niv.Spaţii A.d. fără sp. comercialeA.c.AriaA.u.A.d. Valoare fără TVAIndiciValoare cu TVADurataPTFirma
comercialeimobillocuibilătotală InvestiţieC+MInvestiţieC+MInvC+MInvestiţieC+MInvestiţieC+M
m2m2m2m2m2m2 mii lei mii lei mii euromii euroEuro/mpEuro/mp mii lei mii lei mii euromii eurolunimii leilei
11"Strada Ion Câmpineanu nr. 23, Blocul 10"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 23, Blocul 10"1959"fundaţii continue, pereţi structurali tip talpă armată, terasa peste et. 8 circulabilă, peste et. 9 necirculabilă"98S+P+8E 613.61"6,881.13"723.61"5,504.90""7,494.74""2,458.929""2,040.481"577.430479.1667764"3,049.072""2,530.197"716.014594.166669.82"69,818.86"star
22"Calea Griviţei nr.152, Blocul 152"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr.152, Blocul 152"1960"fundaţii din b. a., structura în cadre din b. a. la parter şi diafragme din b. a. la etaje, terasa necirculabilă"31S+P+6E + 7E retras352.70"2,576.53"334.50"2,121.73""2,929.23"960.073795.156225.454186.7267764"1,190.491"985.993279.563231.541626.14"26,142.56"star
33"Strada Străuleşti nr. 5-7, Blocul Băneasa"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Străuleşti nr. 5-7, Blocul Băneasa"1975"fundaţii de b. a., structura de rezistenţă cu pereţi structurali din zidărie de cărămidă confinată, planşee din b. a., terasa necirculabilă"89S+P+4E 0.00"3,540.59"593.45"2,832.47""3,540.59""1,258.290""1,047.276"295.484245.9328369"1,560.279""1,298.623"366.400304.956435.92"35,924.33"star
44"Strada Teodor Neagoe nr. 1, Blocul 12"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Teodor Neagoe nr. 1, Blocul 12"1975"zidărie portantă, terasa necirculabilă"20S+P+4E 0.00"1,655.43"276.35"1,324.34""1,655.43"589.698490.347138.479115.1488470731.225608.030171.714142.784416.80"16,796.69"star
55"Strada Ion Câmpineanu nr. 31, Blocul 4, sc. 2, 3, 4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ion Câmpineanu nr. 31, Blocul 4, sc. 2, 3, 4"1959"fundaţii continue, pereţi structurali tip talpă armată, terasa peste et. 8 circulabilă, peste et. 9 necirculabilă"96S+P+9E "1,376.82""6,507.09"730.48"5,133.46""7,883.91""2,326.085""1,920.538"546.235451.0006957"2,884.345""2,381.468"677.331559.240666.02"66,023.69"star
66"Strada Ştefan Protopopescu nr. 9, Blocul C2""Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Protopopescu nr. 9, Blocul C2"46S+P+110.00"4,486.00""4,486.00""1,805.994""1,522.918"424.102357.6279580"2,239.433""1,888.418"525.886443.45745.52"45,516.85"carpati
77"Bulevardul Bucureştii Noi nr. 76, Blocul A12"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Bucureştii Noi nr. 76, Blocul A12"1967"structura de rezistenţă din beton armat monolit din diafragme, stâlpi, grinzi şi planşee "88S+P+10E0.00"7,477.45"609.53"2,861.76""5,440.60""7,477.45""2,560.401""2,135.560"601.259501.4938067"3,174.897""2,648.094"745.561621.852575.87"75,874.96"eurobuilding ideea
88"Strada Athanasie Enescu nr. 53, Blocul 53"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Athanasie Enescu nr. 53, Blocul 53"1970"fundaţii din b. a., pereţi portanţi, planşee şi grinzi din b. a., pod cu şarpantă"20DS+P+4E+pod0.00"1,798.00"300.50"1,438.40""1,798.00"649.446540.431152.509126.9098571805.314670.135189.112157.36818.24"18,243.26"star
99"Bulevardul Banu Manta nr. 1, Blocul 1B""Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 1, Blocul 1B"80S+P+10E801.00"11,174.00""11,975.00""4,222.114""3,542.877"991.479831.9748369"5,235.421""4,393.168""1,229.434""1,031.648"5113.38"113,376.14"eurobuilding ideea
1010"Strada Nicolae Constantinescu nr. 5, Blocul 14"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Nicolae Constantinescu nr. 5, Blocul 14"1982"fundaţii de b. a., structura integral prefabricate, terasa necirculabilă "58S+P+4E 0.00"5,838.81"942.95"4,673.30""5,838.81""2,086.748""1,737.798"490.031408.0878470"2,587.568""2,154.869"607.639506.028659.24"59,243.05"star
1111Strada Petru Poni nr. 1-3Reabilitare termică a imobilului dinReabilitare termică a imobilului din Strada Petru Poni nr. 1-31958"fundaţii din b. a., zidărie cărămidă portantă nearmată"38S+P+3E 0.00"2,831.00"571.00"2,264.80""2,831.00""1,013.776"843.844238.065198.1608470"1,257.082""1,046.366"295.201245.71828.72"28,724.53"star
1212"Strada Pajurei nr. 23, Blocul 23"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 23, Blocul 23"1969"fundaţii tip talpă continuă din beton, structura de rezistenţă cu pereţi structurali din zidărie de cărămidă confinată, cu centuri din b. a. şi buiandrugi din b. a., terasa necirculabilă"18S+P+2E+3E parţial 0.00"2,215.64"493.42"1,772.51""8,662.98""2,215.64"793.332660.141186.298155.0218470983.732818.575231.010192.226622.48"22,480.83"star
1313"Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 117, Blocul 4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 117, Blocul 4"1983"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"54S+P+9E+ et. tehnic417.00"5,502.84"475.78"1,915.65""3,556.21""5,919.84""1,918.715""1,596.012"450.572374.7927663"2,379.207""1,979.055"558.709464.741555.84"55,835.77"eurobuilding ideea
1414"Strada Horia Măcelariu nr. 18, Blocul 20/1A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Horia Măcelariu nr. 18, Blocul 20/1A"1982"structura de rezistenţă din panouri mari prefabricate din b. a., terasa necirculabilă"39S+P+4E0.00"3,806.00"602.00"1,325.83""2,601.79""3,806.00""1,495.887""1,254.225"351.279294.5309277"1,854.900""1,555.239"435.586365.217538.62"38,617.30"eurobuilding ideea
1515"Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 6, Blocul H4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 6, Blocul H4"1987"structura de rezistenţă din diafragme din b.a. şi în cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"31S+P+8E399.00"4,366.00"463.00"1,401.24""3,703.70""4,765.00""1,653.729""1,379.669"388.345323.9888168"2,050.624""1,710.790"481.548401.745544.30"44,299.29"eurobuilding ideea
1616"Strada Siriului nr. 5-11, Blocul 16F"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Siriului nr. 5-11, Blocul 16F"1986"structura de rezistenţă din panouri mari prefabricate b.a., terasa necirculabilă"66S+P+4E0.00"7,190.20""1,133.93""2,518.76""4,785.07""7,190.20""2,956.218""2,484.155"694.209583.3549781"3,665.710""3,080.352"860.819723.359572.95"72,952.78"eurobuilding ideea
1717"Strada Smaranda Brăescu nr. 14-16-18, Blocul 2B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Smaranda Brăescu nr. 14-16-18, Blocul 2B"1983"structura de rezistenţă din panouri mari prefabricate b.a., terasa necirculabilă"48S+P+3E +4E0.00"4,511.67"759.83"3,609.34""4,511.67""1,612.275""1,342.471"378.611315.2528470"1,999.221""1,664.664"469.477390.913645.78"45,777.32"star
1818"Strada Sfânta Maria nr. 1-5, Blocul 10A4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Sfânta Maria nr. 1-5, Blocul 10A4"1983"fundaţii de b. a., structura de rezistenţă din panouri mari, terasa necirculabilă"54S+P+8E + et. tehnic0.00"5,377.00"523.10"4,301.60""5,377.00""1,912.765""1,592.555"449.175373.9808470"2,371.828""1,974.769"556.976463.735454.56"54,557.32"star
1919"Calea Griviţei nr. 212, Blocul J"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 212, Blocul J"1960"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi turnaţi monolit, grinzi, planşee din b.a., pereţi din zidărie de cărămidă cu stâlpişori din b.a., terasa necirculabilă"324S+P+7E+ parţial 8E 0.00"26,460.14""2,562.00""10,565.65""19,058.50""26,460.14""9,229.818""7,708.158""2,167.438""1,810.107"8268"11,444.974""9,558.116""2,687.623""2,244.532"5268.47"268,474.38"eurobuilding ideea
2020"Victoriei nr. 83-85, Blocul B, sc. A, B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Victoriei nr. 83-85, Blocul B, sc. A, B"1980"fundaţii tălpi continue de b. a. structura cadre din b. a., terasa necirculabilă "48S+P+8E + et. tehnic833.13"6,072.54"717.54"4,858.03""6,905.67""2,165.303""1,792.990"508.478421.0487461"2,684.976""2,223.308"630.513522.099661.61"61,614.57"star
2121"Strada George Valentin Bibescu nr. 16, Blocul XII5, sc. 1"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada George Valentin Bibescu nr. 16, Blocul XII5, sc. 1"1983"fundaţii de b. a., structura cadre din b. a., terasa necirculabilă "8S+P+3E 0.00890.56171.44712.44890.56320.138265.86475.17862.4338470396.971329.67293.22177.41749.04"9,036.00"star
2222"Strada Presei nr. 2, Blocul 26, sc. B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Presei nr. 2, Blocul 26, sc. B"1960"fundaţii din beton, zidărie portantă, planşee din fâşii prefabricate din beton, pod cu şarpantă"16P+3E0.00"1,228.22"310.34962.30"1,228.22"436.831362.964102.58185.2358469541.671450.075127.201105.691412.46"12,462.04"star
2323"Calea Griviţei nr. 395, Blocul M, sc. 2, 3, 4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 395, Blocul M, sc. 2, 3, 4"1961"structura de rezistenţă in cadre la parter şi diafragme de b. a. pe et. 1-8, planşee din b. a. pereţi exteriori din b. a. placaţi cu zidărie de cărămidă, pereţii interiori parţial din b.a., şi zidărie de cărămidă, terasa parţial circulabilă"93S+P+7E+ parţial 8E 879.00"7,984.71"879.95"3,115.16""5,483.60""8,863.71""3,128.385""2,613.049"734.638613.6228369"3,879.197""3,240.181"910.952760.892581.02"81,019.19"eurobuilding ideea
2424"Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 39-49, Blocul 12, sc. A, B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 39-49, Blocul 12, sc. A, B"1979"fundaţii de b. a., structura cadre din b. a., terasa necirculabilă "110S+P+10E + et. tehnic"1,136.94""10,499.93"919.48"8,662.98""11,636.87""3,895.330""3,235.868"914.740759.8797965"4,830.209""4,012.476""1,134.278"942.2506106.54"106,536.75"star
2525"din Strada Dinicu Golescu nr. 31, Blocul 1, scara 1""Reabilitare termică a imobilului din Strada Dinicu Golescu nr. 31, Blocul 1, scara 1"33S+P+70.00"2,671.00""2,671.00"966.529814.458226.970191.2598572"1,198.496""1,009.928"281.443237.16127.10"27,101.09"carpati
2626"Strada Dinicu Golescu nr. 31, Blocul 1, scara 3""Reabilitare termică a imobilului din Strada Dinicu Golescu nr. 31, Blocul 1, scara 3"33S+P+70.00"2,600.00""2,600.00"948.585798.506222.756187.5138672"1,176.245"990.148276.218232.51626.38"26,380.70"carpati
2727"Strada Iani Buzoiani nr. 3, Blocul 16, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Iani Buzoiani nr. 3, Blocul 16, sc. A"1983"structura de rezistenţă este mixtă din pereţi struct din b. a. în sistem fagure şi planşee prefabricate din b. a., faţade din panouri prefabricate din beton "43S+P+10E + et. tehnic0.00"4,699.60"359.10"3,760.00""4,699.60""1,689.008""1,406.734"396.630330.3438470"2,094.370""1,744.350"491.821409.626647.68"47,684.14"star
2828"Bulevardul Banu Manta nr. 18, Blocul 28, sc. B, C"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Banu Manta nr. 18, Blocul 28, sc. B, C"1982"structura de rezistenţa din diafragme de b. a. monolit, pereţi exteriori din panouri prefabricate, planşee de b. a. prefabricat, terasa necirculabilă"172S+P+10E0.00"8,898.00"703.96"3,076.32""6,276.08""8,898.00""2,250.566""1,929.697"528.500453.1515951"2,790.702""2,392.824"655.341561.907590.28"90,282.87"eurobuilding ideea
2929"Strada Horia Măcelariu nr. 15-17, Blocul 12/6, sc. B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Horia Măcelariu nr. 15-17, Blocul 12/6, sc. B"1983"fundaţii din b. a., pereţi portanţi din b. a. prefabricat, terasa necirculabilă "19S+P+4E 0.00"2,097.00"356.00"1,625.60""2,097.00"725.706603.724170.418141.7728168899.876748.618211.318175.798421.28"21,277.05"star
3130"Bulevardul Ion Mihalache nr. 331, Blocul 13, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331, Blocul 13, sc. A"1962"structura de rezistenţă din diafragme din b.a. monolit, pereţi exteriori din b.a. monolit turnat în cofraje glisante, terasa necirculabila"32D+P+7E0.00"2,353.40"242.74926.19"1,614.25""2,353.40""1,003.006"843.035235.536197.97010084"1,243.727""1,045.363"292.064245.483523.87"23,874.54"eurobuilding ideea
3231"Bulevardul Ion Mihalache nr. 331, Blocul 13, sc. C"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 331, Blocul 13, sc. C"1962"structura de rezistenţă din diafragme din b.a. monolit, pereţi exteriori din b.a. monolit turnat în cofraje glisante, terasa necirculabila"32D+P+7E0.00"2,353.40"242.74926.19"1,614.25""2,353.40"935.467784.175219.676184.1489378"1,159.979"972.377272.398228.343523.87"23,874.54"eurobuilding ideea
3332"Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9A, sc. G"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9A, sc. G"1975"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"32S+P+8E+ et. tehnic302.00"3,133.95"341.32"1,166.38""2,141.73""3,435.95""1,099.038"913.044258.087214.4107562"1,362.807""1,132.175"320.028265.869531.80"31,798.89"eurobuilding ideea
3433"Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9E, sc. C"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9E, sc. C"1975"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"26S+P+8E+ parţial 9E + et. tehnic185.00"2,215.00"232.00669.11"1,460.68""2,400.00"681.157561.949159.956131.9626755844.635696.817198.346163.633522.47"22,474.33"eurobuilding ideea
3534"Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9, sc. D"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9, sc. D"1976"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"40S+P+10E+ et. tehnic302.00"3,752.00"325.38"1,457.80""2,821.43""4,054.00""1,032.130"846.926242.375198.8846049"1,279.841""1,050.188"300.545246.616538.07"38,069.39"eurobuilding ideea
3635"Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9, sc. E"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 111-131, Blocul 9, sc. E"1976"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"40S+P+10E+ et. tehnic302.00"3,752.00"325.38"1,457.80""2,721.72""4,054.00""1,087.500"895.181255.378210.2156352"1,348.500""1,110.024"316.668260.667538.07"38,069.39"eurobuilding ideea
3736"Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 94, Blocul 14-14A, sc. 4"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 94, Blocul 14-14A, sc. 4"1975"fundaţii de b. a., structura cadre din b. a., terasa necirculabilă "60S+P+10E + et. tehnic"1,437.36""5,213.47"575.47"4,173.18""6,650.83""1,907.697""1,572.675"447.984369.3116756"2,365.544""1,950.117"555.501457.946652.90"52,898.08"star
3937"Strada Ştefan Stoika nr. 20, Blocul 17A, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Ştefan Stoika nr. 20, Blocul 17A, sc. A"1983"structura de rezistenţă este mixtă din pereţi struct din b. a. în sistem fagure şi planşee prefabricate din b. a., faţade din panouri prefabricate din beton "43S+P+10E + et. tehnic0.00"4,699.60"359.10"3,760.00""4,699.60""1,670.641""1,390.805"392.317326.6038369"2,071.595""1,724.598"486.473404.987447.68"47,684.14"star
4038"Strada Turda nr. 118, Blocul 37, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 118, Blocul 37, sc. A"1982"structura de rezistenţă în diafragme din b. a. monolit, planşee din b. a. pereţi exteriori din panouri de faţadă prefabricate, terasa necirculabilă"35S+P+8E 0.00"4,025.82"368.13"1,392.20""2,711.30""4,025.82""1,413.477""1,179.625"331.927277.0118269"1,752.711""1,462.735"411.589343.494540.85"40,849.51"eurobuilding ideea
4139"Bulevardul Ion Mihalache nr. 38, Blocul 33A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Ion Mihalache nr. 38, Blocul 33A"1981"fundaţii de b. a., structura de rezistenţă din panouri mari, terasa necirculabilă"40S+P+10E 226.02"3,373.04"308.46"2,698.43""3,599.06""1,221.251""1,014.443"286.786238.2228066"1,514.351""1,257.910"355.615295.395634.22"34,224.30"star
4240"Strada Borşa nr. 25, Blocul 8F, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Borşa nr. 25, Blocul 8F, sc. A"1983"fundaţii de b. a., structura cadre din b. a., terasa necirculabilă "19S+P+4E 0.00"1,611.78"259.44"1,289.42""1,611.78"577.656480.434135.651112.8208470716.293595.738168.207139.897416.35"16,353.80"star
4341"Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. B"1978"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"65"S+P+11E + parţial 12E, 13E, 14E + et. tehnic "346.00"7,339.76"464.82"2,169.40""4,815.63""7,685.76""2,628.058""2,191.896"617.147514.7238067"3,258.792""2,717.951"765.262638.256574.47"74,474.75"eurobuilding ideea
4442"Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 10, Blocul 20, sc. A"1979"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"55S+P+11E+ et. tehnic426.00"6,329.88"489.80"2,396.24""4,286.83""6,755.88""2,121.856""1,762.488"498.275413.8857461"2,631.101""2,185.485"617.861513.217564.23"64,226.87"eurobuilding ideea
4543"Strada Pecetei nr. 3, Blocul 27"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 3, Blocul 27"1960"fundaţii din beton, zidărie portantă, planşee din fâşii prefabricate din beton, pod cu şarpantă"32Sp+P+3E 0.00"2,431.77"620.67"1,945.41""2,431.77"872.985726.594205.003170.6268470"1,082.502"900.977254.204211.576424.67"24,673.77"star
4644"Strada Pecetei nr. 5, Blocul 17"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pecetei nr. 5, Blocul 17"1960"fundaţii din beton, zidărie portantă, planşee din fâşii prefabricate din beton, pod cu şarpantă"32Sp+P+3E 0.00"2,431.77"620.67"1,945.41""2,431.77"872.985726.594205.003170.6268470"1,082.502"900.977254.204211.576424.67"24,673.77"star
4745"Strada Pajurei nr. 5, Blocul 23"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Pajurei nr. 5, Blocul 23"1963"zidărie portantă din cărămidă solidarizată cu sâmburi din b. a., centuri şi planşee din b. a., acoperiş de tip şarpantă"32P+3E0.00"2,508.68"617.76"1,136.80""1,797.51""2,508.68""1,050.326"882.304246.648207.1919883"1,302.404""1,094.057"305.843256.917525.46"25,457.37"eurobuilding ideea
4846"Calea Dorobanţilor nr. 135-145, Blocul 10, sc. D"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Dorobanţilor nr. 135-145, Blocul 10, sc. D"1973"structura de rezistenţă de tip cadre cu stâlpi, grinzi, planşee din b.a., pereţi de închidere şi compartimentare din zidărie de BCA, terasa necirculabilă"18S+P+M+6E+ et. tehnic260.00"1,726.00"185.00556.62"1,035.81""1,986.00"727.151607.264170.757142.6048672901.667753.007211.739176.829517.51"17,512.73"eurobuilding ideea
4947"Calea Griviţei nr. 222, Blocul 7, sc. A"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Calea Griviţei nr. 222, Blocul 7, sc. A"1960"fundaţii de b. a., structura de rezistenţă sistem fagure cu diafragme din b. a., terasa necirculabilă"32S+P+7E 0.00"2,542.34"254.00"2,033.87""2,542.34"913.345760.253214.481178.5308470"1,132.548"942.713265.956221.377625.80"25,795.66"star
5048"Strada Turda nr. 114, Blocul 35, sc. B"Reabilitare termică a imobilului din"Reabilitare termică a imobilului din Strada Turda nr. 114, Blocul 35, sc. B"1982"structura de rezistenţă în diafragme din b. a. monolit, planşee din b. a. pereţi exteriori din panouri de faţadă prefabricate, terasa necirculabilă"36S+P+8E + et. tehnic0.00"3,242.42"307.00"1,216.20""2,367.63""3,242.42"991.940822.147232.937193.0657260"1,230.006""1,019.462"288.842239.400532.90"32,904.85"eurobuilding ideea
TOTAL"10,595.580""226,873.160""23,653.120""44,023.810""160,588.710""237,468.740""80,838.338""67,420.300""18,983.265""15,832.307""3,897.924""3,249.230""100,239.541""83,601.172""23,539.250""19,632.061"196.000"2,301.965""2,301,964.990"
DIRECTOR INVESTIŢII
BOGDAN PIŢIGOI
Întocmit DANIELA BĂLĂCEANU