Hotărârea nr. 40/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 40 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți

obiectivului de investiții privind “Modernizare pasarelă pietonală care

 supratraversează linia CF 300 București-Ploiești km 7+650”, Sectorul 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Investiţii ;

     Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.44, alin 1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 1020/2008, privind trecerea unui mijloc fix din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții privind “Modernizare pasarelă pietonală care supratraversează linia CF 300 București-Ploiești km 7+650”, Sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiţii, Direcţia Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

Nr.:     40       

Data:.  22.03.2011

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.40/22.03.2011

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Modernizare pasarelă pietonală care supratraversează linia CF 300

București-Ploiești km 7+650”

 

 

 

Valoarea totală (inclusiv TVA 24%)

 

Valoare TOTALĂ INVESTIȚIE                                                    2.178.318,89 lei

Din care C+M                                                                                    1.862.380,80 lei

 

 

 

1 euro = 4,2632 lei din data de 04.02.2011

 

Valoare TOTALĂ INVESTIȚIE                                                    510.958.64 euro

Din care C+M                                                                                    436.850,44 euro