Hotărârea nr. 4/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 4 / 2011

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                                        

CONSILIUL  LOCAL  AL  SECTORULUI  1                     

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli

  al  Consiliului  Local  Sector 1 pe anul  2011

 

 

 

Văzând Expunerea  de  motive  a  Primarului  Sector  1, precum  şi  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Direcţia  Management Economic;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 286/ 010  a bugetului de stat pe anul 2011;

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală;

Potrivit Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011;

Conform Deciziei nr. 23/12.01.2011 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2011, transmisă de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Minicipiului Bucureşti ;

Conform  Deciziei nr. 24/12.01.2011 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, transmisă de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Minicipiului Bucureşti ;

            În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

Conform adresei nr. 3651/18.01.2011 privind estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2011, transmisă de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Minicipiului Bucureşti;

Conform adresei nr. 4024/19.01.2011 privind repartizarea pe trimestre a sumelor  defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, transmisă de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Minicipiului Bucureşti;

Potrivit adresei nr. 250/1263859/20.01.2011 transmisă de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind estimarea bugetului de venituri pentru care au fost avute în vedere încasările la data de 31.12.2010;

Potrivit adresei transmisă de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale privind transferurile  pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2011, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti-Direcţia Management Economic cu nr. 180/28.01.2011 ;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. ‘’a’’ , art.81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare;

 

               CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 este în suma de 1.142.623,77 mii lei  şi este structurat, după cum urmează:

 

Ø  Bugetul local în sumă de 1.042.795,64 mii lei este repartizat pe secţiuni, conform Anexei nr.1, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 720.279,63 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de  322.516,01  mii lei;

 

Ø  Bugetul din venituri proprii în valoare de 9.249,00 mii lei este repartizat pe secţiuni, conform Anexei nr.2, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 8.795,00 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 454,00  mii lei;

 

Ø  Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii în valoare de 15.447,88 mii lei este alocat pe secţiuni, conform Anexei nr.3, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 15.447,88 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii lei;

 

Ø  Bugetul creditelor interne în valoare de 75.131,25  mii lei este repartizat pe secţiuni, conform Anexei nr.4, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 75.131,25 mii lei.

 

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat Consiliului Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti în suma de 1.029.106,03 mii lei, fiind repartizate, astfel :

 

Ø    Veniturile bugetului local în sumă de 1.007.441,87 mii lei sunt repartizate pe secţiuni, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 720.279,63 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 287.162,24 mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri proprii în valoare de 8.095,00 mii lei este repartizat pe secţiuni, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 8.095,00 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00  mii lei;

 

Ø    Bugetul din venituri finanţate integral sau parţial din venituri proprii în valoare de 13.569,16 mii lei este repartizat pe secţiuni, astfel:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 13.569,16 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii lei;

 

Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului general consolidat al  Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.142.623,77 mii lei, după cum urmează :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ø Bugetul local  în sumă de 1.042.795,64 mii  lei este structurat pe secţiuni, conform anexei nr. 1.1, astfel :

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 720.279,63 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 322.516,01  mii lei;

 

(1)   160.848,75 mii lei pentru Autorităţi Executive capitolul 51.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 75.315,99 mii lei;

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 85.532,76  mii lei,  conform anexei nr. 1.1.1 ( 1.1.1.1 ;1.1.1.2 );

             (2)    21.748,75 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care :

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 21.242,75 mii lei;

       - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 506,00 mii lei, conform anexei nr. 1.1.2 (1.1.2.1 ;1.1.2.2 ;1.1.2.3);

            (3)  56.250 mii lei pentru Tranzacţii privind Datoria Publică şi Împrumuturile capitolul 55.02, din care:

                 - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 56.250,00 mii lei, conform anexei nr. 1.1.3 (1.1.3.1 ;1.1.3.2);

           (4)   450,00 mii lei pentru Apărare Naţională capitolul 60.02, din care :               

                   - Secţiunea de funcţionare este în valoare de 450,00  mii lei, conform anexei nr. 1.1.4 (1.1.4.1);

           (5)   32.257,84 mii lei pentru Ordine Publică şi Siguranţă Naţională capitolul 61.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 20.857,00 mii lei;

- Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 11.400,84 mii lei, conform anexei nr. 1.1.5 (1.1.5.1 ;1.1.5.2 ;1.1.5.3) ;

            (6)    159.681,86 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.02, din care:

- Sectiunea de funcţionare este în sumă de 155.544,58 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.137,28 mii lei, conform anexei nr. 1.1.6(1.1.6.1 ;1.1.6.1.1 ;1.1.6.1.1.1 ;1.1.6.1.1.2 ;1.1.6.1.2 ;1.1.6.1.2.1 ;1.1.6.1.2.2 ;1.1.6.1.2.3 ;1.1.6.1.3 ;1.1.6.1.4 ;1.1.6.1.5 ;1.1.6.2) ;

            (7)   6.105,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 5.615,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 490,00 mii lei, conform anexei nr. 1.1.7 (1.1.7.1 ;1.1.7.2 ;1.1.7.3) ;

            (8)   97.090,96 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie capitolul 67.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 85.985,70 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 11.105,26 mii lei, conform anexei nr. 1.1.8 (1.1.8.1 ;1.1.8.1.1 ;1.1.8.1.2 ;1.1.8.2)

            (9)    160.497,10 mii lei pentru Asigurări şi Asistenţă Socială capitolul 68.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 98.754,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 61.743,10 mii lei, conform anexei nr. 1.1.9 (1.1.9.1 ;1.1.9.2 ;1.1.9.3 ;1.1.9.4 ;1.1.9.5)

           (10)  145.382,61 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare Publică, din care :

 - Secţiunea de funcţionare este în sumă de 12.490,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 132.892,61 mii lei,  conform anexei nr. 1.1.10(1.1.10.1 ;1.1.10.1.1 ;1.1.10.1.2 ;1.1.10.3 ;1.1.10.4 ;1.1.10.5 ;1.1.10.6 ;1.1.10.6.1 ;1.1.10.6.2) ;

           (11)   143.859,45 mii lei pentru Protecţia Mediului capitolul 74.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 143.754,61 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 104,84 mii lei, conform anexei nr. 1.1.11 (1.1.11.1 ;1.1.11.2 ;1.1.11.2.1 ;1.1.11.2.2)

           (12)     47.332,46 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 44.020,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 3.312,46 mii lei, conform anexei nr. 1.1.12 (1.1.12.1 ;1.1.12.2 ;1.1.12.2.1 ;1.1.12.2.2) ;

           (13)  11.290,86 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncţionale 87.02, din care:

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 0,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 11.290,86 mii lei, conform anexei nr. 1.1.13 (1.1.13.1).

 Deficitul inregistrat la nivelul sectiunii de dezvoltare in valoare de 35.353,77 mii lei se acopera din excedentul inregistrat la sfarsitul anului 2010.

           

Ø    Bugetul din venituri proprii în sumă de 9.249,00 mii lei  este repartizat pe secţiuni, conform anexei nr. 2.1, după cum urmează:

 

-          SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE în valoare de 8.795,00 mii lei;

-          SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 454,00  mii lei;

 

(1)  9.249,00 mii lei pentru Administraţia Pieţelor capitolul 70.15.50, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 8.795,00 mii lei;

                  - Secţiunea de dezvoltare este în sumă de 4.54,00 mii lei, conform anexei nr. 2.1.1.

Deficitul inregistrat la nivelul sectiunii de functionare in valoare de 700,00 mii lei si cel inregistrat la nivelul  sectiunii de dezvoltare in valoare de 454,00 mii lei se acopera din excedentul inregistrat la sfarsitul anului 2010.

 

Ø    Bugetul finanţat integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 15.447,88 mii lei este repartizat pe secţiuni, conform anexei nr. 3.1, astfel :

 

(1)      53,00 mii lei pentru Ordine şi Siguranţă Naţională capitolul 61.10, din care:

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 53,00 mii lei, conform anexei nr. 3.1.1 (3.1.1.1);

(2)    12.094,88 mii lei pentru Învăţământ capitolul 65.10, din care :

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 12.094,88 mii lei, conform anexei nr. 3.1.2 (3.1.2.1 ;3.1.2.1.1 ;3.1.2.1.2 ;3.1.2.2 ;3.1.2.2.13.1.2.2.2 ;3.1.2.2.3 ;3.1.2.3 ;3.1.2.4);    

(3)    3.300,00 mii lei pentru Asigurări şi asistenţă socială capitolul 68.10, din care:

- Secţiunea de funcţionare este în sumă de 3.300,00 mii lei, conform anexei nr. 3.1.3 (3.1.3.1).

Deficitul inregistrat la nivelul sectiunii de functionare in valoare de 1.878,72 mii lei se acopera din excedentul inregistrat la sfarsitul anului 2010.

 

Ø   Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2011 este în sumă de 75.131,25 mii lei şi este repartizat pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.4.1, după cum urmează:    

  

(1)           75.131,25 mii lei pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică capitolul 70.07,          conform anexei nr. 4.1.1 (4.1.1.1;4.1.1.1.1).

 

 

Art. 4. Se aprobă listele de investiţii în sumă de 379.429,86 mii lei, conform programului de investitii publice, din care:

-   303.844,61  mii lei – buget local ;

            -      75.131,25  mii lei  –  suma alocată pentru credite interne (BCR) ; 

-           454,00 mii lei –  suma alocată din venituri proprii (Administraţia Pieţelor) ;

 

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Administraţia Pieţelor Sector 1 şi Direcţia Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, Serviciul  Secretariat General, Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     4

            Data:  31.01.2011