Hotărârea nr. 38/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 38 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 prin

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi

Asociaţia Caritas Bucureşti, în scopul implementării

Proiectului „Complexul de Servicii Sociale Caritas Casa Sf. Ioan”

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.14/27.01.2011 privind împuternicirea Consiliul Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia Caritas Bucureşti, în vederea realizării Proiectului de interes public „Complexul de Servicii Sociale Caritas - Casa Sf. Ioan”;

Având în vedere solicitarea Asociaţiei Caritas Bucureşti, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 48991/14.12.2010, precum şi Proiectul „Complexul de Servicii Sociale Caritas Casa Sf. Ioan”;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”q”, art. 82 şi  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă cooperarea între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în scopul implementării Proiectului „Complexul de Servicii Sociale Caritas Casa Sf. Ioan”, conform Anexei nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 - prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în scopul implementării Proiectului „Complexul de Servicii Sociale Caritas Casa Sf. Ioan”, conform Anexei nr. 2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Asociaţia Caritas Bucureşti şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     38

Data:.  15.03.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                                                            nr.38/15.03.2011

                                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                 Ion Brad

 

 

 

 

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE CARITAS CASA SF. IOAN

 

 

 

ISTORIC

 

Casa Sf. Ioan a fost înfiinţată în anul 1990, fiind iniţial un Centru de Zi pentru copiii străzii din zona Gării de Nord. În scurt timp s-a format un nucleu stabil de copii care beneficiau de serviciile centrului. Acest fapt a dus la transformarea Casei Sf. Ioan într-un Centru rezidenţial. Din aprilie 2006, Casa Sf. Ioan devine Centru rezidenţial de tip familial pentru copii lipsiţi de ocrotirea părintească ori provenind din familii care în urma dificultăţilor socio-economice nu le pot acorda îngrijirea necesară. 

În trecerea la noua structură a personalului s-a acordat o atenţie sporită menţinerii unei continuităţi în acordarea serviciilor sociale şi creşterii calitative a îngrijirii copiilor. Au fost menţinute obiectivele generale de reintegrare familială sau de pregătire pentru o viaţă autonomă, singura diferenţă majoră în acest moment fiind dată de prezenţa stabilă a unui cuplu în centru. În felul acesta se doreşte crearea unui climat familial în care nevoile specifice ale copiilor influenţează şi determină regulile educaţionale ale centrului.

A fost dezvoltată alături de componenta rezidenţială şi o componentă de tip after-school pentru copii proveniţi din familii cu venituri reduse din comunitate. În luna octombrie a anului 2010 Caritas Bucureşti a finalizat noul sediu al acestui proiect. Acesta oferă mai mult spaţiu pontru activităţi dar şi o siguranţă şi un confort crescut pentru beneficiari.

 

DESCRIERE

 

Componenta rezidenţială a proiectului Casa Sf Ioan al Asociaţiei Caritas Bucureşti se adresează copiilor lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părintească şi îşi propune sa asigure accesul acestora pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire de tip familial, educație de tip formal și informal, sprijin emoțional, consiliere, educație pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, precum și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale, respectiv sociale şi profesionale. Aici se oferă un spaţiu securizant unde copilul să se simtă acceptat, respectat şi valorizat. Copiii găzduiţi în Casa Sf. Ioan sunt sprijiniţi să menţină legătura cu rudele lor sau cu alte persoane importante pentru aceştia.

 

Casa Sf. Ioan oferă de asemenea copiilor din comunitate, proveniţi din familii defavorizate, serviciul de after-school, cu scopul de a preveni abandonul şcolar. Acesta reprezintă o alternativă pentru părinţi care se află în situaţia de a decide supravegherea copilului de către vecini, bunici sau bonă sau dacă efectuarea temelor şcolare constituie un motiv de stres, dacă doresc să-i supravegheze şi instruiască însă timpul şi resursele financiare sunt limitate. Absenteismul este frecvent şi nu de puţine ori este încurajat chiar de părinţi, care lasă fraţii mai mici în grija fraţilor de vârstă  şcolară, sau le încredinţează sarcini domestice pe care trebuie să le îndeplinească în timpul programului şcolar, în detrimentul efectuării temelor.

 

PRINCIPII

 

Solidaritatea socială, unicitatea persoanei, libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială, egalitatea de şanse şi nediscriminarea la accesul de servicii sociale şi în furnizarea serviciilor, participarea beneficiarilor la întregul proces de furnizare a serviciilor, transparenţă şi responsabilitate în acordarea serviciilor, complementaritate şi abordare integrată, competitivitate, confidenţialitate, promovarea parteneriatului cu alte organizaţii publice sau şi private în acordarea de servicii dar şi al parteneriatului între părţile implicate în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi beneficiarii acestora.

 

BENEFICIARI 

 

Centrul Rezidenţial de Tip Familial

Beneficiarii sunt 16 copii, băieţi cu vârste între 7 şi 18 ani, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor ca urmare a stabilirii în condiţiile legii, a măsurii de plasament. Aceştia sunt primiţi în centru pe baza hotărârii C.P.C. din sectorul 1 sau a Hotărârii judecătoreşti, după caz. 

 

Centrul de Zi After-School

Beneficiarii sunt:

Cei 16 copii din centrul rezidenţial

30 copii din comunitate (sectorul 1), care se află într-una sau mai multe dintre situaţiile următoare: părinţii au o situaţie financiară precară; provin din familii dezorganizate; provin din familii cu mai mulţi membri; au părinţii plecaţi în străinătate la muncă.

 

SERVICII 

1.Centrul rezidenţial de tip familial

Găzduire, îngrijire, educaţie şi asistenţă socială;

Pregătirea copilului pentru (re)integrarea familială;

Monitorizarea procesului educaţional, orientare şcolară şi profesională;

Pregătirea pentru viaţa independent, recreere, socializare şi pregătire spirituală;

Supravegherea şi menţinerea stării de sănătate.

 

2. Centrul de Zi

Consiliere, Recreere, Socializare şi orientare şcolară şi educaţie

 

ACTIVITĂŢI 

Activităţile comune celor două centre  sunt:

 

ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare,

facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii,

dirijarea jocului individual si colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă,

susţinerea performantelor  şcolare pentru dezvoltarea individuală a personalităţii copiilor,

stimularea creativităţii, aptitudinilor  şi talentelor copiilor, însuşirea unor abilităţi în domeniu utilizării computerului, limbii engleze, muzicii, precum şi a jocurilor logice, distractive.

dezvoltarea capacităţii de comunicare, constituirea  şi dezvoltarea limbajului activ,

formarea  şi lărgirea orizontului de cunoaştere, formarea  şi dezvoltarea conduitei de explorare a mediului înconjurător,

formarea conduitei de joc individual  şi colectiv

activităţi de recreere - socializare: plimbări în parc, vizite la muzee, Circ, Grădina zoologica, Grădina Botanică, vizionare de spectacole, teatru sau expoziţii pentru copii etc.,organizarea zilelor de naştere şi serbări şcolare.

asigurarea mesei sau gustării

 

PERSONAL

Echipa de profesionişti a Centrului Rezidenţial este formată din 1 manager program, 1 familie socială, 1 asistent social, 6 educatori.

Echipa de profesionişti a Centrului de Zi este formată din 4 educatori/profesori

Un ajutor important este oferit de voluntarii cu care organizează diferite activităţi de recreere şi socializare. Relaţiile personalului cu copiii corespunde normelor de conduită morală, profesională şi socială.

 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Având în vedere o mai bună funcţionare a procesului educativ al fiecărui copil din Casa Sf. Ioan, echipa educatorilor a stabilit o serie de drepturi şi obligaţii:

are dreptul de a beneficia de condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;

are dreptul de a fi respectat şi ascultat de personalul Casei în propunerile făcute;

are dreptul de a fi sprijinit  în pregătirea lecţiilor;

are dreptul de a fi vizitat de rude sau persoane apropiate şi de a face vizite la domiciliul acestora;

are dreptul de a folosi lucrurile Casei în mod adecvat;

are dreptul de a alege împreună cu ceilalţi copii şi cu educatorul modul de petrecere a timpului liber. 

are obligaţia de a respecta programul educaţional al Casei Sf. Ioan;

are obligaţia de a respecta orarul Casei;

are obligaţia de a învăţa în fiecare zi a săptămânii, de luni până sâmbătă inclusiv, dupa programul stabilit de echipa educatorilor pentru fiecare copil;

are obligaţia de a respecta colegii din Casă şi lucrurile lor;

are obligaţia de a respecta personalul Casei;

are obligaţia de a folosi cu grijă lucrurile Casei şi de a le întreţine curate;

are obligaţia de a folosi un limbaj îngrijit şi de a avea un comportament adecvat faţă de personalul Casei şi faţă de colegi;

are obligaţia de a rezolva conflictele cu ceilalţi copii pe cale amiabilă sau cu ajutorul educatorului de serviciu.

 

Obiective de dezvoltare:

identificarea şi contactarea persoanelor fizice şi juridice dispuse să finanţeze proiecte prin care sunt ocrotiţi copiii aflaţi în dificultate;

realizarea de contracte de voluntariat cu persoane care şi-au exprimat dorinţa de a face voluntariat în centru şi care prezintă condiţiile cerute pentru a lucra cu această categorie de beneficiari;

realizarea de convenţii de colaborare cu instituţii, organisme publice si private din ţară şi din străinătate, în vederea creşterii calitative a serviciilor sociale oferite de Casa Sf. Ioan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

                                                            nr.38/15.03.2011

                                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                 Ion Brad

 

 

 

 

 

CONVENŢIE DE COLABORARE

 

 

            Văzând

            Hotărârea nr. 14/27.01.2011 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin care se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în vederea realizării Proiectului de interes public „Complexul de Servicii Sociale Caritas - Casa Sf. Ioan”;

            Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 38/15.03.2011 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în scopul implementării Proiectului „Complexul de Servicii Sociale Caritas Casa Sf. Ioan”

           

            Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, reprezentat prin Primarul Sectorului 1al municipiului Bucureşti, domnul Andrei Ioan Chiliman, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  (în continuare DGASPC Sector 1), cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Bd. Maresal Averescu, nr. 17, reprezentată prin Director General, domnul Dănuţ Ioan Fleacă, acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza deciziei nr. 0005273/22.12.2008

            şi

            Asociaţia Caritas Bucureşti, cu sediul în Str Ghe. Pripu nr. 22-36, sector 1, Bucureşti, telefon: 021/2332134, fax: 021/233213, având codul de înregistrare fiscală R 4849743, contul nr. RO57 BACX 0000 0030 0505 9000 ROL, reprezentată prin Dl. Eugen Stefan Stefanescu, în calitate de Director, în calitate de beneficiar

           

            Încheie prezenta Convenţie de Colaborare în următoarele condiţii:

 

ART. 1. Obiectul CONVENŢIEI

            Obiectul Convenţiei îl constituie cooperarea în vederea implementării Proiectului de interes public Complexul de Servicii Sociale Caritas Casa „Sf. Ioan”.

 

ART. 2. Obligaţiile Asociaţiei Caritas Bucureşti

a)      Să coordoneze desfăşurarea în condiţii optime, cu respectarea standardelor obligatorii pe tipuri de servicii, a activităţilor de educare şi îngrijire cu beneficiarii din Proiect;

b)      Să asigure resursele financiare pentru acoperirea costurilor de personal necesar pentru buna funcţionare a Complexului;

c)      Să asigure resursele financiare pentru acoperirea costurilor prevăzute în Anexa – Bugetul Proiectului;

d)     Permite ca un psiholog angajat al DGASPC Sector 1 să evalueze periodic beneficiarii din cadrul Proiectului;

e)      Să transmită rapoarte asupra activităţii desfăşurate în cadrul Proiectului la solicitarea DGASPC Sector 1;

f)       Să pună la dispoziţia DGASPC Sector 1 deconturile justificative (copie conform cu originalul)

g)      Să promoveze cooperarea cu DGASPC Sector 1 prin toate mijloacele avute la dispoziţie şi în materialele sale informative şi de prezentare;

h)      Respectă principiul transparenţei, confidenţialităţii informaţiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum şi al interesului lor superior;

i)        Să respecte legislaţia în vigoare şi standardele minime obligatorii în domeniul serviciilor oferite prin acest Proiect.

 

ART. 3. Obligaţiile Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

a)      Să deconteze cheltuielile cu hrana, pentru copiii ai căror parinţi au domiciliul pe raza sectorului 1 sau pentru care Primarul Sectorului 1 exercită drepturile părinteşti, în cuantumul prevăzut de legislatia în vigoare;

b)      Să deconteze cheltuielile cu rechizitele scolare şi materialul didactic şi cheltuielile cu materialele igienico-sanitare (detergenti), conform Anexei  – Bugetul Proiectului;

c)      Desemnează un psiholog care va efectua evaluări periodice a beneficiarilor din Proiect (beneficiari ai căror părinţi au domiciliul pe raza sectorului 1 sau pentru care Primarul Sectorului 1 exercită drepturile părinteşti);

d)     Respectă principiul transparenţei, confidenţialităţii informaţiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum şi al interesului lor superior;

e)      Să respecte legislaţia în vigoare şi standardele minime obligatorii îm domeniul serviciilor oferite prin acest proiect.

 

ART. 4. Obligaţii comune

a)      Cele 2 părţi convin asupra obligaţiei de evaluare a parteneriatului prin raportare intermediară la 6 luni de la data semnării Convenţiei şi o raportare finală.

b)      Raportările menţionate constau în punerea la dispoziţia DGASPC Sector 1 a rapoartelor narative şi financiare.

c)      Evaluarea va fi realizată de o echipă alcătuită de comun acord din reprezentanţii celor 2 părţi semnatare ale Convenţiei.

 

ART. 5. Durata CONVENŢIEI

            Prezenta Convenţie intră în vigoare la data semnării ei şi este valabilă pe o perioadă de 1 (unu) an, cu posibilitatea prelungirii ei.

 

ART. 6. Dispoziţii finale

            Prezenta Convenţie poate fi modificată, completată sau stinsă la iniţiativa oricărei dintre părţi, cu notificare prealabilă, şi cu acordul părţilor.

            Modificările şi completările se vor constitui prin acte adiţionale, protocoale şi anexe explicative care vor face parte integrantă din prezenta Convenţie.

            În caz de forţă majoră, aşa cum este definită prin lege, părţile sunt exonerate de orice răspundere contractuală.

            Această Convenţie a fost încheiată în limba română, în două exemplare, semnate de persoanele nominalizate mai sus, ambele exemplare având aceeaşi valoare juridică.

 

 

 

 

 

Asociaţia Caritas                                                       Consiliul Local al Sectorului 1

                                                                                    DGASPC Sector 1

 

Eugen Stefan Stefanescu                                          Andrei Ioan Chiliman – Primar

Director                                 

 

                                                                                               

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretar

 

 

 

                                                                                    Dănuţ Ioan Fleacă – Director General

                                                                                    DGASPC Sector 1

 

                                                                                   

           

                                                                                    Daniela Niţă – Director Economic

                                                                                    DGASPC Sector 1

 

 

 

               Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                                                            nr.38/15.03.2011

                                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                 Ion Brad

 

 

 

 

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE CARITAS CASA SF. IOAN

 

 

 

ISTORIC

 

Casa Sf. Ioan a fost înfiinţată în anul 1990, fiind iniţial un Centru de Zi pentru copiii străzii din zona Gării de Nord. În scurt timp s-a format un nucleu stabil de copii care beneficiau de serviciile centrului. Acest fapt a dus la transformarea Casei Sf. Ioan într-un Centru rezidenţial. Din aprilie 2006, Casa Sf. Ioan devine Centru rezidenţial de tip familial pentru copii lipsiţi de ocrotirea părintească ori provenind din familii care în urma dificultăţilor socio-economice nu le pot acorda îngrijirea necesară. 

În trecerea la noua structură a personalului s-a acordat o atenţie sporită menţinerii unei continuităţi în acordarea serviciilor sociale şi creşterii calitative a îngrijirii copiilor. Au fost menţinute obiectivele generale de reintegrare familială sau de pregătire pentru o viaţă autonomă, singura diferenţă majoră în acest moment fiind dată de prezenţa stabilă a unui cuplu în centru. În felul acesta se doreşte crearea unui climat familial în care nevoile specifice ale copiilor influenţează şi determină regulile educaţionale ale centrului.

A fost dezvoltată alături de componenta rezidenţială şi o componentă de tip after-school pentru copii proveniţi din familii cu venituri reduse din comunitate. În luna octombrie a anului 2010 Caritas Bucureşti a finalizat noul sediu al acestui proiect. Acesta oferă mai mult spaţiu pontru activităţi dar şi o siguranţă şi un confort crescut pentru beneficiari.

 

DESCRIERE

 

Componenta rezidenţială a proiectului Casa Sf Ioan al Asociaţiei Caritas Bucureşti se adresează copiilor lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părintească şi îşi propune sa asigure accesul acestora pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire de tip familial, educație de tip formal și informal, sprijin emoțional, consiliere, educație pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, precum și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale, respectiv sociale şi profesionale. Aici se oferă un spaţiu securizant unde copilul să se simtă acceptat, respectat şi valorizat. Copiii găzduiţi în Casa Sf. Ioan sunt sprijiniţi să menţină legătura cu rudele lor sau cu alte persoane importante pentru aceştia.

 

Casa Sf. Ioan oferă de asemenea copiilor din comunitate, proveniţi din familii defavorizate, serviciul de after-school, cu scopul de a preveni abandonul şcolar. Acesta reprezintă o alternativă pentru părinţi care se află în situaţia de a decide supravegherea copilului de către vecini, bunici sau bonă sau dacă efectuarea temelor şcolare constituie un motiv de stres, dacă doresc să-i supravegheze şi instruiască însă timpul şi resursele financiare sunt limitate. Absenteismul este frecvent şi nu de puţine ori este încurajat chiar de părinţi, care lasă fraţii mai mici în grija fraţilor de vârstă  şcolară, sau le încredinţează sarcini domestice pe care trebuie să le îndeplinească în timpul programului şcolar, în detrimentul efectuării temelor.

 

PRINCIPII

 

Solidaritatea socială, unicitatea persoanei, libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială, egalitatea de şanse şi nediscriminarea la accesul de servicii sociale şi în furnizarea serviciilor, participarea beneficiarilor la întregul proces de furnizare a serviciilor, transparenţă şi responsabilitate în acordarea serviciilor, complementaritate şi abordare integrată, competitivitate, confidenţialitate, promovarea parteneriatului cu alte organizaţii publice sau şi private în acordarea de servicii dar şi al parteneriatului între părţile implicate în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi beneficiarii acestora.

 

BENEFICIARI 

 

Centrul Rezidenţial de Tip Familial

Beneficiarii sunt 16 copii, băieţi cu vârste între 7 şi 18 ani, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor ca urmare a stabilirii în condiţiile legii, a măsurii de plasament. Aceştia sunt primiţi în centru pe baza hotărârii C.P.C. din sectorul 1 sau a Hotărârii judecătoreşti, după caz. 

 

Centrul de Zi After-School

Beneficiarii sunt:

Cei 16 copii din centrul rezidenţial

30 copii din comunitate (sectorul 1), care se află într-una sau mai multe dintre situaţiile următoare: părinţii au o situaţie financiară precară; provin din familii dezorganizate; provin din familii cu mai mulţi membri; au părinţii plecaţi în străinătate la muncă.

 

SERVICII 

1.Centrul rezidenţial de tip familial

Găzduire, îngrijire, educaţie şi asistenţă socială;

Pregătirea copilului pentru (re)integrarea familială;

Monitorizarea procesului educaţional, orientare şcolară şi profesională;

Pregătirea pentru viaţa independent, recreere, socializare şi pregătire spirituală;

Supravegherea şi menţinerea stării de sănătate.

 

2. Centrul de Zi

Consiliere, Recreere, Socializare şi orientare şcolară şi educaţie

 

ACTIVITĂŢI 

Activităţile comune celor două centre  sunt:

 

ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare,

facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii,

dirijarea jocului individual si colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă,

susţinerea performantelor  şcolare pentru dezvoltarea individuală a personalităţii copiilor,

stimularea creativităţii, aptitudinilor  şi talentelor copiilor, însuşirea unor abilităţi în domeniu utilizării computerului, limbii engleze, muzicii, precum şi a jocurilor logice, distractive.

dezvoltarea capacităţii de comunicare, constituirea  şi dezvoltarea limbajului activ,

formarea  şi lărgirea orizontului de cunoaştere, formarea  şi dezvoltarea conduitei de explorare a mediului înconjurător,

formarea conduitei de joc individual  şi colectiv

activităţi de recreere - socializare: plimbări în parc, vizite la muzee, Circ, Grădina zoologica, Grădina Botanică, vizionare de spectacole, teatru sau expoziţii pentru copii etc.,organizarea zilelor de naştere şi serbări şcolare.

asigurarea mesei sau gustării

 

PERSONAL

Echipa de profesionişti a Centrului Rezidenţial este formată din 1 manager program, 1 familie socială, 1 asistent social, 6 educatori.

Echipa de profesionişti a Centrului de Zi este formată din 4 educatori/profesori

Un ajutor important este oferit de voluntarii cu care organizează diferite activităţi de recreere şi socializare. Relaţiile personalului cu copiii corespunde normelor de conduită morală, profesională şi socială.

 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Având în vedere o mai bună funcţionare a procesului educativ al fiecărui copil din Casa Sf. Ioan, echipa educatorilor a stabilit o serie de drepturi şi obligaţii:

are dreptul de a beneficia de condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;

are dreptul de a fi respectat şi ascultat de personalul Casei în propunerile făcute;

are dreptul de a fi sprijinit  în pregătirea lecţiilor;

are dreptul de a fi vizitat de rude sau persoane apropiate şi de a face vizite la domiciliul acestora;

are dreptul de a folosi lucrurile Casei în mod adecvat;

are dreptul de a alege împreună cu ceilalţi copii şi cu educatorul modul de petrecere a timpului liber. 

are obligaţia de a respecta programul educaţional al Casei Sf. Ioan;

are obligaţia de a respecta orarul Casei;

are obligaţia de a învăţa în fiecare zi a săptămânii, de luni până sâmbătă inclusiv, dupa programul stabilit de echipa educatorilor pentru fiecare copil;

are obligaţia de a respecta colegii din Casă şi lucrurile lor;

are obligaţia de a respecta personalul Casei;

are obligaţia de a folosi cu grijă lucrurile Casei şi de a le întreţine curate;

are obligaţia de a folosi un limbaj îngrijit şi de a avea un comportament adecvat faţă de personalul Casei şi faţă de colegi;

are obligaţia de a rezolva conflictele cu ceilalţi copii pe cale amiabilă sau cu ajutorul educatorului de serviciu.

 

Obiective de dezvoltare:

identificarea şi contactarea persoanelor fizice şi juridice dispuse să finanţeze proiecte prin care sunt ocrotiţi copiii aflaţi în dificultate;

realizarea de contracte de voluntariat cu persoane care şi-au exprimat dorinţa de a face voluntariat în centru şi care prezintă condiţiile cerute pentru a lucra cu această categorie de beneficiari;

realizarea de convenţii de colaborare cu instituţii, organisme publice si private din ţară şi din străinătate, în vederea creşterii calitative a serviciilor sociale oferite de Casa Sf. Ioan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

                                                            nr.38/15.03.2011

                                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                 Ion Brad

 

 

 

 

 

CONVENŢIE DE COLABORARE

 

 

            Văzând

            Hotărârea nr. 14/27.01.2011 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin care se împuterniceşte Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în vederea realizării Proiectului de interes public „Complexul de Servicii Sociale Caritas - Casa Sf. Ioan”;

            Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 38/15.03.2011 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti, în scopul implementării Proiectului „Complexul de Servicii Sociale Caritas Casa Sf. Ioan”

           

            Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, reprezentat prin Primarul Sectorului 1al municipiului Bucureşti, domnul Andrei Ioan Chiliman, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  (în continuare DGASPC Sector 1), cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Bd. Maresal Averescu, nr. 17, reprezentată prin Director General, domnul Dănuţ Ioan Fleacă, acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza deciziei nr. 0005273/22.12.2008

            şi

            Asociaţia Caritas Bucureşti, cu sediul în Str Ghe. Pripu nr. 22-36, sector 1, Bucureşti, telefon: 021/2332134, fax: 021/233213, având codul de înregistrare fiscală R 4849743, contul nr. RO57 BACX 0000 0030 0505 9000 ROL, reprezentată prin Dl. Eugen Stefan Stefanescu, în calitate de Director, în calitate de beneficiar

           

            Încheie prezenta Convenţie de Colaborare în următoarele condiţii:

 

ART. 1. Obiectul CONVENŢIEI

            Obiectul Convenţiei îl constituie cooperarea în vederea implementării Proiectului de interes public Complexul de Servicii Sociale Caritas Casa „Sf. Ioan”.

 

ART. 2. Obligaţiile Asociaţiei Caritas Bucureşti

a)      Să coordoneze desfăşurarea în condiţii optime, cu respectarea standardelor obligatorii pe tipuri de servicii, a activităţilor de educare şi îngrijire cu beneficiarii din Proiect;

b)      Să asigure resursele financiare pentru acoperirea costurilor de personal necesar pentru buna funcţionare a Complexului;

c)      Să asigure resursele financiare pentru acoperirea costurilor prevăzute în Anexa – Bugetul Proiectului;

d)     Permite ca un psiholog angajat al DGASPC Sector 1 să evalueze periodic beneficiarii din cadrul Proiectului;

e)      Să transmită rapoarte asupra activităţii desfăşurate în cadrul Proiectului la solicitarea DGASPC Sector 1;

f)       Să pună la dispoziţia DGASPC Sector 1 deconturile justificative (copie conform cu originalul)

g)      Să promoveze cooperarea cu DGASPC Sector 1 prin toate mijloacele avute la dispoziţie şi în materialele sale informative şi de prezentare;

h)      Respectă principiul transparenţei, confidenţialităţii informaţiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum şi al interesului lor superior;

i)        Să respecte legislaţia în vigoare şi standardele minime obligatorii în domeniul serviciilor oferite prin acest Proiect.

 

ART. 3. Obligaţiile Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

a)      Să deconteze cheltuielile cu hrana, pentru copiii ai căror parinţi au domiciliul pe raza sectorului 1 sau pentru care Primarul Sectorului 1 exercită drepturile părinteşti, în cuantumul prevăzut de legislatia în vigoare;

b)      Să deconteze cheltuielile cu rechizitele scolare şi materialul didactic şi cheltuielile cu materialele igienico-sanitare (detergenti), conform Anexei  – Bugetul Proiectului;

c)      Desemnează un psiholog care va efectua evaluări periodice a beneficiarilor din Proiect (beneficiari ai căror părinţi au domiciliul pe raza sectorului 1 sau pentru care Primarul Sectorului 1 exercită drepturile părinteşti);

d)     Respectă principiul transparenţei, confidenţialităţii informaţiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum şi al interesului lor superior;

e)      Să respecte legislaţia în vigoare şi standardele minime obligatorii îm domeniul serviciilor oferite prin acest proiect.

 

ART. 4. Obligaţii comune

a)      Cele 2 părţi convin asupra obligaţiei de evaluare a parteneriatului prin raportare intermediară la 6 luni de la data semnării Convenţiei şi o raportare finală.

b)      Raportările menţionate constau în punerea la dispoziţia DGASPC Sector 1 a rapoartelor narative şi financiare.

c)      Evaluarea va fi realizată de o echipă alcătuită de comun acord din reprezentanţii celor 2 părţi semnatare ale Convenţiei.

 

ART. 5. Durata CONVENŢIEI

            Prezenta Convenţie intră în vigoare la data semnării ei şi este valabilă pe o perioadă de 1 (unu) an, cu posibilitatea prelungirii ei.

 

ART. 6. Dispoziţii finale

            Prezenta Convenţie poate fi modificată, completată sau stinsă la iniţiativa oricărei dintre părţi, cu notificare prealabilă, şi cu acordul părţilor.

            Modificările şi completările se vor constitui prin acte adiţionale, protocoale şi anexe explicative care vor face parte integrantă din prezenta Convenţie.

            În caz de forţă majoră, aşa cum este definită prin lege, părţile sunt exonerate de orice răspundere contractuală.

            Această Convenţie a fost încheiată în limba română, în două exemplare, semnate de persoanele nominalizate mai sus, ambele exemplare având aceeaşi valoare juridică.

 

 

 

 

 

Asociaţia Caritas                                                       Consiliul Local al Sectorului 1

                                                                                    DGASPC Sector 1

 

Eugen Stefan Stefanescu                                          Andrei Ioan Chiliman – Primar

Director                                 

 

                                                                                               

                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretar

 

 

 

                                                                                    Dănuţ Ioan Fleacă – Director General

                                                                                    DGASPC Sector 1

 

                                                                                   

           

                                                                                    Daniela Niţă – Director Economic

                                                                                    DGASPC Sector 1

 

 

 

Complex de Servicii Sociale Caritas-Casa Sf.Ioan ANEXA B
BUGET ANUAL ESTIMATIV
Capitole de cheltuieliDGASPC Sector 1Asociatia CaritasCosturi totale
Cheltuieli cu personalul proiectului0164000164000
Medicamente049204920
Alimente1231800123180
Imbracaminte si incaltamainte01800018000
Intretinere casa073807380
Utilitati 02200022000
Detergenti (igiena personala si a imobilului) 787207872
Rechizite scoala si material didactic738007380
"Telefon, fax, internet,televiziune"098409840
"Taxe, impozite, cheltuieli pentru autorizatii"0105780105780
"Transport (combustibil, abonamente, bilete)"01800018000
Consumabile si materiale pentru birou049204920
Vacante01230012300
Costuri activitati recreative049204920
Fondul clasei si al scolii - pt. copii040004000
Comisioane bancare024602460
Cheltuileli pentru reintegrarea in familie098409840
Cheltuieli neprevazute049204920
0
COST TOTAL PROIECT138432393280531712