Hotărârea nr. 37/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 37 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCURESTI         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.12.2010 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din

Str. Feroviarilor nr. 37 B, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării activităţii

Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate

 

 

           

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit dispoziţiilor Legii învăţământului nr. 1/2011;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.10.2010 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, în vederea desfăşurarii activităţii Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate ;

Luând în considerare adresa S.C. CORD S.A. BUZĂU – România   nr. 3252/13.09.2010, înregistrată la Sectorul 1 sub  nr. 25662/24.09.2010, precum şi adresa nr. S39/18.02.2011 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 5216/2.02.2011;

Având în vedere dobândirea sediului Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate de către S.C. CORD S.A. BUZĂU, precum şi necesitatea funcţionării în continuare a acestei unităţi de învăţământ în actualul sediu;

Văzând încheierea de intabulare a dreptului de proprietate nr. 132149, pronunţată în dosarul nr. 132149/08.02.2010 şi extrasul de carte funciară pentru informare nr. 65628, eliberat în baza cererii nr. 139343/15.02.2010;

Având în vedere ÎNCHEIEREA NR. 132149/ 08.02.2010 prin care se admite INTABULAREA dreptului de proprietate asupra imobilului situat în str. Feroviarilor nr. 37B, cu numărul cadastral 22817 înscris în Cartea Funciara individuală cu nr. 65628 a localităţii Bucureşti Sector 1 la PI/1 în favoarea lui Societatea de Construcţii C.C.C.F. Bucureşti asupra construcţiei C1, asupra cotei de 1/1 cu titlu de Constatare la PI/2 ;

Văzând Extrasul de Carte Funciară nr. 65628;

Văzând Fişa Corpului de propietate din Cartea Funciară din care reiese că suprafaţa terenului este de 1893,10 mp iar suprafaţa construită la sol (C1 + C2 + C3 + C4) este de 709,54 mp;

Avînd în vedere Procesul – verbal din data de 13.12.2010 şi cel din data de 20.12.2010, de negociere a clauzelor contractului de închiriere pentru imobilul din str. Feroviarilor nr. 37 ;

În baza ofertei înaintate de S.C. CORD S.A. BUZĂU cu nr. 4553/17.12.2010 înregistrată la A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 sub nr. 9821/20.12.2010 ;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă achiziţionarea bunului imobil reprezentând construcţie administrativă situat în str. Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, Bucureşti, având fundaţie de beton, structura din beton armat, pereţi din cărămidă, acoperiş tip terasă, cu amprentă la sol de 655,55 mp, suprafaţă construcţiei desfăşurată 2.622 mp, imobil în care îşi desfăşoară activitatea Grupul Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate.

Art.2. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 210/12.10.2010 în sensul mandatarii comisiei desemnate la articolul 2 din respectiva hotărâre să negocieze cu proprietarul imobilului descris la art. 1 al prezentei hotărâri preţul de achiziţie a imobilului din                                                      str. Feroviarilor nr. 37 B, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii Grupului Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate.

Art.3. Se mandatează Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 contractul de vânzare- cumpărare la preţul de achiziţie stabilit de către Comisia de negociere.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     37

Data:.  15.03.2011