Hotărârea nr. 36/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 36 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul Şef al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare coroborate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 242/2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”q” şi art. 115, alin. (1) lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.  Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezanta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Arhitectul Şef al Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Serviciul Registratură Relaţii cu Publicul  şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:     36

Data:.  15.03.2011

 

 

               Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                                                            nr.36/15.03.2011

                                                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                 Ion Brad

 

 

 

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 – Prezentul Regulament se adoptă în conformitate cu prevederile art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului  nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Art. 2 - Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism constă în implicarea acestuia în etapele procesului decizional referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism, iar prin participarea publicului se asigură dreptul la informare, consultare şi acces la justiţie, potrivit legii, conform Metodologiei de informare şi consultare aprobată prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010.

Art. 3 - Obiectivele prezentului regulament sunt de a contribui la:

a) imbunatatirea procesului de fundamentare si luare a deciziei cu privire la planificarea dezvoltarii si la interventiile din raza administrativa a sectorului 1 al municipiului Bucuresti, prin includerea proceselor participative in configurarea, planificarea si implementarea interventiilor, in corelare cu prioritatile si necesitatile semnalate de cetatenii sectorului, de toti factorii interesati;

b) educarea publicului cu privire la planificarea strategica si urbana, incurajarea participarii comunitatii in luarea deciziilor din acest domeniu;

c) crearea unui cadru institutionalizat de ajustare continua a intereselor membrilor comunitatii, satisfacatoare pentru toti cei implicati in procesul planificarii urbane, in contextul respectarii drepturilor individuale si totodata promovarii interesului public.

d) oferirea posibilităţii cetăţenilor de a aduce la cunoştinţa autorităţii administraţiei publice locale a eventualelor observaţii, sugestii, semnalări, conflicte de interese cu privire la intenţia anunţată;

e) implicarea publicului în procesul de elaborare a documentaţiilor de urbanism şi în luarea deciziilor în domeniu;

 

 

Capitolul II

PRINCIPII CARE STAU LA BAZA PREZENTULUI REGULAMENT

 

Art. 4 – La baza prezentului Regulament stau următoarele principii:

a) Principiul bunei guvernări – vizează orientarea activităţilor de planificare strategică şi urbanism astfel încât accesul cetăţenilor la informaţiile care îi vizează, atât ca indivizi, cât şi comunitatea în întregul ei, consultarea şi participarea la luarea deciziilor, să fie asiguate cu respectarea legii, lipsa discriminării şi tratamenului egal, proporţionalitate, consecvenţă, obiectivitate şi imparţialitate.

b) Principiul bunei conduite – promovarea unei abordări participative constituie esenţa strategiei de dezvoltare durabilă; această abordare contribuie la dezvoltarea democraţiei, întărirea legitimităţii aleşilor locali, dezvoltarea de legături sociale, restaurarea spiritului comunităţii, facilitatea accesului la opinii şi opţiuni, încurajarea exprimării categoriilor de cetăţeni pasivi, adaptarea planurilor la comanda socială.

c) Principiul eficacităţii – informarea şi consultarea publicului trebuie să contribuie la îmbunătăţirea vizibilităţii politicilor şi acţiunilor publice locale, la îmbogăţirea conţinutului planurilor, la asigurarea relevanţei şi coerenţei acestora, precum şi la implementarea lor cu o mai mare acurateţe.

d) Participare, implicare – demersurile de planificare trebuie să încurajaze participarea tututor “actorilor” din societate şi să vizeze articularea intereselor în vederea implementării cu succes a măsurilor şi creării unui mediu dinamic de dezvoltare.

e) Coeziune şi integrare – planificarea urbană ca expresie a dimensiunii teritoriale a democaţiei şi coeziunii sociale trebuie să asigure o dezvoltare armonioasă integrată la nivelul Uniunii Europene.

f) Garantarea drepturilor cetăţenilor:

1. dreptul de a avea acces la informaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului;

2. dreptul publicului de a fi informat despre documentaţiile de urbansim, documentaţiile altor planuri încă din faza de intenţie.

3. dreptul publicului de a participa la luarea deciziilor.

4. dreptul cetăţenilor de a avea acces la justiţie, cu două componente: pe de o parte garantarea dreptului publicului de a se adresa justiţiei în cazul în care primele trei drepturi menţionate sunt încălcate; pe de altă parte garantarea dreptului publicului de a se adresa justiţiei în cazurile în care prevederile planurilor de urbanism şi amenajare locală le încalcă drepturile.

 

 

Capitolul III

CONŢINUTUL REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM ŞI DE AMENAJARE A TERITORIULUI

 

 

Secţiunea I

STRUCTURA SAU PERSOANELE CU ATRIBUŢII ÎN COORDONAREA INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM ŞI/SAU AMENAJARE A TERITORIULUI

 

 

Art. 5 – La nivelul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în materie, se adoptă planul urbanistic de detaliu, denumit în cuprinsul prezentului Regulamaent – PUD.

Art. 6 - Planul Urbanistic de Detaliu se elaborează în conformitate cu prevederile                      art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism şi a procedurii de avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Art. 7 - Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de rang superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate, întocmit şi însuşit de un specialist cu drept de semnătură, atestat Registrul Urbaniştilor din România.

Art. 8 - Planul urbanistic de detaliu reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, accesele auto şi pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului.

Art. 9 - Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal în conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al planului urbanistic de detaliu GM 009 – 2000.

Art. 10 - Informarea şi consultarea publicului se fac obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului:

            a) etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare pe site-ul Sectorului 1 al Municiupilui Bucuresti – www.primariasector1.ro.

            b) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare – la stabilirea rezoluţiei CTATU în ceea ce priveşte soluţia tehnico-urbanistică a documentaţiei de urbanism analizată, respectiv la emiterea Avizului Tehnic Consultativ. Avizul Tehnic Consultativ informează asupra recomandărilor membrilor CTATU cu privire la posibilitatea de construibilitate a amplasamentului ce a generat întocmirea documentaţiei de urbanism, în raport cu vecinătăţile, precum şi asupra avizelor/acordurilor necesare în vederea instrumentării acesteia şi promovării pe circuitul de avizare/aprobare.

            c) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparenţă decizională, care se finalizeaza prin emiterea avizului arhitectului-sef.

Art. 11 - Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic emis ca urmare a consultării Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă, care fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului – şef pe baza avizelor emise anterior de instituţiile competente şi nu se supune deliberării consiliului local.

 

 

Secţiunea a II – a

MODALITATE DE FINANŢARE A ACTIVITĂŢILOR DE

INFORMARE ŞI CONSULTARE

 

Art. 12 – (1) Panourile pentru anunţurile afişate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism vor fi amplasate pe toată perioada procesului de elaborare sau revizuire a documentaţiei, iar sarcina amplasarii acestora va fi în sarcina solicitantului, atât ca proces, cât şi din punct de vedere al costurilor.

(2) Solicitanţii vor face dovada amplasării panourilor prin fotografii color, datate şi însuşite cu privire la valabilitatea datelor puse la dispoziţie în perioada procesului de elaborare.

Art. 13 – Autoritatile administratiei publice de la nivelul Sectorului 1 au responsabilitatea organizarii, desfasurarii si finantarii procesului de participare a publicului in cadrul activitatilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Art. 14 – (1) In situatia in care solicitarea de informatii publice  implica realizarea de fotocopii de pe documentatiile detinute, respective dupa planul de reglementari, costul serviciilor de copiere este suportat de catre solicitant, in conditiile legii.

(2) Plata se va efectua, fie la caseria Sectorului 1, fie la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1.

Art. 15 – Consiliul Local al Sectorului 1 va prevedea în bugetul propriu fonduri pentru consultarea şi informarea publicului pe parcursul iniţierii, elaborării, aprobării şi implementării documentaţiilor de urbanism.

 

 

Secţiunea a III-a

PRINCIPIILE DE IDENTIFICARE A GRUPURILOR – ŢINTĂ PENTRU INFORMARE ŞI CONSULTARE

 

Art. 16 - Procedura de informare şi consultare se adresează proprietarilor parcelelor vecine pe toate laturile celei pentru care se doreşte elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu, astfel încât vor fi notificaţi proprietarii ale căror proprietăţi sunt afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism.

Art. 17 – (1) Solicitantul are obligaţia să prezinte la data anunţării intenţiei de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului o declaraţie notarială care să conţină numele, prenumele şi adresa completă a proprietarilor parcelelor  (imobilelor) vecine pe toate laturile celei care a generat documentaţia, potrivit Anexei nr. 1 la prezentul Regulament..

 (2) În cazul în care proprietarii loturilor învecinate nu pot fi identificaţi, beneficiarul documentaţiei de urbanism va proceda la notificarea acestora prin intermediul unui executor judecătoresc concomitent cu citarea lor într-un cotidian de largă circulaţie.

(3) În situaţia în care după îndeplinirea acestor formalităţi nu se pot identifica proprietarii vecini, documentaţia se poate instrumenta numai cu condiţia unei declaraţii notariale a beneficiarului prin care îşi asumă orice răspundere cu privire la adoptarea acestei documentaţii şi exonerează autorităţile administraţiei publice de la nivelul sectorului 1 de orice răspundere.

 

 

Secţiunea a IV-a

MODUL ŞI LOCUL ÎN CARE PUBLICUL VA AVEA ACCES LA INFORMAŢII ŞI DOCUMENTAŢII

 

 

Art. 18 - Atunci când iau decizia cu privire la iniţierea elaborării unui plan de urbanism sau de amenajare a teritoriului, ori când sunt informate cu privire la o astfel de intenţie, autoritatea administraţiei publice locale cu atribuţii de aprobare a planului desemnează o persoană din structura proprie responsabilă cu informarea şi consultarea publicului.

Art. 19 – (1) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului are următoarele atribuţii:

   a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;

   b) răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale;

   c) gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare;

   d) este persoană de contact din partea administraţiei publice locale pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv

(2) În funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului poate fi sprijinită în îndeplinirea atribuţiilor sale de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum şi din reprezentanţi ai cetăţenilor, conform Regulamentului local adoptat.

Art. 20 - În cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti structura care va prelua atribuţiile privind coordonarea informării şi consultării publicului pentru documentaţiile de urbanism este Biroul Reglementări Urbanistice şi Arhivă.

Art. 21 - În situaţia solicitării elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, Biroul Reglementări Urbanistice şi Arhivă se va ocupa de informarea proprietarilor parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat Planul Urbanistic de Detaliu, astfel încât se va emite o notificare privind intenţia şi propunerile prevăzute prin documentaţia de urbanism, cu acodarea unui termen de primire a observaţiilor sau propunerilor în minimum 15 zile, dar nu mai mult de 30 zile (funcţie de impactul investiţiei); notificarea va conţine informaţii cu privire la perioada în care va putea fi consultată documentaţia de urbanism, modul şi locul în care publicul va avea acces la informaţii şi documentaţii;

Art. 22 – (1) În conformitate cu prevederile art.5 alin.4 din Legea nr. 544/2001 accesul la informaţiile de interes public se poate realiza prin pagina de internet proprie, prin consultarea la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, astfel încât publicul interesat de elaborarea documentaţiei de urbanism va putea consulta planul de reglementări accesând site-ul Sectorului 1 – www.primariasector1.ro sau va putea adresa o cerere în scris pentru consultarea documentaţiei de urbanism la sediul Sectorului 1, Sos. Bucureşti – Ploieşti,  nr. 9 - 13, sector 1, Bucureşti.

(2) Observaţiile sau propunerile se pot realiza prin transmiterea acestora în format electronic pe site-ul sectorului 1 – www.primariasector1.ro, prin poştă la adresa Sectorului 1 -  Sos. Bucureşti – Ploieşti,  nr. 9 - 13, sector 1, Bucureşti, Biroul Reglementări Urbanistice şi Arhivă si direct la sediul Sectorului 1, Sos. Bucureşti – Ploieşti,  nr. 9 - 13, sector 1, Bucureşti, prin intemediul Serviciului registratura si Relatii cu Publicul.

(2) În termen de 5 zile de la primirea tuturor observaţiilor, dacă acestea sunt întemeiate şi respectă prevederile legale în vigoare, va fi notificat iniţiatorul Planului Urbanistic de Detaliu cu privire la eventualele obiecţii primite şi se va solicita modificarea propunerii sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în maximum 10 zile.

(3) În termen de maxim 10 zile de la răspunsul argumentat al iniţiatorului Planului Urbanistic de Detaliu, vor fi informaţi în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observaţiile primite şi la răspunsul acestora;

(4) Ulterior procedurii de implicare a publicului în etapa pregătitoare se va asigura implicarea publicului şi în faza de aprobare astfel încît se va asigura introducerea în documentaţia supusă aprobării consiliului local a raportului informării şi consultării publicului însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate;

(5) În termen de maximum 30 de zile de la finalizarea dezbaterii publice şi înaintarea expunerii de motive elaborate de primar şi a raportului de specilitate elaborat de arhitectul şef, consiliul local are obligaţia să emită o hotărâre prin care se aprobă sau respinge documentaţia de urbanism;

(6) Informaţiile cuprinse în PUD reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitării, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

Secţiunea a V-a

DEFINIREA SITUAŢIILOR ÎN CARE SE CONSIDERĂ CĂ REGULAMENTUL LOCAL A FOST ÎNCĂLCAT ŞI MĂSURILE ADMINISTRATIVE DE SANCŢIONARE

 

Art. 23 – Se consideră că Regulamentul Local a fost încălcat dacă nu se respectă documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului.

Art. 24 – Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului, în baza căruia se desfăşoară procesul de participare, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

a) identificarea pãrţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism;

b) modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor la iniţierea procesului de elaborare a planului de urbanism şi de schimbãrile propuse;

c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism, înainte de supunerea spre avizare;

d) calendarul propus pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului;

e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului.

 

Art. 25 – Măsurile administrative de sancţionare pentru persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului sunt cele prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Secțiunea a VI-a

MODUL ÎN CARE SE VA FACE EVALUREA PROCESELOR DE PARTICIPARE PUBLICĂ ŞI ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL ÎN CONSECINŢĂ

 

 

Art. 26 - Raportul informării şi consultării publicului care fundamentează decizia de adoptare sau de neadoptare a planului de urbanism, va cuprinde următoarele informaţii:

a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, inclusiv:

1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetãţenii au fost invitaţi sã dezbatã propunerea solicitantului;

2. conţinutul, datele de transmitere prin poştã şi numãrul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii;

3. localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi pãrţilor interesate care au primit notificãri, buletine informative sau alte materiale scrise;

 4. numãrul persoanelor care au participat la acest proces;

b) un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenţioneazã sã rezolve sau se va ocupa de problemele, observaţiile şi rezervele exprimate de public;

2. probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e dispus sã le rezolve, împreunã cu motivaţia acestui lucru;

3. orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor.

 

Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE

 

                  Art. 27 – Prezentul Regulament intră în vigoare la 01.04.2011

                  Art. 28 - Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate şi actualizate cu evoluţia legislaţiei cu caracter general, precum şi cu cea a legislaţiei de specialitate.

                  Art. 29 – Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.

 

 

 

 

Către, Sectorului 1 al Municipiului București


Anexa I la

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului

CERERE

PENTRU AVIZAREA / APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM P.U.D.

Sub semnatul ‘1} _

cu domiciliul(2) in -

sediul

Reprezentat de(3)_

Adresa documentație'3’_

Solicitare(4)_

Funcțiune propusa_

RH propus _ _ Hmax propus ‘-2_ m, POT propus _ %, CUT propus _

Telefon contact_

Date identificare vecini<0)_

Nord_

Sud _

Est _

Vest _

Data_

Semnătură_

(1)    Numele si prenumele solicitantului persoana fizica sau reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul societății

(2)    Pentru persoana fizica - date privind domiciliul Pentru persoana juridica - date privind sediul social al societății

(3)    Alte elemente de identificare, in situația in care adresa poștala nu asigura identificarea imobilului

(4)    Elemente care definesc scopul solicitării (construcție noua, extindere, supraetajare, intrare in legalitate, etc)

(5)    La comisa (sau cota superioara a parapetului terasei) masurata de la CTA

(6)    Numele si prenumele, adresa completa

Nota: Beneficiarul documentației va anexa prezentei o declarație notariala pe propria răspundere din care sa reiasa ca datele prezentate, referitoare la vecini sunt cele corecte si ca acestea sunt complete.

In cazul in care, in urma analizei BRUA se constata ca documentația de urbanism PUD este incompleta, in conformitate cu conținutul cadru de elaborare a documentațiilor PUD, aceasta nu va fi promovata in CTATU. In cazul in care documentația depusa este necorespunzatoare, in raport cu conținutul cadru de elaborare a documentațiilor PUD aceasta se va returna. Observațiile BRUA se găsesc pe site-ul Primăriei Sectorului 1: w ww. prim ari as ector 1. r o/Informati i/D ocumentatii PUD