Hotărârea nr. 35/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 35 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea raportului cu privire la stadiul activităţilor având ca finalitate lichidarea şi radierea din registrul comerţului a S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L.,

la care Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti are calitatea de asociat unic

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi Resurse Umane – Serviciul Legislaţie şi Spaţii cu Altă Destinaţie decât cea de Locuinţă;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederil Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 41/07.09.2001 privind înfiinţarea S.C Economat 2001 S.R.L., cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.469/2002 privind înfiinţarea magazinelor „Economat”;

Ţinând seama de faptul că în momentul de faţă S.C Economat 2001 S.R.L se află în plin proces de lichidare şi radiere;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art.80, art.81, alin.(1)  şi art. 115, alin. (1)                                 lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă Raportul cu privire la stadiul activităţilor având ca finalitate lichidarea şi radierea din registrul comerţului a S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L., la care Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti are calitatea de asociat unic, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă înscrierea Consiliului Local al Sectorului 1 la masa credală, în cadrul procedurii de lichidare a SC ECONOMAT 2001 S.R.L., cu suma de 120.200 lei, reprezentând creanţă a acestuia faţă de societate (diferenţă între capitalul social efectiv vărsat şi cel înregistrat în Registrul Comerţului).

Art.3. Se solicită Administraţiei Domeniului Public Sector 1 punerea la dispoziţia lichidatorului, exclusiv, a unui spaţiu corespunzător destinat depozitării mijloacelor fixe ale                S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L., spaţiu care a fost identificat în Şos. Odăi nr. 3-5 Sector 1.

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentului act administrativ.

Art.5. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept,  Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                         CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                          SECRETAR

 

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     35

Data:   28.02.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

          nr.35/28.02.2011

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                 Ion Brad

 

 

 

 

 

 

            RAPORT

cu privire la stadiul activităţilor având ca finalitate lichidarea şi radierea din registrul comerţului a S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L., la care Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti are calitatea de asociat unic

 

 

 

 

            I. PREMISE DE FAPT ŞI JURIDICE

 

            Prin Hotărârea nr. 41/07.09.2001, Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti a decis constituirea unei societăţi comerciale pentru punerea în aplicare a deciziei Guvernului de operaţionalizare a iniţiativei denumită generic „Economat”, constând în sprijinirea persoanelor vârstnice, în special şi a persoanelor cu venituri reduse, defavorizate, în general, prin înfiinţarea unor magazine prin intermediul cărora produsele de larg consum, alimentare şi nealimentare, să fie comercializate la preţuri accesibile categoriilor sociale vizate.

            Societatea comercială astfel constituită, cu durată nelimitată de funcţionare, denumită S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L., a fost înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/1128/19.02.2002, atribuindu-i-se Codul Unic de Înregistrare 144558181. 

            Capitalul social iniţial al S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L., integral subscris şi vărsat de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în calitate de asociat unic, a fost de 2 milioane ROL, împărţit în 20 de părţi sociale cu o valoare de 100.000 ROL fiecare.  Sediul societăţii a fost stabilit în Bucureşti, sector 1, str. Radu Beller nr. 3-5.

 

            S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L. a avut activitate relativ susţinută până la sfârşitul primului trimestru al anului 2004, perioadă în care obiectul de activitate s-a realizat atât în spaţiul comercial alocat cu destinaţia de sediu social cât şi într-un număr semnificativ de puncte de lucru. Succesiv, prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti nr. 41/2002, 85/2002, 112/2003 şi 173/2003,   s-au deschis o serie de puncte de lucru pentru societate, fără a mai vorbi de faptul că, prin Hotărârea nr. 469/2002, Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti a aprobat înfiinţarea magazinelor „Economat”.

 

Începând cu luna iulie 2004, activitatea societăţii s-a rezumat la lichidarea stocului de marfă (prin vânzare către clienţi), precum şi la achitarea debitelor acumulate în timp faţă de furnizorii de mărfuri. Datoriile mari faţă de aceşti furnizori de mărfuri a determinat chiar necesitatea majorării capitalului social pentru achitarea lor şi prevenirea declanşării procedurilor legale de obligare a S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L. la plata sumelor în cauză şi chiar de executare silită. Pe de altă parte, situaţia financiară dificilă i-a determinat pe salariaţii societăţii să solicite încetarea raporturilor de muncă, începând chiar cu primul administrator desemnat de asociatul unic, domnul Vasile Grădişteanu şi terminând cu directorul executiv.

            Prin Hotărârea nr. 284/26.08.2004 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, domnul Mihail Spanţoveanu a fost desemnat administrator al S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L., calitate în care acesta nu a avut (potrivit susţinerilor domniei-sale) decât posibilitatea de a continua activitatea de comercializare a stocurilor de marfă până la lichidarea lor, concomitent cu efectuarea ultimelor plăţi restante către furnizori.

Situaţia dificilă a societăţii şi existenţa unor previziuni clare ale comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti cu privire la viitorul societăţii, au determinat Administraţia Pieţelor ca, prin Deciziile nr. 264 şi 265/2007, să rezilieze contractele de comodat pentru spaţiile în care funcţionau puncte de lucru ale S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L.. Ca urmare a acestor decizii, prin Hotărârea nr. 311/2007, Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti a aprobat închiderea unui număr de 6 puncte de lucru (inclusiv a celui ce funcţiona la sediul social al societăţii din str. Radu Beller nr. 3-5) şi modificarea actului constitutiv în mod corespunzător. Practic, acesta a fost momentul din care S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L. nu a mai desfăşurat niciun fel de activitate. 

            În considerarea faptului că activitatea s-a redus în mod substanţial, începând cu anul 2005, societatea comercială nu a mai depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative) aferente exerciţiilor financiare ulterioare. Aceasta a determinat Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca, în conformitate cu prevederile art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să solicite Tribunalului Bucureşti  să dispună dizolvarea S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L..

            Prin Sentinţa comercială nr. 11225/27.10.2008, pronunţată de Tribunalul Bucureşti/Secţia a-VI-a Comercială în Dosarul nr. 33520/3/2008, instanţa a admis acţiunea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a dispus dizolvarea S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L. pentru motivele invocate în cererea de chemare în judecată.

            Hotărârea judecătorească în cauză a devenit irevocabilă prin neexercitarea căii de atac urmând ca, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să fie demarate operaţiunile de lichidare a respectivului operator economic şi, apoi, de repartizare a patrimoniului.

            Conform legii comerciale, societăţile în cazul cărora s-a decis dizolvarea, de către asociaţi/acţionari, sau, după caz, există o hotărâre judecătorească irevocabilă de dizolvare, înscrisă în registrul comerţului competent, intră în lichidare. Acest principiu se regăseşte în cuprinsul art. 233 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 potrivit căruia „Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării.” De la acest principiu există o singură derogare prevăzută de lege şi anume dizolvarea fără lichidare, care are loc în cazul fuziunii ori divizarii totale a societăţii sau în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Procedura de lichidare a societăţilor comerciale este cea prevăzută de TITLUL VII din Legea nr. 31/1990 şi ea trebuie urmată în toate cazurile, indiferent de forma juridică a unei societăţi comerciale. În afară de dispoziţiile acestui titlu, societăţilor în lichidare li se aplică regulile stabilite prin actul constitutiv şi prin lege, în măsura în care nu sunt incompatibile cu lichidarea.

Astfel, în termen de 3 luni de la data ramânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare se procedează la numirea lichidatorului. În cazul în care asociaţii/acţionarii nu numesc lichidatorul în termen, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate formulată în următoarele trei luni, numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare şi lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul <LLNK 11995    64 11 211   0 17>Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 237 alin. 7 din Legea nr. 31/1990).

Lichidarea unei societăţi comerciale trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării. Numai în cazul în care există motive temeinice, acest termen poate fi prelungit de tribunal cu cel mult 2 ani.

În termen de cel mult 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor cere radierea societăţii din registrul comerţului, sub sancţiunea unei amenzi judiciare de 2.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată, prin încheiere, de judecătorul delegat, în urma sesizării oricărei părţi interesate. Încheierea judecătorului delegat este executorie şi supusă, deci, numai recursului.

O menţiune specială trebuie făcută în legătură cu prevederile art. 260 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora „Radierea se poate face şi din oficiu.”. Cu alte cuvinte, chiar judecătorul delegat, constatând că, deşi procedura de lichidare s-a desăvârşit, nu s-a cerut radierea, poate dispune el însuşi, motivat, efectuarea operaţiunii respective.

După cum am arătat, dizolvarea societăţii produce efecte care privesc deschiderea procedurii lichidării şi interdicţia de a desfăşura operaţiuni comerciale noi. Dizolvarea nu are consecinţe asupra personalităţii juridice, societatea continuându-şi existenţa juridică însă numai pentru îndeplinirea operaţiunilor de lichidare.

            În speţă, ca urmare a dizolvării, trebuia convocată adunarea generală a asociaţilor în vederea desemnării lichidatorului, într-un termen de trei luni de la data rămânerii irevocabile a Sentinţei comerciale nr. 11225/27.10.2008.

Din analizele efectuate la nivelul Primăriei Sectorului 1 a rezultat că:

- formalităţile de publicitate a hotărârii judecătoreşti au fost efectuate, potrivit dispoziţiilor art. 237 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 31/1990, la data de 21.11.2008;

- din acest moment, a început să curgă termenul de declarare a recursului, termen care a expirat la data de 21.12.2008 (ultima zi de declarare a recursului);

- la data de 22.12.2008, Sentinţa comercială nr. 11225/27.10.2008 a devenit irevocabilă şi a început să curgă termenul de numire a lichidatorului;

- termenul de numire a lichidatorului de către asociaţi s-a epuizat la data de 22.03.2009. Cum, din interpretarea dispoziţiilor legale incidente, rezultă că acest termen este de decădere, după data de 22 martie 2009 operaţiunea în cauză nu a mai putut fi îndeplinită de asociaţi.

În conformitate cu prevederile art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, „Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul <LLNK 11995    64 11 211   0 17>Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

La data de 05.06.2009, prin cererea înregistrată sub nr. 296525, Administraţia Finanţelor Publice Sector 1, în calitate de persoană interesată, a solicitat judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti:

- numirea, în condiţiile art. 237 alin. (7) şi următoarele din Legea nr. 31/1990, a unui lichidator al S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L.;

- stabilirea remuneraţiei lichidatorului şi a modalităţii de achitare a acesteia;

- înregistrarea lichidatorului desemnat în registrul comerţului.

Prin Încheierea nr. 51841/10.06.2009, executorie de drept, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a admis cererea Administraţiei Finanţelor Publice Sector 1 şi a dispus:

- numirea domnului ZAINEA Mihalache în calitate de lichidator al S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L.;

- stabilirea remuneraţiei provizorii a lichidatorului desemnat;

- suportarea remuneraţiei din averea S.C. ECONOMAT 2001 S.R.L..

 

 

II. DEMERSURI ÎNTREPRINSE DUPĂ ÎNCEPEREA ACTIVITĂŢII DE CĂTRE LICHIDATORUL DESEMNAT

 

Activitatea specifică a lichidatorului a început, efectiv, în cursul lunii martie 2010, dată de la care s-au derulat acţiuni care pot fi grupate pe perioade, după cum urmează:

A. În perioada 14 aprilie 2010 – 31 august 2010, activităţi desfăşurate din iniţiativa Primăriei, exclusiv şi concretizate în:

1. Pregătirea unui set de documente şi a unui raport referitor la activitatea SC ECONOMAT 2001 SRL de la înfiinţare şi până la desemnarea lichidatorului.

2. Întâlniri, la sediul Primăriei, cu lichidatorul desemnat. Stabilirea modalităţilor de colaborare pentru finalizarea procedurii de lichidare a SC ECONOMAT 2001 SRL în cel mai scurt timp posibil şi cu cele mai reduse costuri. Discuţii privind necesitatea stingerii unor litigii în care a fost sau este implicată societatea.

3. Peste 30 de întâlniri cu lichidatorul desemnat şi cu administratorul SC ECONOMAT 2001 SRL pentru verificarea stadiului lucrărilor în cadrul procedurii de lichidare şi urgentarea acestora.

4. Preluarea unor documente contabile obţinute oficial de către lichidator; analiza acestor documente împreună cu clientul.

5. Îndrumarea lichidatorului şi administratorului în scopul urgentării procedurii de lichidare a societăţii.

6. Discuţii în legătură cu stadiul procedurii de lichidare a SC ECONOMAT 2001 SRL şi la măsurile luate pentru urgentarea lichidării. Prezentarea, periodic, a unor informări (verbal) cu privire la situaţia financiară, la zi, a societăţii.

7. Întâlniri cu administratorul SC ECONOMAT 2001 SRL pentru soluţionarea problemei schimbării sediului social al societăţii, ca măsură absolut necesară în vederea depunerii cererii de scoatere a acesteia din cauză în Dosarul nr. 13283/299/2007, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1.

8. Asistarea administratorului SC ECONOMAT 2001 SRL cu ocazia negocierii şi semnării contractului de comodat cu Administraţia Pieţelor Sector 1 pentru noul sediu social al societăţii.

9. Elaborarea şi predarea, către lichidatorul SC ECONOMAT 2001 SRL, a documentaţiei necesare la instanţă pentru scoaterea societăţii din cauză în dosarul nr. 13283/299/2007, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1.

10. Discuţii şi demersuri la Administraţia Pieţelor Sector 1 în vederea obţinerii anexei la contractul de comodat pentru noul sediu social al SC ECONOMAT 2001 SRL.

11. Întâlniri de lucru cu lichidatorul desemnat şi cu administratorul SC ECONOMAT 2001 SRL pentru soluţionarea problemei balanţei de verificare analitice. Demersuri pentru contactarea fostei contabile a societăţii şi pentru implicarea acesteia, în forma agreată de lichidator şi de administrator, în operaţiunile de clarificare a evidenţei contabile a societăţii. Stabilirea măsurilor necesare pentru cazul în care va fi necesară refacerea evidenţelor contabile ale societăţii în format electronic. Convenirea modalităţilor de executare a unei hotărâri judecătoreşti (irevocabilă).

12. Întâlniri cu lichidatorul şi cu administratorul SC ECONOMAT 2001 SRL pentru lămurirea tuturor aspectelor de actualitate privind:

- intrarea în posesia ultimei balanţe de verificare analitică;

- localizarea unor mijloace fixe ale societăţii date în custodie sau lăsate în folosinţa actualilor deţinători ai spaţiilor în care societatea a avut puncte de lucru;

- recursul declarat de SC GREC ROM BUSSINESS GROUP SRL în Dosarul nr. 13283/299/2007;

- întocmirea Raportului periodic al lichidatorului care urmează a fi depus la Registrul Comerţului.

Formularea unor propuneri şi observaţii în legătură cu Raportul periodic al lichidatorului.

            13. Elaborare adresă către ultimul contabil şef al societăţii, pentru a pune la dispoziţia lichidatorului ultima balanţă de verificare analitică, în format electronic şi pe suport hârtie, precum şi pentru a colabora cu lichidatorul în vederea reconstituirii evidenţelor contabile ale SC ECONOMAT 2001 SRL. 

            14. Însoţirea/asistarea lichidatorului desemnat şi a administratorului SC ECONOMAT 2001 SRL la inventarierea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, precum şi la domiciliul ultimului contabil şef al societăţii, pentru a obţine ultima balanţă de verificare analitică, în format electronic.

            15. Elaborarea/redactarea altor documente necesare administratorului ori lichidatorului pentru instanţă sau pentru comunicarea cu Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti ori cu alte persoane care puteau să acorde sprijin în vedera urgentării procedurii de lichidare a societăţii.

 

B. În perioada 1 septembrie 2010 – 30 noiembrie 2010, activităţi care au reprezentat, efectiv, paşi concreţi în sensul avansării procedurii de lichidare a societăţii, constând în:

1. Soluţionarea problemelor legate de litigiile în care era implicată societatea la data deschiderii procedurii de lichidare.

2. Identificarea celei mai mari părţi a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în patrimoniul societăţii şi predate în custodie cu ocazia închiderii punctelor de lucru ca urmare a hotărârilor adoptate de asociatul unic.

3. Implicarea fostei contabile a societăţii în operaţiunile de clarificare a evidenţei contabile a societăţii.

4. Depunerea unor eforturi deosebite pentru a intra în posesia ultimei balanţe de verificare analitică a societăţii, în format electronic, operaţiune absolut necesară pentru a putea îndrepta procedura de lichidare spre finalizare.

 

C. În perioada 1 decembrie 2010 – 28 februarie 2011, activităţi concretizate în progrese evidente în derularea procedurii de lichidare a SC ECONOMAT 2001 SRL, principalele acţiuni axându-se pe:

- reconstituirea evidenţei contabile a societăţii;

- identificarea, cu cât mai mare precizie, a debitorilor şi furnizorilor neonoraţi ai societăţii;

- reconstituirea fondului de mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul societăţii la data încetării, de fapt, a activităţii;

- întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare, la zi (inclusiv pentru perioadele în care nu s-au depus şi care au determinat dizolvarea judiciară a societăţii);

- identificarea unor noi documente contabile, care să vină în sprijinul demersurilor vizând urgentarea procedurii de lichidare;

- întreprinderea unui set de demersuri pe lângă autorităţile fiscale în scopul stabilirii, cu exactitate, a cuantumului datoriilor actuale ale societăţii la bugete şi fondurile speciale;

- alte demersuri conexe specifice procedurii de lichidare.

 Ca o caracteristică generală a acestor ultime trei luni, evidenţiem efortul deosebit depus de lichidator şi de echipa sa în tentativa de a finaliza procedura până cel mai târziu la finele lunii aprilie 2011. Subliniem că intenţia declarată a lichidatorului a fost aceea de a finaliza procedura până la 28 februarie 2011 însă, din cauza unor probleme independente de voinţa sa (după cum va rezulta din cele prezentate în continuare), acest termen a trebuit să fie reconsiderat.

 

Concret, în perioada respectivă:

a. S-au întocmit şi depus declaraţiile fiscale şi bilanţurile până la anul 2009, inclusiv.

b. Au fost identificate datoriile societăţii la bugetele de stat şi la fondurile speciale, inclusiv penalităţi şi/sau majorări de întârziere, în cuantum de circa 23.000 lei.

c. S-a constatat necesitatea achitării de către societate a impozitului minim (forfetar) pentru perioada în care această obligaţie a fost reglementată prin lege şi s-a aplicat şi în speţă.

d. S-a identificat existenţa unei compensări din oficiu a sumei de circa 11.000 lei reprezentând TVA de rambursat către societate cu datorii ale acesteia la bugetul de stat, urmând să se solicite organelor fiscale eliberarea unei Note de compensare în acest sens.

e. Au fost identificaţi 118 furnizori care apăreau ca „neonoraţi” în evidenţele contabile ale societăţii şi s-a procedat la notificarea fiecăruia, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în scopul stabilirii tuturor obligaţiilor de plată restante ale SC ECONOMAT 2001 SRL.

Urmare acestui demers, s-au primit numai 40 de răspunsuri, sumele pretinse însumând 42.736,83 lei. Drept urmare, s-a procedat la solicitarea, de la cei ce aveau pretenţii, de facturi doveditoare iar, până la data prezentului Raport, s-au primit facturile respective doar pentru aproximativ 25% din suma menţionată anterior, ceea ce ne face să concluzionăm că debitul total al societăţii faţă de furnizori nu va depăşi, în final, suma de 12.000 lei.

f. În urma reverificării tuturor documentelor din arhiva societăţii (inclusiv a celor furnizate, ulterior demarării procedurii de lichidare, de către administrator), a fost identificat ultimul Raport de audit financiar.

Acest Raport al auditorului:

- are ataşată evidenţa scriptică a mijloacelor fixe ale societăţii la data de 15 martie 2007;

- recomandă inventarierea, de urgenţă, a patrimoniului societăţii, pentru determinarea soldului faptic al activelor imobiliare existente.

În baza Raportului auditorului, care a determinat emiterea unei Dispoziţii a Primarului Sectorului 1, s-a procedat, în perioada 18 – 20 aprilie 2007, la inventarierea faptică a mijloacelor fixe ale societăţii şi la întocmirea documentaţiei aferente. Din păcate, rezultatele inventarierii faptice nu au fost valorificate, nefăcându-se compararea cu evidenţa scriptică şi nefiind operate modificările corespunzătoare în evidenţele contabile ale societăţii.

            g. Pe baza documentelor amintite anterior, s-a procedat la identificarea mijloacelor fixe care mai există, faptic, rezultând un minus valoric de circa 91.000 lei (aferent punctelor de lucru din Piaţa Dorobanţi, Piaţa Amzei şi str. Ţintaşului 22).

            Totodată, s-a constatat că o serie de mijloace fixe (camere frigorifice, agregate pentru acestea, instalaţii de aer condiţionat etc.), în valoare de circa 30.000 lei, nu mai pot fi identificate, având în vedere că spaţiile în care se aflau amplasate fie au fost preluate de alte persoane juridice (cazul punctului de lucru din str. Ţintaşului 22, preluat de SC LUXTEN SA) fie au fost supuse unor lucrări de consolidare/modernizare (cazul punctului de lucru din Piaţa Amzei).

            h. Au fost identificate investiţii făcute de societate la punctele de lucru din Piaţa Matache (str. Luncani 5) şi str. Ţintaşului 22, în valoare totală rămasă de 184.893,49 lei, care, potrivit contractelor de comodat, trebuie restituită de Administraţia Pieţelor Sector 1.

            În acest sens, s-a întocmit dosarul cu documentele doveditoare care, cu adresa nr. 027/31.01.2011, a fost depus la Administraţia Pieţelor Sector 1, primind numărul de înregistrare 172/31.01.2011.

            i. S-a constatat existenţa unei diferenţe de 120.200 lei între capitalul social al societăţii înregistrat în Registrul Comerţului (1.000.000 lei) şi capitalul social vărsat de asociatul unic Consiliul Local al Sectorului 1 (1.120.200 lei).

            În urma verificărilor şi analizelor făcute, a rezultat că diferenţa rezultă din neînregistrarea în Registrul Comerţului a tuturor majorărilor de capital hotărâte de asociatul unic, în condiţiile în care sumele respective au fost virate, efectiv, în contul societăţii.

            Pentru reglementarea acestei probleme, s-a luat decizia evidenţierii sumei în cauză într-un cont al asociatului unic, ca o creanţă a acestuia faţă de societate.

            j. În urma efectuării unor operaţiuni contabile aferente procedurii de lichidare, s-a ajuns la un disponibil bănesc, în contul bancar al societăţii la data de 13.12.2010, de 312.021,54 lei.

 

 

            III. PROPUNERI

 

            1. Aprobarea prezentului Raport.

            2. Aprobarea înscrierii Consiliului Local al Sectorului 1 la masa credală, în cadrul procedurii de lichidare a SC ECONOMAT 2001 SRL, cu suma de 120.200 lei reprezentând creanţă a acestuia faţă de societate (diferenţă între capitalul social efectiv vărsat şi cel înregistrat în Registrul Comerţului).

            3. Alocarea sumei de 184.893,49 lei în bugetul Administraţiei Pieţelor Sector 1 pentru ca aceasta să o vireze în contul SC ECONOMAT 2001 SRL cu titlu de „restituire contravaloare investiţii efectuate în punctele de lucru din Piaţa Matache (str. Luncani 5) şi str. Ţintaşului 22, conform contractelor de comodat aferente”. Precizăm că această sumă se va întoarce la bugetul local după finalizarea procedurii de lichidare a societăţii.

            4. Punerea la dispoziţia lichidatorului, exclusiv, a unui spaţiu corespunzător destinat depozitării mijloacelor fixe ale SC ECONOMAT 2001 SRL. Precizăm că spaţiul identificat de noi este situat în Şos. Odăi (unde se află deja depozitate majoritatea mijloacelor fixe ale societăţii), la Administraţia Domeniului Public Sector 1, iar acest spaţiu va trebui să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea şi apoi valorificarea, prin licitaţie, a mijloacelor fixe din patrimoniul SC ECONOMAT 2001 SRL.

            De asemenea, pentru limitarea cheltuielilor, ar trebui asigurate mijloacele de transport necesare aducerii în spaţiul alocat a celorlalte mijloace fixe identificate şi preluate din locaţiile în care au funcţionat puncte de lucru ale societăţii.