Hotărârea nr. 34/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 34 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 


HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

Ţinând cont de reglementările Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările şi modificările ulterioare;

În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei    publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza dispoziţiilor art.23, alin.(1), lit.”c” şi alin.(2), lit.”a” – ”c” din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României  nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând normele Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2008;

Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti;

În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1). În cuprinsul hotărârii şi al anexelor sintagma „Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1” se înlocuieşte cu sintagma „ Poliţia Locală a Sectorului 1”.

(2). De asemenea, denumirile de „agenț(i) comunitar(i), poliţist(i) comunitar(i)” se înlocuiesc cu cele de „poliţist(i) local(i)”.

(3). Denumirea de poliţist local se referă la angajaţii Poliţiei Locale a Sectorului 1 cu acest statut din cadrul Consiliului Local Sector 1.

(4). În tot cuprinsul hotărârii şi al anexelor programul de eliberări al autovehiculelor se modifică, în sensul că va fi zilnic, 24 de ore din 24. Eliberarea autovehiculelor se face de către Poliţia Locală a Sectorului 1 sau în absenţa acesteia de către operatorul economic autorizat. În măsura în care eliberarea autovehiculelor se realizează numai şi în prezenţa operatorului economic autorizat, acesta este obligat să întocmească şi să pună imediat la dispoziţia Poliţiei Locale a Sectorului 1, nota de comunicare cu datele de identificare ale persoanei care a condus autovehiculul.

 

Art. 2. (1). Art. 4 din Anexa nr. 1 a H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Întocmirea procesului-verbal de constatare a existenţei vehiculelor respective şi a notei cu bunurile din interiorul acestora se face de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1. ”

(2). Art. 6 alin. (1) din Anexa nr. 1 a H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Întocmirea documentelor pentru declararea vehiculului ca fiind fără stăpân sau abandonat se efectuează de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1, conform procedurilor stabilite prin lege. ”

 

Art.3. Anexele nr. 2A şi nr. 2B la H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată, se modifică, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

Art.4. (1). Art. 4 din Anexa nr. 3 a H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Operaţiunile de ridicare a vehiculelor se pot realiza pe baza Notei de constatare întocmită de către agentul constatator din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti sau de către poliţistul local din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1. ”

(2). Art. 5 din Anexa nr. 3 a H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1). După întocmirea Notei de constatare de către Brigada de Poliţie Rutieră sau Poliţia Locală a Sectorului 1, se va completa un proces-verbal de ridicare de către reprezentantul operatorului economic, conform ANEXEI nr. 3A la prezentul Regulament, care va fi semnată şi de poliţistul local, participant, din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi un martor asistent.

(2). Procesul-verbal de ridicare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele menţiuni: marca, modelul, culoarea şi numărul de înmatriculare al vehiculului, locul şi starea fizica a acestuia. Procesul-verbal de ridicare se va întocmi în 3 exemplare, autocopiante, culori diferite şi înseriate. Originalul va rămâne la reprezentantul operatorului economic, iar celelalte două copii ale procesului-verbal de ridicare se vor înmâna poliţistului local şi agentului din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră.

(3). După completarea Procesului-verbal de ridicare, operatorul economic va imortaliza în format digital foto, din 4 unghiuri diferite, starea vehiculului. La cererea Brigăzii de Poliţie Rutieră sau Poliţiei Locale a Sectorului 1, operatorul economic este obligat să pună la dispoziţia acestora fotografiile respective. ”

(3). Art. 15 din Anexa nr. 3 a H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Modelul Procesul - verbal de ridicare privind fişa vehiculului staţionat neregulamentar, care va fi completată de operatorul economic autorizat să efectueze operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare se prezintă în Anexa nr. 3 A la prezentul Regulament. ”

(4). După art. 15 din Anexa nr. 3 a H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată, se introduce un nou articol, art. 16, cu următorul cuprins:

            „ Prevederile prezentului Regulament se aplică şi în cazul faptelor care intră sub incidenţa prevederilor art. 143 lit. d) din  Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G.R. nr. 1391/2006, coroborate cu dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010. ”

 

Art.5. Anexa nr. 3A la H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată, se modifică conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

Art.6. După Anexa nr. 3A a H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată, se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 3B, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

 

Art.7. Anexele nr. 5A şi 5B la H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată, se modifică conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

 

Art.8. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată prin prezenta hotărâre se va republica a doua oară, dându-se textelor o nouă renumerotare.

 

            Art.9.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă formă de publicitate.

 

Art.10. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                         CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                          SECRETAR

 

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

Nr.:     34

Data:   28.02.2011

               Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

                      nr. 34/28.02.2011

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                           Ion Brad

 

 

 

 „ Anexa nr. 2A la H.C.L. al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008, republicată

 

Municipiul Bucureşti                                                                                  Seria _____ Nr. _______

Consiliul Local Sector 1

Poliţia Locală a Sectorului 1

Serviciul ______________________ __________________

 

 

NOTĂ DE CONSTATARE

 

 

                     Încheiată astăzi ,

ziua ________ luna __________________ anul _____ ora __________ în Bucureşti, Sector 1

_________________________________________________________  poliţist local  din cadrul

                                       (nume, prenume şi numărul legitimaţiei)

 Poliţiei Locale a Sectorului 1.

 

              Astăzi, data de mai sus, la orele ______, am fost sesizat de domnul/doamna ____________________ din Bucureşti, str__________________________nr.______, cu privire la faptul că locul de parcare deţinut cu autorizaţia nr. ____________________________ eliberată de Administraţia Domeniului Public Sector 1, a fost ocupat abuziv de conducătorul vehiculului, marca______________________, culoarea ___________, nr. înmatriculare_______________________;

 

               Deplasându-mă la faţa locului am constatat următoarele:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

              Pentru atenţionarea conducătorului vehiculului menţionat mai sus, am procedat la aplicarea unei somaţii pe parbriz/în alt loc care face posibilă aplicarea, respectiv __________________,  pentru a elibera spaţiul ocupat abuziv în termen de 30 de minute (treizecideminute), începând cu ora ________;

              Constatând că termenul din somaţie nu a fost respectat, am procedat la examinarea exterioară a vehiculului având marca, culoarea şi nr. de înmatriculare menţionate mai sus, rezultând următoarele:

  • Vehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile (da/nu) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

  • La faţa locului s-au efectuat fotografii în format digital, cu aparatul marca ______________, din 4 (patru) unghiuri diferite (faţă, spate şi părţi laterale).

 

 

      Examinarea exterioară a vehiculului a fost realizată în prezenţa:

- _____________________ reprezentant al operatorului economic autorizat, _______________________

(nume, prenume, nr. legitimaţie de serviciu)                                                                    (denumire)

 -____________________________, martor asistent __________________________________________

      (operator)                                                            (nume, prenume, domiciliu, CNP, BI/CI serie, nr.)

_________________________________________________________________,  care au /nu au, de făcut

obiecţiuni  cu privire la            cele consemnate  mai  sus  )

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

 

Faţă de cele constatate,

DISPUN:

 

               Eliberarea domeniului public, ocupat abuziv de vehiculul cu nr. De înmatriculare_______________________________marca___________________,culoare_________

prin ridicarea acestuia de către ______________________________________________________

_____________________________,prin delegat ____________________________________________

        (operator economic autorizat)                          (nume, prenume şi nr.legitimaţiei de serviciu)

cu mijlocul de transport nr. ________________, marca ___________________.

 

                 Prezenta notă de constatare s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care originalul pentru Poliţia Locală a Sectorului 1, iar celelalte 2 (două) la reprezentantul operatorului economic autorizat.

 

 

 

Agent constatator                                 Martor asistent                                     Reprezentant

                                                                                                                     Operator economic autorizat                                                                        

                                          

  __________________                    ___________________                                ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 B la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008

 

 

( Operatorul autorizat)                                                   Seria  _____ Nr __________

 ___________________                                                              (Nr.înseriat)                       

 

Proces – Verbal de Ridicare

 

încheiat astăzi, Anul _________, luna ________________, ziua ________, ora ______, în Bucureşti, Str. ____________ nr. _______, sector 1

Subsemnatul, _________________________________________, legitimaţia de serviciu

                                                                         (nume, prenume)

______________________, reprezentant al operatorului autorizat ______________________, în

     (număr şi dată)                                                                                                      (denumire)

baza Notei de constatare nr. ______ data ________________,  întocmită de poliţistul local  ____________________________________________ din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1,

                                 (nume şi prenume)

am procedat la ridicarea vehiculului marca __________, nr. de înmatriculare ________, culoarea ________, pe care l-am examinat şi se prezintă conform celor consemnate în nota de constatare nr. ______ din ______________.

 

Ridicarea s-a realizat în prezenţa:

- ___________________________________________, poliţist local în cadrul Poliţiei Locale

                  (nume, prenume, nr. legitimatie serviciu)

a Sectorului 1;

- ____________________________________________________________________________,

                                           ( nume, prenume, domiciliu, CNP, seria nr. BI/CI)

____________________________________________________, martor asistent.

              

 

Vehiculul a fost ridicat cu ________________________________________   şi se transportă cu 

                                                                        (mijlocul, număr, marcă)

___________________________ la locul de depozitare al ________________________, situat

        (mijlocul, număr, marcă)                                              (operator economic)

în _____________________________________________________________________                                                                                                                                                                                           (adresa)

 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal de ridicare în 3 (trei) exemplare, din care unul s-a înmânat poliţistului local.

 

Reprezentant ________________                      Poliţist local ________________

                                           (operator economic)

 

   Martor asistent _____________

 

 

 

 

 

               Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local

                      nr. 34/28.02.2011

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                           Ion Brad

 

 “ Anexa nr. 3 A la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008

 

( Operatorul autorizat)                                                   Seria  _____ Nr __________

 ___________________                                                          (Nr.înseriat)                           

 

 

PROCES – VERBAL DE RIDICARE

 

 

încheiat astăzi , ziua .............luna............anul..........ora..............minutul.........

str......................................, sector 1, Bucureşti

 

          Subsemnatul........................................................ angajat al operatorului economic autorizat

                                                                    (nume, prenume)

.............................................................., cu legitimaţia nr...................., am procedat la examinarea

                        (denumirea)

exterioară a vehiculului, cu numărul de înmatriculare........................ marca ...................., modelul .....................culoarea.........................., ca urmare a întocmirii Notei de constatare nr................../........................., de către Brigada de Poliţie Rutieră / Poliţia Locală a Sectorului 1  în vederea efectuării operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, constatând următoarele: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

             Examinarea vehiculului a fost realizată în prezenta poliţistului local/poliţistului B.P.R. .................................................................. şi a martorului asistent ..................................................,

                (nume, prenume şi nr. legitimaţie de serviciu)

domiciliat în ....................................., str. ....................................... nr. ........., bl. ........, sc. ......., et. ......, apart. ......., sector/judeţ ............................., legitimat prin BI/CI seria .........., nr. .................., CNP ............................................................................

              Vehiculul a fost ridicat cu mijlocul de transport .................................................………., şi urmează a fi transportat cu …………………………………… la locul de depozitare al ……………………………………….………….. situat în ……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

             Drept pentru care am încheiat prezentul Proces-verbal de ridicare în 3 exemplare din care unul a fost înmânat poliţistului local …………………………………………. din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1, iar celălalt poliţistului ……………………..……………… din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră.

 

   Angajat  .....................                                                                 Poliţist local ..............................

                    (operator economic)                                                             Poliţist B.P.R……………

 

Martor asistent ………………………

               Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local

                      nr. 34/28.02.2011

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                           Ion Brad

 

                                                    “ Anexa nr. 3B la H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată              

 

 

Municipiul Bucureşti                                                            Seria _______ Nr. _______________

Consiliul Local Sector 1

Poliţia Locală a Sectorului 1

Serviciul ______________________________

 

 

NOTĂ DE CONSTATARE

nr. ________ / __________________

 

 

Poliţist local ____________________________________ din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1, aflându-mă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, am constatat următoarele:

În fapt, la data de ___________________, în intervalul orar ________________ , locul ___________________________________________________________________________________________________, vehiculul cu nr. ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

            Fapta săvârşită este prevăzută de art. _____________________ din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, aprobat prin H.G.R. nr. 1391/2006.

            În conformitate cu prevederile art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, am dispus ridicarea vehiculului în cauză şi depozitarea acestuia în locul special amenajat.

            Fapta a fost imortalizată foto, prin efectuarea a două seturi de fotografii în format digital, fiecare set a câte 4 (patru) fotografii din unghiuri diferite (faţă, spate şi părţi laterale), cu aparatul marca __________________, la un interval de 5 minute între cele două seturi.

            În drept, invocăm prevederile art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, coroborat cu dispoziţiile art. _____________________ din H.C.L. Sector 1 nr. 416/2008, republicată.

            Prezenta Notă de constatare poate fi contestată conform procedurii prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

    Poliţist local

    _________________

 

 

 Reprezentantul operatorului autorizat (nume, prenume) __________________________

 Auto număr de înmatriculare ______________________

 

               Anexa nr. 4

la Hotărârea Consiliului Local

                      nr. 34/28.02.2011

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                           Ion Brad

 

“ Anexa nr. 5A la H.C.L. Sector 1 nr. 416/31.10.2008, republicată

 

Municipiul Bucureşti                                                                           Seria ___ Nr. _______

Consiliul Local Sector 1

Poliţia Locală a Sectorului 1

Serviciul ____________________________________

 

 

NOTĂ DE CONSTATARE

 

                     Încheiată astăzi ,

             ziua _______luna______________anul__________ora_________în Bucureşti, Sector 1

__________________________________________________________ poliţist local din cadrul

                                                (nume, prenume şi numărul legitimaţiei)

 Poliţiei Locale a Sectorului 1.           

              Astăzi, data de mai sus, la orele __________________, am constatat faptul că pe spaţiul verde/trotuarul aferent adresei din Bucureşti, str______________________________nr.______, bl. ______, sc. _____, sector ______, se află parcat vehiculul, marca______________________, culoarea ______________, nr. înmatriculare_______________________;

               Situaţia de la faţa locului se prezintă după cum urmează:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* Vehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile (da/nu) _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________* La faţa locului s-au efectuat două seturi de fotografii în format digital, fiecare set a câte 4 (patru) fotografii din unghiuri diferite (faţă, spate şi părţi laterale), cu aparatul marca ________, la un interval de 5 minute între cele două seturi.

Examinarea exterioară a vehiculului a fost realizată în prezenţa:

   - ___________________ reprezentant al operatorului economic autorizat, ________________

     (nume, prenume, nr. legitimaţie de serviciu                                                (denumire operator)                                                                                                             

- __________________________, martor asistent ____________________________________

                                     (nume, prenume, domiciliu, CNP, BI/CI serie, nr.)

      ______________________________________________________,  care au /nu au, de făcut obiecţiuni cu privire  la cele consemnate mai sus  ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

 

 Faţă de cele constatate,

DISPUN:

 

             Eliberarea spaţiului verde / trotuarului ocupat de vehiculul cu nr. de înmatriculare  ___________ marca _____________________, culoare _______________, prin ridicarea acestuia de către _____________________________________, prin delegat ________________

                                            (operator economic autorizat)                                                ______________________________________________________________________________

 (nume, prenume şi nr.legitimaţiei de serviciu)

cu mijlocul de transport nr. _________________, marca ______________________.

 

   Prezenta notă de constatare s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care originalul pentru Poliţia Locală a Sectorului 1, iar celelalte 2 (două) la reprezentantul operatorului economic autorizat.

 

              Agent constatator                                             Reprezentant, operator economic autorizat

            __________________                                             _______________________________                                         

 

Martor asistent

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5 B la H.C.L. Sector 1 nr. 416/31.10.2008, republicată,

 

( Operatorul autorizat)                                                   Seria  _____ Nr __________

 ___________________                                                          (Nr.înseriat)

 

 

Proces – Verbal de Ridicare

 

 

 încheiat astăzi, Anul ___________, luna _______________, ziua _______, ora __________, în Bucureşti, Str. ___________________________________ nr. __________, Sector 1

Subsemnatul,________________________,legitimaţia de serviciu __________________                                                                                                                                                                                                                   (nume, prenume)                                                            (număr, dată)

reprezentant al operatorului autorizat ___________________________________, în baza Notei

                                                                                    (denumire)

de constatare nr. _________ data _______________,  întocmită de poliţist local  ___________________________________ din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1, am procedat la

                    (nume, prenume)

ridicarea vehiculului marca ____________, nr. de înmatriculare ________, culoarea ___________, pe care l-am examinat şi se prezintă conform celor consemnate în nota de constatare nr. ___________________.

 

Ridicarea s-a realizat în prezenţa:

-____________________________________________, poliţist local în cadrul Poliţiei Locale a

                  (nume, prenume, nr. legitimatie serviciu)

Sectorului 1;

-______________________________________________________________________________,

                                       ( nume, prenume, domiciliu, CNP, seria nr. BI/CI)

_______________________________________________martor asistent.

          

 

 Vehiculul a fost ridicat cu _______________________________________   şi se transportă cu 

                                                                        (mijlocul, număr, marcă)

_________________________ la locul de depozitare al __________________________, situat

        (mijlocul, număr, marcă)                                                     (operator economic)

în ____________________________________________________________________                                                                                                                 (adresa)          

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal de ridicare în 3 (trei) exemplare, din care unul s-a înmânat poliţistului local din cadrul Poliţiei Locale Sector 1.

 

Reprezentant _______________________             Poliţist local ________________

                             (operator economic)

 

Martor asistent _____________