Hotărârea nr. 33/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 33 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1                                                

 

 

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliile de Administraţie  ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Unităților de Învățământ  Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

   Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(2) din Legea Învăţământului nr.1/2011;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.215/23.06.2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 01.06.2008, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/23.06.2008 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1),  art.81, alin. (2), lit.”j” și art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  in unitatile de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, conform  Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.242/10.07.2008 privind numirea reprezentaţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi aisgurarea calităţii  instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din sectorul 1 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1,  persoanele nominalizate la art.1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                 CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                  SECRETAR

 

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

Nr.:     33

Data:   28.02.2011

                                                                                                            Anexa nr.1

                                                                                             a Hotărârii Consiliului Local                                                                                                                      nr. 33/28.02.2011

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              Ion Brad

 

 

 

 

 

REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN SECTORUL 1

 

 

Nr. crt.

Noua componenta CL + REPR PRIMAR

Unitatea de invatamant denumire completa

Adresa

Numele și prenume  reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1

1

3+1

Colegiul Naţional "Sf.Sava"

Str. G-ral Berthelot Nr.23

1. Andrei Diaconescu

2. Niculae Pupăză

3. Costin Sertov

2

3+1

Colegiul Naţional "I.L.Caragiale"

Calea Dorobanţilor Nr.163

1. Adrian Tănăsescu

2. Mihai Badea

3. Daniel Fulga

3

3+1

Colegiul Naţional de Informatică                    "Tudor Vianu"

Str.Arh. Ion Mincu Nr.10

1. Mihai Bâzgan

2. Daniela Cefalan

3. Răzvan Munteanu

4

3+1

Colegiul National             "Aurel Vlaicu"

Str. Stephan Ludwig Roth Nr. 1

1. Carmen Musceleanu

2.Răzvan Iordan

3. Constantin Pătrașcu

5

3+1

Colegiul German "Goethe"

Str. Stanislav Cihoschi Nr.17

1. Constantin Ghinea

2. Lucica Damian

3. Gabriel Stan

6

3+1

Colegiul Economic          "Virgil Madgearu"

B-dul Dacia Nr.34

1. Cristian Dumitrescu

2. Carmen Musceleanu

3. Sofia Gavrilescu

7

3+1

Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice I.N.Socolescu

Str. Occidentului Nr.12

1. Ștefan Topor

2. Carmen Horghidan

3. Virginia Mariana Tudor

8

3+1

Colegiul Tehnic "Media"

Str. Jiului Nr.163

1. Mihai Bâzgan

2. Emanoil Bocean

3. Domnica Pavel

9

3+1

Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa"

Calea Griviţei Nr.363

1. Eduard Gănescu

2. Alexandru Popescu

3. Ion Ivan

10

3+1

Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare

Şos. Giuleşti Nr.10

1. Mihai Bâzgan

2. Mădălin Olteanu

3. Petre Marchidanul

 

1. Gheorghe Dincă

2. Eugen Berceanu

3. Virgil Crintea

11

3+1

Colegiul Agricol "V.Harnaj"

B-dul Ficusului               Nr.20-26

12

3+1

Liceul Teoretic              "Jean Monnet"

Str. Jean Monnet Nr.2

1. Alecsandru Diaconescu

2. Paul Olteanu

3. Mihai Badea

13

3+1

Colegiul National               "Ion Neculce"

Str. Ion Neculce        Nr. 2

1. Niculae Pupăză

2. Ion Mihai

3. Alexandru Popescu

14

3+1

Liceul Teoretic                "Nicolae Iorga"

B-dul Ion Mihalache Nr.126

1. Gheorghe Alexe

2. Robert Daniel Nițu

3. Răzvan Munteanu

15

3+1

Liceul Teoretic "Constantin Brâncoveanu"

Str. Pajura Nr. 9

1. Eduard Viorel Gănescu

2. Carmen Tilea

3. Alina Nincovici

16

3+1

Liceul Teoretic "Alexandru Vlahuţă"

Str. Şcoala Floreasca Nr.5

1. Carmen Musceleanu

2. Maria Bente

3. Alin Stoian

17

2+1

Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev"

Calea Griviţei Nr.56

1. Cătălin Teodorescu

2. Vasile Moțoc

18

2+1

Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu"

Str. Bucegi nr.97

1. Gheorghe Dincă

2. Cătălin Teodorescu

19

3+1

Liceul Bilingv                   "Miguel de Cervantes"

Calea Plevnei Nr. 38-40

1. Constantin Ghinea

2. Răzvan Zamfir

3. Florea Păun

20

3+1

Liceul de Muzică           "George Enescu"

Str.Gheorghe Manu Nr.30

1. Dan Stăncescu

2. Robert Daniel Nițu

3. Andrei Diaconescu

21

3+1

Liceul de Arte Plastice "N.Tonitza"

Str. G-ral Berthelot Nr.56-58              Iancu de Hunedoara nr.27

1.Ana Zvirid

2. Lucica Damian

3. Gabi Andrei Stan

22

3+1

Liceul                      "George Călinescu"

Str. Biserica Amzei               Nr.20-24

1. Alecsandru Diaconescu

2. Liviu Saizescu

3. Ovidiu Rotaru

23

3+1

Colegiul Tehnic de Aeronautica                         "Henri Coandă"

B-dul Ficusului Nr.44

1. Gheorghe Dincă

2. Eugen Berceanu

3. Cătălin Raicu

24

3+1

Grupul Şcolar Industrial Construcţii                      Căi Ferate

Str. Feroviarilor Nr.37

1. Mihai Bâzgan

2. Emilia Dumitrescu

3. Dumitru Chiriac

25

3+1

Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I

Str.Butuceni Nr.10

1. Dan Stăncescu

2. Alcsandru Diaconescu

3. Mihai Sava

26

2+1

Grup Şcolar de Arte şi Meserii "Dimitrie Paciurea"

Str. Băiculeşti nr.29

1. Marius Țugurel

2. Emanoil Boceanu

27

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 "Sf.Voievozi"

Str.Atelierului Nr.25

1. Marius Țugurel

2. Andrei Diaconescu

28

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII  Nr.3 "Nicolae Titulescu"

B-dul Nicolae Titulescu Nr.50-52

1.Andrei Diaconescu

2.Ramona Porumb

29

2+1

Şcoala cu clasele  I-VIII Nr.5                            "Corneliu Popescu"

Calea Victoriei Nr.114

1.Ana Zvirid

2.Răzvan Zamfir

30

1+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.6

Str. Dobrogeanu Gherea Nr.74

 

1. Nicoleta Stancu

31

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.7

Str.Neagoe Vodă Nr.11

1. Marius Țugurel

2. Rodica Buse

 

32

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.11 "I.H. Rădulescu"

Şos. Kiseleff Nr.5

1. Carmen Musceleanu

2. Sanda Teodorescu

33

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.12 "Herastrau"

Str. Borşa Nr.27

1. Dan Ion Vasile

2. Eugen Berceanu

34

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.13

B-dul Petrila                   Nr.10-12

1. Paul Olteanu

2. Constantin Frunză

35

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.17 "Pia Brătianu"

Str. Petoffi Sandor Nr.14-16

1. Dan Ion Vasile

2. Răzvan Munteanu

36

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII  Nr. 45 "Titu Maiorescu"

Calea Dorobanţi Nr.163

1. Dan Ion Vasile

2. Emanoil Bocean

37

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.118 "Vasile Alecsandri"

Str. Ştirbei Vodă          Nr.32-34

1. Gheorghe Dincă

2. Răzvan Zamfir

38

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.152 "Uruguay"

Str. Vergiliu  Nr.40

1. Andrei Diaconescu

2. Răzvan Zamfir

39

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.162

Str. Copşa Mică Nr.1

 

1. Marinela Adam

2. Ionel Ghelesel

40

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.170 "Geo Bogza"

Str. Barbu Lăutaru Nr.4

1.Cătălin Teodorescu

2. Alexandru Ichim

 

41

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.171 "Petre Ispirescu"

Str. Vasile Gherghel Nr.2

1. Cătălin Teodorescu

2. Angelica Juracopschi

 

42

1+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.173 "E.Barbu"

Str. Pavlov Nr.2-4

 

1. Mihai Bâzgan

43

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.175 Sf.Nicolae

Str. Lainici Nr.4-8

1. Mihai Bâzgan

2. Carmen Musceleanu

 

44

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.177 "Nicolae Grigorescu"

Str. Coralilor Nr. 1

1. Eduard Gănescu

2. Emanoil Bocean

 

45

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.178

Str. Dridu Nr. 2

1. Cristina Dinu

2. Emanoil Bocean

 

46

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.179

Str. Ardealului Nr.34

1. Eduard Gănescu

2. Roxana Ștefania Boboruță

 

47

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.181

Str. Nazarcea nr.30

1. Olteanu Paul

2. Gabriela Nohaiu

 

48

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.182 Alexandru Costescu

Str. Amintirii Nr.26

1. Paul Olteanu

2. Florian Liviu Constantin

 

49

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.183

Str.Dunei                 Nr. 1

1. Paul Olteanu

2. Elena Borta

 

50

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.184

Str. Ştefan Magheri Nr.13

1. Eduard Gănescu

2. Cătălin Alecsuti

 

51

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.186 "Elena Văcărescu"

Str. Stanislav Cihoschi Nr.15

 

1. Dan Ion Vasile

2. Alin Stoian

52

2+1

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.192

Str. Munteniei                     Nr. 32

1. Eduard Gănescu

2. Florin Pătrașcu

 

53

2+1

Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Nr. 1 Iosif Sava

Str. Constantin Disescu                       Nr. 37

1. Ștefan Topor

2. Andrei Diaconescu

 

54

2+1

Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Nr.3

Str. Ştirbei Vodă Nr.101

1. Ștefan Topor

2. Bogdan Grigoruță

 

55

2+1

Şcoala Specială Nr. 7

Str.Surorilor Nr.4

1. Gheorghe Dincă

2. Florian Mirea

 

56

2+1

Şcoala Specială Nr. 8

Str. Victor Daimaca nr. 2

1. Gheorghe Dincă

2. Janeta Terente

 

57

2+1

Şcoala Specială Nr.10

Str. G-ral Berthelot Nr.20-25

1. Ana Zvirid

2. Florea Păun

 

58

2+1

Şcoala pentru Surzi Nr.1

Str. Neatârnării Nr.5

1.Gheorghe Dincă

2.Gabriela Vida

 

59

1+1

Grădiniţa de copii Nr.1

Str. Frumoasă Nr. 24

1. Alecsandru Diaconescu

 

Str. A.I.Cuza Nr.58

60

1+1

Grădiniţa de copii Nr.2

Str. Henri Coandă Nr.24

1. Constantin Ghinea

 

61

1+1

Grădiniţa de copii Nr.42

Str. Gala Galaction Nr.1

1. Niculae Pupăză

62

1+1

Grădiniţa de copii Nr.43

Str. Ion Inculeţ Nr.2                             Anexa: Str. Pavlov nr.68-70

 

 

1. Claudia Corlătescu

 

63

 

1. Eduard Gănescu

 

1+1

Grădiniţa de copii Nr.44

Str. Bârlogeni Nr.24

64

1+1

Grădiniţa de copii Nr.46

Str. Marmurei Nr. 13-15

 

1.Vasile Moțoc

 

 

65

1+1

Grădiniţa de copii Nr.47

Str. M. Varlaam Nr.140

1.Vasile Moțoc

66

1+1

Grădiniţa de copii Nr.50

Str. Nicolae Iorga Nr.5

1.Cristian Dumitrescu

67

1+1

Grădiniţa de copii Nr.52

Str. Docenţilor Nr.5

1.Mihai Bâzgan

68

1+1

Grădiniţa de copii Nr.56

Str. Popa Tatu Nr.47

1.Gheorghe Dincă

69

1+1

Gradinita de hipoacuzici nr.65

Str. Nicolae Caramfil nr.24

1.Gheorghe Alexe

70

1+1

Grădiniţa de copii Nr.85

Calea Dorobanţilor                Nr. 32

1.Cristian Tudose

 

71

1+1

Grădiniţa de copii Nr.97

Str. Islaz                             Nr. 13

1.Niculae Pupăză

 

Str. Minervei Nr. 33

Str. Sisesti nr.66-68

72

1+1

Grădiniţa de copii Nr.116

Str. Mendeleev Nr.27

1.Carmen Musceleanu

 

73

1+1

Grădiniţa de copii Nr.117

Str. Petoffi Sandor              Nr. 16

1.Marinela Adam

 

74

1+1

Grădiniţa de copii Nr.122

Str. Băneasa Nr.12

1.Florian Crișu

 

75

1+1

Grădiniţa de copii Nr.146

Str. Hrisovului Nr.24

1.Cristina Dinu

76

1+1

Grădiniţa de copii Nr.203

Str. C.A. Rosetti            Nr. 32

1.Florian Crișu

77

1+1

Grădiniţa de copii Nr.206

Str. C.Disescu          Nr. 37

1.Nicoleta Stancu

 

78

1+1

Grădiniţa de copii Nr.222

Str. Arad Nr.38

1.Cătălin Teodorescu

79

1+1

Grădiniţa de copii Nr.248

Str. Artur Virtejan Nr.15

1.Maria Zidaru

 

80

1+1

Grădiniţa de copii Nr.251

Str. Venezuela Nr.11

1.Cristina Mara

Str. Miercani 89

81

1+1

Grădiniţa de copii Nr.252

Aleea Alexandru Nr.34

1.Alecsandru Diaconescu

 

82

1+1

Grădiniţa de copii Nr.281

Str. Ion Inculeţ      Nr.5-7

1.Gheorghe Alexe

 

83

1+1

Grădiniţa de copii Nr.283

B-dul.Maresal Averescu nr.17

1.Cristian Tudose

Str. Băneasa                     Nr.39 A

84

1+1

Grădiniţa de copii Nr.285

Str.Witting nr.15

1.Gheorghe Dincă