Hotărârea nr. 32/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 32 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2011

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.,,n’’ şi art.115, alin.(1) lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1.  Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2011, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art.2.  Beneficiarii ajutorului social din Sectorul 1 vor  presta  acţiuni sau lucrări de interes local  coordonate de Administraţia Domeniului Public Sector 1, în conformitate cu Planul menționat la art.1.

            Art.3. Calculul numărului de ore va  fi făcut de către responsabilul de caz din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în baza Dispoziţiilor Primarului Sectorului 1 de stabilire, modificare, recalculare a cuantumului ajutorului social, conform formulei : 

                                  Cuantumul ajutorului social X 170

670                                                

Unde :

-          cuantumul ajutorului social reprezintă cuantumul stabilit de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare pentru numărul de membri ai familiei beneficiare;

-          170 reprezintă  numărul mediu de ore aferent salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-          670 reprezintă  salariul minim brut pe economie.

 

            Art.4. Administraţia Domeniului Public Sector 1 are obligaţia: 

            - să repartizeze persoanele pe categorii de activități; la repartizarea persoanelor pe categorii de activități, se va ține seama în măsura posibilităților, de pregătirea profesională a acestora, de costituția fizică şi de  restricţiile privind capacitatea de muncă a persoanelor, dovedite prin acte medicale;  

            - să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la art.28,  alin.(2), lit.”a” din Hotărârea Guvernului României nr. 50/2011 într-un Registru;

            - să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii;

            - să întocmească pontajul lunar şi să îl comunice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pe data de 25 a fiecărei luni.

            Art.5. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     32

Data:   28.02.2011

 

 

   Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

                       nr.32/28.02.2011

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL

întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 6, alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă .

            Beneficiarii ajutorului social din Sectorul 1 vor efectua orele de munca în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1.

            Calculul numărului de ore va  fi efectuat de către responsabilul de caz din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în baza Dispoziţiilor Primarului Sectorului 1 de stabilire, modificare, recalulare a cuantumului ajutorului social, iar repartizarea persoanelor la locurile în care vor presta efectiv munca, va fi facută de catre Administraţia Domeniului Public Sector 1, conform

 

 PLANULUI DE ACTIVITĂŢI:

 

            1.Activităţi ce se vor desfăşura la Sera Jimbolia:

-          pregătirea materialului floricol în vederea replantării în parcuri, grădini şi aliniamente;

-          scoaterea material dendrologic din pepiniere în vederea replantării;

-          lucrări curente în sere: udări, curaţenie, pregătire pat germinativ

 

            2. Activităţi ce se vor desfăşura în  Parcul Bazilescu:

-          curăţenie zilnic: hârtii, ambalaje, crengi uscate;

-          săpat teren în vederea însămânţării cu iarba şi gazon pe terenurile stabilite pentru această lucrare;

-          săpat gropi pentru plantări gard viu, arbuşti şi pomi;

-          pregătirea terenului în vederea plantării de flori;

-          tundere gard viu, toaletări pomi.

 

            3.  Activităţi ce se vor desfăşura în  Parcul Băneasa:

-          curăţenie zilnic: hârtii, ambalaje, crengi uscate;

-          săpat teren în vederea însămânţării cu iarba şi gazon pe terenurile stabilite pentru această lucrare;

-          săpat gropi pentru plantări gard viu, arbuşti şi pomi;

-          pregătirea terenului în vederea plantării de flori;

-          tundere gard viu, toaletări pomi.