Hotărârea nr. 31/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 31 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 


HOTĂRÂRE

privind modificarea  Statului de funcţii al

Administraţiei Domeniului Public Sector1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice si Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 284/2010– Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile Legii nr. 285/2010 – Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.157/26.07.2010 privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1;

          În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  modificarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.157/26.07.2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare si funcţionare Administraţiei Domeniului Public Sector 1 îşi pastrează valabilitatea.

Art.3.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     31

Data:   28.02.2011

 

 

                                                                  Anexa nr.1

                                                                      la Hotărârea Consiliului Local

                                                                 nr. 31/28.02.2011

                                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                   Ion Brad

 

 

 

 

 

FUNCTIA DE CONDUCERE

FUNCTIA DE EXECUTIE

GRADUL/ TREAPTA

NIVEL STUDII

NR. POSTURI

Dir. General

 

II

SS

1

Dir. General adj.

 

II

SS

1

Dir. Economic

 

II

SS

1

Dir. Economic adj.

 

II

SS

1

Sef Serviciu

 

II

SS

9

Sef Birou

 

II

SS

5

Sef form. muncitori

 

II

 

5

 

consilier juridic

IA

SS

2

 

consilier juridic

I

SS

1

 

consilier juridic

II

SS

2

 

insp. specialitate

IA

SS

11

 

insp. specialitate

I

SS

5

 

insp. specialitate

II

SS

11

 

auditor

I

SS

1

 

subinginer

IA

SSD

1

 

referent

IA

M

3

 

referent

I

M

4

 

muncitori calificati

I

 

4

 

muncitori calificati

III

 

1

 

muncitori calificati

IV

 

9

 

sofer

I

 

13

 

Muncitori necalificati

I

 

6

 

magaziner

 

 

1

 

ingrijitor

 

 

2

 

total salariati

 

 

100

STAT DE FUNCŢII

AL ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1