Hotărârea nr. 3/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 3 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiţii „Proiectare şi execuţie sistem de monitorizare centralizată a centralelor termice şi pentru supravegherea centralizată a centralelor de alarmare şi detecţie incendiu la centrele din subordinea

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Protecţia Copilului Sector 1

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

            Ținând seama de  Capitolul V - Indicatorii Tehnico-economici ai Investiţiei din cuprinsul Studiului de Fezabilitate;

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(2) şi  art.115, alin.(1) lit.„b”din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

            CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Proiectare şi execuţie sistem de monitorizare centralizată a centralelor termice şi pentru supravegherea centralizată a centralelor de alarmare şi detecţie incendiu la centrele din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Protecţia Copilului Sector 1”:

                     

                      INDICATORI TEHNICO -  ECONOMICI AI INVESTIŢIEI:

 

                  Valoare estimată: 638412 lei (fără TVA), din care C+M 25000 lei (fără TVA)

                  Reprezentând: 129340 euro x 1,24 = 160381 euro (incl. TVA), respectiv,   689.638 lei (incl. TVA).

          Durata de realizare a investiției (luni)

                  Durata de realizare a investiției: 17 săptămani.

 

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     3

            Data:  31.01.2011