Hotărârea nr. 29/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 29 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea, în primul semestru al anului 2011, a

Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (anexa nr. 1) şi la nivelul instituţiei publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1,

respectiv  Complexul Multifuncţional Caraiman (anexa nr. 5),

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către  Direcţia Juridică şi  Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.6, alin. (2) din Instrucţiunile pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006

            Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

            Luând în considerare propunerile privind modificarea şi completarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011, înaintate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  prin adresa înregistrată sub nr. 876775/24.02.2011;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică şi se completează art.1  şi Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010, care devine Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, şi va avea următorul cuprins:

 

            “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, pe anul 2011, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre, astfel cum a fost modificat şi completat.”

 

Art.2. Se modifică şi se completează art.5 şi Anexa nr. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010, care devine Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, şi va avea următorul cuprins:

 

     “Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru instituţia publică de interes local, Complexul Multifuncţional Caraiman, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218  din 29.10. 2010 rămân nemodificate.

Art.4 .Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  comunicării.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                              Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     29

Data:   28.02.2011

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.29/28.02.2011
"PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,"
Ion Brad
PLAN DE OCUPARE FUNCŢII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PENTRU ANUL 2011- MODIFICAT ŞI COMPLETAT ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2011
Functia publicaNr. maxim de functii publiceNr. de functii publice ocupateNr. de functii publice vacanteNr.maxim de functii publice care vor fi infinţate Nr. maxim de functii publice supuse reorganizăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovăriiNr. maxim de functii publice rezervate promovării rapideNr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare
secretar al judetului00000000
secretar al consiliului local11000000
director general00000000
director general adjunct00000000
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 66000003
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate00000000
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale 44001000
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate00000000
sef serviciu1313000000
sef birou77010000
functii publice de conducere specifice-arhitect sef11000000
Total categoria functionari publici de conducere3232011003
auditor clasa I grad profesional asistent22002001
auditor clasa I grad profesional principal22000201
auditor clasa I grad profesional superior33000001
consilier juridic clasa I grad profesional debutant11001000
consilier juridic clasa I grad profesional asistent55002103
consilier juridic clasa I grad profesional principal22002201
consilier juridic clasa I grad profesional superior22000200
consilier clasa I grad profesional debutant00000002
consilier clasa I grad profesional asistent7876203012035
consilier clasa I grad profesional principal5050002941025
consilier clasa I grad profesional superior343400029015
expert clasa I grad profesional debutant00000000
expert clasa I grad profesional asistent00000000
expert clasa I grad profesional principal00000000
expert clasa I grad profesional superior00000001
inspector clasa I grad profesional debutant00000001
inspector clasa I grad profesional asistent11001000
inspector clasa I grad profesional principal11001100
inspector clasa I grad profesional superior00000100
functii publice specifice clasa I00000000
alte funcţii publice specifice (manageri publici)00000000
Total functii publice clasa I181179206891086
referent de specialitate clasa II grad profesional debutant00000000
referent de specialitate clasa II grad profesional asistent11001001
referent de specialitate clasa II grad profesional principal00000100
referent de specialitate clasa II grad profesional superior88002004
functii publice specifice clasa II00000000
Total functii publice clasa II99003105
referent clasa III grad profesional debutant00000000
referent clasa III grad profesional asistent1010009006
referent clasa III grad profesional principal99008409
referent clasa III grad profesional superior222110145012
functii publice specifice clasa III00000000
Total functii publice clasa III414010319027
Total functii publice executie231228301021010118
Total functii publice263260311031010121
"Prin Hotararea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 410/13.12.2007, Directia Inspectie unde era prevazuta functia publica de sef birou, a fost preluata de Directia Generala de Politie Comunitara Sector 1."
"Prin Dispozitia Primarului Sectorului 1 nr. 1442/03.04.2006, domnul Dinca Emanoil a fost suspendat din functia publica pe care o detinea, pana la scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale sau pana la achitarea sau incetarea procesului penal dispusa de catre instantele de judecata, drept pentru care precizam ca acesta este un post finantat. "

Persoane de contact - Compartimentul Evidenţă Informatizată
Numele şi prenumeleTelefon mobilTelefon fixInstituţii publice locale (judeţe)
Tunaru Nelu07262210510374112828BRĂILA
BUZĂU
CONSTANŢA
MEHEDINŢI
OLT
SIBIU
TELEORMAN
TULCEA
VÂLCEA
Stan Adrian07236560880374112828BISTRIŢA-NĂSĂUD
BRAŞOV
DÂMBOVIŢA
GIURGIU
ILFOV
SĂLAJ
Muşat Marian0374112828CĂLĂRAŞI
CARAŞ -SEVERIN
IAŞI
TIMIŞ
VRANCEA
Cojocaru Gabriel0374112826BIHOR
BUCUREŞTI
GALAŢI
HARGHITA
HUNEDOARA
SUCEAVA
Moise Bogdan07248123560374112826ARAD
ARGEŞ
BACĂU
BOTOŞANI
CLUJ
COVASNA
GORJ
IALOMIŢA
Pavel Bogdan07228416460374112828ALBA
DOLJ
PRAHOVA
MARAMUREŞ
MUREŞ
NEAMŢ
SATU MARE
VASLUI

Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 29/28.02.2011
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ION BRAD
PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL
COMPLEXULUI MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN PE ANUL 2011
MODIFICAT SI COMPLETAT IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2011
Functia publica Nr. maxim de functii publice Nr. de functii publice ocupate Nr. de functii publice vacanteNr. maxim de functii publice care vor fi infiintate Nr. maxim de functii publice supuse reorganizarii Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii rapideNr. maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare
director 11000000
sef serviciu44000000
sef birou11000000
Total categoria functionari publici de conducere 66000000
consilier grad profesional debutant60600006
consilier grad profesional asistent1912700107
consilier grad profesional principal73400504
consilier grad profesional superior44000000
consilier juridic grad profesional debutant 10100001
consilier juridic grad profesional asistent 11000000
consilier juridic grad profesional principal 11000100
consilier juridic grad profesional superior 1
Total functii publice studii superioare392118008018
referent grad profesional debutant 10100001
referent grad profesional asistent 21100001
referent grad profesional principal 22000000
referent grad profesional superior 11000200
Total functii publice studii medii 64200202
Total functii publice executie 4525200010020
Total functii publice 5131200010020

PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL
COMPLEXULUI MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN PE ANUL 2011
Functia publica Nr. maxim de functii publice Nr. de functii publice ocupate Nr. de functii publice vacanteNr. maxim de functii publice care vor fi infiintate Nr. maxim de functii publice supuse reorganizarii Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii rapideNr. maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare
director 11000000
sef serviciu44000000
sef birou11000000
Total categoria functionari publici de conducere 66000000
consilier clasa I grad profesional debutant60600006
consilier clasa I grad profesional asistent1914500005
consilier clasa I grad profesional principal73400204
consilier clasa I grad profesional superior44000100
consilier juridic clasa I grad profesional debutant 10100001
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 11000000
consilier juridic clasa I grad profesional principal 11000100
Total functii publice clasa I392316004016
referent clasa III grad profesional debutant 10100001
referent clasa III grad profesional asistent 21100001
referent clasa III grad profesional principal 22000000
referent clasa III grad profesional superior 11000000
Total functii publice clasa III 64200002
Total functii publice executie 452718004018
Total functii publice 513318004018
Director " Intocmit,"
Angelica Juracopschi"Corina Costache, consilier"