Hotărârea nr. 28/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 28 / 2011

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru revocarea poz.16 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.145/29.06.2010  privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenul situat  în Sectorul 1 al Municipiului București,

respectiv   PUD Str. Ialomicioarei nr.6

 

 

            Având în vedere :

-          Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Arhitectul Șef al Sectorului 1;

-          Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea  ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

-          În conformitate cu dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

-          Având în vedere prevederile art.1, alin.(6) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-          În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-          Luând în considerare cererea înregistrată sub nr.3119/04.02.2011;

-          În temeiul art.45, alin. (1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, (alin.1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

  HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se revocă poz.16 din  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.145/29.06.2010 privind aprobarea unor  Planuri Urbanistice de Detaliu pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București, respective PUD  Str. Ialomicioarei  nr.6.

Art.2.  Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1 și  Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                                CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                    SECRETAR

 

                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

Nr.:     28

Data:  28.02.2011