Hotărârea nr. 26/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 26 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 


HOTĂRÂRE

privind  acordarea  consimţământului pentru deplasarea  în excursii şi tabere,

în cursul anului 2011, pentru copilul Udrea Carol, protejat la Casa de Tip Familial « Buburuza » şi asistat  la Casa de Tip Familial “Sf. Constantin”, conform

Dispoziţiei nr.1989/14.02.2011, emisă de Directorul General al

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în consideraţie prevederile Legii  nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei interne, republicată;

Ţinând seama  de Sentinţa Civilă nr. 415/04.05.2005, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, prin care s-a instituit măsura de protecţie specială  plasament la Casa de Tip Familial ,,Buburuza” , pentru copilul Udrea Carol ;

Având în vedere Sentinţa Civilă  nr. 65/ 21.01.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,  prin care se încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copilul Udrea Carol  şi  se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de minor către Consiliul Local al Sectorului 1;

Ținând seama de Dispoziţiei nr.1989/14.02.2011, emisă de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art. 81, alin.(2), lit.,,n’’ și  art.115, alin. (1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se acordă consimţământul  pentru deplasarea  în excursii şi tabere, în cursul  anului 2011, pentru copilul Udrea Carol, aflat în plasament la Casa de Tip Familial ,,Buburuza‘’, conform Sentinţei Civile nr. 415/04.05.2005, emisă de Tribunalul Bucureşti şi asistat la Casa de Tip Familial “Sf. Constantin”, conform Dispoziţiei nr.1989/14.02.2011, emise de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 1.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul  Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.:     26

Data:   28.02.2011