Hotărârea nr. 228/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 228 / 2011

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                              

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

 

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de finalizarea negocierilor privind terenurile libere de construcţii situate în Bucureşti, Str. Someşul Rece nr. 55, Sector 1  şi Str. Someşul Rece nr. 55A, Sector 1 şi se aprobă încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu privire la terenurile menţionate

 

           

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare adresa doamnei Sztankovics Laura Andreea înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 21387/27.07.2011 prin care şi-a manifestat interseul cu privire la vânzarea terenurilor libere de construcţii situate în Bucureşti, Str, Someşul Rece nr. 55 şi                                               Str. Someşul Rece nr. 55A.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/07.09.2011 privind achiziţionarea de către Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a imobilelor situate în Bucureşti, Str. Someşul Rece                                                                                                 nr. 55 şi Str. Someşul Rece nr. 55A, Sector 1;

Văzând adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti nr. M.H./19448; 23774/P/ din 19.12.2011 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 37367 din 20.12.2011 prin care s-a menţionat că Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/07.09.2011 a fost adoptată în exercitarea atribuţiilor ce revin acestuia conform legii;

Luând act de procesul-verbal de negociere finală încheiat în data de 27.12.2011 prin care s-a stabilit achiziţionarea celor două terenuri la un preţ de 680 euro/mp;

În temeiul art. 45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se ia act de finalizarea negocierilor privind achiziţionarea terenurilor libere de construcţii situate în Bucureşti, Str. Someşul Rece nr. 55, Sector 1 identificat cu nr. cadastral 22715 şi înscris în cartea funciară nr. 66168, în suprafaţă de 511,84 mp şi Str. Someşul Rece                           nr. 55A, (fostă Dobrogeanu Gherea nr. 80), Sector 1, identificat cu nr. cadastral 25974 şi înscris în cartea funciară nr. 88703, în suprafaţă de 346,33 mp.

Art.2. (1) Se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilelor menţionate la art. 1 la preţul rezultat în urma negocierii de 680 euro/mp plătibil în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a României în ziua autentificării contractului de vânzare-cumpărare, preţul total pe care cumpărătorul va trebui să-l plătească vânzătorului fiind de 583.555,60 euro (511,84 mp + 346,33 mp x 680 euro/mp).

Art.3. Primarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                   SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     228

            Data:   28.12.2011