Hotărârea nr. 226/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 226 / 2011

                                                                                                                    

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare  ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând administraţia publică locală, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia.

            În acest contextul dat, pentru încadrarea în fondurile alocate, s-a apreciat  o regândire a sistemului instituţional - a aparatului de specialitate.

            Având în vedere obiectul de activitate al serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor din cadrul aparatului de specialitate, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile propuse să fie realizate în termenele legale prevăzute.

        De asemenea, promovărea acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1,  trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a activităţii comunitare etc.

         Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea cadrului structurii organizatorice.

        Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu numărul de înregistrare 1953 din 29 noiembrie 2011 prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de 947, începând cu data de 01.01.2012 pe unitatea administrativ teritorială sector 1 a Municipiului Bucureşti, începând cu data de 01.01.2012, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ”,„Asigurări şi asistenţă socială” şi „Sănătate”, pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal,

        Având în vedere datele cu privire la valoarea proiectelor contractate şi aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile (pre şi post aderare), precum şi perioadele de implementare, întocmite conform anexei 2 la precizările Ministerului Administraţiei şi Internelor.

         De asemenea, pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de finanţare de către sectorul 1 al Municipiului, în vederea implementării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectelor se impune suplimentarea normativului de personal de la nivelul aparatului de specialitate cu 2 (două) posturi de natură contractuală pe perioadă determinată, respectiv până la data implementării proiectelor, în funcţie de valoarea totală cumulată a acestora.

        În vederea respectării prevederilor art. III, IV şi VI  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare,

        În aplicarea prevederilor Ordinului comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 234/2698/2011 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

          Luând în considerare prevederile Dispoziţiei Primarului Sectorului 1 nr. 12271/13.12.2011,  prin care se stabileşte numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 347, inclusiv funcţiile de primar şi viceprimar precum şi numărul de posturi prevăzut pentru Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă sector 1 de 96 de posturi.

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2),  cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

         În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată;

         Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice și ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare;

          Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar;

           Potrivit prevederilor Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi  al Ministerului Finanţelor Publice nr. 42/77/ 2011  privind  aprobarea normele metodologice  pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

          Văzând avizul favorabil nr. 923206 din 22.12.2011 emis de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,

           Vazând avizul consultativ nr.1955482 din 22.12.2011 emis de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor 

           În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 347, din care numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este de 96.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate include şi funcţiile de primar, viceprimar, secretar al sectorului, şi administratorul public.

(3) Personalul aparatului de specialitate este format din funcţionari publici şi personal contractual. Salarizarea personalului de la nivelul aparatului de specialitate se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.5. Aplicarea  procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică  se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislaţia în vigoare.

Art.6. Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, în termen legal, va înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în ceea ce priveşte transformarea funcţiilor publice.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte hotărârile ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare si funcţionare ale aparatului de specialitate  îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.8. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     226

            Data:  22.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.226/22.12.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ion Brad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TOTAL POSTURI :                                                                                                                                                   ORGANIGRAMA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                

     functii alese :2                                                                                                                   -APARATUL DE SPECIALITATE ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL-                                                                  

functii publice : 314 

         - Secretar :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

             - de conducere :37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

PRIMAR

1

 

 
            - de executie :  276

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 
  personal contractual : 30

           - administrator public : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

             - de conducere : 3  

            - de executie : 26                                                                                        

POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 1

265

 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

 
           

                                                                                                                                                                                                                                          

SECRETAR

1

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COMPARTIMENT  PUBLICITATE ŞI AUTORIZĂRI

4

 

 

 
                                                                     

COMPARTIMENT  INFORMARE  URBANISTICĂ

4

 

 

 

SERVICIUL FINANCIAR 

1+7

 

BIROUL  DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

1+5

 
 

 


* DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI SECTOR 1

 
                                                  

DIRECTIA CADASTRU, FOND FUNCIAR,  PATRIMONIU SI EVIDENTA ELECTORALA

1

 
                                                                  

 

 

 

 


COMPARTIMENT INFORMATIC

1

 

       2

 

COMPARTIMENT ANALIZA-SINTEZA, SECRETARIAT

5

 

 ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERISITAR SI  AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

19

 

 

 

COMPARTIMENT DISPECERAT

2

 

 

 
                                                                                                                                                    

 


COMPARTIMENT REGISTRATURĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

6

 

SERVICIUL IMAGINE CULTURĂ PRESĂ ŞI INFORMATICĂ

1+13

 

BIROUL INREGISTRĂRI ACTE DE NAŞTERE

1+11

 
 

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

99

 
 

 


                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Instituţii exceptate

*

COMPARTIMENT ACTE INREGISTRATE LA MISIUNILE DIPLOMATICE SAU OFICIILE CONSULARE DE CARIERA ALE ROMÂNIEI

                        5

 
       1 Funcţionar public   suspendat - cercetat penal

347

Total Posturi

 

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 226/22.12.2011

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

 
 

 

 

 

 

 

 


STAT DE FUNCTII

pentru aparatul de specialitate al

Primarului Sectorului 1

 

 

FUNCŢIA

DE EXECUŢIE

 

FUNCŢIA  DE

CONDUCERE

 

CLASA

 

NIVEL SALARIZARE

 

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL

FUNCŢII

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

 

 

 

1

 

VICEPRIMAR

 

 

 

1

TOTAL

 

 

 

 

2

 

SECRETAR

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

 

DIRECTOR EXECUTIV

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

6

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

3

 

ARHITECT SEF

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

 

SEF SERVICIU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

14

 

SEF BIROU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

13

TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

CONSILIER

 

I

SUPERIOR

 

          46

CONSILIER

 

I

PRINCIPAL

 

60

CONSILIER

 

I

ASISTENT

 

79

CONSILIER

 

I

DEBUTANT

 

3

CONSILIER JURIDIC

 

I

SUPERIOR

 

3

CONSILIER JURIDIC

 

I

PRINCIPAL

 

4

CONSILIER JURIDIC

 

I

ASISTENT

 

4

CONSILIER JURIDIC

 

I

DEBUTANT

 

1

INSPECTOR

 

I

SUPERIOR

 

1

INSPECTOR

 

I

PRINCIPAL

 

1

AUDITOR

 

I

SUPERIOR

 

3

AUDITOR

 

I

PRINCIPAL

 

3

AUDITOR

 

I

ASISTENT

 

1

REFERENT SPECIALITATE

 

II

SUPERIOR

 

7

REFERENT SPECIALITATE

 

II

ASISTENT

 

1

REFERENT

 

III

SUPERIOR

 

35

REFERENT

 

III

PRINCIPAL

 

11

REFERENT

 

III

ASISTENT

 

13

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE

 

 

 

 

276

         Prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 410/13.12.2007, Direcţia Inspecţie unde era prevăzută funcţia publica  de şef birou, a fost preluată de către Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1.

          Prin Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 1442/03.04.2006, domnul Dinca Emanoil a fost suspendat din funcţia publică pe care o deţinea, până la scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale sau până la achitarea sau încetarea procesului penal dispusă de către instanţele de judecată, drept pentru care precizăm că acesta este un post finanţat.

       Legea 284/2010–LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I,  Capitolul II, Capitolul III, Secţiunea 1, Secţiunea a-2-a, Secţiunea a-3-a, Secţiunea a-5-a, Capitolul IV, coroborate cu Anexa Nr. I, FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE",  Capitolul I, A.

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII ÎN REGIM CONTRACTUAL

 

 

 

FUNCŢIA  DE EXECUŢIE

FUNCŢIA DE CONDUCERE

NIVEL SALARIZARE

NIVEL STUDII

GRADUL DE SALARIZARE

NR.TOTAL POSTURI

 

ADMINISTRATOR PUBLIC

 

 

 

        1

 

SEF SERVICIU

INSPEC. SPEC. IA

S

        II

3

INSPECTOR SPEC.

 

IA

S

 

8

INSPECTOR SPEC.

 

I

S

 

3

INSPECTOR SPEC.

 

II

S

 

7

REFERENT

 

IA

M

 

1

REFERENT

 

II

M

 

1

SECR.-DACTILO.

 

 

M;G

 

1

SOFER

 

 

M;G

 

4

MUNC. CALIF.

 

I

M;G

 

1

TOTAL

 

 

 

 

30

 

Legea 284/2010 – LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV,  şi Anexa Nr. I Capitolul II, A. Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate , servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1     344

TOTAL POSTURI FINANŢATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANŢEI de urgenţă a GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010  - DINCĂ EMANOIL- 344+1                                                              345

TOTAL POSTURI FINANŢATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANŢEI de urgenţă a GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010  INCLUSIV FUNCŢIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ ALEASĂ (1+1): 347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Anexa  nr.3

                                                                                            la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                   nr. 226/22.12.2011

                                                                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                             Ion Brad

                           

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

 

 

CAPITOLUL I - Dispoziţii Generale

 

Art. 1  Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului  1 funcţionează în temeiul Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  privind administraţia publică locală, în organizarea acesteia urmărindu-se realizarea condiţiilor de operativitate şi eficienţă.

            Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică  coordoneaza si conduce aparatul de specialitate si  serviciile publice locale ale Sectorului 1 în condiţiile prevăzute de  art. 61 alin. (4), (5) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare. În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor interesate.

           Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale, conform prevederilor art. 57 din Legea nr.215/200, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate de către primar şi Secretarului Sectorului 1 sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

           Noua structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului cuprinde  DIRECŢII,  coordonate de câte un DIRECTOR EXECUTIV, o DIRECŢIE PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA SECTOR 1, coordonata de un DIRECTOR EXECUTIV  şi de un DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT STARE CIVILA SECTOR 1, structura de urbanism condusă de ARHITECTUL ŞEF,  si SECRETARUL în a căror  subordine  funcţionează servicii şi birouri.

          DIRECŢIA  nu va putea avea mai puţin de 15 posturi de execuţie în subordine.

         Directorii Executivi se subordonează primarului şi viceprimarului, potrivit liniilor ierarhice stabilite în organigrama. Aceştia vor transforma programele şi  strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să fie îndeplinite într-o manieră care să permită atingerea obiectivelor stabilite, prin colaborarea la nivel de servicii şi birouri.

 

CAPITOLUL II - Atribuţiile personalului cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef

 

Art. 2 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1  coordonează întreaga structură organizatorică şi funcţională a Direcţiei, defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice sub conducerea primarului, conform prezentului Regulament.

 

Art. 3  Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef are obligaţia să întocmească rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalităţii şi oportunităţii proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi să duca la îndeplinire hotărârile adoptate de acestea în limitele de competenţă. Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 iniţiate, vor fi prezentate SECRETARULUI Sectorului 1 pentru formularea avizului de legalitate, însoţit de documentaţia aferentă.

 

Art. 4 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef va asigura întocmirea proiectelor de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi fundamentarea acestora prin note administrative, referate sau rapoarte, solicitând avizul de legalitate al Serviciului Legislaţie si Spatii cu Alta Destinatie decat cea de Locuinta.

 

Art. 5 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef aprobă metodele, tehnicile, programele şi acţiunile serviciilor şi birourilor din subordine stabilind totodată  atribuţii şi sarcini, scadente, subobiective raportate la timpul şi resursele de care se dispune.

 

Art. 6 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef are atribuţia de a organiza datele şi informaţiile, ca şi circulaţia acestora în cadrul structurilor conduse şi în afara lor.

 

Art. 7 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef face propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante  din subordine.

 

Art. 8 Personalul cu funcţia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct şi Arhitect Şef  are obligaţia de a stabili, sau, după caz, a actualiza, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atribuţii exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale.

Actualizarea fişelor de post precum şi întocmirea lor în cazul persoanelor nou angajate este de asemenea obligatorie ori de cite ori este nevoie.

Personalul din subordine va fi permanent evaluat în scopul perfecţionării activităţii profesionale, luând măsuri operative sau facând propuneri  conducerii, conform competenţelor.

Se va asigura cunoaşterea şi aplicarea actelor normative de referinţă în administraţia publică locală.

 

Art. 9 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef fundamentează, ca specialişti în domeniul respectiv, cererile de oferte şi ofertele primite de Primăria Sectorului 1 pentru achiziţii de bunuri şi servicii, în vederea efectuării selectării de ofertă de către comisia stabilită în acest scop.

 

Art. 10 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef vizează, ca specialişti pe domeniul respectiv, contractele de aprovizionare.

 

Art. 11 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef vizează pentru realitate facturile furnizorilor de bunuri şi servicii specifice domeniului de activitate al direcţiei respective.

 

Art. 12 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef întocmeşte necesarul de cheltuieli specific direcţiei pentru includerea acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv şi îl transmite Direcţiei Management Economic.

 

Art. 13 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef solicită prezenţa reprezentanţilor Direcţiei Management Economic pentru întocmirea documentelor necesare transferurilor de mijloace fixe şi obiecte de inventar către/de la alte direcţii.

 

Art. 14 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef vizează pentru realitate şi oportunitate  toate documentele emise de fiecare direcţie, solicitări care implică angajarea de cheltuieli.

 

Art. 15 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef are obligaţia să soluţioneze în termenul legal şi în limita competentelor ce le revin prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare alte sarcini, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei.

 

Art. 16 Personalul cu funcţia de Director Executiv şi Arhitect Şef răspunde legal, penal şi administrativ, de la caz la caz, pentru neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcţiei, pentru orice abateri de la etica şi  deontologia profesională.

           

Art. 17 Şefii compartimentelor vor asigura descărcarea lucrărilor în termenul legal în Registrul unic de evidenţă al Primăriei Sectorului 1.

 

                        

CAPITOLUL III - Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

 

Art. 18 Pentru punerea în aplicare a atributiilor sale conform prevederilor art 61 din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, primarul beneficiază de un aparat de specialitate pe care il conduce. Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului  1 are urmatoarea structură organizatorică :

 

SERVICIUL CABINET PRIMAR

SERVICIUL CABINET VICEPRIMAR    

COMPARTIMENTUL CORP CONTROL

COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

SERVICIUL AUDIT INTERN

SERVICIUL IMAGINE, CULTURA,PRESA SI INFORMATICA;

SERVICIUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL

COMPARTIMENTUL RELATII INTERNAŢIONALE, DERULARE PROGRAME EUROPENE

 

ARHITECT ŞEF

            -Biroul  Reglementari Urbanistice si Arhiva,

-Biroul Urbanism si Autorizatii de Construire Pentru Constructii Clasa A ;

- Serviciul Urbanism si Autorizatii de Construire Pentru Constructii Clasa B ;

             -Serviciul Autorizatii Lucrari Edilitare, Infrastructura Dezvoltare Durabila ;

             -Compartiment  Publicitate şi Autorizări

 -Compartiment Informare Urbanistica

 

DIRECŢIA MANAGEMENT ECONOMIC

            -Compartiment Strategie si Dezvoltare Socio- Economica

            -Compartiment Buget, Execuţie Bugetară

 

-Director executiv adjunct  

     

            -Serviciul Contabilitate 

            -Serviciul Financiar

 

 DIRECŢIA INVESTIŢII

             - Serviciul Urmărire Contracte şi Lucrări

- Serviciul Achiziţii Publice.

             - Serviciul Urmarire şi Derulare Servicii

             - Biroul Reabilitare Termica şi  Energii Alternative

 

DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE

- Compartiment  Fond Imobiliar

-Serviciul de Utilitati Publice

-Serviciul Administrativ

 

 DIRECTIA JURIDICA SI RESURSE UMANE

             -Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic

             -Serviciul Legislatie şi Spaţii cu Altă Destinaţie decât cea de Locuinţă

- Director executiv adjunct  

- Biroul Resurse Umane

- Biroul Dezvoltare Instituţională

 

DIRECTIA CADASTRU, FOND FUNCIAR, PATRIMONIU SI  EVIDENTA ELECTORALA

            -Compartimentul  Fond Funciar si Registru Agricol

            -Compartiment Cadastru si Patrimoniu

           - Compartiment Evidentă Electorală

 

DIRECŢIA  PUBLICA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SI STARE CIVILA SECTOR 1

 DIRECTOR EXECUTIV

Compartiment Informatic,

Compartiment Dispecerat,

Compartiment Analiza – Sinteza, Secretariat,

Biroul nr. 1 de Evidenta A Persoanelor

Biroul nr. 2 de Evidenta A Persoanelor

Biroul nr. 3 de Evidenta A Persoanelor

Biroul nr. 4 de Evidenta A Persoanelor

Biroul nr. 5 de Evidenta A Persoanelor

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Biroul   Inregistrari Acte de Nastere

Compartiment Inregistrari Acte de Casatorie şi Divort pe cale Administrativa

Compartiment Inregistrari Acte de Decese şi Informatică

Compartiment Acte Inregistrate la Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare De Cariera ale Romaniei

Compartiment  Registratura şi Relatii cu Publicul

Compartiment  Corespondenta,Rectificari Si Inscrieri Mentiuni In Strainatate

Biroul Transcrieri Certificate Inregistrate La Autoritatile Administrative Locale Din Strainatate

 

  

SECRETARUL SECTORULUI 1

 

Serviciul secretariat general,audiente 

Biroul autoritate tutelara

 

Art.19 Conform prevederilor legale, PRIMARUL coordonează, supraveghează şi controlează  activitatea aparatului de specialitate si a tuturor instituţiilor/serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 1.

 

 Art. 20 Atributiile specifice Administratorului Public infiintat in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu  modificarile si completarile ulterioare,  sunt stabilite de primar si aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1.

 Art. 21 VICEPRIMARUL coordonează, îndrumă şi controlează, structurile aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 conform delegării de competenţă şi are în subordine directă serviciul care îl deserveşte.

Art. 22 SECRETARUL coordonează, îndrumă şi controlează, în conformitate cu prevederile art. 117  din Legeanr.215/2001 republicata,  cu  modificarile şi completarile ulterioare , următoarele structuri :

-Serviciul Secretariat General, Audienţe

- Biroul Autoritate Tutelară

-Directia Juridica si Resurse Umane

-Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic

                        -Serviciul Legislaţie si Spatii cu Alta Destinatie decat cea de Locuinta

                Director executiv adjunct  

- Biroul Resurse Umane

- Biroul Dezvoltare Instituţională

-Directia Cadastru Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenta Electorala

                                                  -Compartiment  Fond Funciar şi Registru Agricol

                                                  -Compartiment Cadastru si Patrimoniu

                                                 - Compartimentul Evidenta Electorala

             -Directia  Publica de Evidenta a Persoanelor si  Stare Civila Sector 1

             

SECRETARUL are următoarele atribuţii specifice :

-          avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi  contrasemneaza hotărârile consiliului local,

-          avizeaza pentru legalitate proiectele de hotarari ale consiliului local,

-          participă la şedinţele consiliului local,

-          asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;.

-          organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului.

-          asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a informatiilor de interes public, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

-          asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmirea procesului verbal al şedinţelor consiliului local  şi redactează hotărârile consiliului local, pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia

-          asigura secretariatul comisiei de vanzare a spatiilor comerciale proprietate de stat, in conformitate cu prevederile Legii 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimonial regiilor autonome de interes local,

-          asigura secretariatului  comisiei de vanzare a spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, in conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2008,

-          asigura secretariatul subcomisiei locale de aplicare a Legii 18/1991 privind fondul funciar,

-          asigura presedintia comisiei de protectia copilului, in conformitate cu HG 1437/2004

-          semneaza certificatele de urbanism si autorizatiile de construire/desfiintare, conform Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

-          asigura coordonarea directiilor, serviciilor si compartimentelor aflate in subordinea sa, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1,

-          coordoneaza, indruma, controleaza activitatea privind registrul agricol si semneaza documentele specifice, in conformitate cu OG nr. 28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

-          alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau de primar

-          corespondeaza cu celelalte servicii din cadrul institutiei in vederea formularii de aparari adecvate in dosarele aflate pe rolul instantelor

-          are obligatia de a restitui actele ce i-au fost incredintate in exercitarea atributiilor sale.

-          are obligatia de a pastra secretul profesional cu privire la toate activitatile sale.

             În perioadele în care este absent din instituţie, în condiţiile legii, deleagă executarea atribuţiilor funcţionale Directorului executiv al  Direcţiei Juridice şi Resurse Umane, înlocuitorului legal al acestuia sau Sefului Serviciului Contencios, Administrativ, Juridic ori Sefului Serviciului Legislaţie si Spatii cu Alta Destinatie decat cea de Locuinta.

           

 

CAPITOLUL IV - Atribuţiile compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

Art. 23  Atribuţiile Serviciului Cabinet Primar sunt următoarele :

-          urmăreşte eficientizarea raporturilor dintre Primăria Sectorului 1 şi administraţia publică centrală, dintre Primăria sectorului 1 şi alte autorităţi publice locale, judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;

-          asigură consultanţă de specialitate pentru soluţionarea problemelor deosebite;

-          colaborează cu toate  celelalte compartimente ale aparatui de specialitate al Primarului Sectorului 1;

-          implementarea acquis-ului comunitar în administraţia publică locală a sectorului 1;

-          monitorizează aplicarea reformei administrative şi a performanţei operaţionale în cadrul Primăriei sectorului 1;

-          asigură evidenţa şi dactilografierea corespondenţei primarului;

-          urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespondenţa sosită pe numele Primarului;

-          urmăreşte modul în care s-au îndeplinit prevederile Hotărârilor Consiliului Local şi ale dispoziţiilor primarului sectorului 1;

-          se documentează, în vederea informării Primarului Sectorului 1 în legătură cu modul în care personalul cu funcţie de conducere (şef direcţie, serviciu, birou) realizează perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor, cum se preocupă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei, a dotărilor acesteia şi pentru reducerea la minimum a cheltuielilor materiale, precum şi pentru asigurarea securităţii materialelor cu conţinut secret şi contracararea scurgerii informaţiilor vizând aceste materiale;

 

 

Art.24 Atribuţiile Serviciului Cabinet Viceprimar sunt următoarele:

-          colaborează cu Serviciul Cabinet Primar;

-          asigură consultanţă de specialitate pentru soluţionarea problemelor competente;

-          asigură evidenţa şi dactilografierea corespondenţei viceprimarului;

-          urmăreşte realizarea răspunsurilor la corespondenţa sosită pe numele viceprimarului ;

-          urmăreşte modul în care s-au îndeplinit sarcinile trasate de viceprimar, conform competenţelor delegate ;

-          se documentează, în vederea informării viceprimarului în legătură cu modul în care personalul din serviciile subordonate aflate în competenţa sa, realizează perfecţionarea pregătirii în scopul creşterii performanţelor profesionale, cum se preocupă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei, a dotărilor acesteia şi       pentru reducerea la   minim a   cheltuielilor   materiale,   precum   şi   pentru asigurarea materialelor cu conţinut secret şi contracararea scurgerii informaţiilor cu acest caracter  cuprinse in materialele redactate.

 

Art. 25 Atributiile Compartimentului Corp Control sunt urmatoarele :

- asigura indeplinirea obiectivelor generale ale institutiei Primariei Sectorului 1,  evaluarea sistematica si mentinerea, la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor specifice compartimentelor aparatului propriu al Primariei Sectorului 1;

- urmareste si controleaza modul in care sunt duse la indeplinire prevederile tuturor actelor normative emise de autoritatile statului, a hotararilor adoptate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Consiliul Local al Sectorului 1, precum si a dispozitiilor emise de Primarul Sectorului 1, de catre toate departamentele;

- urmareste respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autoritatile statului, a hotararilor adoptate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Consiliul Local al Sectorului 1, precum si a dispozitiilor emise de Primarul Sectorului 1 ;

- supravegheaza respectarea regulilor competentei in regim de drept administrativ ce revine personalului de conducere si de executie din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, a cunoasterii si intelegerii de catre acesta a importantei si rolului controlului intern;

- stabileste obiectivele specifice controlului intern, astfel incat acestea sa fie adecvate, cuprinzatoare, rezonabile si integrate misiunii Primariei Sectorului 1 si obiectivelor de ansamblu ale institutiei;

- asigurara o atitudine cooperanta a personalului cu functii de conducere si de executie, carora le revine obligatia sa sprijine efectiv controlul intern si sa raspunda in orice moment solicitarilor conducerii ;

- controleaza modul de aplicare a strategiilor si de indeplinire a sarcinilor de serviciu specifice fiecarui departament;

- supravegheaza realizarea, la un nivel corespunzator de calitate, a atributiilor compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, stabilite in concordanta cu propria lor misiune, in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate si economicitate in vederea protejarii fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

- asigura supravegherea continua, de catre personalul de conducere, a tuturor activitatilor specifice compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 si actioneaza corectiv, prompt si responsabil ori de cate ori se constata realizarea unor activitati in mod neeconomic, ineficace sau ineficient ori cu incalcarea principiului legalitatii si oportunitatii operatiunilor si actelor administrative;

- asigura intocmirea si actualizarea unor baze de date si informatii financiare si de conducere, precum si a unor rapoarte periodice privind dezvoltarea si intretinerea unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata, in conditiile legii;

- elaboreaza planul anual de actiuni aprobat de catre Primarul Sectorului 1;

- efectueaza actiuni de control in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 si la nivelul institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 1, atat in baza planului anual de actiuni cat si din dispozitia Primarului Sectorului 1;

- intocmeste rapoarte de control intern, note si informari cu privire la aspectele controlate;

- tine sub stricta evidenta dosarele intocmite in urma controalelor efectuate si raspunde direct de confidentialitatea lor;

- urmareste inregistrarea si pastrarea, in conditiile legii, in mod adecvat, a documentelor, astfel incat acestea sa fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de catre cei in drept; operatiunile si evenimente semnificative vor fi inregistrate de indata si in mod corect ; accesarea resurselor si documentelor se va realiza numai de catre persoane indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor, in conditiile legii ;

- formuleaza propuneri de optimizare a activitatii administrative si management al sectoarelor controlate si, dupa aprobarea lor de catre conducatorul institutiei, verifica modul in care acestea sunt duse la indeplinire. In situatia in care acestea nu sunt duse la indeplinire va informa conducatorul institutiei pentru luarea deciziilor ce se impun;

- verifica, controleaza si analizeaza sesizarile cu privire la nereguli de comportament ale angajatilor fata de alti angajati, ale angajatilor fata de cetatenii aflati in relatii cu Primaria Sectorului 1, ale angajatilor fata de persoane cu functii ierarhic superioare, numai din dispozitia Primarului.

- primeste formularul de constatare si raportare a iregularitatilor intocmit de catre compartimentul de audit public intern al institutiei, in conditiile legii, in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii;

- analizeaza situatia raportata in urma controlului de audit efectuat, propune masuri de solutionare a iregularitatilor constatate si le supune spre aprobare conducatorului institutiei;

- urmareste modul de punere in aplicare a deciziilor emise in cauza si monitorizeaza rezultatele obtinute in urma punerii in executare a acestora;

- asigura separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane, astfel incat atributiile de aprobare, control si inregistrare sa fie incredintate, intr-o masura adecvata, unor persoane diferite, special imputernicite in acest sens.

 

Art. 26 Atribuţiile Compartimentului  de Prevenire şi Protecţie   sunt următoarele :

-          identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca , respectiv executant, sarcini de munca, mijloace de munca , echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

-          elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

-          elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii /intreprinderii ,precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;

-          propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;

-          verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

-          întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

-          elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

-          elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;

-          asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;

-          evidente zonelor cu risc ridicat si specific;

-          stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

-          evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

-          evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

-          evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

-          monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

-          verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

-          informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;

-          intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile guvernului emise in temeiul art.51, alin (1), lit b) din lege, inclusiv cele referitoare la vibratii si zgomot;

-          evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

-          identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

-          urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;

-          participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor;

-          întocmirea evidenţelor evenimentelor;

-          elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate;

-          urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

-          colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

-          colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne /serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;

-          urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

-          propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

-          propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

-          întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

 

Art. 27  Arhitectul Şef  coordonează următoarele structuri :

             ARHITECT ŞEF

            -Biroul  Reglementari Urbanistice si Arhiva,

-Biroul Urbanism si Autorizatii de Construire Pentru Constructii Clasa A ;

- Serviciul Urbanism si Autorizatii de Construire Pentru Constructii Clasa B ;

             -Serviciul Autorizatii Lucrari Edilitare, Infrastructura Dezvoltare Durabila ;

             -Compartiment  Publicitate şi Autorizări

 -Compartiment Informare Urbanistica

 

Art. 28  Atribuţiile Biroul  Reglementari Urbanistice si Arhiva, sunt următoarele:

- analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaţiile pentru:

- întocmeşte certificate de urbanism lucrări de construire şi demolare pentru: construcţii şi amenajări urbanistice din cadrul sectorului 1.

-întocmeşte autorizaţii de construire imobile noi, consolidări, supraetajări, recompartimentări interioare, construcţii şi amenajări urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1.

-întocmeşte autorizaţii de desfiinţare construcţii existente.

-autorizaţiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul Şef, Şeful Serviciului, şi întocmitor întocmeşte corespondenţa:

-întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi.

-eliberează şi întocmeşte corespondenta specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza sectorului 1.

-program cu publicul:

-verificare documentaţii,

-primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaţii inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare.

-întocmeşte situaţiile statistice privind autorizaţiile şi certificatele de urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, solicitate de Direcţia de Statistică M.L.P.T.L si l.C.M.B.

-colaborare cu Direcţia Inspecţie în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrări de construcţii efectuate pe raza sectorului 1 si transmiterea lunara catre Directia Inspectie a copiilor inceperilor de lucrari inregistrate la Primăria Sectorului 1 si a copiilor autorizatiilor de construire/desfiintare prelungite.

-colaborare cu Serviciul Contencios Administrativ, Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrări de construire.

-colaborare cu Compartimentul Fond Funciar şi Cadastru în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la întocmirea certificatelor de urbanism.

-întocmeşte răspunsuri pentru audienţele la Primar şi Arhitect Şef.

-colaborare cu Serviciul Registratură Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva serviciului.

-verificare documentaţii de urbanism - PUZ, PUD - (intrate în serviciu în vederea avizării-aprobării), din punct de vedere al respectării legislaţiei în vigoare, încadrării în prevederile PUG ;

-întocmire avize tehnice şi referate de înaintare spre abrobare,

-eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică in vederea completării documentaţiilor de urbanism înaintate în vederea aprobării.

-colaborează cu elaboratorii documentaţiilor de urbanism pe parcursul avizării-aprobării acestora.

-programează şi prezintă spre consultare,  avizare Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CTUAT), documentaţiile de urbanism în faza de proiect;

-arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează corespondenţa şi eliberează duplicate ale documentaţiei din arhiva serviciului.

-organizează şi ţine secretariatul CTUAT;

-redactează şi emite avizele de urbanism ;

-înaintează spre avizare "Comisiei de Administrare a Domeniului Public de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător" documentaţiile de urbanism avizate tehnic;

-întocmeşte şi înaintează proiectele de hotărâre către Consiliul Local Sector 1, în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism;

-susţine în comisiile Consiliului Local sector 1, proiectele de hotărâre înaintate spre avizare acestora;

-emite la cerere puncte de vedere asupra încadrării în zone urbanistice a unor amplasamente ;

-colaborează cu alte servicii din Primăria Sector 1 pe probleme legate de activitatea de avizare a documentaţiilor de urbanism;

-participă la diverse comisii din cadrul P.M.B., la solicitarea acestora, în vederea susţinerii documentaţiilor de urbanism avizate tehnic în cadrul serviciului;

-transmite Serviciului Documentaţii de Urbanism - DGUAT - PMB, documentaţiile aprobate;

-îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef.

-consultări cu proiectanţii elaboratori de documentaţii de urbanism în conformitate cu recomandările U.E.

 

Art. 29  Atribuţiile Compartimentului Informare Urbanistica sunt următoarele:

      -     analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaţiile pentru:

-       întocmeşte certificate de urbanism pentru lucrări de construire şi demolare ale construcţiilor şi amenajărilor urbanistice din sectorul 1;

-       întocmeşte autorizaţii de construire imobile noi, consolidări, supraetajări, recompartimentări interioare, construcţii şi amenajări urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1;

-       întocmeşte autorizaţii de desfiinţare construcţii existente;

-       autorizaţiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul Şef, Şeful compartimentului, şi întocmitor;

-       întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi;

-       eliberează şi întocmeşte corespondenta specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza sectorului 1;

-       program cu publicul;

-       verificare documentaţii;

-       primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaţii inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare;

-       întocmeşte situaţiile statistice privind autorizaţiile şi certificatele de urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, solicitate de Direcţia de Statistică M.L.P.T.L si l.C.M.B;

-       colaborare cu Direcţia Inspecţie în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrări de construcţii efectuate pe raza sectorului 1;

-       colaborare cu Serviciul Contencios Administrativ, Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrări de construire;

-       colaborare cu Compartimentul Fond Funciar şi Cadastru în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la întocmirea certificatelor de urbanism;

-       întocmeşte răspunsuri pentru audienţele la Primar şi Arhitect Şef;

-       colaborare cu Serviciul Registratură Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-       eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică in vederea completării documentaţiilor de urbanism înaintate în vederea aprobării;

-       îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef.

 

Art. 30  Atribuţiile Biroul Urbanism si Autorizatii de Construire pentru Constructii Clasa „A” sunt următoarele:

- analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaţiile pentru:

- întocmeşte certificate de urbanism pentru lucrări de construire şi demolare ale construcţiilor şi amenajărilor urbanistice din sectorul 1.

-întocmeşte autorizaţii de construire imobile noi, consolidări, supraetajări, recompartimentări interioare, construcţii şi amenajări urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1.

-întocmeşte autorizaţii de desfiinţare construcţii existente.

-autorizaţiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul Şef, Şeful biroului, respectiv întocmitor ;

-întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi.

-eliberează şi întocmeşte corespondenta specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza sectorului 1.

-program cu publicul:

-verificare documentaţii,

-primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaţii inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare.

-colaborare cu Direcţia Inspecţie în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrări de construcţii efectuate pe raza sectorului 1.

-colaborare cu Serviciul Contencios Administrativ, Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrări de construire.

-colaborare cu Compartimentul Fond Funciar şi Cadastru în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la întocmirea certificatelor de urbanism.

-întocmeşte răspunsuri pentru audienţele la Primar şi Arhitect Şef.

-colaborare cu Serviciul Registratură Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică in vederea completării documentaţiilor de urbanism înaintate în vederea aprobării.

-îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef.

 

Art. 31 Atribuţiile Serviciului Urbanism si Autorizatii de Construire pentru Constructii Clasa „B sunt următoarele:

      -    analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaţiile pentru:

-       întocmeşte certificate de urbanism pentru lucrări de construire şi demolare ale construcţiilor şi amenajărilor urbanistice din cadrul sectorului 1;

-       întocmeşte autorizaţii de construire imobile noi, consolidări, supraetajări, recompartimentări interioare, construcţii şi amenajări urbanistice aflate pe teritoriul sectorului 1;

-       întocmeşte autorizaţii de desfiinţare construcţii existente;

-       autorizaţiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul Şef, Şeful Serviciului, respectiv întocmitor;

-       întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi;

-       eliberează şi întocmeşte corespondenta specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza sectorului 1;

-       program cu publicul;

-       verificare documentaţii;

-       primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaţii inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare;

-       colaborare cu Direcţia Inspecţie în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrări de construcţii efectuate pe raza sectorului 1;

-       colaborare cu Serviciul Contencios Administrativ, Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrări de construire;

-       colaborare cu Compartimentul  Fond Funciar şi Cadastru în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la întocmirea certificatelor de urbanism;

-       întocmeşte răspunsuri pentru audienţele la Primar şi Arhitect Şef;

-       colaborare cu Serviciul Registratură Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-       eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică in vederea completării documentaţiilor de urbanism înaintate în vederea aprobării;

-       îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Şef.

 

Art. 32  Atribuţiile Serviciul Autorizatii Lucrari Edilitare, Infrastructura Dezvoltare Durabila  sunt următoarele:

-          analizează, verifică, întocmeşte şi eliberează documentaţiile pentru:

·  certificate de urbanism pentru lucrări de extinderi reţele de utilităţi pe artere de importanţă secundară, branşamente şi racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaţii străzi si constructii aferente, aflate pe teritoriul sectorului 1, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

·  autorizaţii de construire pentru lucrări de extinderi reţele de utilităţi pe artere de importanţă secundară, branşamente şi racorduri, reabilitări sistem rutier, modernizări şi reparaţii străzi si constructii aferente, aflate pe teritoriul sectorului 1, , in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

·  întocmeşte si prelungeste certificate de urbanism pentru utilităţi (electrica, apa-canal, gaze, telefonie, internet, netcity, RADET, etc. ), conform competenţelor legale in vigoare ;

·  întocmeşte si prelungeste autorizatii de construire pentru utilităţi (electrica, apa-canal, gaze, telefonie, internet, Netcity, RADET, etc. ), conform competenţelor legale in vigoare ;

·  întocmeşte si prelungeste certificate de urbanism si  autorizatii de desfiintare pentru utilităţi (electrica, apa-canal, gaze, telefonie, internet, netcity, RADET, etc.), conform competenţelor legale in vigoare ;

·  autorizaţiile şi certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul Şef, Şeful Biroului, şi întocmitor ;

·  întocmeşte corespondenţa ;

·  întocmeşte invitaţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi ;

·  eliberează şi întocmeşte corespondenţa specifică prin care se precizează prevederile legale în care se încadrează lucrările de construcţie propuse de solicitanţi pe raza sectorului 1.

-          program cu publicul ;

-          verificare documentaţii ;

-          primire completări, eliberare certificate de urbanism şi autorizaţii de construire inclusiv planşele anexe vizate spre neschimbare ;

-          întocmeşte situaţiile statistice privind autorizaţiile şi certificatele de urbanism eliberate de Primăria Sectorului 1, solicitate de Direcţia de Statistică, M.L.P.T.L., I.C.M.B. si Directia Inspectie;

-          colaborare cu Direcţia Inspecţie în vederea rezolvării sesizărilor privind lucrări de construcţii efectuate pe raza sectorului 1;

-          colaborare cu Serviciul Contencios Administrativ, Juridic  si Serviciul Legislatie, Avizare, Contracte în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrări de construire;

-          colaborare cu Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol în vederea obţinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la întocmirea certificatelor de urbanism;

-          colaborare cu Serviciul Secretariat General, în vederea întocmirii de răspunsuri pentru audienţele la Primar şi Arhitect Şef;

-          colaborare cu Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-          arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa şi elibereaza duplicate ale documentatiei din arhiva serviciului ;

- verifică şi întocmeşte Avizele Primarului Sectorului 1, conform legii, pentru certificate de urbanism emise de către Primaria Municipiului Bucureşti pentru lucrările tehnico-edilitare;

- tine evidenta scrisa a tuturor lucrarilor ce au fost repartizate serviciului;

- verifica si intocmeste certificate de urbanism pentru lucrarile derulate prin Directia de Investiti, conform legii, aprobate in final de Arhitectul Sef al Consiliului Local si de catre Primarul Sectorului 1(cu consultarea serviciilor de specialitate – Cadastru si Juridic);

-  verifica si intocmeste autorizatii de construire (inclusiv pentru organizarea executiei lucrarilor) pentru lucrarile derulate prin Directia de Investiti, Primaria sectorului 1 si prin Institutiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, conform legii, aprobate in final de Primarul Sectorului 1;

-  verifica si intocmeste autorizatii de desfiintare pentru lucrarile derulate prin Directia de Investiti, conform legii, aprobate in final de catre Primarul Sectorului 1;

-  solicita Avizele, impuse in Certificatele de Urbanism, in vederea emiterii Autorizatiei de Construire aferente obiectivelor de investitii ale Primariei Sectorului 1 si ale Institutiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1.

- intocmeste invitatii in vederea completarii documentatiilor si a clasarii acestora;

-  verifica pe teren lucrarile pentru care se elaboreaza certificate de urbanism, autorizatii de construire, autorizatii de desfiintare, avize de Primar;

- intocmeste in termen legal corespondenta porivind completarea sau restituirea documentatiilor analizate;

- program de lucru cu publicul: primeste completari,elibereaza adrese, avize, certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare, inclusiv plansele anexa vizate spre neschimbare;

-colaboreaza cu serviciile Primariei Sectorului 1: Cadastru si Fond Funciar, Juridic, Biroul Bransamente etc. si cu alte structuri ale Administratiei Publice Locale: ADP Sector 1,AFI-USP, DAIP, DGAS;

-colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor pentru o parte din lucrarile Primariei Sectorului 1;

- colaboreaza cu administratorii de retele edilitare si cu directiile de specialitate ale acestora pentru coordonarea lucrarilor derulate prin Directia Investitii a Primariei Sectorului 1 cu lucrarile executate de acestia si pentru obtinerea avizelor tehnice de specialitate pentru o parte din lucrarile Primariei Sectorului 1;

- participa la diverse comisii din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, la solicitarea acestora in vederea coordonarii lucrarilor administrate de catre ADP Sector 1 si, respectiv Administratia Strazilor;

-colaboreaza cu serviciul Secretariat General, Audiente in vederea intocmirii de raspunsuri pentru audientele la Primar si Arhitect Sef;

-colaboreaza cu serviciul Registratura, Relatii cu Publicul in vederea transmiterii catre beneficiarii interesati a tuturor informatiilor necesare pentru intocmirea unor documentatii corecte si complete, in conformitate cu prevederile legale.

1        arhiveaza  documentatiile eliberate, claseaza corespondenta si elibereaza duplicate ale documentatiei din arhiva serviciului;

2        colaboreaza cu Serviciul Achizitii Publice si cu Serviciul Urmarire Derulare Servicii in vederea intocmirii documentatiilor de atribuire pentru serviciile de proiectare.

 

 

Art. 33 Atribuţiile Compartimentul Publicitate şi Autorizări sunt urmatoarele:

-          analizeaza documentatiile pentru certifícate de urbanism si autorizatii de construire pentru corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, intocmeste si elibereaza certifícate de urbanism si autorizatii de construire;

-          analizeaza documentatiile pentru avize de amplasare pentru panouri publicitare mobile/pliante, bannere publicitare, ceasuri publice, panouri montate pe vehicule special echipate, intocmeste si elibereaza avizele sus amintite;

-          elibereza avize de amplasare solicitate de catre Primaria Municipiului Bucuresti, pentru zonele protejate si zonele protectie monument istoric;

-          program cu publicul;

-          elibereaza corespondenta catre solicitanti, prin care se precizeaza prevederile legale in care se pot incadra lucrarile de constructii in domeniul publicitatii;

-          analizeaza oportunitatea  si legalitatea propunerilor de amplasament solicitate (activitate de teren si birou);

-          colaboreaza cu alte servicii din Primaria Sector 1 pe probleme legate de activitatea de publicítate: indeplineste orice alte sarcini dispuse de Arhitectul Sef;

-          colaborare cu Directia Inspectie, in vederea rezolvarii sesizarilor privind lucrari de publicítate afisate pe raza sectorului 1;

-          stabileste o strategie proprie in materie de publicítate (tarife, densitate), face propuneri catre Consiliul Local al Sectorului 1, in vederea promovarii hotararilor, reglementand acest domeniu si tinand cont de cerintele si recomandarile U.E.

- verifică şi întocmeşte Avizele Primarului Sectorului 1, conform legii, pentru certificate de urbanism emise de către Primaria Municipiului Bucureşti pentru lucrările tehnico-edilitare;

- tine evidenta scrisa a tuturor lucrarilor ce au fost repartizate serviciului;

- verifica si intocmeste certificate de urbanism pentru lucrarile derulate prin Directia de Investiti, conform legii, aprobate in final de Arhitectul Sef al Consiliului Local si de catre Primarul Sectorului 1(cu consultarea serviciilor de specialitate – Cadastru si Juridic);

-  verifica si intocmeste autorizatii de construire (inclusiv pentru organizarea executiei lucrarilor) pentru lucrarile derulate prin Directia de Investiti, Primaria sectorului 1 si prin Institutiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, conform legii, aprobate in final de Primarul Sectorului 1;

-  verifica si intocmeste autorizatii de desfiintare pentru lucrarile derulate prin Directia de Investiti, conform legii, aprobate in final de catre Primarul Sectorului 1;

-  solicita Avizele, impuse in Certificatele de Urbanism, in vederea emiterii Autorizatiei de Construire aferente obiectivelor de investitii ale Primariei Sectorului 1 si ale Institutiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1.

- intocmeste invitatii in vederea completarii documentatiilor si a clasarii acestora;

-  verifica pe teren lucrarile pentru care se elaboreaza certificate de urbanism, autorizatii de construire, autorizatii de desfiintare, avize de Primar;

- intocmeste in termen legal corespondenta porivind completarea sau restituirea documentatiilor analizate;

- program de lucru cu publicul: primeste completari,elibereaza adrese, avize, certificate de urbanism si autorizatii de construire/desfiintare, inclusiv plansele anexa vizate spre neschimbare;

-colaboreaza cu serviciile Primariei Sectorului 1: Cadastru si Fond Funciar, Juridic, Biroul Bransamente etc. si cu alte structuri ale Administratiei Publice Locale: ADP Sector 1,AFI-USP, DAIP, DGAS;

-colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor pentru o parte din lucrarile Primariei Sectorului 1;

- colaboreaza cu administratorii de retele edilitare si cu directiile de specialitate ale acestora pentru coordonarea lucrarilor derulate prin Directia Investitii a Primariei Sectorului 1 cu lucrarile executate de acestia si pentru obtinerea avizelor tehnice de specialitate pentru o parte din lucrarile Primariei Sectorului 1;

- participa la diverse comisii din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, la solicitarea acestora in vederea coordonarii lucrarilor administrate de catre ADP Sector 1 si, respectiv Administratia Strazilor;

-colaboreaza cu serviciul Secretariat General, Audiente in vederea intocmirii de raspunsuri pentru audientele la Primar si Arhitect Sef;

-colaboreaza cu serviciul Registratura, Relatii cu Publicul in vederea transmiterii catre beneficiarii interesati a tuturor informatiilor necesare pentru intocmirea unor documentatii corecte si complete, in conformitate cu prevederile legale.

-   arhiveaza  documentatiile eliberate, claseaza corespondenta si elibereaza duplicate ale documentatiei din arhiva serviciului;

-   colaboreaza cu Serviciul Achizitii Publice si cu Serviciul Urmarire Derulare Servicii in vederea intocmirii documentatiilor de atribuire pentru serviciile de proiectare.

 

Art. 34 Directia Management Economic are în subordine :

            - Compartiment Strategie si Dezvoltare Socio- Economica

            - Compartiment Buget, Execuţie Bugetară

 

-Director executiv adjunct  

     

            -Serviciul Contabilitate 

            -Serviciul Financiar

 

    Art. 35 Atributiile Compartiment  Buget, Executie Bugetara sunt urmatoarele :

- întocmirea situaţiei centralizate (inclusiv unităţi subordonate) privind necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât şi a rectificărilor acestuia, în baza solicitărilor înaintate de către instituţiile şi serviciile publice subordonate Consiliului Local Sector 1;

- întocmirea şi centralizarea proiectelor de buget pentru D.A.I.P.- Sector 1, A.F.I.U.S.P. – Sector 1, D.G.A.S.P.C.- Sector 1, D.G.I.T.L. - Sector 1, A.D.P.- Sector 1, Cantina Centrală de Ajutor Social - Sector 1, Primăria Sectorului 1, Centrul Militar - Sector 1, Protecţie Civilă - Sector 1, Evidenţa Populaţiei - Sector 1, Poliţia Comunitară - Sector 1, Administraţia Pieţelor - Sector 1;

-propune deschiderea şi retragerea de credite lunare şi întocmeşte documentaţia necesară;

-întocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de Legea 500/2002 privind finanţele publice ;

- urmărirea plăţilor pentru Primăria Sectorului 1, Protecţie Civila - Sector 1, Centrul Militar - Sector 1, Evidenţa Populaţiei - Sector 1 pentru a nu fi depăşite prevederile bugetare alocate;

- verificarea şi introducerea tuturor operaţiunilor contabile lunare în fişele de cont pentru execuţia bugetară pentru Primăria Sectorului 1, Centrul Militar - Sector 1 Protecţie Civilă - Sector 1,  Evidenţa Populaţiei - Sector 1;

- verificarea închiderii plăţilor cu cheltuielile, acolo unde este cazul;

- verificarea lunară a balanţei, a conturilor de plăţi şi cheltuieli materiale, personale, capitale  ( 6xx, 770 ) ale Primăriei Sectorului 1, Centrului Militar - Sector 1, Protecţiei Civile - Sector 1, Evidenţa Populaţiei - Sector 1;

- întocmirea execuţiei bugetare centralizată şi raportarea acesteia lunar, trimestrial şi anual pentru Consiliul Local Sector 1;

- centralizarea bilanţurilor pentru Consiliul Local al Sectorului 1 şi raportarea trimestrială şi anuală la Activitatea  de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;

- organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale ;

- întocmirea  Anexei nr.7 conform Normelor Metodologice de punere în aplicare a Ordinul nr.1792/2002 pentru Primăria Sectorului 1, Centrul Militar- Sector 1 , Protecţie Civilă - Sector 1, Evidenţa Populaţiei - Sector 1 şi asumarea răspunderii pentru  datele raportate ;

- centralizarea  Anexei nr.7 conform Normelor Metodologice de punere în aplicare a Ordinul nr.1792/2002 pentru Consiliul Local Sector 1 ;

- înregistrarea operaţiunilor contabile în conturile 8060, 8066, 8067, 8071, 8072  şi asumarea răspunderii  pentru  înregistrările făcute pentru Primăria Sectorului 1, Centrul Militar - Sector 1, Protecţie Civila - Sector 1, Evidenţa Populaţiei - Sector 1, precum şi pentru  datele raportate ;

- analizarea lunară a soldurilor conturilor 8066 şi 8067, compararea şi operarea corelaţiilor necesare, actualizând sumele ;

- raportarea lunară şi de câte ori este necesar Directorului Economic şi persoanei împuternicite să acorde viza CFP a rezultatelor obţinuţe din evidenţa angajamentelor bugetare şi legale ;

- vizarea Anexelor  nr. 1, 2 şi 3 conform  Ordinului nr.1792/2002 şi asumarea răspunderii pentru datele înscrise în acestea ;

- ţinerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale şi efectuarea raportărilor necesare;

- efectuarea virărilor de credite bugetare conform Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;

- întocmeşte şi transmite situaţiile solicitate de către Ministerul Finanţelor Publice-Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;

- întocmeşte şi transmite trimestrial la Trezoreria Sectorului 1 Notele de fundamentare şi justificative privind cotele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

- centralizarea lunară a Anexei nr.16 ‘’Contul de execuţie a bugetului creditelor interne – cheltuieli’’ şi Anexei nr.20 Contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local” şi transmiterea acestora către Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;

- întocmeşte şi centralizează lunar Contul de execuţie al cheltuielilor Consilului Local al Sectorului 1.

 

Art. 36 Atributiile Compartiment Strategie si Dezvoltare Socio- Economica sunt urmatoarele :

-  Documenteaza, implementeaza si efectueaza actiuni de mentinere si imbunatatire a unui sistem de management al calitatii si mediului (SMCM) în compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, prin urmatoarele activitati :

- Participă alături de “ firmele angajate”pentru elaborarea, implementarea şi obţinerea certificării Sistemului  de management al calităţii si mediului;

-Participă  la auditurile de supraveghere  şi recertificare a Sistemului de Management al Calităţii si Mediului;-Elaborează şi revizuieşte (când se modificã structura organizatorica,cerințele standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001 sau la cererea organismelor de certificare) ,,Manualul calităţii" cod MC-01;

-Elaborează şi revizuieşte (când se modifica structura organizatorica,cerințele standardelor SR EN ISO 9001si SR EN ISO 14001 sau la cererea organismelor de certificare) ,,Procedurile  SMC" PSM-01÷13;

-Elaborează şi revizuieşte Proceduri Operationale (PO) specifice activitatii pe care o desfasoara;

-Asigură difuzarea controlată,pe baza Listei de difuzare, a Manualului  (MC-01), Procedura generala de sistem (PSM), Proceduri operationale elaborate de catre biroul Calitatea Serviciilor(PO) în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

-Ţine gestiune unică (sistem informatic şi suport hârtie- în original) a documentelor sistemului de management al calităţii la nivelul Primariei Sector 1 ;

-Elaboreaza planuri anuale de audituri interne (pe probleme de calitate si mediu), programele de instruire şi le supune spre aprobare Reprezentantului managementului;

-Elaboreaza raportul asupra stadiului SMCM din cadrul analizei efectuate anual de către management şi convoacă persoanele participante la aceste analize;

-Centralizează propunerile de planuri de măsuri şi elaborează planurile de măsuri în urma analizelor şi le supune spre aprobare Primarului de Sector;

-Planifică instruirile interne în domeniul managementului calităţii si mediului în Programul anual de instruire ;

-Instruiesc personalul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1privind cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii si mediului. Instruirile interne în domeniul calităţii sunt documentate în Plan de instruire, care se păstrează în cadrul compartimentului şi se desfăşoară conform Program anual de instruire în domeniul calităţii ;

-Colaborează strâns la elaborarea  ,,Ţintelor calităţii " cod Pt-XY cu Şefii de Servicii;

-Colaborează strâns la elaborarea ,,Planurilor de măsuri luate în urma analizelor managementului" cod Pma-XY cu Şefii de Servicii;

-Colaborează la elaborarea ,,Procedurilor operaţionale" şi a ,,Instrucţiunilor de lucru" coduri PO-XY şi IL-XY cu persoanele Responsabile cu aceasta activitate din cadrul celorlalte servicii ale Primariei Sector 1;

-Colaborează strâns la elaborarea formularelor de lucru, a celorlalte documente şi înregistrări conform ,,Anexei Dosare" precum şi la efectuarea modificărilor documentelor cu Şefii de Servicii;

-Actualizează Lista documentele externe (cod F-005) proprie direcţiei si centralizat la nivelul Primariei Sector 1 ;

-Actualizează Lista documentele si formularelor (cod F-004) proprie direcţiei si centralizat la nivelul Primariei Sector 1 ;

-Colectează toate datele provenite din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 legate de problemele de calitate, pentru ca aceasta să poată fi analizate global ;

-Urmăreşte modul de actualizare a documentelor precum şi impactul modificării asupra altor proceduri sau instrucţiuni( dupa caz) ;

-Gestionează înregistrările şi raportările referitoare la analiza funcţionării sistemului de management al calităţii şi proceselor SMCM din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 (Neconformităţi/Propuneri/Reclamaţii,Acţiuni corective, Acţiuni preventive, Rapoarte lunare, Rapoarte semestriale, Rapoarte audit, Planuri de instruire) în colaborare cu RMC ale direcţiilor (sistem informatic şi sistem hârtie) .

-organizează, coordonează şi asigură elaborarea de strategii de dezvoltare pentru aparatul de specialitate al Primarului sectorului 1 şi pentru entităţile organizatorice din cadrul Consiliului Local al sectorului 1 care vor constitui fundamentarea proiectelor de hotarari;

-schimb permanent de date şi informaţii cu departamentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti;

-prezintă Consiliului Local anual sau ori de cate ori este necesar informări privind starea economică, socială şi de mediu a sectorului în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;

-centralizează datele necesare întocmirii Planului anual de acţiune  pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare şi le înaintează Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti la termenele stabilite;

-elaborează rapoarte privind stadiul realizării obiectivelor cuprinse în programul de guvernare la solicitarea Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti;

-întocmeşte şi transmite Consiliului Concurenţei trimestrial sau ori de câte ori este nevoie situaţiile privind acordarea ajutoarelor de stat;

-asigură aducerea la îndeplinire a altor sarcini dispuse de Primarul sectorului 1

 

Art. 37 Atributiile Serviciului Contabilitate sunt urmatoarele :

-       întocmirea si înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa lei si în devize, diverse, de salarii) ;

-       introducerea notelor contabile, întocmirea balantei de verificare ;

-       furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare , cât si a altor raportari statistice;

-       înregistrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar în registrele de inventar si completarea fiselor de inventar pe locuri de folosinta si pe persoane;

-       repartizarea cheltuielilor de intretinere pe chiriasi, urmarirea încasarii cotelor de întretinere si a chiriilor, precum si virarea la bugetul de stat a sumelor încasate în termen legal;

-       întocmirea O.P.H.T. si cecurilor pentru numerar;

-       înregistrare operatiuni contabile în fise de cont;

-       operarea în calculator a tuturor înregistrarilor contabile efectuate;

-       urmarirea si verificarea viramentelor bancare (lei si devize);

-       urmarirea si verificarea registrului de casa ( lei si devize);

-       urmarirea lichidarii avansurilor spre decontare , debitori din cote de întretinere, chirii, convorbiri telefonice, etc., creat penalitati de întârziere pentru timpul depasit conform legislatiei in vigoare si virarea acestora la buget;

-       înregistrarea valorica si cantitativa în contabilitate a materialelor si obiectelor de inventar achizitionate pentru Primaria Sectorului 1, Protectie Civila, Centrul Militar si Evidenta Populatiei;

-       întocmirea transferurilor si consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de benzina si motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer dupa caz;

-       verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare;

-       verificarea conturilor si inchiderea acestora la finele anului;

-       întocmirea si tinerea evidentei contractelor spatiilor comerciale vândute în baza legii 550/2002, urmarirea încasarii contractelor cu plata în rate, aplicarea dobânzii si penalitatilor aferente, intocmirea si eliberarea facturilor aferente acestora;

 

Art. 38 Atributiile Serviciului Financiar sunt urmatoarele :

     -       colaboreaza cu Directia Resurse Umane in vederea rezolvarii problemelor specifice;

-       întocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Evidenta Populatiei, Consilierilor Consiliului Local ai sectorului 1, pentru lichidarea drepturilor salariale;

-       calcularea certificatelor medicale si efectuarea platii acestora lunar;

-       calcularea concediilor de odihna acordate în avans si efectuarea platii acestora;

-       întocmirea lunara a centralizatorului de salarii, întocmirea OPHT- urilor aferente drepturilor salariale;

-       Efectueaza retinerile din salarii;

-       Intocmeste si transmite lunar catre B.C.R. pe discheta situatia privind efectuarea platii salariilor;

-       Asigura permanent legatura cu B.C.R in vederea obtinerii cardurilor pentru noii angajati , precum si a documentatiei pentru aprobarea descoperitului de cont pentru salariatii proprii;

-       urmarirea si verificarea garantiilor gestionare materiale, întocmirea actelor aditionale pentru majorarea cuantumurilor garantiilor gestionare materiale de câte ori este necesar;

-       mentine permanent legatura cu unitatea CEC – in vederea ridicarii extraselor de cont pentru garantiile gestionare materiale;

-       eliberarea de adeverinte solicitate de catre salariatii unitatii noastre pentru diferite necesitati ( medic de familie, policlinica, spital, împrumuturi , achizitionari de bunuri, compensare caldura, acordarea de deduceri suplimentare);

-       urmarirea si verificarea indemnizatiilor electorale neridicate atât pentru alegerile locale cât si pentru alegerile generale, primirea cererilor de ridicare a acestora, verificarea si acordarea sumelor cuvenite;

-       întocmirea si transmiterea lunara si anuala a situatiei statistice privind drepturile de personal ale Primariei Sectorului 1 cât si centralizarea situatiei statistice pe Consiliul Local incluzând subunitatile noastre (A.D.P., Administratia Pietelor, D.I.T.L., D.G.A.S.P.C., PS1, Evidenta Populatiei);

-       întocmirea si transmiterea semestriala la Administratia Financiara a Sectorului 1a declaratiilor privind structura si cheltuielile de personal din unitatea noastra;

-       întocmirea si transmiterea lunara la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Sanatate (a O.P.S.N.A.J., a Transporturilor, a Municipiului Bucuresti) la A.M.O.F. a declaratiilor privind contributiile la fondurile : asigurarilor sociale de sanatate, asigurarilor sociale, ajutorului de somaj;

-       întocmirea si transmiterea lunara la Administratia Financiara a Sectorului 1 a situatiei privind impozitul aferent drepturilor salariale platite;

-       înregistrarea lunara în fisele fiscale ale salariatilor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, ale consilierilor Consiliului local al sectorului 1;

-       completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajati privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

-       ridicarea si depunerea de numerar de la Trezoreria Sector 1;

-       ridicarea si depunerea documentelor pentru decontare bancara;

-       efectuarea tuturor platilor si încasarea sumelor ce se deruleaza prin casieria Primariei Sectorului 1;

-       întocmirea si predarea zilnica a registrului de casa ;

-       exercitarea contolului financiar preventiv asupra documentelor în care sunt consemnate operatiunile patrimoniale ale Primariei Sectorului 1, Aparare Civila, Centrul Militar si Evidenta Populatiei ;

-       intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Primaria Sector 1 si Evidenta Persoanelor;

-       intocmeste ordonantarile de plata privind drepturile salariale

-       intocmeste notele contabile si face inregistrarile contabile aferente salariilor

-       verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balante de verificare

-       intocmeste statele de plata pentru acordarea sprijinului la constituirea familiei, conform Legii nr.396/2006;

 

   Art. 39 - Atributiile Serviciului Registratură, Relaţii cu Publicul sunt următoarele :

-       asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere;

-       comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a)      actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b)      structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c)      numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d)     coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;

e)      sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f)       programe şi strategii proprii;

g)      lista cuprinzând documentele de interes public;

h)      lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i)        modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

- asigură persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal;

- daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza si in format electronic;

- precizeaza conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public

-  in situatia, in care, informatiile de interes public sunt detinute in cadrul serviciului, furnizeaza pe loc informatiile solicitate;

- indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public;

- asigura programul stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura astfel: luni, marti, joi intre orele 08.30 – 18.30; miercuri si vineri intre orele 08.30 – 16.30;

- va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor;

- pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor serviciul le va indruma catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului la petitii;

- urmareste modalitatea de solutionare a petitiilor in termenul legal conform prevederilor OGR 27/2002, modificata si completata prin Legea 233/2002;

- asigura expedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inregistrate in cadrul compartimentului, ingrijindu-se si de clasarea si arhivarea petitiilor;

- asigura indreptarea petitiilor gresit inregistrate catre autoritatile sau institutiile publice in a caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii;

- intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionarea a petitiilor din cadrul institutiei publice conform OGR 27/2002;

- Intocmeste anual raportul de activitate al institutiei conform prevederilor art.5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

- intocmeste anual raportul privind informatiile de interes public;

- actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public;

- realizeaza materiale informative specifice; coordoneaza elaborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor si materialelor informative, destinate tuturor celor interesati, astfel incat sa contribuie la alcatuirea unei imagini corecte despre institutie si activitatile ei;

- informează cetăţenii cu privire la reglementările U.E.

- colaboreaza cu compartimentul imagine, cultura, presa si  informatica in vederea asigurarii accesului la informatiile publice, si prin intermediul mijloacelor informatice (internet, intranet, etc);

- asigura accesul persoanelor (studentilor) care efectueaza studii si cercetari în folos propriu sau in interes de serviciu, la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitarii personale, in condiţiile legii (cf. art. 11 din Legea 544/2001).

- elaboreaza si revizuieste procedurile operationale specifice activitatii pe care o desfasoara;

- aplica prevederile documentatiei de sistem privind managementul calitatii potrivit standardului SR EN 45012 AEROQ si ISO 14001

- urmareste noile reglementari legale care apar cu privire la activitatea institutiei si implicit a serviciului in vederea furnizarii informatiilor in conformitate cu prevederile legale.

 

Art. 40 Atributiile Serviciului Imagine, Cultură, Presă şi Informatică sunt următoarele:

-       asigura accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public care privesc activitatea desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale ale Sectorului 1, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 544/2001 si metodologia de aplicare a acesteia ;

-       contribuie la formarea şi asigurarea unei bune imagini a instituţiei, prin colaborările realizate cu partenerii institutionali, avand la baza schimbul de informaţii;

-       gestionează crizele şi conflictele de comunicare care pot afecta încrederea cetăţenilor în activitatea desfăşurată de autorităţile administraţiei publice locale ale Sectorului 1;

-       redacteaza comunicatele de presă, pe baza datelor şi informaţiilor primite de la compartimentele functionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 si de la serviciile publice aflate in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1;

-       asigură difuzarea comunicatelor si informarilor de presa, organizarea de conferinte de presa, interviuri sau briefinguri, periodic sau de fiecare data cand activitatea institutiei prezinta un interes public imediat; in acest sens, creează cadrul organizatoric pentru conferinţe de presă sau interviuri susţinute de către primarul sectorului 1, reprezentanti ai Consiliului Local şi personalul cu functii de conducere din cadrul direcţiilor subordonate;

-       informeaza conducerea Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti despre conţinutul articolelor şi al informaţiilor din mass-media referitoare la activitatea administraţiei publice centrale si locale;

-       editeaza Revista “Capitala Capitalei”, brosura lunară difuzata gratuit cetatenilor, in conditiile art. 5 din Legea nr. 544/2001, cuprinzând informatii de interes public furnizate din oficiu cu privire la programele investitionale si coordonatele de contact ale institutiei ;

-       administrează portalul de informare publică şi liberă opinie www.domnuleprimar.ro;

-       initiaza activităţi şi evenimente artistice, culturale, ştiinţifice şi de agrement, inclusiv acelea care rezultă din derularea unor relaţii de colaborare locală, naţională sau internaţională; initiaza şi organizează dezbateri, seminarii, mese rotunde şi ateliere de studiu in domenii de interes pentru administratia locala si cetăţenii sectorului 1; asigura spaţiul necesar de întâlnire şi dialog personalităţilor vieţii sociale şi politice;

-       asigura derularea evenimentelor culturale, artistice, stiintifice si sociale - seminarii, reuniuni, mese rotunde si alte manifestari locale - in care este implicat Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, in acest sens, ingrijindu-se de intocmirea planurilor privind pregatirea, organizarea si coordonarea actiunilor ce se desfasoara pe parcursul evenimentelor;

-       organizeaza campanii de educaţie civică prin activităţi specifice şi consultarea cetăţenilor şi ONG-urilor, direct sau în consilii consultative ; asigura in acest sens,  o bună şi permanentă colaborare cu reprezentanţii societăţii civile prin promovarea parteneriatului social; colaborează cu ONG-urile naţionale şi internaţionale pe probleme specifice administraţiei publice locale;

-       promoveaza relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, in domeniul « tineret - sport » in vederea derularii in parteneriat a unor programe de interes national sau local, in  conformitate cu prevederile legislative in vigoare ;

-       întocmeste şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1, în domeniul său de activitate;

-       pastreaza si arhiveaza corespunzator documentele intrate, iesite sau intocmite pentru uzul intern al serviciului, in conformitate cu prevederile legii, inclusiv corespondenta curenta, precum si cea generata de organizarea evenimentelor speciale;

-       asigura cadrul adecvat de promovare a activitatilor de tineret la nivel local, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora, în condiţiile documentelor internationale adoptate sub egida Consiliului Europei, Uniunii Europene si in conformitate cu legislatia interna in vigoare;

·            colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale autorităţilor administratiei publice centrale pentru organizarea, promovarea şi susţinerea activităţilor de tineret, inclusiv cele desfasurate de catre structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret din Bucuresti;

·            elaboreaza şi promoveaza strategii, in conformitate cu politicile guvernamentale în domeniul tineretului şi asigura participarea tinerilor la deciziile care îi vizează, în colaborare cu ONG- urile de tineret şi pentru tineret; sporeste gradul de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajeaza orice tip de initiative ale acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;

·            initiaza, si deruleaza programe culturale, in colaborare cu alte institutii publice sau ONG-uri, având ca finalitate organizarea de expozitii  de pictura, sculptura, fotografii ale tinerilor artisti din scolile si liceele din Sectorul 1, schimburi de reprezentatii teatrale sau alte tipuri de spectacole ale unor trupe locale, intilniri intre colectionari din diverse domenii (filatelie, antichitati, numismatica ,etc.)

·            initiaza si deruleaza programe in domeniul invatamantului si sportului, in colaborare cu institutiile scolare si universitare, facilitând intilnirile intre tinerii din scolile, liceele si universitatile din sectorul 1, inclusiv prin programe privind organizarea si dezvoltarea de competitii la mai multe discipline sportive, în scopul conştientizării rolului şi importanţei sportului ca activitate care contribuie la atenuarea intoleranţei, lipsei de implicare, agresivitatii, abuzului de alcool, de tutun şi de alte produse nocive, precum si la crearea spiritului de fair-play în relaţiile umane şi sociale;

·            coopereaza cu organismele guvernamentale, organizaţiile neguvernamentale şi cu persoanele juridice de drept public şi privat, în vederea asigurării contribuţiei eficiente a acestora la dezvoltarea sportului pentru toţi, în limita competenţelor şi scopurilor instituţionale proprii;

·            stimuleaza cooperarea intre autoritatile administratiei publice locale ale Sectorului 1 si structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative in probleme privind dreptul la educaţie, instruire şi specializare profesională, stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale, stimularea mobilităţii în rândul tinerilor si acţiuni de voluntariat în domenii de interes public, promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor;

·            coordonează activităţile desfăurate în spaţiul Centrului Cultural Metropolitan pentru Tineret din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, situat în Bulevardul Poligrafiei nr. 4, stabilind conexiuni între institutiile publice si organizatiile non-guvernamentale, uniunile de creatie, reprezentantii societatii civile, cu scopul promovarii schimburilor culturale si încurajării tinerelor talente;

·            în exercitarea atribuţiilor sale Serviciul Imagine, Cultură, Presă, si Informatica, colaborează cu unităţile care funcţionează în subordinea Autoritatii Naţionale pentru Tineret, structurile din cadrul aparatului propriu al primarului, alte autorităţi  si instituţii publice,  precum şi cu persoane fizice şi juridice, române sau străine.

-    asigură funcţionarea şi securitatea sistemului informatic al instituţiei precum si actualizarea permanentă a paginii de prezentare a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti,  www.primariasectorului1.ro;

- administrează reţeaua Internet şi Intranet existentă în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, realizând totodată proiectul de extindere a acesteia, în funcţie de necesar;

- gestionează conectarea utilizatorilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 la reţeaua Internet, urmăreşte traficul de utilizare a reţelei Internet;

-          asigură asistenţă tehnică celorlalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului1 în vederea exploatării raţionale a echipamentului informatic, cât şi pentru utilizarea eficientă şi corectă a aplicaţiilor informatice implementate;

-          stabileşte necesarul de tehnică de calcul, precum şi aplicaţiile informatice ce urmează a fi achiziţionate pe parcursul unui an calendaristic conform cerinţelor din domeniul Comunicarii şi Tehnologiei Informaţiei.

-          colaborează cu unităţile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 pentru realizarea unei strategii comune de informatizare;

-          gestionează conturile e-mail aferente domeniului http://mail.primariasector1.ro;

-          aplică prevederile documentaţiei de sistem privind managementul calităţii potrivit standardului SR EN 45012 AEROQ şi ISO 14001.

-          Să asigure gestiunea  implementării prin monitorizare şi raportare;

-          Să participe la planificarea proiectului prin configurarea obiectivelor, dimensionarea resurselor precizarea termenelor;

-          asigurarea condiţiilor materiale privind organizarea  şi desfăşurarea de reuniuni pe parcursul realizării proiectului;

-          să supervizeze şi să monitorizeze ciclul de implementare al proiectului în vederea atingerii obiectivelor;

-          urmărirea realizării rapoartelor de progres;

-          să supervizeze progresul activităţilor;

-          să identifice potenţialele riscurile privind neîndeplinirea indicatorilor;

-          centralizarea indicatorilor realizaţi.

 

Art. 41 - Atribuţiile Compartimentul Relaţii Internaţionale, Derulare Programe Europene  :

-          iniţiază relaţii de cooperare şi înfrăţiri cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, precum si cu autorităţi similare ale administraţiei publice locale din strainatate, in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 590/2003, privind tratatele si ale Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicata in anul 2007;

-          elaborează documentatia de promovare a protocoalelor de infratire si proiectelor acordurilor de cooperare si asociere in domenii de interes comun, intre autoritatile administratiei publice locale din Sectorul 1 Bucuresti si autoritati similare din tara sau strainatate;

-       colaborează cu Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică in ceea ce priveste promovarea imaginii Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti pe plan extern prin diverse activitati si programe cultural artistice şi ştiinţifice atât în ţară cât şi în străinătate;

-             analizează şi sintetizează materiale de studiu şi documentare privind organizarea şi functionarea administraţiei publice locale din statele membre ale Uniunii Europene, cu precădere din oraşele care au încheiat acorduri de cooperare ori protocoale de infrăţire cu autorităţile publice din Sectorul 1 Bucuresti;

-             întocmeşte si actualizeaza permanent baza de date referitoare la autoritatile publice din străinătate care au incheiat acorduri de cooperare sau protocoale de infratire cu autoritatile administratiei locale din Sectorului 1 Bucureşti; intocmeste fise de contact cu partenerii externi si asigură relatii permanente la nivel interinstitutional, pe calea corespondentei postale si prin schimburi informationale pe cale electronica, folosind forme moderne de comunicare; 

-             menţine legătura cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor străine, precum si cu misiunile unor organisme internationale guvernamentale si neguvernamentale acreditate in Romania, în domeniul acţiunilor care ţin de sfera dreptului internaţional public;

-             organizează, în colaborare cu Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică vizitele oficiale ale unor delegaţii şi personalităţi din strainatate în Bucureşti, şi in mod corelativ, asigura deplasările oficiale ale autoritatilor publice din Sectorul 1 în străinătate, la nivel de primar, reprezentanti ai Consiliului Local şi personal cu funcţii de conducere si de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; în  acest sens, întocmeşte referatele de specialitate şi asigură, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul Directiei Management Economic, logistica necesara acestor evenimente şi actiuni, in conformitate cu dispozitiile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 si Ordonanţa Guvernului României nr. 80/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

-             redactează scrisorile oficiale ale primarului Sectorului 1 şi asigură corespondenţa externa a institutiei, corespunzător domeniului de activitate; primeşte si centralizeaza rapoartele de activitate ale delegatiilor externe la intoarcerea in tara;

-             in indeplinirea atributiunilor de serviciu, colaboreaza cu structurile similare  constituite la nivelul Municipiului Bucuresti, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltarii,  Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Asociatia Municipiilor din Romania si cu serviciile de protocol ale Parlamentului si Guvernului;

-             asigura documentarea si informarea compartimentelor de specialitate si institutiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, cu privire la evenimentele si actiunile cu caracter de extraneitate, incidente domeniului de competenta al acestora;

-             in exercitarea activitatilor mentionate, Compartimentul Relaţii Internaţionale şi Derulare Programe Europene,  contracteaza, în condiţiile legii, servicii specializate de traducere a materialelor si documentatiilor in domeniul relatiilor internationale si cooperarii transfrontaliere;

-             constituie şi actualizeaza baze de date privind localităţile înfrăţite sau aflate în parteneriate de cooperare sau colaborare cu Sectorul 1, în vederea evidenţieii oportunităţilor de a aplica în programe comune finanţate de CE.

-             contribuie la dezvoltarea relaţiilor cu societatea civilă prin stabilirea de contacte cu organizaţiile nonguvernamentale interesate în creearea de parteneriate cu administraţia Sectorului 1, vizând proiecte şi programe concrete de dezvoltare comunitare locală.

-             monitorizează permanent Programele Operaţionale Sectoriale şi Programul Operaţional Regional pentru perioada de finanţare 2007-2013, urmărind lansarea cererilor de oferte şi apariţia Ghidurilor de finanţare specifice axelor prioritare şi domeniilor majore de intervenţie.

-             analizează şi sintetizează informaţiile privind oportunităţile de finanţare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare ale Sectorului 1 şi în baza acestora propune teme de proiecte. În acest context, pune la dispoziţia conducerii date privind societăţile de consultanţă având ca obiect de activitate scrierea şi implementarea de proiecte.

-             constituie şi actualizează permanent baza de date privind actele necesare şi formularele specifice ce însoţesc cererile de finanţare.

-             colaborează cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 pentru obţinerea avizelor, certificatelor, referatelor solicitate la depunerea cererilor de finanţare.

-             asigură şi coordonează depunerea cererilor de finanţare, urmăreşte aprobarea acestora şi monitorizează toate etapele de implementare şi postimplementare ale proiectului.

-             asigură activitatea de traducere a documentelor, materialelor, publicaţiilor în situaţiile specifice activităţilor desfăşurate.

-             colaborează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul apartului propriu al Primarului Sectorului 1, la elaborarea prognozelor şi strategiilor de dezvoltare locală, specifice administraţiei publice locale.

-             aplică prevederile documentaţiei de sistem privind managementul calităţii potrivit standardului SR EN 45012 AEROQ şi ISO 14001.

-             îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative , ori încredinţate de superiorii ierarhici.

Art. 42 Atribuţiile Serviciului Audit INTERN sunt următoarele :

            Activitatea Serviciului Audit Intern este guvernata de urmatoarele normative: Legea 672/2002 privind auditul public intern cu modificarile si completarile ulterioare, Normele metodologice specifice privind organizarea si functionarea auditului public intern in cadrul Consiliului Local al Sectorului 1, O.M.F.P. nr. 1702/2005 - privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice, O.M.F.P. nr. 252/2004 - privind Codul de conduita etica a auditorului intern si Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata.

 

- Seful Serviciului Audit Intern este responsabil de gestionarea resurselor umane din cadrul Serviciului Audit Intern , asigurand astfel desfasurarea in bune conditii a activitatii de audit intern ;

- Seful Serviciului Audit Intern asigura evaluarea externa a activitatii compartimentelor de audit din entitatile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local sector 1, cel putin o data la 3 ani (ADP Sector 1 si AUIPUSP Sector 1);

- Seful Serviciului Audit Intern asigura pregatirea profesionala continua a auditorilor din cadrul Serviciului Audit Intern (min.15 zile/an) si respectarea Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern;

- Asigura activitatea de audit pentru toate activitatile desfasurate in cadrul Sectorului 1 si tuturor entitatilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 1;

- Coordoneaza activitatea de audit public intern la nivelul tuturor entitatilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 1 ;

- Coordonează din punct de vedere metodologic activitatea de audit intern  desfăşurată în entitatile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 1 (ADP Sector 1 si AUIPUSP Sector 1), în vederea definirii strategiei şi îmbunătăţirii activităţii  de audit.

- Seful Serviciului Audit Intern elaboreaza Norme metodologice specifice valabile pentru toate entitatile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al sectorului 1, aprobate de primar, cu avizul U.C.A.A.P.I. ;

- Elaboreaza Planul anual de audit public intern si Planul prognoza pe 3-5 ani;

- Seful Serviciului Audit Intern elaboreaza Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii;

- Elaboreaza Raportul anual al activitatii de audit public intern, pe care il transmite la U.C.A.A.P.I. pana la data de 15 ianuarie. Raportul anual al activitatii de audit public intern se elaboreaza prin centralizarea Rapoartelor de activitate ale Serviciului Audit Intern  si ale Rapoartelor de activitate anuale primite de la compartimentele de audit public intern din ADP Sector 1 si AUIPUSP Sector 1

- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Primariei Sector 1 si ale entitatilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 1 sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate ;

- Exercita activitati de audit public intern atat in cadrul Primariei Sectorului 1, cat si la nivelul entitatilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 1, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public ;

- Efectueaza misiuni ad-hoc, la cererea conducatorului entitatii publice;

- Auditeaza, cel putin o data la 3 ani si fara a se limita la acestea, urmatoarele :

- angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatiile de plata, inclusiv din fondurile comunitare ;

-  platile asumate prin angajamentele bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare ;

-  vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ;

-  concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale ;

-  constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta si facilitatilor acordate la incasarea acestora ;

                                    -  alocarea creditelor bugetare ;

                                    -  sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ;

                                    -  sistemul de luare a deciziilor ;

- sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme ;

                                    -  sistemele informatice;

 

- Numirea/revocarea Sefului Serviciului Audit Intern , se face de catre Primarul Sectorului 1 cu avizul prealabil al U.C.A.A.P.I., conform procedurilor legale. In cazul unui aviz nefavorabil, numirea/revocarea  nu se poate face.

- Numirea auditorilor din cadrul structurilor de audit public intern din cadrul ADP Sector 1 si AUIPUSP Sector 1 se face de catre conducatorul entitatii publice cu avizul prealabil al Sefului Serviciului Audit Intern dupa analiza dosarelor de inscriere depuse de candidate cu cel putin 10 zile inainte de desfasurarea concursului. In cazul unui aviz nefavorabil, candidatul nu poate participa la concurs.

Destituirea auditorilor din cadrul structurilor de Audit Public Intern din ADP Sector 1 si AUIPUSP Sector 1 se face de catre conducatorul entitatii publice numai cu avizul Sefului Serviciului Audit Intern . In cazul unui aviz nefavorabil, destituirea nu se poate face.

Numirea / revocarea auditorilor din cadrul Serviciului Audit Intern , se face de catre Primarul Sectorului 1 cu avizul prealabil al Sefului Serviciului Audit Intern  după analizarea dosarelor de înscriere depuse de candidaţii, cu  cel putin 10 zile inainte de desfasurarea concursului. In cazul unui aviz nefavorabil, numirea/revocarea  nu se poate face.

- In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, Seful Serviciului Audit Intern raporteaza imediat Primarului si structurii de control intern  abilitate din cadrul Primariei Sectorului 1;

- In cazul identificarii unor iregularitati majore auditorul intern poate continua misiunea sau poate sa o suspende cu acordul Sefului Serviciului Audit Intern , daca din rezultatele preliminare ale verificarii se estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informatii insuficiente).

- Desfăşoara misiuni de consiliere a caror forma este propusa de Seful Serviciului Audit Intern  şi aprobata de Primarul Sectorului 1, numai în condiţiile în care acestea nu generează conflicte de interese şi nu sunt incompatibile cu îndatoririle auditorilor interni.

- Seful Serviciului Audit  Intern informeaza fără întârziere conducerea entităţii publice asupra oricărei situaţii care ar putea să afecteze independenţa sau obiectivitatea auditorilor interni.

- In scopul evitării prejudicierii independenţei şi obiectivităţii auditorilor interni atunci când misiunile de asigurare sunt realizate în urma unei misiuni de consiliere, Seful Serviciului Audit Intern asigura desemnarea de auditori şi supervizori diferiţi pentru efectuarea misiunilor de asigurare şi, respectiv, a misiunilor de consiliere.

- Seful Serviciului Audit Intern informeaza U.C.A.A.P.I. (la cerere) despre recomandarile neinsusite de catre Primarul Sectorului 1 si de catre conducatorii entitatilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 1, precum si despre consecintele neimplementarii acestora, insotite de documentatia relevanta, in termen de 10 zile de la incheierea trimestrului ;

- Transmite periodic constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatiile sale de audit  la cererea U.C.A.A.P.I.;

- Verifica respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica in cadrul structurilor de audit public intern din entitatile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 1, si poate initia masurile corective necesare, in cooperare cu conducatorul entitatii publice in cauza ;

- Seful Serviciului Audit Intern are atributii de coordonare si sinteza in domeniul tuturor activitatilor desfasurate la nivelul Aparatului de specialitate  al Primarului Sectorului 1 si ale entitatilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Sector 1;

- Seful Serviciului Audit Intern asigura buna desfasurare a activitatii si verifica respectarea normelor si  instructiunilor specifice si sesizeaza eventualele abateri Primarului Sector 1, pentru a initia masurile corective. 

- Seful Serviciului Audit Intern urmareste stadiul implementarii recomandarilor formulate in urma misiunilor efectuate si informeaza Primarul Sectorului 1 despre recomandarile neinsusite de catre structurile auditate, precum si despre consecintele neimplementarii acestora, insotite de documentatia relevanta;

 

- Seful Serviciului Audit Intern are obligatia transmiterii Normelor Metodologice Specifice privind organizarea si functionarea auditului public intern in cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 la entitatile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 1;

- Centralizeaza Planurile anuale de audit elaborate de catre entitatile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 1 (ADP Sector 1 si AUIPUSP Sector 1) ;

 

Art.  43  Atribuţiile Direcţiei Investiţii sunt următoarele:

-       Iniţiază proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii ale Primăriei Sectorului 1;

-       Iniţiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind încheierea de protocoale/ convenţii pentru finanţarea şi/sau realizarea de investiţii;

-       Întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 listele cu propunerile privind programele anuale de investiţii ale Primăriei Sectorului 1;

-       Întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 propunerile privind finanţarea investiţiilor Primăriei Sectorului 1;

-       Colaborează cu departamentele din cadrul Primăriei Sectorului 1 în vederea întocmirii programelor anuale de investiţii;

-       Asigură respectarea cadrului legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor legate de achiziţiile publice ale Primăriei Sectorului 1;

-       Asigura numirea unor membri ai Direcţiei în comisiile de evaluare (numai funcţionari publici de conducere şi funcţionari publici care ocupă funcţii publice din clasa I);

   - Asigură respectarea cadrului legal privind derularea contractelor încheiate în vederea realizării investiţiilor Primăriei Sectorului 1;

-   Colaborează cu instituţiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea centralizării datelor referitoare la programele anuale de investiţii;

-       Colaborează cu instituţiile administraţiei publice centrale în vederea promovării şi derulării investiţiilor incluse în programele naţionale;

-       Colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti în vederea coordonării programelor de investiţii care privesc sectorul 1;

-       Colaborează cu deţinătorii/ administratorii de reţele edilitare în vederea coordonării programelor de investiţii care privesc sectorul 1;

-       Asigură contactul permanent cu locuitorii sectorului prin formularea răspunsurilor la petiţiile acestora în legătură cu programele de investiţii ale Primăriei Sectorului 1;

 

Art. 44. Atributiile Serviciului Achizitii Publice sunt următoarele:

-       Întocmeşte şi actualizează programul anual al achiziţiilor publice;

-       Asigură înregistrarea tuturor documentelor privind procedurile de achiziţii publice;

-       Asigură întocmirea documentaţiilor de atribuire cu respectarea prevederilor legale în domeniu pe baza documentelor primare întocmite de departamentele care solicită achiziţia respectivă (referate de necesitate, caiete de sarcini, note justificative privind personalul de specialitate necesar îndeplinirii viitoarelor contracte de achiziţii publice);

-       Verifică existenţa fondurilor necesare pentru efectuarea achiziţiei;

-       Transmite spre publicare de către operatorul SEAP  a invitaţiilor/ anunţurilor de participare privind procedurile de achiziţie;

-       Asigură întocmirea documentelor privind înştiinţarea instituţiilor cu rol de verificare si control al achiziţiilor publice, în conformitate cu prevederile legale;

-       Asigură întocmirea si transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici în legătură cu procedurile de achiziţie;

-       Asigură numirea şi funcţionarea comisiilor de evaluare a ofertelor (şeful de serviciu şi funcţionarii publici care ocupă funcţii publice din clasa I pot face parte din comisiile de evaluare);

-       Asigură transmiterea către operatorii economici a solicitărilor de clarificări formulate de comisiile de evaluare;

-       Asigură transmiterea către operatorii economici a comunicărilor privind rezultatul procedurilor de achiziţii publice;

-       Asigură întocmirea şi transmiterea documentaţiilor prevăzute de lege şi/ sau a celor solicitate de instituţiile abilitate în situaţia depunerii contestaţiilor privind procedurile de achiziţii publice;

-       Asigură întocmirea, înregistrarea şi transmiterea contractelor de achiziţii publice către operatorii economici şi către departamentele din cadrul Primăriei Sectorului 1 care vor derula acele contracte;

-       Asigură întocmirea şi arhivarea dosarelor de achiziţii publice;

-       Asigură îndeplinirea prevederilor legale privind transmiterea informaţiilor legate de achiziţiile publice şi stadiul acestora;

 

Art. 45. Atributiile Serviciului Urmărire si Derulare Servicii sunt următoarele:

-       Iniţiază proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea/ modificarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii ale Primăriei Sectorului 1;

-       Iniţiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind încheierea de protocoale/ convenţii pentru finanţarea şi/sau realizarea de investiţii;

-       Colaborează cu instituţile administraţei publice centrale în vederea promovării investiţilor incluse în programele naţionale;

-       Transmite departamentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1 lista obiectivelor de investiţii pentru care este necesar a se solicita certificate de urbanism;

-       Transmite Serviciului Achiziţii Publice informaţiile necesare includerii achiziţiilor de servicii aferente investiţiilor Primăriei Sectorului 1 în programul anual al achziţiilor publice;

-       Asigură întocmirea şi supunerea spre aprobare a temelor de proiectare aferente proiectelor tehnice necesare realizării obiectivelor de investiţii ale Primăriei Sectorului 1;

-       Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achiziţiilor publice de servicii privind investiţiile Primăriei Sectorului 1, cu excepţia serviciilor privind reabilitarea termică – referate de necesitate, caiete de sarcini, note justificative privind personalul de specialitate necesar îndeplinirii viitoarelor contracte de achiziţii publice;

-       Colaborează cu Serviciul Achiziţii Publice în vederea întocmirii Fişei de date a achiziţiilor publice privind serviciile aferente investiţiilor Primăriei Sectorului 1;

-       Asigură numirea unor membri în comisiile de evaluare a ofertelor – numai seful de serviciu si funcţionarii publici care ocupă funcţii publice din clasa I;

-       Preia de la Serviciul Achiziţii Publice contractele de achiziţii publice de servicii aferente investiţiilor Primăriei Sectorului 1, urmăreşte îndeplinirea acestora, asigură avizarea documentaţiilor tehnice şi economice şi întocmeşte documentaţiile necesare decontării serviciilor prestate de către operatorii economici şi le transmite;

-       Asigură transmiterea către departamentul de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1 a documentaţiilor necesare obţinerii avizelor solicitate prin certificatele de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;

-       Asigură întocmirea şi transmiterea documentelor constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către prestatorii de servicii, în condiţiile legii;

-       Asigură întocmirea documentelor necesare eliberării garanţiei de bună execuţie a contractelor de servicii aferente investiţiilor Primăriei Sectorului 1;

-       Asigură formularea răspunsurilor la petiţiile în legătură cu promovarea investiţiilor Primăriei Sectorului 1;

-       Asigură înregistrarea şi arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea serviciului;

 

Art. 46. Atributiile Serviciului Urmărire Contracte si Lucrări sunt următoarele:

-       Asigură întocmirea listelor de investiţii ale Primăriei Sectorului 1, cu specificarea surselor de finanţare;

-       Asigură centralizarea listelor de investiţii ale instituţiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1;

-       Colaborează cu instituţiile administraţiei publice centrale în vederea derulării investiţiilor incluse în programele naţionale;

-       Colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti în vederea coordonării programelor de investiţii care privesc sectorul 1;

-       Colaborează cu deţinătorii/ administratorii de reţele edilitare în vederea coordonării programelor de investiţii care privesc sectorul 1;

-       Asigură întocmirea documentelor prevăzute de lege privind angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor privind investiţiile Primăriei Sectorului 1;

-       Asigură actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, în condiţiile legii;

-       Transmite Serviciului Achiziţii Publice informaţiile necesare includerii achiziţiilor de lucrări aferente investiţiilor Primăriei Sectorului 1 în programul anual al achziţiilor publice;

-       Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achiziţiilor publice de lucrări privind investiţiile Primăriei Sectorului 1, cu excepţia lucrărilor privind reabilitarea termică – referate de necesitate, caiete de sarcini, note justificative privind personalul de specialitate necesar îndeplinirii viitoarelor contracte de achiziţii publice;

-       Colaborează cu Serviciul Achiziţii Publice în vederea întocmirii Fişei de date a achiziţiilor publice privind lucrările aferente investiţiilor Primăriei Sectorului 1;

-       Asigură numirea unor membri în comisiile de evaluare a ofertelor – numai şeful de serviciu şi funcţionarii publici care ocupă funcţii publice din clasa I;

-       Transmite departamentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 1 lista obiectivelor de investiţii pentru care este necesar a se solicita autorizaţia de construire;

-       Preia de la Serviciul Achiziţii Publice contractele de achiziţii publice de lucrări aferente investiţilor Primăriei Sectorului 1 şi asigură îndeplinirea prevederilor legale privind începerea, derularea şi finalizarea lucrărilor;

-       Asigură întocmirea documentelor necesare efectuării decontărilor lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii ale Primăriei Sectorului 1;

-       Asigură întocmirea şi transmiterea documentelor constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către executanţii lucrărilor, în condiţiile legii;

-       Asigură întocmirea documentelor necesare eliberării garanţiei de bună execuţie a contractelor de lucrări aferente investiţiilor Primăriei Sectorului 1;

-       Asigură formularea răspunsurilor la petiţiile în legătură cu lucrările aferente investiţiilor Primăriei Sectorului 1;

-       Asigură înregistrarea şi arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea serviciului;

- cunoaşterea cadrului legislativ în domeniu şi redactarea informărilor privind obligaţiile autorităţii publice, programele naţionale iniţiate şi modul în care se pot implica autorităţile publice în derularea acestora;

- cunoaşterea normativelor şi reglementărilor tehnice specifice şi a modificărilor care sunt aduse acestora;

- iniţierea acţiunilor necesare desfăşurării programului privind intervenţiile la imobilele cu destinaţie lăcaş de cult (amenajări interioare şi exterioare, consolidări, restaurări) şi privind construirea de noi lăcaşe de cult:

-       primirea şi verificarea documentelor prezentate de către preoţii parohi privind intervenţiile la construcţiile existente;

-       informarea preoţilor parohi asupra obligaţiilor pe care le au pentru ca lucrările propuse să poată fi incluse în programele specifice;

-       informarea preoţilor parohi asupra etapelor care trebuie parcurse pentru realizarea obiectivelor din cadrul programelor;

-       efectuarea demersurilor pentru includerea obiectivelor în programele de investiţii;

-       transmiterea către Serviciul Achiziţii Publice a informaţiilor şi documentelor necesare achiziţiei de servicii sau lucrări pentru derularea programelor;

-       orice alte activităţi necesare iniţierii desfăşurării programelor.

- ţinerea evidenţelor privind derularea programelor referitoare la lăcaşele de cult:

-          solicitările existente;

-          numărul lăcaşelor incluse în programe;

-          stadiul în care se află fiecare lăcaş inclus în program;

-          orice alte evidenţe necesare unei bune cunoaşteri a stadiului derulării programelor.

- urmărirea în teren a derulării lucrărilor la lăcaşurile de cult, preluarea informaţiilor furnizate de constructor, proiectant, diriginte de şantier şi preotul paroh, informarea factorilor răspunzători de derularea contractelor şi redactarea răspunsurilor (dacă este cazul);

- iniţierea acţiunilor necesare desfăşurării programelor privind consolidările de imobile:

-          aducerea la cunoştinţa asociaţiilor de proprietari a obligaţiilor pe care le au, în conformitate cu prevederile legale, privind includerea imobilelor în programe;

-          primirea şi verificarea documentelor prezentate de asociaţiile de proprietari pentru includerea în programe;

-          efectuarea demersurilor pentru includerea imobilelor în programe, conform prevederilor legale;

-          transmiterea către Serviciul Achiziţii Publice a informaţiilor şi documentelor necesare achiziţiei de servicii sau lucrări pentru derularea programelor;

-          orice alte activităţi necesare iniţierii desfăşurării programelor.

- corelarea programelor de consolidare a imobilelor cu programele de reabilitare termică a imobilelor (unde este cazul).

- ţinerea evidenţelor privind derularea programelor de consolidare a imobilelor:

-          solicitările existente;

-          numărul imobilelor incluse în programe;

-          stadiul în care se află fiecare imobil inclus în program;

-          orice alte evidenţe necesare unei bune cunoaşteri a stadiului derulării programelor.

- urmărirea în teren a derulării lucrărilor de consolidare a imobilelor de locuinţe, preluarea informaţiilor furnizate de constructor, proiectant, diriginte de şantier şi reprezentanţii asociaţiilor de proprietari şi a cerinţelor acestora, informarea factorilor răspunzători de derularea contractelor şi redactarea răspunsurilor (dacă este cazul).

- colaborarea cu serviciile de specialitate

1.      funcţionarii publici din cadrul biroului pot participa ca membri în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţia serviciilor şi lucrărilor necesare derulării programelor specifice.

2.      întocmirea şi transmiterea situaţiilor prevăzute de lege către autorităţile publice locale (Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti) şi centrale.

3.      preluarea sesizărilor cu tematică specifică şi redactarea răspunsurilor către petenţi; ţinerea evidenţei acestora.

4.      preluarea documentelor cu tematică specifică transmise de către autorităţi publice locale şi centrale şi de către orice persoană juridică, redactarea răspunsurilor, informărilor (după caz); ţinerea evidenţei acestor documente.

 

Art. 47  Atributiile Biroului Reabilitare Termica Si Energii Alternative sunt urmatoarele:

-          cunoaşterea cadrului legislativ în domeniu şi redactarea informărilor privind obligaţiile autorităţii publice, programele naţionale iniţiate şi modul în care se pot implica autorităţile publice în derularea acestora.

-          cunoaşterea normativelor tehnice specifice şi a modificărilor care sunt aduse acestora.

-          iniţierea acţiunilor necesare desfăşurării programelor specifice:

-          aducerea la cunoştinţa asociaţiilor de proprietari a obligaţiilor pe care le au, în conformitate cu prevederile legale, privind includerea imobilelor în programe;

-          primirea şi verificarea documentelor prezentate de asociaţiile de proprietari pentru includerea în programe;

-          efectuarea demersurilor pentru aprobarea în cadrul structurilor interne a includerii imobilelor în programe;

-          transmiterea către Serviciul Achiziţii Publice a informaţiilor şi documentelor necesare achiziţiei de servicii sau lucrări pentru derularea programelor;

-          orice alte activităţi necesare iniţierii desfăşurării programelor.

-          transmiterea către birourile/serviciile de specialitate din cadrul instituţiilor abilitate a informaţiilor privind necesitatea consolidării imobilelor, în baza expertizelor tehnice efectuate.

-          ţinerea evidenţelor privind derularea programelor:

-          solicitările existente;

-          numărul imobilelor incluse în programe;

-          stadiul în care se află fiecare imobil inclus în program;

-          orice alte evidenţe necesare unei bune cunoaşteri a stadiului derulării programelor.

-          urmărirea în teren a derulării lucrărilor, preluarea informaţiilor furnizate de constructor, proiectant, diriginte de şantier şi reprezentanţii asociaţiilor de proprietari şi a cerinţelor acestora, informarea factorilor răspunzători de derularea contractelor şi redactarea răspunsurilor (dacă este cazul).

-          Asigură numirea unor membri în comisiile de evaluare a ofertelor – numai şeful de serviciu şi funcţionarii publici care ocupă funcţii publice din clasa I

-          Asigura întocmirea şi transmiterea situaţiilor prevăzute de lege către autorităţile publice locale (Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti) şi centrale.

-          preluarea sesizărilor cu tematică specifică şi redactarea răspunsurilor către petenţi; ţinerea evidenţei acestora.

-          preluarea documentelor cu tematică specifică transmise de către autorităţi publice locale şi centrale şi de către orice persoană juridică, redactarea răspunsurilor, informărilor (după caz); ţinerea evidenţei acestor documente.

-          studierea site-urilor specifice (româneşti şi ale statelor membre ale Uniunii Europene) şi redactarea informărilor referitoare la noutăţi în domeniu, posibilităţi de finanţare, proiecte derulate de alte autorităţi publice locale şi orice alte aspecte utile în iniţierea şi derularea eficientă a programelor specifice.

-          Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achiziţiilor publice de lucrări privind reabilitarea termică – referate de necesitate, caiete de sarcini, note justificative privind personalul de specialitate necesar îndeplinirii viitoarelor contracte de achiziţii publice

-          instrumentează dosarele privind eliberarea, prelungirea, modificarea autorizaţiilor de comercializare în pieţele situate în sectorul 1, conform H.G. nr.348/2004;

-          instrumentează dosarele privind eliberarea autorizaţiilor pentru comerţul stradal ocazional de sărbătorile religioase ale Crăciunului, sărbătorile religioase ale Paştelui şi zilele de 1 şi 8 Martie, conform H.C.G.M.B. 118/2004 (modificată prin H.C.G.M.B. nr.203/2004) şi a H.C.L. Sector 1 nr. 480/2008;

-          caută soluţii pentru simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor conform O.U.G. nr. 76/2001;

-          instrumentează dosarele privind eliberarea acordurilor de comercializare pe domeniul public şi a avizelor de amplasare conform H.C.L.Sector 1 nr.240/2005, modificată şi completată cu H.C.L.Sector 1 nr. 346/2006;

-          instrumentează dosarele privind eliberarea acordurilor de prezentare sezonieră în afara spaţiilor comerciale;

-          instrumentează dosarele privind eliberarea acordurilor de funcţionare pentru spaţiile comerciale ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică în conformitate cu Legea nr. 571/2003, modificată şi completată cu Legea nr.343/2006;

-          aplică taxele locale conform H.C.G.M.B. nr. 300/2006;

-          soluţionează sesizările petenţilor în limita competenţelor conferite de legislaţia în vigoare;

-          avizează şi propune către Consiliul Local Sector 1 proiectele de hotărâri în domeniul activităţilor economice;

 

Art. 48 Direcţia Utilităţi Publice

 

-          asigura documentarea, analiza si monitorizarea reglementarilor Uniunii Europene, care trebuiesc implementate si aplicate de catre autoritatea publica locala, atat in documentele de lucru elaborate de acestea, cat si in activitatea curenta in domeniul utilitatilor publice.

 

Art. 49 Atribuţiile Compartimentul Fond Imobiliar sunt următoarele :

-          ţine evidenţa fondului locativ proprietate de stat în limitele de competenţă stabilite prin legislaţia şi actele de autoritate ale municipalităţii (Legea 114/1996 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia, O.G. nr. 19/1994 şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia, Legea 152/1998 şi H.G. 962/2001 privind construirea de locuinţe în regim de închiriere pentru tineri şi familii de tineri, cu finanţare de la bugetul de stat şi credite externe, Regulamentul de repartizare a locuinţelor şi a terenurilor aferente acestora, din fondul locativ de stat conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 42/13.02.2003, O.G. nr. 83/2001; O.U.G nr. 74/2007 şi O.U.G. nr. 57/2008);

-          verifică pe teren şi în dosarele existente în evidenţa A.F.I., S.C. ROM-VIAL S.A., D.I.T.L, situaţia locuinţelor, garajelor şi dependinţelor disponibile cât şi reglementările solicitate de locatari;

-          întocmeşte şi fundamentează propunerile de reglementare şi repartizare a locuinţelor, garajelor, dependinţelor, extinderilor, transcrierilor şi includerilor acestora în contractele de închiriere;

-          întocmeşte notele referitoare la adresele transmise de A.F.I. şi S.C. ROM-VIAL S.A. pentru solicitările de schimburi de locuinţe, transcrieri de contracte, includeri în contractul de închiriere conform art. 17 din Legea 114/1996;

-          primeşte şi instrumentează dosarele persoanelor îndreptăţite să contracteze locuinţe proprietate în baza O.G. nr. 19/1994;

-          primeşte şi instrumentează dosarele persoanelor îndreptăţite să beneficieze de locuinţe din fondurile statului potrivit O.G. nr. 83/2001  construite din fonduri proprii, etc;.

-          întocmeşte anchetele sociale la dosarele depuse în baza Legii 114/1996 şi întocmeşte lista de priorităţi conform H.C.L. 285/2008 şi  a H.C.L. 29/2009;

-          răspunde în termen legal la cererile, audienţele şi scrisorile repartizate serviciului;

-          asigură evidenţa şi arhivarea lucrărilor executate şi a corespondenţei repartizate;

-          asigură programul cu publicul în zilele de luni până joi între orele 10,00 -14,00 şi ori de câte ori este nevoie;

-          întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului sectorului 1 în domeniul său de activitate;

-          asigură schimb permanent de date şi informaţii cu PMB, A.F.I., S.C. ROM-VIAL S.A., D.I.T.L, Poliţia Comunitară Sector 1, Poliţia Sectorului 1, precum şi cu alte instituţii atât de pe raza Municipiului Bucureşti cât şi pe teritoriul României;

-          încheie contracte de închiriere pentru locuinţele aflate în administrarea Consiliului Local al sectorului 1 conform O.G. nr.83/2001 şi a celor construite din fonduri proprii;

-          operează în contractele de închiriere modificările survenite în componenţa familiei sau a schimbărilor de nume sau de titular;

-          verifică pe teren starea apartamentelor administrate conform O.G. nr. 83/2001 şi a celor construite din fonduri proprii, etc.;

-          redactează răspunsuri către instanţele de judecată sau organelor de anchetă la solicitarea acestora pentru soluţionarea dosarelor de revendicare, penale, etc.;

-          răspunde cu promptitudine la orice sarcini atribuite de către conducerea instituţiei.

-          emite şi eliberează repartiţiile pentru apartamentele achiziţionate;

-          urmăreşte plata chiriilor pentru a nu se înregistra debite;

-          verifică pe teren starea apartamentelor achiziţionate de pe piaţa liberă de către D.G.A.S.P.C. conform hotărârilor C.L.S.1 şi a celor construite din fonduri proprii, etc.;

-          ţine legătura permanent prin schimb de informaţii referitor la plata chiriei şi a întreţinerii cu Direcţia Management Economic – Serviciul Financiar;

-          împreună cu D.G.A.S.P.C. Sector 1, ţine legătura cu administratorii imobilelor achiziţionate de pe piaţa liberă de către D.G.A.S.P.C. conform hotărârilor C.L.S.1;

-          participă ca reprezentant al Primăriei sectorului 1, în cazul evacuării unor chiriaşi ce nu şi-au respectat clauzele contractuale;

Art. 50 Atribuţiile Serviciului Administrativ  sunt următoarele :

-          Organizeaza si urmăreste folosirea autoturismelor din dotarea Primariei Sectorului 1, Centrului Militar şi Serviciul de Prevenire a Incendiilor si Apărare Civilă Sector 1;

-          întocmirea FAZ –urilor pentru maşinile din dotarea Primăriei Sectorului 1;

-          intocmirea actelor pentru achizitionarea de combustibil pentru parcul auto al Primăria Sectorului 1, Centrul Militar si Serviciul de Prevenire a Incendiilor si Apărare Civilă Sector 1

-          vizarea pentru realitate a cererilor de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor pentru Primăria Sectorului 1, Centrul Militar si Serviciul de Prevenire a Incendiilor si Apărare Civilă Sector 1 si tine evidente reparatiilor si a reviziilor;

-          vizarea si verificarea facturilor furnizorilor direcţi (ELECTRICA, APANOVA, DISTRIGAZ, etc) precum si vizarea centralizatoarelor reprezentand cotele de cheltuieli pentru chiriasii din imobilul din Mtii Tatra 18-20;

-          vizarea propunerilor privind reparaţiile capitale şi curente pentru  Centrul Militar, Apărarea Civilă Sector 1 la cererea acestora prin referatele de necesitate si oportunitate;

-          organizarea şi supravegherea efectuarii şi întreţinerii curăţeniei în sediul primăriei, precum si pe căile de acces si in parcari;

-          asigurarea materialelor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, urmare a solicitarilor Serviciului de Prevenire a Incendiilor si Apărare Civilă Sector 1;

-          urmărirea lucrărilor curente,daca este cazul, de remediere a defectelor la instalaţiilor (electrice, sanitare, termice), ale operaţiilor de intretinere, zugrăveli ale suprafeţelor interioare şi exterioare al primariei, si Centrului Militar de Sector nr. 1, daca este cazul;

-          Vizeaza centralizatoarele reprezentand cotele de intretinere pentru chiriasii din imobilul din Muntii Tatra 18-20;

-          sprijinirea serviciului imagine prin asigurarea functionarii instalatiilor de sonorizare in cadrul activitatilor culturale desfasurate de catre primarie, precum si a altor evenimente prin personal specializat;

-          rezolvarea problemelor cu furnizorii de utilitati : DISTRIGAZ, ELECTRICA, APA NOVA, RADET, ROMTELECOM, ORANGE, VODAFONE, etc. cu privire la plati, avarii, facturi intarziate, diverse sesizari;

-          gestionarea bunurilor/valorilor din magaziile Primariei prin intermediul gestionarului care, sprijinit de comisia de receptie a receptionat produsele livrate si a intocmit actele necesare;

-          intocmirea de procese verbale de receptie si punere in functiune a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, cu ajutorul comisiilor numite prin dispozitii ale primarului ;

-          intocmirea de catre gestionar a bonurilor de consum si de transfer pentru bunurile iesite din magazie, precum si a bonurilor de transfer pentru obiectele de inventar si/sau mijloacele fixe transferate intre compartimente;

-          intocmirea centralizatoarelor venite de la compartimentele primariei pentru aprovizionarea cu rechizite, articole de papetarie, tonere si alte consumabile pentru tehnica de calcul, hartie, materiale de curatenie si intretinere, etc. distribuirea acestora catre compartimente si tinerea evidentelor acestor contracte atat din punct de vedere cantitativ cat si valoric, impreuna cu serviciul contabilitate;

-          intocmirea documentatiilor catre serviciul Achizitii Publice;

-          serviciul nostru se ocupa cu efectuarea ordonantarilor pentru plata furnizorilor de utilitati;

-           intocmirea si semnarea propunerilor si angajamentelor de plata pentru efectuarea de mici cumparaturi de catre merceologi, in urma solicitarilor venite din institutie si unitatile subordonate;

-          intocmirea si semnarea propunerilor si angajamentelor de plata pentru contractele de produse si servicii altele decat celor care fac obiectul listelor de investitii.

 

Art. 51 Atribuţiile Serviciului de Utilitati Publice sunt urmatoarele:

-          reactualizează strategia de protecţie a mediului in sectorul 1;

-          coordonează activitatea de instruire in domeniul protecţiei mediului;

-          iniţiază proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementări şi proceduri specifice;

-          promovează şi elaborează proiecte de mediu in colaborare cu ONG privind importanţa protecţiei mediului şi educaţiei eco-civice pe teritoriul sectorului 1;

-          derulează proiecte care să utilizeze metodologii de management de proiect respectiv metodologia de iniţiere, promovare, conducere, monitorizare şi evaluare a proiectelor cu finanţare din banii publici şi fonduri UE;

-          pune la dispoziţia publicului datele privind starea mediului, programele şi politica de protecţie a mediului din sectorului 1;

-          optimizează sistemul de salubrizare şi promovează reciclarea materialelor refolosibile;

-          elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;

-          delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului;

-          stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;

-          medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi;

-          sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare;

-          monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare;

-          soluţionarea sesizărilor petenţilor în limita competenţelor conferite de legislaţia în vigoare;

-          instrumenteaza dosarele privind anularea autorizatiilor pentru asociatii familiale si persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, conform Legii nr. 507/2002 si a Legii nr. 300/2004;

-          instrumenteaza dosarele privind eliberarea, prelungirea, autorizatiilor de functionare pentru spatiile comerciale situate in zone publice, conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 99/2000, aprobata de Legea nr. 650/2002 si  Normelor Metodologice de aplicare, aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 333/2003;

-          instrumenteaza dosarele privind eliberarea, prelungirea, autorizatiilor  pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pentru spatiile comerciale situate pe raza sectorului 1, conform  art. 245 din Legea nr. 343/2006 si a HCGMB nr. 405/2009;

-          instrumenteaza declaratiile pe propria raspundere privind tipul unitatii de alimentatie publica conform HGR nr. 843/1999;

-          instrumenteaza dosarele privind eliberarea, prelungirea, modificarea, autorizatiilor de comercializare in pietele situate in sectorul 1, conform art. 5 din HGR nr. 348/2004;

-          primirea notificarilor privind vanzarile de soldare si lichidare;

-          instrumentarea dosarelor privind eliberarea autorizatiilor pentru comert stradal ocazional de sarbatorile religioase ale Craciunului, sarbatorile religioase ale Pastelui si zilele de 1 si 8 Martie, conform HCGMB nr. 118/2004, modificata prin HCGMB nr. 203/2004 si HCLS 1 nr. 480/2008;

-          simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor conform OUG nr. 76/2001;

-          solutioneaza sesizarile petentilor in limita competentelor conferite de legislatia in vigoare;

-          avizeaza si propune Consiliului Local Sector 1 proiecte de hotarari in domeniul activitatilor economice;

-          instrumenteaza dosarele privind eliberarea, prelungirea acordurilor de comercializare pe domeniul public, conform art. 6, alin (2) din OGR nr. 99/2000 şi a HCLS 1 nr. 240/2005 modificat prin HCLS 1 nr. 349/2006;

-          instrumenteaza dosarele privind eliberarea, prelungirea acordurilor de prezentare sezonieră conform, art. 5, alin. (1), art. 38, pct. C, art. 39 din OGR nr. 99/2000 şi a HCLS 1 nr. 240/2005.

 

Art. 52 Direcţia Cadastru, Fond Funciar,  Patrimoniu si Evidenta Electorala

 are în subordine următoarele:

-          Compartiment Fond Funciar şi Registru Agricol

-          Compartiment Cadastru si Patrimoniu

-          Compartiment Evidenta Electorala

 

Art. 53. Atribuţiile Compartimentului  Fond Funciar şi Registru Agricol sunt următoarele:

-          pregăteşte lucrările Subcomisiei locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar, prin instrumentarea dosarelor;

-          realizează corespondenţa cu petenţii şi/sau cu alte instituţii, conform măsurilor dispuse de către Subcomisia locală;

-          gestionează arhiva Subcomisiei locale, cât şi alte documente depuse în baza legilor fondului funciar;

-          analizează, instrumentează şi completează documentaţiile, cu actele necesare, conform prevederilor legale;

-          eliberează Titlurile de Proprietate prin care se constituie/reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor in temeiul legilor fondului funciar;

-          înscrie,  completează la zi şi centralizează datele din Registrul Agricol;

-          întocmeşte rapoartele statistice pe baza datelor din Registrul Agricol;

-          asigură asistenţa tehnică la întocmirea Registrului Agricol pentru Sectorul 1;

-          întocmeşte certificatele de producător pe baza evidenţelor din Registrul Agricol şi a verificărilor din teren;

-          emite certificate de proprietate pentru animale, pe baza evidenţelor Registrului Agricol şi a verificărilor în teren;

-          atestă datele din evidenţele Registrului Agricol persoanelor titulare, necesare la Oficiul forţelor de muncă şi pentru ajutor social;

-          asigură servicii de consultanţă agricolă prin sprijinirea fermierilor din sectorul 1 în obţinerea de seminţe selecţionate, animale de reproducţie, material biologic  şi informarea acestora în teren;

-          asigură transmiterea de informaţii referitoare la subvenţiile şi primele din agricultură, precum şi legislaţia agricolă în vigoare ;

-   eliberează şi centralizează cererile pentru subvenţii în baza legislaţiei agricole în vigoare, precum şi cererile pentru înscrierea în registrul exploataţiilor agricole şi viticole;

-          informează cu  privire la achiziţionarea îngrăşămintelor;

-          informează cu privire la normele sanitar – veterinare, în vederea desfacerii pe piaţă a produselor de origine animală şi  a celor din producţia  legumicolă , viticolă , pomicolă;

-          identifică problemele urgente ale fermierilor şi grupurilor de fermieri privaţi  din sectorul 1, prin demersuri efectuate pe teren  şi  colaborarea cu Oficiul Municipal  de Consultanţa Agricolă  pentru soluţionarea acestora;

-          păstrează evidenţa tuturor lucrărilor atât în format analog cât şi digital;

-          actualizează baza de date realizată în format digital privind arhiva Directiei, cât şi pe cea a Subcomisiei Locale ;

-          transmite invitaţii în vederea completării documentaţiilor;

-          asigură legătura cu petenţii, prin corespondenţa şi în programul cu publicul;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de Dispoziţii ale Primarului Sectorului 1, în domeniul său de activitate;

-          asigură însuşirea şi aplicarea tuturor actelor normative de referinţă în domeniul administraţiei publice locale şi de specialitate;

-          realizează orice alte atribuţii stabilite în sarcina fiecărui angajat conform fişei postului.

 

Art. 54 Atribuţiile Compartimentului  Cadastru şi Patrimoniu sunt următoarele:

-          ţine evidenţa planurilor cadastrale şi a registrului posesorilor de imobile, planuri întocmite la nivelul anului 1986; ţine legătura cu departamentul de resort din cadrul Primăriei Capitalei şi cu celelalte instituţii implicate în vederea actualizării acestuia;

-          atestă regimul tehnic, economic şi juridic al imobilelor pe baza evidenţelor detinute, precum şi prin verificări, pentru nevoi interne;

·         tehnic: - efectuarea masurătorii, identificarea poziţiei, configuraţiei şi mărimii suprafeţelor terenurilor pe destinaţii de folosinţă şi proprietari;

·         economic: - identificarea pe baza evidenţelor existente şi prin orice alte mijloace a destinaţiei, categoriei de folosinţă a parcelelor şi eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor;

·         juridic: - identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi a oricăror acte, precum şi a posesiei efective;

-          efectuează masurători pentru întocmirea planurilor de situaţie corespunzătoare necesare desfasurării activitatii instituţiei;

-          identifică şi evidenţiează imobilele – terenuri virane – de pe teritoriul Sectorului 1, proprietate de stat sau a Municipiului Bucureşti;

-          efectuează puneri în posesie şi întocmeşte procese –verbale de punere în posesie;

-          eliberează Titlurile de Proprietate şi Procesele -verbale de punere în posesie;

-          verifică expertizele topografice privind terenuri situate pe raza teritorială a sectorului 1;

-          păstrează evidenţa tuturor lucrărilor, atât în format analog cât şi digital;

-          asigură legatura cu petenţii prin corespondenţa şi în programul cu publicul;

-          verifică şi completează documentaţiile;

-          ţine evidenţa actelor de proprietate ale imobilelor aflate în patrimoniul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 1;

-    organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare al bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul Primăriei Sectorului 1;

-       ţine evidenţa şi răspunde de intrările/ieşirile de elemente patrimoniale în/din patrimoniul  Primăriei Sectorului 1;

-       propune constituirea Comisiei de Inventariere a Patrimoniului Primăriei sectorului 1, conform normelor în vigoare;

-       analizează starea de uzură a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar şi face propuneri privind casarea acestora;

-       asigură evidenţa mişcărilor patrimoniului aparţinând Primăriei Sectorului 1;

-       întocmeşte rapoarte asupra declasării obiectelor de inventar din patrimoniul Primăriei Sectorului 1;

-       colaborează permanent cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1;

-       colaborează  la întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public şi privat al Primăriei Sectorului 1;

-       constituie şi exploatează baza de date referitoare la situaţia juridică a imobilelor (terenuri şi clădiri) ce alcătuiesc domeniul public şi privat al Primăriei Sectorului 1;

-       colaborează şi efectuează schimb de informaţii, în vederea actualizării datelor, cu alte instituţii administrative centrale/locale şi colectează date privind evoluţia proprietăţii astfel încât în orice moment să se dispună de date reale asupra patrimoniului;

-       colectează acte normative care constituie cadrul juridic al modificărilor de proprietate;

-          actualizează baza de date realizată în format digital privind arhiva Direcţiei ;

-          asigură însuşirea şi aplicarea tuturor actelor normative de referinţă specifice şi în domeniul administraţiei publice locale;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de Dispoziţii ale Primarului Sectorului 1, în domeniul său de activitate;

-          realizează orice alte atribuţii stabilite în sarcina fiecărui angajat conform fişei postului.

 

Art. 55 Atribuţiile Compartimentului  Evidenţă Electorală  sunt următoarele :

-          întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la alegătorii Sectorului 1 pe baza comunicărilor primite de la Direcţiile de Stare Civilă ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, Directiile de Stare Civila ale primariilor, consiliilor locale din tara, Direcţiei Publica de Evidenţă a Persoanelor si Stare Civila Sector 1, Judecătorii şi Ministerul de Justiţie, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor;

-          menţine evidenţa comunicărilor pe categorii: decedaţii, interzişi, mutaţi, într-un regim special;

-          actualizează permanent nomenclatorul arterelor din Sectorul 1;

-           colaborează cu Direcţia Patrimoniu  - Serviciul Nomenclatura Stradala din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, pentru comunicarea rapidă a schimbării, modificării denumirilor de străzi, precum şi înfiinţarea de noi artere;

-          propune delimitarea sectiilor de votare conform legislatiei în vigoare;

-          colaboreaza cu Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Serviciul de Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Bucuresti din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru intocmirea listelor electorale permanente.

-          efectuează operaţiuni tehnico-administrative legate de desfăşurarea alegerilor;

-          stabileşte necesarul de cheltuieli legate de desfăşurarea alegerilor în vederea comenzilor;

-          colaborează în timpul campaniei electorale cu toate partidele politice participante la alegeri pentru fluidizarea procesului electoral;

-          efectueaza inscrieri pentru presedintii/loctiitori ai sectiilor de votare in perioada electorala,

-          colaborează cu cetăţenii Sectorului 1 în vederea identificării înscrierilor greşite sau omisiunilor din listele electorale;

-          acordă sprijin institutelor de cercetare şi sondare a opiniei publice pentru realizarea sondajelor pe baza listelor electorale;

-          menţine legătura cu serviciile sau birouriile electorale din cadrul Primăriilor Sectoarelor Municipiului Bucureşti;

-          colaborează cu Autoritatea Electorală Permanentă, Prefectua, Biroul Electoral Central, Biroul Electoral de Sector al Municipiului Bucuresti;

-          propune stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral ;

-           asigură furnizarea informatiilor de interes public în limita competentelor legale ; 

-          întocmeste si actualizează listele electorale speciale în vederea aprobării acestora de către conducerea instituţiei ;

-          colaborează cu Directia pentru Imigrări a Municipiului Bucuresti în vederea întocmirii listei electorale complementare ;

-          asigură afisarea delimitării sectiilor de votare cât si a locurilor pentru afisaj electoral ;

-          inventariază materialele utilizate pentru desfăşurarea alegerilor ;

-          îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de şefii ierarhici.

 

Art. 56 Atribuţiile Serviciului Secretariat General, Audienţe  sunt următoarele :

a) Consiliul Local al Sectorului 1:

-          asigură aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 1, în condiţiile legii, precum şi a Hotărârilor şi Dispoziţiilor cu caracter normativ;

-          asigură convocarea consilierilor la sedinţele Consiliului Local, la şedinţele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, precum şi orice alte convocări ale consilierilor sau ale conducerilor instuţiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 la cererea consilierilor ;

-          organizează şedinţele consiliului, conform ordinii de zi ;

-          asigură pregătirea mapelor de şedinţă, multiplicarea materialelor şi difuzarea acestora către consilierii aleşi ;

-          ţine evidenţa consilierilor la şedinţele în plen;

-          întocmeşte stenogramele dezbaterilor şedinţelor Consiliului Local ;

-          ţine evidenţa Registrului proiectelor de hotărâri, precum şi Registrul  hotărârilor Consiliului Local ;

-          transmite către Prefectura Municipiului Bucureşti hotărârile adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 în termenul prevăzut de lege;

-          asigură transmiterea spre publicare a hotărârilor Consiliului Local la Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti;

-          asigură transmiterea hotărârilor şi proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local  spre afişare pe site-ul oficial al Primăriei Sectorului 1;

-          difuzează hotărârile Consiliului Local în termenul legal  compartimentelor interesate;

-          asigură redactarea Rapoartelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local pentru  proiectele de hotărâri  supuse spre dezbatere Consiliului Local şi a oricăror materiale iniţiate şi redactate de către acestea;

-          întocmeşte  şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 în domeniul  său de activitate ;

-          desfăşoară acţiuni care au drept scop promovarea normelor comunitare încurajând iniţiativele locale în ceea ce priveşte integrarea europeană;

-          arhivează materialele şedinţelor de consiliu şi ţine evidenţa acestora în dosare sigilate ;

-          organizează dezbateri publice pentru promovarea unor iniţiative de interes public local ;

-          înregistrează şi arhivează declaraţiile de avere şi de interese ale Primarului, Viceprimarului şi consilierilor aleşi ;

-          asigură transmiterea declaraţiilor de avere şi de interese ale Primarului, Viceprimarului şi consilierilor aleşi către Agenţia Naţională de Integritate, în termenul legal prevăzut de lege ;

-          asigură transmiterea declaraţiilor de avere şi de interese ale Primarului, Viceprimarului  şi consilierilor aleşi spre afişare pe site-ul oficial al Primăriei Sectorului 1 ;

b) Primăria Sectorului 1:

-          înregistrează şi difuzează dispoziţiile Primarului Sectorului 1;

-          transmite Prefecturii Municipiului Bucureşti, în termenul prevăzut de lege, dispoziţiile emise de Primarul Sectorului 1;

-          întocmeşte şi fundamentează proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate ;

-          ţine evidenţa dispoziţiilor Primarului General  al Municipiului Bucureşti şi  asigură difuzarea acestora compartimentelor interesate;

-          ţine evidenţa hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi asigură difuzarea acestora compartimentelor interesate;

-          ţine evidenţa Ordinelor Prefectului Municipiului Bucureşti în legătură cu activitatea Consiliului Local al Sectorului 1 şi asigură difuzarea acestora;

-          programează cetăţenii în audienţe la Primar, Viceprimar şi Secretarul Sectorului ;

-          participă la audienţele Primarului, Viceprimarului şi Secretarului, consemnează şi urmăreşte soluţionarea problemelor reclamate;

-          asigură realizarea lucrărilor serviciului  şi întocmeşte răspunsuri la corespondenţa curentă referitoare la activitatea proprie;

-          asigură secretariatul Secretarului Sectorului 1;

-          asigură afişarea la sediu a listelor imobilelor propuse spre expropriere, planul cu amplasamentul lucrării, precum şi anunţul pentru depunerea cererilor pentru plata despăgubirilor, în vederea executării lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale ;

-          înregistrează în registrul special cererile depuse de expropriaţi şi le înaintează firmei de avocatură care se ocupă de expropriere ;

 

c) Arhivă:

-          ţine evidenţa, gestionează  şi asigură conservarea arhivei   din 1965 până  în prezent ;

identifică şi efectuează copii conforme cu originalul, după documentele  pe care Primăria Sectorului 1 le creează  şi le deţine, dacă aceste documente se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant, asigurând taxarea conform legislaţiei în vigoare.

                                                                                               

Art.57  Directia Juridica si Resurse Umane  are in compunere urmatoarele servicii:

-          Serviciul Contencios Administrativ, Juridic

 

           Art. 58 Atribuţiile Serviciului Contencios Administrativ, Juridic sunt următoarele :

      - reprezintă Primăria, Primarul şi Consiliul Local al Sectorului 1 în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor autorităţi;

      - instrumentează cauzele în care Primăria, Primarul şi Consiliul Local al Sectorului 1 figurează ca parte (formularea cererilor de chemare în judecată, redactarea întâmpinărilor, declararea căilor de atac, etc);

      - asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată şi instrumentarea cauzelor în care sunt parte comisiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 (de exemplu: Subcomisia locală de aplicare a Legii nr.18/1991, Comisia de vanzare a spatiilor comerciale proprietate de stat, in conformitate cu prevederile Legii 550/2002 etc)

- redactează proiecte de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 şi de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1;

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul său de activitate ;

- răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice persoanelor fizice în legatură cu litigiile în care Primăria, Primarul şi Consiliul Local al Sectorului 1 figurează ca parte;

- lucrări tehnice de secretariat şi arhivă.

- oferă consultanţă juridică celorlalte structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 sau din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1;

 

        Art. 59 Atribuţiile Serviciul Legislatie si Spaţii cu  Altă Destinaţie decât cea de Locuinţă

sunt următoarele :

-          Întocmirea documentaţiei necesară comisiei constituite în temeiul Legii nr. 550/2002 în vederea vânzării spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii;

-          Ţine evidenţa cererilor de cumpărare a spaţiilor comerciale şi a celor vândute prin metoda negocierii directe;

-          Asigură informarea şi îndrumarea persoanelor care au depus cereri de cumpărare a spaţiilor comerciale, despre documentele necesare completării dosarului de cumpărare,  despre regulile de vânzare a spaţiilor comerciale prin metoda negocierii directe, prevăzută de Legea nr. 550/2002, precum şi asupra modalităţilor de cumpărare a spaţiului comercial şi a documentelor necesare prezentării la negociere; asupra interdicţiei de înstrăinare a spaţiului comercial timp de 3 ani de la data dobândirii- care va fi menţionată în contractul de vânzare-cumpărare şi înscrisă in cartea funciară;

-          Verificarea documentelor care compun dosarele de cumpărare a spaţiilor comerciale depuse la Primăria Sectorului 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, inclusiv a spaţiilor comerciale, notificate în temeiul Legii nr. 10/20001, pentru care procedurile de vânzare sunt suspendate de drept până la soluţionarea procedurilor de restituire prevăzute de Legea nr. 10/2001;

-          Transmite Serviciului Financiar o copie a procesului verbal de negociere directă a preţului de vânzare a spaţiului comercial, necesar pentru verificarea contractului de vânzare cumpărare, precum şi Administraţiei Fondului Imobiliar o copie a contractului de vânzare cumpărare;

-          Asigură întocmirea şi transmiterea raportului privind stadiul vânzării spaţiilor comerciale către Prefectura Municipiului Bucureşti, raport lunar;

-  avizează favorabil proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1;

- formulează avize scrise la solicitarea conducerii;

         - ţine evidenţa actelor normative publicate în Monitorul Oficial şi informează toate serviciile administraţiei publice locale ale Sectorului 1 despre apariţia şi modul de aplicare al actelor normative de referinţă;

- răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice serviciilor administraţiei publice locale şi petenţilor în legatură cu activitatea acestuia;

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul său de activitate ;

- initiază, la sesizarea persoanelor fizice sau juridice, procedura de deschidere a succesiunilor vacante;

- verifică şi avizează de legalitate, în temeiul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, contractele de vânzare a spaţiilor comerciale mai sus amintite, precum şi alte contracte în care Primăria Sectorului 1 este parte;

- verifică documentaţiile care au stat la baza emiterii  certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire privind branşamentele la reţelele de utilităţi;

- verifică documentaţiile care au stat la baza emiterii  certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru lucrările de construire cu caracter provizoriu (spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame);

            - redactează, în temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi a Hotărârii Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;

- asigură documentarea, analiza şi monitorizarea reglementărilor Uniunii Europene care trebuie implementate şi aplicate de către Autoritatea Publică Locală, atât în documentele de lucru elaborate de aceasta, cât şi în activitatea curentă

- analizează dacă sunt îndeplinite condiţiile procedurale privind iniţierea şi promovarea proiectelor de acte administrative (referate, raport de specialitate, expunere de motive, extras din legislaţie invocată, documentaţie aferentă)

- redactează şi asigură publicarea anunţului pentru supunerea spre dezbatere publică a proiectelor  de acte normative;

- ţine evidenţa proiectelor de acte normative supuse dezbaterii publice;

- urmăreşte asigurarea publicităţii la sediul instituţiei şi introducerea pe site-ul propriu a proiectelor de acte normative;

-transmite proiecte de acte normative tuturor persoanelor care au depus cerere pentru primirea acestor informaţii;

-transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate proiecte de acte normative;

- asigură organizarea unei întâlniri în care se dezbate public proiectul de act normativ daca acest  lucru a fost avut în scris  de o asociaţie legal constituită sau de o altă autoritate publică;

- informează Primarul şi Secretarul cu privire la expirarea termenelui până la care se puteau înregistra şi primi propuneri la proiectul de act administrativ supus dezbaterii publice;

- întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională;

- asigură publicarea raportului anual privind transparenţa decizională în site-ul propriu, afişarea la sediul instituţiei într-un spaţiu accesibil publicului;

- lucrări tehnice de secretariat şi arhivă.

-Director executiv adjunct

- Biroul Resurse Umane ;

- Biroul Dezvoltare Instituţională.

 

Art. 60            Atribuţiile Biroului  Resurse Umane sunt:

-          asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale prin concurs şi organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

-          urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi serviciile publice subordonate Consiliului Local Sector 1;

-          analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local a organigramei de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1,pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului de Ordine Interioară şi al altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări  a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum şi a structurii  organizatorice şi pregăteşte documentaţia necesară elaborării statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

-          ţine evidenţa fişelor de post si a fiselor de evaluare pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi urmareste corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

-          solicita avizele precum si puncte de vedere de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării;

-          întocmeşte rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de funcţii şi Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local ori de câte ori este nevoie;

-          întocmeşte documentaţiile necesare pentru numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 şi le supune spre aprobare Consiliului Local;

-          răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1;

-          efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi întocmeşte dispoziţii de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a contractului de muncă;

-          răspunde de organizarea , potrivit legii, a Comisiei de disciplină şi Comisiei Paritare;

-          întocmeşte şi eliberează legitimaţii de serviciu, răspunde de procurarea carnetelor de muncă şi a suplimentelor;

-          răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa serviciului;

-          ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi operează în acestea modificările de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit, etc. şi ţine gestiunea dosarelor profesionale pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1

-          eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat la cerere;

-          rezolvă sesizări şi reclamaţii referitoare la activitatea de personal, salarizare, organizare, din serviciile publice locale subordonate Consiliului Local al Sectorului 1;

-          propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind modificările apărute în cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate ;

-          raportari privind angajatii cu contract individual de munca din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti Sector 1 ;

-          arhiveaza si inregistreaza toate documentele emise la nivelul serviciului.

 

 

Art. 61 Atribuţiile Biroul  Dezvoltare Instituţională sunt următoarele:

-          elaborează strategii si proceduri de lucru şi stabileste metodologia de implementare a normelor europene in domeniul instruirii si perfectionarii pregatirii personalului şi stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a personalului din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 în conformitate cu recomandările U.E.;

-          intocmeşte planul managerial al formării profesionale în mod activ şi stabileşte necesarul pe Direcţii, Servicii, Birouri şi avansează propuneri în acest sens formatorilor şi stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale; primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu ; întocmeşte împreună cu Direcţia Management Economic referatele în baza cărora salariaţii din aparatul propriu urmează cursuri de pregătire profesională ;

-          întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu;

-          solicita avize si puncte de vedere de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul perfecţionării pregătirii profesionale ale angajaţilor din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi al instituţiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1;

-          întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

-          ţine evidenţa condicilor de prezenţă şi deplasarilor, urmăreşte prezenţa la serviciu a angajaţilor;

-          ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor;

-          răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa serviciului;

-          arhiveaza si inregistreaza toate documentele emise la nivelul serviciului.

 

Art. 62 Atribuţiile Biroul Autoritate Tutelară sunt următoarele :

-          supravegherea şi ocrotirea persoanelor majore lipsite de capacitate de exerciţiu şi a celor cu capacitatea de exerciţiu pastrată, dar care nu-şi pot asigura singure îngrijirea şi reprezentarea;

-          îndrumarea şi controlul modului în care sunt îngrijite persoanele majore, aflate în evidenţa serviciului, precum şi modul cum sunt administrate bunurile şi veniturile lor;

-          verifică în teritoriu şi întocmeşte referate de ancheta socială, formulând puncte de vedere, la solicitarea instanţelor judecatoreşti, privind raporturile patrimoniale personale dintre părinţi şi minori în cazuri de divorţ, încredinţare, reîncredinţare, stabilire de domiciliu, întreruperea sau amânarea executării pedepsei pentru majori;

-           pregătirea emiterii dispoziţiilor primarului prin care dispune în următoarele situaţii: litigiile dintre părinţi privind stabilirea numelui minorului rezultat atât din căsătorie cât şi din afara acesteia; încuviinţarea actelor de dispoziţie în legătură cu bunurile minorului, pe care urmeză să le încheie părinţii în numele minorului sau minorul, cu încuviinţarea acestora; luarea hotărârii privind locul unde va fi îngrijit minorul/majorul pus sub interdicţie; încuviinţarea pentru ridicarea banilor sau a actelor de valoare aparţinând minorului sau persoanei majore pusă sub interdicţie, depuşi în diferite instituţii bancare; instituirea curatelei; numirea curatorului în caz de neînţelegere între tutore şi minori sau când între aceştia sunt interese contrare; instituirea tutelei pentru persoanele majore puse sub interdicţie;  descărcarea de gestiune la încetarea tutelei sau curatelei;

-          verificarea anuală şi ori de câte ori este nevoie a gestiunilor tutorilor şi curatorilor;

-          sesizarea altor autorităţi privind cazurile a căror soluţionare excede competenţa Autorităţii tutelare;

-          formulează cereri în justiţie, prin Serviciul Contencois Administrativ, Juridic, pentru următoarele situaţii:  punerea sub interdicţie şi ridicarea acesteia; înregistrarea tardivă a naşterii copilului care nu a fost înregistrat în registrul stării civile până la vârsta de 1 an;

-          sesizarea Direcţiei Generală de Asistenţă Socială când se constată că un copil este în dificultate;

-          la solicitarea medicului psihiatru, oferă informaţii referitoare la existenţa sau la adresa unui reprezentant personal sau legal al unui pacient al acestuia ;

-          comunică Biroului de evidenţa electorala datele de identificare ale persoanelor pentru care s-a dispus punerea sub interdicţie sau scoaterea de sub interdicţie;

-          asistă persoanele vârstnice la încheierea actelor juridice de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparţin, în scopul întreţinerii sau îngrijirii lor şi verifică ori de câte ori este nevoie, îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din actul încheiat;

-          comunica catre Directia Generala Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Sector 1 datele de identificare ale persoanelor pentru care s-a dispus punerea sub interdictie sau scoaterea de sub interdictie.

 

Art. 63 Direcţia Publica de Evidenţă a Persoanelor si Stare Civila Sector 1  are următoarele atributii principale :

-intocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător, paşapoarte simple, permise de conducere, certificate de înmatriculare autovehicule ;

-inregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

-intocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

-intocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;

-verifică şi întocmeşte dispoziţiile privind acordarea sprijinului financiar prevăzut de lege la constituirea familiei.

-actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Local de Evidenţă a Persoanei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector 1 Bucureşti.

-furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanei datele necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţa Persoanei;

-furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţe şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;

-completează formularul E 401 (partea B) pentru cetăţeni români care au domiciliul în România şi care îşi desfăşoară activitatea în alte state membre ale Uniuni Europene,

-intocmeşte listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor;

-constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legi;

-indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

 

Art. 64  Atributiile  de Stare Civila Sector 1  coordonata de  1 director executiv adjunct sunt urmatoarele:

-  îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor reglementate în  competenţa sa prin Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

- îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor reglementate în  competenţa sa prin Legea nr. 202/2010 – privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor;

-intocmeşte, la cerere şi din oficiu - potrivit legii, acte de naştere, acte de căsătorie, acte de deces şi eliberează certificate doveditoare;

-inscrie menţiuni; în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;

-pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;

-inregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

-răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;

-eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, expres si limitativ prevazute de lege, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;

-trimite structurii informatice din cadru direcţiei, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârsta de 0-14 ani( şi peste această vârstă) precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

-trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar al persoanei supuse obligaţiilor militare;

-intocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite, lunar Direcţiei de Statistică;

-ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;

-atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;

-propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare,

imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică  Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor – mun. Bucuresti;

-se ingrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total - după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;

-ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în

cazurile prevăzute de lege;

-inaintează, Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor – Mun. Bucuresti exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;

-sesizează imediat Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor – mun. Bucuresti, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;

-primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;

-la solicitarea instanţelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;

-la solicitarea titularilor actelor existente în păstrarea Primăriei Sector 1, se efectuează verificări privind rectificarea actelor de stare civilă şi se emit dispoziţii ale primarului în acest sens conform legislaţiei în vigoare,

-desfăşoară activităţi de primire, exprimare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor

cetăţenilor;

-asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

-răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;

-execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;

-colaborează cu formaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.

 

Art.65  Biroul  Inregistrari Acte de Naştere  are urmatoarele atributii:

       -inregistrează acte de naştere, căsătorie, deces şi eliberează certificate doveditoare;     

       -transcrie certificatele de stare civilă în registrele de stare civilă române ale cetăţenilor români din străinătate.

      -atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri numerice      precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;

       -completează buletine statistice de naştere, căsătorie, deces , în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le transmite lunar Direcţiei de Statistică;

       -completează comunicările nominale până pe data de 5 ale lunii următoare, pentru născuţii vii cetăţeni români;

       -trimite centrelor militare, până pe data de 5 ale lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;

      -se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse, parţial sau distruse, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor;

      -ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;

      -inaintează Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor mun. Bucureşti, exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;

      -inregistrează acte de naştere în baza hotărârilor judecătoreşti de adopţie şi înregistrare tardivă;

      -inregistrează copiii abandonaţi in baza procesului verbal şi eliberează extrase la solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala şi Protecţia Copilului;

     -intocmeşte acte de naştere, căsătorie şi deces înregistrate în străinătate, în urma aprobărilor Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;

     -completează opisele alfabetice de  naştere, căsătorie şi deces exemplarele I şi II;

     -expediază certificatele anulate din gestiune Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor-mun. Bucureşti până pe data de 5 a lunii următoare;

      -intocmeşte acte reconstituite de naştere, căsătorie şi deces în baza dispoziţiei Primarului Sectorului 1;

      -intocmeşte livrete de familie pe care le eliberează la oficierea căsătoriei;

       -transmite comunicări de menţiuni privind căsătoria şi decesul la locul naşterii;

       -expediază buletinele persoanelor decedate la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor până pe data de 5 a lunii următoare;

        -intocmeşte şi transmite Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor extrase de pe actele de deces înregistrate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României;

         -inaintează lunar liste privind decedaţii, birourilor electorale şi birourilor de avizare cu privire la moştenire din cadrul primăriilor de domiciliu;

         -inaintează tabelele privind decesele copiilor până in 18 ani Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială.

          -indeplineşte si alte atribuţii in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcţiei, în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare

 

 

         Art.66  Atributiile Compartiment  Inregistrari Acte  Casatorie şi Divort pe cale Administrativă sunt urmatoarele:

-          Verificarea documentelor primare în vederea înregistrării căsătoriei

-          Înregistrarea actelor de căsătorie în cele două registre;

-          Completarea certificatului de căsătorie;

-          Desfăşurarea certificatelor consumate;

-          Completarea opisului alfabetic exemplar 1 şi ll;

-          Completarea şi expedierea menţiunilor de căsătorie la locul de naştere al celor doi soţi conform Legii 119 / 1996;

-          Întocmirea adresei şi expedierea buletinelor statistice (lunar);

-          Ştampilarea, semnarea şi arhivarea registrelor consumate;

-          Întocmirea livretelor de familie eliberate la oficierea căsătoriei;

-          Întocmirea actelor de căsătorie în urma aprobării transcrierilor din străinătate, eliberarea certificatului de căsătorie şi livretului de familie la transcriere;

-          Reţine atenţia viitorilor soţi la depunerea actelor, a obligaţiei legale ce le revine, în sensul de a prezenta la oficierea căsătoriei, doi martori;

-          Asigură publicitatea prin afişarea intenţiei viitorilor soţi de a se căsători, la depunerea actelor la sediul Primăriei.

-          În funcţie de necesităţile serviciului şi alte atribuţii de la şeful serviciului.

-          Reţine atenţia viitorilor soţi care sunt la prima căsătorie că pot depune documentele pentru  acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei.

 

Art.67  Atributiile Compartiment Inregistrari Acte Decese  şi Informatică sunt următoarele:

-          Verificarea actelor primare în vederea înregistrării decesului;

-          Înregistrarea decesului, care presupune: completarea celor două acte, completarea certificatului de deces şi desfăşurarea lui; completarea adeverinţei de înhumare, completarea buletinului statistic;

-          Completarea opisului alfabetic exemplarului 1 şi ll;

-          Întocmirea comunicărilor de menţiuni privind decesele înregistrate şi expedierea acestora la locul de naştere al decedaţilor;

-          Întocmirea comunicărilor de modificări pentru copiii cu vârsta sub 14 ani şi expedierea acestora la poliţie (lunar);

-          Întocmirea extraselor de deces pentru Direcţia Paşapoarte şi SPCLEP. (după caz) şi expedierea acestora;

-          Întocmirea adresei de expediere a buletinelor statistice la Direcţia de Statistică (lunar);

-          Înaintarea la Serviciile Publice Locale de Evidenţă a Persoanelor a buletinelor de identitate ale decedaţilor,pe bază de borderou (lunar);

-          Expedierea la centrele militare a livretelor militare ale decedaţilor pe bază de borderou (lunar);

-          Întocmirea listei decedaţilor care au avut ultimul domiciliu în Sectorul 1 pentru Biroul Electoral;

-          Întocmirea, lunar, a tabelului privind decesele copiiilor până la împlinirea vârstei de 18 ani pentru gestionarea la Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială.

-          Întocmeşte lunar sesizările cu privire la moştenire pentru Biroul de avizare din cadrul aparatul de specialitate al Primarului de care aparţine ultimul domiciliu al persoanei decedate.

 

          Art.68  Atributiile Compartiment Registratura si Relatii cu Publicul sunt urmatoarele:

-          Înregistrează zilnic documentele primare în baza cărora se înregistrează actele curente (certificate constatatoare de naştere, deces, declaraţii de căsătorie);

-          Înregistrarea zilnică a cererilor în baza cărora s-au eliberat certificatele;

-          Înregistrarea sentinţelor care se depun pentru a se opera pe acte (sentinţe de divorţ, de stabilire a filiaţiei, de încuviinţare de nume, de anulare a unor acte sau a unor menţiuni, de adopţie, declaraţii de recunoaştere);

-          Înregistrarea cererilor prin care se solicită transcrieri de acte întocmite în străinătate (naşteri, căsătorii, decese);

-          Înregistrarea diverselor adrese sosite de la alte primării, secţii de poliţie, Tribunal, Parchet, etc. ce constituie corespondenţa venită;

-          Înregistrarea răspunsurilor şi solicitărilor noastre către alte primării, pentru certificate, uzuri oficiale de pe acte, menţiuni, anexe;

-          Înregistrarea dosarelor pentru schimbarea numelui;

-          Înregistrarea filelor consulare ce reprezintă actele întocmite la ambasade;

-          Primiri şi verificări de acte pentru căsătorie (confruntarea actelor originale cu copiile care se reţin pentru întocmirea dosarului, B.I., certificate, sentinţe);

-          Îndosarierea, numerotarea, ştampilarea acestor acte necesare pentru dosarul de căsătorie;

-          Întocmirea buletinelor statistice;

-          Relaţii cu publicul;

-          Primiri şi verificări de acte pentru dosarele de schimbare a numelui: verificarea cererilor şi a actelor pentru publicarea în Monitorul Oficial, verificarea actelor pentru întocmirea dosarului după caz (certificate, sentinţe, dovezi);

-          Îndosarierea pentru schimbarea numelui, expedierea la D.G.P.E.P – sector 1, păstrarea evidenţei în registrul special pentru schimbări de nume, anunţarea solicitantului telefonic sau în scris, ca a sosit dispozitia de schimbare a numelui, eliberarea dispozitiilor, trimiterea dovezii de primire a dispozitiei si chitantei de achitare a taxei, D.G.E.P.-MB, solicitarea certificatelor noi ca urmare a acestei modificări făcute în acte ;

-          Relaţii cu publicul;

-          Primirea documentelor pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate, solicitarea în scris a aprobării  Primarului Sectorului 1, pentru transcriere, invitarea solicitantului la sosirea aprobării, telefonic sau în scris, înregistrarea actului în registrul de acte speciale, exemplar l şi ll, întocmirea certificatului;

-          Legarea actelor primare şi arhivarea lor, evidenţa lor conservarea şi clasarea documentelor;

-          În funcţie de necesităţile serviciului şi alte atribuţii de la şeful serviciului.

 

     Art. 69 Atributiile Compartiment Corespondenta, Rectificari Si Inscrieri Mentiuni In Strainatate sunt urmatoarele:

-          Eliberarea certificatelor de stare civilă solicitate de cetăţeni ca urmare a pierderii, deteriorării, distrugeri, care presupune: verificarea cererii cetăţeanului, verificarea în arhivă, întocmirea şi desfăşurarea certificatului completat;

-          Rezolvarea cererilor prin care se solicită certificate din provincie care presupune: verificarea cererii cetăţeanului, întocmirea adresei de solicitare şi expedierea acesteia prin poştă;

-          Rezolvarea tuturor solicitărilor sosite de la alte primării, inspectorate de poliţie, notariate, etc.;

-          Îndosarierea tuturor adreselor şi cererilor primite;

-          Îndosarierea actelor sosite de la ambasadele şi consulatele româneşti;

-          Primirea şi expedierea documentelor necesare pentru solicitarea transcrierii;

-          Relaţiile cu publicul;

-          Primirea cererilor pentru rectificarea actelor de stare civila aflate in arhiva proprie insotite de acte doveditoare

-          Intocmirea extraselor de pe actelegresit completate

-          Intocmirea si expedierea dosarului la D.G.P.E.P – Sector 1 pentru verificarea si emiterea dispozitiei de rectificare

-          Inscrierea pe marginea actului de stare civile a dispozitiei de rectificare

-          Eliberarea noului certificat conform dispozitiei de rectificare

-          În funcţie de necesităţile serviciului şi alte atribuţii de la şeful serviciului.

 

Art. 70 Atributiile  sunt urmatoarele:

       -Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;

       -Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;

       -Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

       -Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

        -Colaborează cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;

         -Asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetăţenilor faţă de care s-a luat măsura interdicţiei de a se afla în anumite localităţi

sau de a părăsi localitatea de domiciliu;

        -Identifică - pe baza menţiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

         -Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

         -Actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanei cu informaţiiîe din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicăiile autorităţilor publice prevăzute de lege;

         -Desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

        -Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.I.R.A., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

        -Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc;

         -Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciilor, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;

         -Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;

          -Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I, S.RI., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;

           -Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;

            -Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;

             -Eliberează acte de identitate persoanelor netransportabile, cu ajutorul camerei mobile,

           -Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

          -Asigură securitatea documentelor direcţiei.

 

 Art.71  Atribuţiile Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor si Stare Civila Sector 1  sunt:

- întocmesc, păstrează, ţin evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător;

            - înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei;

            - întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă;

            - întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate;

            - actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidenţă a populaţiei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a Direcţiei;

            - furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţa Populaţiei;

            - furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţene şi locale , agenţilor economici ori cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;

            - întocmesc listele electorale permanente, in colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenţă a Persoanelor;

            - constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

            - primesc cererile şi documentele necesare în vederea eliberării paşapoartelor simple, permiselor de de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa  paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, prin intermediul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor;

            - primesc de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor pe care le eliberează solicitanţilor;

            - păstrează registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;

            - îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale;

            - organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă;

            - pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţă a persoanelor;

            - înregistreză toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări;

            - răspund de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

            - colaborează cu formaţiunile de poliţie organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, camping-uri şi alte unităţi de cazare turistica, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;

            - asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetăţenilor faţă de xare s-a luat măsura interdicţiei de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu;

            - identifică – pe baza menţiunilor operative – elementele urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi etc. şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

            - înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

            - actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;

            - desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

            - asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile oprative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor ce le revin, în temeiul legii;

            - formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc;

            - întocmesc situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum şi procesele-verbale de scădere din gestiune;

            - răspund de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;

            - soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;

            - organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;

            - eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;

            - acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

            - asigură securitatea documentelor serviciului;

-coordonează şi controlează metodologic activitatea birourilor de stare civilă, de evidenţă a persoanelor privind eliberarea actelor de identitate,  precum şi a documentelor în sistem ghişeu unic,    

           -coordonează organizarea, funcţionarea, conservarea şi exploatarea evidenţelor manuale, deţinute de birourile de evidenţă a persoanelor,

           -monitorizează activitatea de îregistrare a actelor şi faptelor  de stare civilă, precum şi activităţile de eliberare a actelor de identitate, desfşurate de birourile de evidenţă a persoanelor, în scopul identificării cauzelor sau condiţiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identităţi false, pentru prevenirea acestor situaţii,

           -monitorizează calitatea informaţiilor cu care este actualizat registrul local de evidenţă a persoanelor,

           -asigură soluţionarea , în termenul legal, a petiţiilor cetăţenilor, inclusiv a celor referitoare la activitatea şi comportarea personalului Direcţiei,

           -pe baza concluziilor rezultate din activitatea birourilor de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, formulează propuneri pentru înbunătăţirea muncii, completarea şi modificarea metodologiilor de lucru,

           -tine legătura cu şefii de birouri pentru cunoaşterea nemijlocită a stadiului şi modului de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin.

          -asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate,

          -asigură constituirea fondului arhivistic, din documentele rezultate din activitatea de profil,

          -ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare  a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita dispariţia sau deteriorarea acestora;

         -propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială pentru anul următor şi-l comunică Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor-mun. Bucureşti;

      -primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării şi preschimbării paşapoartelor simple, includerii minorilor în paşapoartele părinţilor, eliberării şi preschimbării permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetăţenii care domiciliază în raza de competenţă;

       -trimite serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cererile şi documentele necesare în vederea producerii paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de îmnatriculare a vehiculelor;

      -preia de la serviciile publice comunitare competente paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor în vederea inmânării lor către solicitanţi;

       -inmânează paşapoartele, permisele de conducere auto, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

      -răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise de cetăţeni în formularele utilizate pentru eliberarea paşapoartelor, permiselor de conducere auto şi certificatelor de înmatriculare;

      -tine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate.

 

          Atr.72  Atributiile  Compartiment  Dispecerat sunt urmatoarele:      

-efectuează verificări în BDL şi BDC la solicitarea birourilor de stare civilă –transcrieri, rectificări acte, schimbări de nume, precum şi pentru Direcţiile şi Serviciile de specialitate ale Primăriei Sector 1, cu respectarea prevederilor legale;

 

       Art.73 Atribuţiile Compartiment Informatic  sunt urmatoarele:

- actualizează Registru permanent de evidenţă a populaţiei local cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu ocazia soluţionării cererilor acestora;

            - preia în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

            - preia imaginea cetăţenilor care solicită eliberarea actelor de identitate şi a paşapoartelor;

            - actualizează datele şi pregăteşte lotul în vederea producerii cărţilor de identitate şi a paşapoartelor;

            - copiază pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cărţilor de identitate şi a paşappoartelor şi completează fişa de însoţire a lotului şi celelalte evidenţe;

            - operează în baza de date locală data înmânării cărţii de identitate;

            - execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare;

            - evidenţiază incidentele de hard-soft şi de aplicaţie;

            - clarifică neconcordanţele dintre nomenclatorul arterelor de circulaţie şi situaţia din teren, respectiv din documentele cetăţenilor;

            - rezolvă erorile din baza de date locală (contatate cu ocazia verificării sau semnalate de alţi utilizatori);

            - salvează şi arhiveză pe suport magnetic, fişierul de imagini pentru loturile de cărţi de identitate;

            - furnizează, în condiţiile legii, date de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

            - administreză reţeaua şi domeniul sistemului informatic pe probleme de competenţa a Direcţiei;

            - întocmeşte listele electorale permanente;

            - desfăşoară activităţi de studiu şi documentare tehnică, în scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implentare a acestora în cadrul sistemului informatic local;

            - colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

            - execută opraţii de instalare a sistemelor de oprare a software-ului de bază şi de aplicaţie pe echipamentele de calcul care impun  sistemul informatic local şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul, împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţă tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software;

            - asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii şi secrete de serviciu;

            - execută alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei;

 

Art. 74  Atributiile Compartiment Analiza-Sinteza,Secretariat sunt urmatoarele:

-primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul Direcţiei;

             -verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;

             -organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;

            -asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora în

vederea arhivării acestora;

           -repartizează corespondeaţa, o predă după executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

           -expediază corespondenţa;

           -asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;

           -organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către

conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

          -centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;

         -transmite Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, sintezele şi analizele întocmite;

         -asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al Direcţiei, din documentele rezultate din activitatea de profil.

         -primeşte petiţiile cetăţenilor(cereri, reclamaţii, sugestii etc.) şi le inregistrează pe tipuri de probleme;

         -clasifică documente pe tipuri de probleme;

         -transmite către compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector1 Bucureşti radiogramele INEP precum şi lucrările D.G.E.P.M.B.

        -aduce la cunoştinţa conducerii propunerile, sesizările si constatările cetăţenilor privind buna desfăşurare a activităţii;

        -urmăreşte soluţionarea si redactarea, in termenul legal, a răspunsurilor elaborate de compartimentele de specialitate ale Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector 1 Bucureşti, către petenţi;

       -intocmeşte lunar un raport privind situaţia lucrărilor scadente la nivelul Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector 1 Bucureşti pe care il înaintează Directorului General;

        -furnizează cetăţenilor, informaţii de interes public legate de activitatea Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector 1 Bucureşti;

       -pune la dispoziţia cetăţenilor, in vederea consultării, documente ce conţin informaţii de interes public legate de domeniul evidenţei persoanelor si care intră în competenţa Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector 1 Bucureşti;

       -oferă cetăţenilor care telefonează, informaţii de interes public, în măsura în care acestea sunt de competenţa Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector 1 Bucureşti si pot fi furnizate telefonic;

      -organizează inscrierea în audenţă la Directorul General şi la Directorii Executivi adjuncţi ai Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector 1 Bucureşti;

       -pregăteşte materialele pentru audienţe în funcţie de cererile depuse şi inregistrate;

       -participă la audienţe şi întocmeşte procesul verbal;

       -comunică răspunsurile catre cetăţeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare;

       -urmăreşte soluţionarea solicitărilor adresate de către petenţi în timpul audienţei şi întocmeşte un raport privind rezolvarea acestora;

      -intocmeşte lucrări de specialitate (analize si sinteze);

       -organizează şi întreţine relaţia cu mass-media şi cu opinia publică in general;

       -indeplineşte si alte atribuţii in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcţiei, în cadrul legal sau care decurg din actele normative in viguare.

 

 

CAPITOLUL V - Relaţiile funcţionale între compartimentele aparatului aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1

 

 

Art.75 Compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al caror obiect implică coroborarea de competenţe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

 

 

CAPITOLUL VI- Atribuţii comune tuturor compartimentelor. Dispoziţii finale.

 

Art. 76 Toate compartimentele vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a lucrărilor.

            În acest sens personalul cu funcţia de DIRECTOR EXECUTIV:

-          organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor  şi  întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit in termenul  legal;

-          răspund de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigura mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzatoare a activităţii;

-          asigură securitatea materialelor cu conţinut secret şi răspund de scurgerea informaţiilor şi a documentelor din compartimentele respective.

            Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

            Toţi salariaţii  au obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare, nou aparute, precum şi sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Primăriei, menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor instituţiei, la îmbunătăţirea activităţii acesteia, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia.

            Toţi salariaţii au obligaţia de a pune la dispoziţia membrilor Consiliului Local al Sectorului 1 documentele solicitate, la cererea acestora, după informarea în prealabil a şefilor ierarhici.

            In temeiul Legii 541/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, toti salariatii  au dreptul la protectia avertizarii in interes public.

 

Art. 77 Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform legislaţiei muncii şi salarizării.

 

Art. 78 Toate compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 prezintă anual şi ori de câte ori este necesar rapoarte de activitate.

 

Art. 79 Toate compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor colabora în mod direct cu Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate.

 

Art. 80 Prezentul R.O.F. se va difuza sub semnătura tuturor compartimentelor  din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, conducătorii acestora având obligaţia să asigure, sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine.

 

Art. 81 Prezentul R.O.F. a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 226 din 22.12.2011 şi intră în vigoare la data de adoptării.

 

 

     -------------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------------