Hotărârea nr. 225/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 225 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei "PRO DINAMO",

în vederea desfăşurării unor activităţi sportive

 

 

 

Văzând Expunerea de  motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Imagine, Cultură Presă şi Informatică;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit art. 3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa Fundaţiei „Pro Dinamo” nr. 44/19.10.2011 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 31475/20.10.2011;

În temeiul, art.45, alin.(2), art.80, art.81 şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare de 500.000 lei Fundaţiei „PRO DINAMO” – Bucureşti, în vederea sprijinirii sportului românesc şi în special a activităţilor de volei.

 

Art.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor, modul de realizare a investiţiilor  precum şi modul de acordare a ajutorului prevăzut la art. 1 vor fi stabilite în protocolul ce va fi încheiat în acest sens de către părţi, protocol al cărui model-cadru se regăseşte în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul cu Fundaţia „PRO DINAMO” – Bucureşti.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Serviciul Imagine, Cultură Presă şi Informatică şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                             

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     225

            Data:  22.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Anexa  nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

             nr.225/22.12.2011

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.225/22.12.2011 privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei "PRO DINAMO" BUCURESTI,  în vederea desfăşurării unor activităţi sportive;

 

s-a incheiat prezentul protocol de colaborare:

 

 

Art. 1. PARTILE PROTOCOLULUI:

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul primar Andrei Ioan Chiliman, denumit in cele ce urmeaza CONSILIUL

 

şi

 

FUNDATIA „PRO DINAMO” Bucuresti cu sediul in Calea Floreasca nr. 18-20, Sector 1, infiintata prin Hotararea Judecatoreasca        nr. 52/1996, CF 8495339/1996, cont RORNCB5079000005030001 deschis la BCR Tunari, reprezentata prin domnul Cornel Dinu, in calitate de presedinte si  domnul Nicolae Varzariu, in calitate de trezorier denumita in cele ce urmeaza FUNDATIA

 

 

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI:

 

 

2.1. Obiectul prezentului protocol il constituie acordarea unui ajutor financiar in valoare de 500.000 lei in vederea sprijinirii sportului romanesc si in special a activitatilor de volei, pentru urmatoarele obiective:

a) asigurarea functionalitatii salilor in care se desfasoara activitatile sportive, in special de volei in vederea realizarii obiectivelor sportive propuse;

b) achizitionarea de echipament sportiv si materiale sportive;

c) asigurarea conditiilor de pregatire si participare la competitii amicale si oficiale interne si internationale (Campionatul National, Cupa Romaniei, Liga Campionilor, etc);

Art. 3. OBLIGATIILE PARTILOR:

 

3.1. Obligatiile Consiliului Local al Sectorului 1:

a) Consiliul Local al Sectorului 1 va asigura din bugetul sau suma prevazuta la art. 2 din prezentul protocol. Resursele financiare pe care Consiliul le pune la dispozitia FUNDATIEI se vor stabili pe baza unei solicitari scrise din partea Fundatiei, solicitare ce trebuie insotita de documente justificative.

b) Consiliul se obliga ca impreuna cu Fundatia sa stabileasca de comun acord un orar in care salile sportive sa poata fi utilizate de catre locuitorii sectorului 1 care doresc sa practice activitati sportive (volei).

 

3.1. Obligatiile Fundatiei „PRO DINAMO” Bucuresti:

a) Fundatia se obliga ca in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii sumei de bani prevazute la art. 2.1. sa inainteze Consiliului documente justificative privind utilizarea sumelor de bani acordate, in conformitate cu prevederile prezentului protocol.

b) Fundatia se obliga sa organizeze toate procedurile prevazute de legislatia in vigoare in materia achizitiilor publice pentru realizarea obiectivelor ce fac obiectul prezentului protocol.

c) Fundatia va permite, pe baza unui orar stabilit impreuna cu Consiliul Local al Sectorului 1 modul de acces al locuitorilor Sectorului 1 in sala de jocuri sportive.

d) Fundatia va aduce la cunostinta publicului calitatea de partener a Consiliului Local al Sectorului 1 si a sprijinului acordat de catre acesta.

e) Fundatia se obliga sa foloseasca ajutorul financiar pus la dispozitie de catre Consiliu numai in scopul pentru care acesta a fost acordat, prezentand in acest sens documente justificative.

f) Fundatia va pune la dispozitia Consiliului sala/salile de sport pentru desfasurarea evenimentelor sportive organizate de catre acesta dupa un program stabilit de comun acord  (ex. Cupa Sectorului 1, etc.).

 

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 

4.1. Prezentul protocol se incheie pe o perioada de un an, putand fi prelungit pentru aceeasi perioada, cu acordul ambelor parti.

 

Art. 5. INCETAREA PROTOCOLULUI:

 

5.1. Prezentul protocol poate inceta:

a) prin ajungerea la termen, nici una dintre parti nemaidorind prelungirea acestuia. In cazul in care se doreste prelungirea protocolului, partea interesata poate solicita acest lucru printr-o notificare cu cel putin 15 zile inainte de data expirarii protocolului.

b) prin neindeplinirea de catre oricare dintre parti a obligatiilor asumate;

 

Art. 6. FORTA MAJORA

 

6.1. Nici una dintre partile prezentului protocol nu raspunde pentru neexecutarea totala sau partiala sau executarea necorespunzatoare a oricareia dintre obligatiile asumate daca acestea se datoreaza fortei majore, asa cum este aceasta definita prin lege.

6.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti imposibilitatea de executare a obligatiilor in termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

 

 

ART. 7. DISPOZITII FINALE

 

7.1. Eventualele litigii/neintelegeri intre parti vor fi solutionate pe cale amiabila de catre parti, in cazul in care acestea nu se pot solutiona amiabil, se va recurge la instantele judecatoresti.

7.2. Partile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de vointa, prin incheierea de acte aditionale.

7.3. Prezentul procol s-a incheiat astazi..................., in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

 

 

 

 

     Consiliul Local al Sectorului 1                                             Fundatia PRO DINAMO Bucuresti

 

 

    PRIMAR,                                                                              PRESEDINTE,

 

ANDREI IOAN CHILIMAN                                                             CORNEL DINU

 

 

Serviciul Imagine, Cultura Presa si Informatica                                         TREZORIER,

                               Şef Serviciu,

           NATALIA PETRESCU                                                   NICOLAE VARZARIU

 

 

                                                       

 

                  Serviciul Legislatie si Spatii cu Alta Destinatie

                                  decat cea de Locuinta,

                    Sef Serviciu,

           OVIDIU FULGEANU

 

 

 

                    Vizat CFP,