Hotărârea nr. 224/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 224 / 2011

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării  Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti  prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu

Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C. Sector 1

la Fundaţia Health AID România”

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum  şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţie şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea nr.252/13.12.2011 a Fundaţiei Health AID România, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 sub nr.41172/15.12.2011; 

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.”n” şi art.115, alin.(1), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1.  Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării Parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C. Sector 1 la Fundaţia Health AID România”.

 

            Art.2. Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1 şi Fundaţia Health AID România vor încheia Convenţie de Colaborare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţie de Colaborare menționată la art.2.

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorul 1, Fundaţia Health AID România şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     224

            Data:  22.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Anexa  nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

             nr.224/22.12.2011

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

CONVENŢIE DE COLABORARE

 

 

 

I.       PĂRŢILE

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, numită în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu sediul în Bucureşti Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, reprezentat legal prin Ioan Andrei Chiliman – Primar şi Dănuţ Ioan Fleacă-Director General al DGASPC Sector 1

 

Şi

 

FUNDAŢIA HEALTH AID ROMANIA, cu sediul în Bucureşti Sector 1, str. Garofiţei nr. 6, reprezentată legal prin Director Executiv – Ernestina Rotariu, au convenit încheierea prezentei Convenţii.

 

 

II.    OBIECTIVUL

 

Obiectul Convenţiei constă în acordarea de sprijin material, pe o perioadă de un an, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin D.G.A.S.P.C. Sector 1, constând în alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, cazarmament, medicamente (tratament psihiatric în caz de necesitate), produse igienico-sanitare, rechizite şcolare pentru copiii şi tinerii protejaţi cu măsură de protecţie specială în casele de tip familial ale Fundaţiei Health Aid România aflate pe raza sectorului 1.

 

 

III. SCOPUL

 

Colaborarea celor două părţi în vederea derulării Parteneriatului “Îngrijire de  tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C. Sector 1 la Fundaţia Health Aid Romania.”

 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1:

 

Va analiza dosarele şi va soluţiona cererile  pentru menţinerea măsurii de plasament a celor aflaţi în îngrijirea Fundaţiei Umanitare “Health Aid Romania”;

 

Va respecta destinaţia imobilelor în care funcţionează casele de tip familial, conform contractelor legale în vigoare la data încheierii prezentului contract de colaborare;

 

Va acorda sprijin constând în următoarele articole: alimente, îmbrăcăminte, încălţaminte, cazarmament, medicamete (tratamentul psihiatric în caz de necesitate), produse igienico-sanitare, rechizite şcolare;

 

Acordarea sprijinului material de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin D.G.A.S.P.C. Sector 1 se va face potrivit normativelor de cheltuieli din sectorul public, pe baza unui referat de necesitate şi a listelor nominale cuprinzand numărul de copii şi tineri protejaţi, comunicate lunar până la data de 25 a fiecărei luni de Fundaţia Health Aid Romania, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1-Serviciul Rezidenţial;

 

Va menţine în structura sa personalul de îngrijire al Caselor de tip familial, în conformitate cu actele normative în vigoare;

 

Va recomanda personalului angajat de catre DGASPC Sector 1 pentru casele HAR să respecte regulile de îngrijire şi standardele Fundaţiei HAR;

 

Se va implica activ în protecţia drepturilor copilului aflat în dificultate aşa cum sunt ele prevazute în Legea 272/2004.

 

           

FUNDATIA HEALTH AID ROMANIA se obligă să:

 

Să pună la dispoziţie în mod gratuit spaţii de locuit pentru beneficiari;

 

Să susţină finaciar cheltuielile de întreţinere şi reparaţii necesare asigurării bunei funcţionări a imobilelor ce adăpostesc casele de tip familial;

 

Să asigure formarea profesională în serviciu a personalului ce lucrează direct cu copiii şi tinerii prin cursuri de formare/ perfecţionare şi prin instruire directă;

 

Să asigure un asistent social pentru menţinerea legăturilor cu familia naturală şi explorarea unor alte alternative de tip familial la institutionalizare: plasament, adopţie;

 

Să organizeze şi să coordoneze programele de pregătire pentru viaţă independentă şi de consiliere;

 

Să asigure menţinerea unui standard adecvat al serviciilor de îngrijire în casele de tip familial. O atenţie particulară va fi acordată  respectării normelor de protecţie universală pentru a se evita riscul transmiterii accidentale a HIV/altor boli infecto-contagioase şi expunerea profesionala la HIV/ alte bolii infecto-contagioase;

 

Să asigure calitatea serviciilor medicale de ingrijire a copiilor infectaţi cu HIV, în colaborare directă cu Institutul de Boli Infectioase „Prof. Dr Matei Bals”;

 

Să comunice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 listele nominale cuprinzând numărul de copii şi tineri protejaţi care vor fi transmise lunar până la data de 25 a fiecărei luni de Fundaţia Health Aid Romania, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1-Serviciul Rezidenţial;

 

Să depună lunar un referat de necesitate pentru produsele solicitate la Serviciul Rezidenţial;

 

Să depună la Serviciul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul  Asistenţei Sociale şi relaţia cu ONG, trimestrial, un raport de activitate cu privire la stadiul de implementare a Convenţiei.

 

 

V.    OBLIGAŢIILE COMUNE ALE PĂRŢILOR

 

Părţile semnatare ale Convenţiei se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiile obţinute  ca urmare a derulării prezentei Convenţii.

 

 

VI. ÎNCETAREA CONVENŢIEI

 

Denunţarea unilaterală a Convenţiei este condiţionată de notificarea celeilalte părţi cu 30 de zile înainte.

Prezenta Convenţie se consideră reziliată de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti, în cazul în care una din părţi nu îşi execută obligaţiile asumate prin Convenţie.

 

 

VII. DISPOZIŢII FINALE

 

Prezenta Convenţie poate fi modificată sau prelungită, prin act adiţional, numai cu acordul părţilor semnatare iar orice neânţelegere referitoare la executarea sau interpretarea prevederilor acesteia va fi soluţionată pe cale amiabilă între părţile semnatare.

Prezenta Convenţie de colaborare se încheie pe o perioadă de un an şi intră în vigoare la data semnării de ambele părţi.

Prezenta Convenţie de colaborare s-a încheiat în trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

 

PRIMARUL SECTORULUI 1,                                      DIRECTOR EXECUTIV H.A.R.,

 

IOAN ANDREI CHILIMAN                                                 ERNESTINA ROTARIU

 

 

 

SECRETARUL SECTORULUI 1,

BOGDAN NICOLAE GRIGORESCU

 

 

DIRECTOR GENERAL D.G.A.S.P.C. SECTOR 1,                  

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ   

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,

DANIELA NIŢĂ