Hotărârea nr. 221/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 221 / 2011

 

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către 

Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive  a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Văzând Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 182-183 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată;

Luând în considerare prevederile Legii nr.418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile  Hotărârii Guvernului României nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/12.02.2008 privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncţional Caraiman, ca instituţie publică cu personalitate juridică;

Văzând Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr.154/31.03.2009 privind aprobarea  implementării Proiectului-Pilot de către  Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr.512/22.12.2009, respectiv nr.278/22.12.2010 prin care s aprobă continuarea implementării acestui Proiect-Pilot;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă continuarea implementarii Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

 

Art.2. Proiectul se va implementa în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2012.

 

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     221

            Data:  22.12.2011