Hotărârea nr. 220/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 220 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

                                                                                   

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea modificării Statului de funcții al

 Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza dispozițiilor art.56, lit.”a”, art.63, art.64, alin.(1) și art.68 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luand în considerare prevederile art.144 și următoarele din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1932/2009 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.14/28.02.2011 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(1),  art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                  

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.   Se aprobă modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General Audiente, Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     220

            Data:  22.12.2011

 

                

                               Anexa nr.1

                                        la Hotărârea Consiliului Local

                                  nr.  220/22.12.2011

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   

                                            Ion Brad

 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII PUBLICE

pentru Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

 

FUNCŢIA

CLASA

GRAD PROFESIONAL

GRADAŢIA

NUMĂR

FUNCŢII

PUBLICE

DE CONDUCERE

DE EXECUŢIE

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR GENERAL

-

I

II

-

1

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT

-

I

II

-

3

ŞEF SERVICIU

-

I

II

-

15

ŞEF BIROU

-

I

II

-

1

 

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

3

 

CONSILIER  JURIDIC

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

1

 

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

de la 1 la 5

3

 

CONSILIER

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

17

 

CONSILIER

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

2

 

INSPECTOR

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

4

 

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

37

 

INSPECTOR

I

ASISTENT

de la 1 la 5

43

 

REFERENT

III

SUPERIOR

de la 1 la 5

11

 

REFERENT

III

PRINCIPAL

de la 1 la 5

10

 

REFERENT

III

ASISTENT

de la 1 la 5

17

TOTAL FUNCŢII

168

 

 

 

 

 

 

                                     Şef Serviciu,