Hotărârea nr. 219/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 219 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                                  

 

 

HOTĂRÂRE

 privind anularea  creanțelor fiscale restante mai mici sau egale de 25 lei,

aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2011

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

            Având în vedere prevederile art.178, alin.(2) și alin.(3) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36, art.45 și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 va proceda la anularea creanțelor  fiscale restante  mai mici sau egale cu 25 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2011. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.

 

          Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 și Serviciul Secretariat General,  Audiente vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     219

            Data:  22.12.2011