Hotărârea nr. 218/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 218 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii imobilelor clădiri compuse din cel mult două unităţi locative care au executat lucrări de intervenţie

 pe cheltuială proprie

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu dispoziţiile art. 89 din Ordonanţa Guvernului României nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.,,b” din Legea             nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 (şapte) ani pentru proprietarii imobilelor clădiri compuse din cel mult două unităţi locative proiectate în perioada 1950-1990 care execută, în condiţiile legislaţiei în vigoare, lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi care nu au taxe şi impozite neachitate către bugetul local al Sectorului 1.

Art.2. Măsura dispusă la art. 1 se aplică cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare.

Art.3. Acordarea scutirii de la plata impozitului se face pe baza următoarelor înscrisuri:

a) solicitarea expresă a proprietarilor imobilelor menţionate la art. 1 adresate Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1;

b) certificatul de performanţă energetică sau raportul de audit energetic în care să se recomande de către auditorul energetic realizarea măsurilor de intervenţie;

c) înscrisuri din care să rezulte că imobilul a fost proiectat în perioada 1950-1990;

d) acte de proveninţă a materialelor de construcţii destinate realizării lucrărilor de reabilitare, în cazul în care aceste lucrări se execută în regie proprie, sau, după caz, contractul de execuţie de lucrări;

e) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sau notă de constatare întocmită de către Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, după caz.

f) certificat de performanţă energetică din care să rezulte că prin realizarea măsurilor de reabilitare termică, imobilul a avansat într-o clasă energetică superioară.

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Direcţia Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     218

            Data:  22.12.2011