Hotărârea nr. 217/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 217 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTARÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzand persoanele declarate eligibile/neeligibile şi valoarea subvenţiei acordate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.51/2006, actualizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României  nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare

a construcţiei de locuinţe la nivel naţional

 

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Directorului Directiei Juridice și Resurse Umane;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.51/2006 pentru aprobarea programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată de Legea nr.12/2007;

Ţinând cont de prevederile art.IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului României  nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional;

Luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 51/2006;

În conformitate cu dispoziţiile art.1, alin.(8) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobate prin Ordinul comun nr.166/216/2007 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă lista persoanelor declarate eligibile/neeligibile şi valoarea subvenţiei acordate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României  nr.51/2006 pentru aprobarea programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, actualizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional, care au depus cerere de subvenţie înregistrată înainte de data de 15.11.2011, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic si Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     217

            Data:  22.12.2011