Hotărârea nr. 216/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 216 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul  beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;      

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile             Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României  nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”n”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

           

            Art.1. Se aprobă Metodologia privind acordarea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul  beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.274/22.12.2010.

Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

            Nr.:     216

            Data:  22.12.2011

 

 

                                                                                                              Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

       nr.216/22.12.2011

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE

privind acordarea gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul  beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Beneficiari

 

            A. Beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, cu excepţia liniilor expres şi a celor speciale, următoarele categorii de persoane:

 • persoanele cu handicap grav şi accentuat, cu domiciliul sau reşedinţa pe raza sectorului 1, Bucureşti;
 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 1;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

 

Conform Hotărârii Guvernului 268/2007- Normă Metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr.448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările  ulterioare Art.7 ” Însoţitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoană care însoţeşte copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal în cazul copilului ori adultului cu handicap grav.

 

            B. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 nu va acorda această facilitate următoarele categorii de persoane:

a) persoanele nedeplasabile;

b) minorii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0 – 5 ani

 

Perioada de acordare

 

            Gratuitatea la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă se acordă în termen de maxim  5 zile lucrătoare de la data solicitării şi depunerii a actelor doveditoare (foto, certificat de handicap, copie B.I/ C.I., negaţie în caz de viză), poate fi ridicată personal numai pe baza B.I./ C.I./ C.P. – în original şi încetează cu data la care nu mai este îndreptăţit să beneficieze de acest drept. 

            Persoanele cu handicap care au domiciliul în altă localitate şi reşedinţă pe raza administrativă a sectorului 1, beneficiază de gratuitate la transport pe perioada de valabilitatea certificatului de încadrare, dar nu mai mult de durata de valabilitate a vizei de reşedinţă.

            Persoanele cu handicap posesoare de certificate de încadrare în grad de handicap a căror valabilitate este pe termen nelimitat  beneficiază de abonament gratuit pe mijloacele de transport urban de suprafaţă valabil pe maxim 1 an de la data ridicării acestuia iar pentru transportul urban cu metroul pe bază de abonament lunar.

 

Cuantumul gratuităţii

 1. În vederea asigurării gratuităţii transportului urban beneficiarilor Legii nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 poate încheia convenţii de colaborare cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi cu S.C. ”Metrorex” S.A..

 

 1. Cuantumul gratuităţii, pentru transportul urban de suprafaţă nu poate depăşi lunar cuantumul unui abonament pe toate liniile, la tarifele oficiale practicate, la care se poate adăuga tariful de tipărire a documentului de călătorie ( abonament).

 

 1. Cuantumul gratuităţii, pentru transportul urban cu metroul nu poate depăşi lunar cuantumul unui abonament de 62 de călătorii/lună, la tarifele oficiale practicate.

 

 1. Pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0 – 5 ani se va elibera legitimaţie cu menţiunea însoţitor doar pentru însoţitor, acesta putând călătorii doar în prezenţa persoanei cu handicap.

 

 1. Pentru persoanele cu handicap grav, copii cu handicap accentuat, adulţii cu handicap auditiv şi mintal accentuat,  se vor deconta 2 cartele una pentru persoana cu handicap, cealaltă cu menţiunea „însoţitor” acesta putând călătorii doar în prezenţa persoanei cu handicap.

 

Metodologie de acordare

 

 1. Pentru a putea călători gratuit cu mijloace de transport urban de suprafaţă pe întreg teritoriul ţării, D.G.A.S.P.C. Sector 1 va elibera persoanelor îndreptăţite Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, reglementată de Ordinul M.M.F.E.S. – A.N.P.H. nr 62 / 2007 iar pentru transportul cu metroul se va deconta o cartelă magnetică emisă de către METROREX S.A in limita a 62 calatorii /luna.

 

 

 1. Gratuitatea transportului urban se acordă în baza următoarelor documente:
  • Cererea persoanei îndreptăţite ( persoana cu handicap, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap);
  • Certificat de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate;
  • Act de identitate valabil;
  • Poză color recentă, tip 2/3;
  • Dovada că nu a solicitat legitimaţie de călătorie în localitatea de domiciliu în cazul persoanelor cu handicap care au domiciliul în altă localitate şi reşedinţa pe raza administrativă a sectorului 1;

 

 1. În vederea asigurării gratuităţii transportului cu metroul, D.G.A.S.P.C. sector 1, va deconta contravaloarea unui abonament lunar cu 62 călătorii pe care beneficiarul îl va depune la Registratura Generală însoţit de o cerere tip la care va ataşa următoarele documente:

-          copie act de identitate;

-          copie cotract de muncă sau act adiţional ( în cazul asistenţilor personali);

-          abonamentul lunar de 62 călătorii, nominalizat, după expirarea valabilităţii acestuia;

Pentru a fi decontate cartelele, pentru acelaşi beneficiar nu trebuie să se suprapună ca dată de valabilitate;

Pentru a deconta cartele atât pentru persoana cu handicap cât şi pentru însoţitor acestea trebuie să prezinte aceeaşi perioadă de valabilitate( având în vedere că însoţitorul poate călătorii numai însoţit de persoana cu handicap;

Pentru cererile depuse spre decontare înregistrate până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, plata se va face în luna următoare prin mandat poştal sau cont în bancă în funcţie de modul de plată a drepturilor personelor cu handicap sau asistenţilor personali.

 

 1. Legitimaţiile de transport urban se eliberează la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 1 numai persoanelor îndreptăţite, titulari ( persoana cu handicap, asistenţii personali, asitenţii personali profesionişti şi reprezentanţilor legali ai copiilor cu handicap) în prezenţa actului de identitate în original pentru persoanele care au solicitat evaluare la domiciliu pentru că nu se pot deplasa nu se vor elibera legitimaţii sau deconta cartele magnetice;

 

 1. Adulţii cu handicap accentuat auditiv vor beneficia de legitimaţie de călătorie pe mijloacele de transport urban cu însoţitor numai după întocmirea referatului de specialitate în care psihologul va face precizarea că persoana cu handicap prezintă asociat cu afecţiunea auditivă şi tulburări de comportament şi nu se poate deplasa decât în prezenţa unui însoţitor.

 

 1. Adulţii cu handicap accentuat mintal vor beneficia de legitimaţie de călătorie cu însoţitor pe mijloacele de transport urban numai după întocmirea referatului de specialitate în care psihologul va face precizarea că persoana cu handicap are grave tulburări de comportament şi nu se poate deplasa decât însoţită.

 

 1. Persoanele cu handicap, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti au obligaţia de a anunţa în scris în termen de 24 ore, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliul sau reşedinţa, modificarea raporturilor de muncă precum şi alte situaţii de natură să ducă la încetarea acordării gratuităţii.Nepredarea la timp a acestora ducând la achitarea contravalorii legitimaţiei până la momentul predării.

 

 1. În cazul pierderii, furtului sau distrugerii legitimaţiei de călătorie, la solicitarea beneficiarului, după declararea nulităţii acesteia într-un cotidian, D.G.A.S.P.C. Sector 1 va emite un duplicat care va avea aceeaşi serie cu documentul original, pentru abonamentele RATB. În cazul pierderii şi duplicatului, D.G.A.S.P.C. Sector 1 va elibera o nouă legitimaţie numai după achitarea de către beneficiar a costului de tipărire şi de emitere a legitimaţiei de călătorie.

 

 1.  Odată cu încetarea contractului individual de muncă asistenţii personali sau asistenţii  personali profesionişti au obligaţia de a preda legitimaţia.

 

 1.  În cazul pierderii legitimaţiei de călătorie de către asistentul personal sau asistentul personal profesionist la încetarea sau suspendarea contractului individual de muncă, aceştia au obligaţia de a achita contravaloarea abonamentului până la data expirării valabilităţii acestuia.

 

 1.  Însoţitorii persoanelor cu handicap au obligaţia de a utiliza legitimaţia de călătorie emisă de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 numai în prezenţa persoanelor cu handicap. În cazul în care organele de control ale R.A.T.B. constată că însoţitorul utilizează legitimaţia de călătorie fără a fi în prezenţa persoanei cu handicap,  acesta va fi  obligat să suporte consecinţele legale.

 

 1.  Persoanele cu handicap grav sau accentuat pentru care D.G.A.S.P.C. Sector 1 a angajat asistent personal sau asistent personal profesionist nu beneficiază de legitimaţie de călătorie urbană cu însoţitor.

 

 1.  Legitimaţia de transport şi documentele de călătorie sunt nominale şi netransmisibile.