Hotărârea nr. 214/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 214 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

                                                           

                                                                         

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului colectiv de muncă la nivelul  Administrației Domeniului Public Sector 1 între conducerea instituției și reprezentanții salariaților

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de  Administrația Domeniului Public Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare;

            În baza Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile  Legii nr. 62/2011 a dialogului social;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare;

            Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar;

            Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările si completările ulterioare;

            În considerarea prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În considerarea dispoziţiilor Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi  al Ministerului Finanţelor Publice nr. 42/77/ 2011  privind  aprobarea normele metodologice  pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

            În concordanţă cu Procesul verbal încheiat la sediul  Administrației Domeniului Public Sector 1 al Municipiului Bucureşti, cu ocazia negocierii clauzelor Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivel de unitate;

            În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1). Se aprobă Contractul Colectiv de Muncă de la nivelul Administrației Domeniului Public Sector 1, între conducerea instituției și reprezentanții salariaților, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 

                       (2). Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual potrivit legii.

           

            Art.2. Prevederile Contractului Colectiv de Muncă, aprobate potrivit prezentei hotărâri, se aplică de la data înregistrării sale la Agenția pentru Prestații Sociale a Muncipiului București.

 

Art.3. Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare orginale, din care un exemplar pentru Agenția de Prestații Sociale a Municipiului Bucureşti.

 

Art.4. Primarul Sectorului 1, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 1, reprezentantii salariaților din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     214

            Data:  22.12.2011

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                 Anexa nr.1

                                                                                                                  la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                        nr. 214/22.12.2011

                                                                                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                ION BRAD

 

 

 

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

 

 

Organizarea si desfasurarea negocierilor colective, precum si incheierea contractelor colective de munca sunt reglementate prin Legea dialogului social nr. 62/2011 precum si  ale Legii nr. 284/2010 -  Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice şi a Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii al României, republicat, in baza carora se încheie prezentul contract colectiv de muncă între:

             -    Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, domnul Milea Eugen;

             -  Reprezentanţii salariaţilor din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Sisea Razvan Lucian, Oncescu Dragos Corvin, Novac Silviu Marian .

 

1. Contractul colectiv de muncă, la nivel de instituţie, cuprinde drepturile şi obligaţiile Administraţiei Domeniului Public Sector 1,  în calitate de angajator şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile de muncă din instituţie.

            2. Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop, în principal stabilirea drepturilor minime garantate salariaţilor,  promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în instituţie, eliminarea conflictelor de muncă şi preîntâmpinarea grevelor precum şi obligatiile corelative cu privire la:

 

-                încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă;

-            condiţiile de muncă şi protecţia muncii;

-            salarizarea şi alte drepturi salariale;

-            timpul de muncă şi timpul de odihnă;

-            alte măsuri de protecţie socială a salariaţilor;

   -       formarea şi perfecţionarea profesională;

-            drepturile reprezentanţilor salariaţilor;

-            obligaţiile salariaţilor.

 

            3. Prezentul contract colectiv de muncă produce efecte pentru toţi salariaţii actuali şi pentru cei nou angajaţi.

            4. În situaţia în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul Contract colectiv de muncă intervin reglementări legale mai favorabile, inclusiv contractul colectiv la nivel de ramură, acestea vor completa prevederile prezentului  contract.

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1.  Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncặ la nivel de instituţie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Art.2. (1) Prezentul Contract Colectiv de Munca se încheie pe o perioada de 1 an începând cu data înregistrặrii la Direcţia de Muncă şi Protectie Socială a Municipiului Bucureşti.

            (2)  Dacặ nici una din pặrţi nu denunţặ contractul cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte pânặ la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

Art.3.  (1) Orice solicitare de modificare a prezentului contract va face obiectul unei negocieri.

            (2) Negocierile cu privire la modificare, nu vor putea începe mai târziu de 15 zile calendaristice şi nici mai devreme de de 48 de ore de la data comunicặrii cererii de modificare.

            (3) Cererile de modificare a contractului colectiv de muncặ vor fi depuse de către reprezentaţii salariatilor la directorul general, iar de către directorul general la reprezentanţii salariatilor.

            (4) Modificările aduse contractului se comunică, în scris, organului la care se păstrează şi devin aplicabile de la data înregistrării sau la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor. Modificările aduse contractului  produc efecte numai pentru viitor. Modificările contractului colectiv de muncă asupra cărora părţile au convenit vor face obiectul unui act adiţional care va fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 şi care va produce efecte de la momentul înregistrării la Direcţia de Muncă şi Protectie Socială Bucureşti.

            (5) Părţile convin ca în perioada negocierilor, atât în cazul în care se fac modificări, cât şi în cazul denunţării contractului, să nu efectueze concedieri din motive neimputabile salariaţilor şi să nu declanşeze greve.

Art.4.   Suspendarea şi încetarea contractului au loc potrivit legii.

Art.5.  (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul contract nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau se vor stabili potrivit prevederilor legale.

            (2) În situaţiile în care, în privinţa drepturilor ce decurg din prezentul contract intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.

Art.6.  (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în instituţie cu respectarea prevederilor legii, a contractului privind raporturile de munca, a regulamentului de ordine interioară, precum şi a drepturilor şi intereselor salariaţilor.

            (2) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, Administraţia Domeniului Public Sector 1  va asigura egalitatea de şanse şi tratament pentru toţi salariaţii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din contractele privind raporturile de munca.

Art.7.   Părţile se obligă ca, în perioada de aplicare a prezentului contract să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractele colective de muncặ, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat.

Art.8.   În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract, instituţia va face demersuri pentru a asigura fondurile necesare, înainte de adoptarea bugetului local, precum şi în vederea modificării ulterioare a acestuia.

Art.9.   Modificările aduse contractului produc aceleaşi efecte ca şi contractul, de la data înregistrării.

Art.10.  (1) Aplicarea prevederilor contractului se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

              (2)  Dacă nu se realizează consensul, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti.

Art.11.   Prevederile prezentului contract la nivel de instituţie sunt minime şi obligatorii pentru angajator.

Art.12.  (1) Angajatorul şi reprezentanţii salariatilor semnatari ai prezentului contract, sunt obligaţi să se consulte şi să se informeze reciproc în toate situaţiile referitoare la relaţiile de muncă.

Art.13.  (1) La cererea uneia dintre părţile semnatare, în cazul apariţiei unor modificări legislative, părţile vor proceda la renegocierea unor clauze, după caz.

               (2) La cererea uneia dintre părţile semnatare, în cazul apariţiei unor drepturi şi obligaţii suplimentare ale salariaţilor, prezentul contract va fi pus în concordanţă cu modificările survenite în legislaţia în vigoare.

               (3) Orice clauză care presupune acordarea de drepturi băneşti va fi negociată de părţile semnatare ale prezentului contract, în vederea modificării şi evidenţierii corespunzătoare a bugetului destinat organizării şi funcţionări instituţiei publice.

Art.14.  (1) Angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata.
              (2) Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.
              (3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 15, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.
             (4) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.
             (5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.
Art.15. Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri:
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.
Art.16.  (1) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.
              (2) In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.
Art. 17. Salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:
a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;
b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;
c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.  

 

CAPITOLUL II

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA , MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

Art.18. (1) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin numirea în funcţie, de către directorul general, în baza unei decizii, aceasta  făcându-se conform prevederilor legale .

  (2) Nu vor putea fi incluse în contractele individuale, prevederi mai puţin avantajoase pentru salariaţi decât cele cuprinse în contractul colectiv de muncă.

  (3) Decizia şi contractul individual de muncă cuprind în mod obligatoriu cel puţin următoarele puncte:

            - datele de identificare ale părţilor;

            - durata contractului individual;

            - drepturile salariatului;

            - semnăturile de acceptare ale celor două părţi.

 (4) Contractul individual de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează, pe o perioadă nederminată sau determinată, în cazurile şi modalităţile prevăzute de lege.

Art.19.  Angajarea şi încadrarea personalului:

              (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, existent în statul de funcţii se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor de selecţie stabilite prin regulament de către ordonatorul principal de credite, în raport cu cerinţele postului.

  (2) Angajarea personalului se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, numai pe criteriul aptitudinii şi competenţei profesionale, fără discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri politice, religioase, etc., pe bază de concurs (examen şi interviu), potrivit legii compentenţei şi a cerinţelor specifice postului care urmează a fi ocupat.

 (3)Conducerea se obligă să aducă la cunoştinţa salariaţilor - prin afişare, posturile disponibile şi condiţiile de ocupare a acestora.

 (4) În cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat şi o persoană din afara unităţii obţin aceleaşi rezultate, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

 (5) Orfanii şi văduvele foştilor salariaţi din unitate vor fi angajaţi cu prioritate pe un post vacant, dacă, în urma examinării, îndeplinesc cerinţele postului.

  (6) Pentru fiecare persoană angajată, se constituie un dosar profesional, care va cuprinde toate actele care privesc situaţia sa profesională şi disciplinară, înregistrate şi enumerate cronologic.

 (7) În dosarul profesional, ca şi în orice document de serviciu care priveşte situaţia sa, este interzis să se facă referire la opiniile sau activităţile politice, sindicale sau religioase ale celui în cauză.

 (8) Fiecare angajat are dreptul să-şi cunoască dosarul său profesional, instituţia având obligaţia de a-i asigura exercitarea nestingherită a acestui drept.

Art.20. Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de muncă se face în conformitate cu prevederile Legii 53/2003- Codul Muncii al României republicat precum şi cu alte acte normative în domeniu.

              Contractul individual de muncă se poate modifica  în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile salariale prin acordul părţilor  sau iniţiativa uneia din părţi, în cazurile   prevăzute de lege. 

  Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor  referitoare  la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu dă dreptul angajatorului de a proceda la desfiinţarea unilaterală a contractului  individual de muncă pentru acest motiv.

Art.21.  Încetarea contractului individual de muncă poate avea loc în condiţiile şi în  modurile prevăzute expres de lege.

   În cazul desfacerii  contractului individual de muncă conform art. 61 lit.c) si d), art.65 si art.66, din  Codul Muncii republicat salariaţii beneficiazặ de dreptul la preaviz, ce un poate fi mai mic de 20 zile lucratoare, conform prevederilor legale.

   În perioada preavizului, salariaţii au dreptul să  absenteze doua ore pe zi de la programul instituţiei, pentru a-şi căuta loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul şi celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, în condiţiile stabilite de angajator.

Art.22.  Părţile convin să menţină în muncă persoanele handicapate sau afectate de boli profesionale, dobândite în procesul muncii la A.D.P. Sector 1, în cazurile când acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu aferente posturilor ce le ocupă.

Art.23.   Dacă salariatul se află în incapacitate temporară de muncă, survenită ca urmare a unui accident de muncă, sau în legătură cu munca, ori a contactării unei boli profesionale în unitate, unitatea va plăti acestuia concediu medical şi se va ţine cont şi de alte drepturi salariale în conformitate cu legea.

  Acordarea compensaţiei, prevăzută la alineatul anterior, nu înlătură şi nici nu înlocuieşte dreptul legal la despăgubiri al salariatului în cauză, în conformitate cu legea.

Art.24.  Conducerea va asigura transportul  în cazul deplasării personalului în interesul serviciului în afara unităţii (transportul în comun şi de la sau în alte localităţi).

 Art.25  (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele  situatii:
a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesionala;
e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;
f) participarea la greva.
          (2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

 

CAPITOLUL III

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE REPAUS

 

Art.26. Timpul de lucru reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

Art.27. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe săptămână.

             (2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.

             (3) La locurile de muncă unde, datorită specificului activităţii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru se pot  stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, după caz, în tură, tură continuă, turnus ( schimburi inegale) dupa un program stabilit anterior în conformitate cu prevederile legale.

Art.28. (1) Orele prestate, din dispoziţia directorului general, peste programul stabilit de instituţie sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare sunt ore suplimentare. Orele suplimentare nu pot fi efectuate fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

              (2) Orele suplimentare efectuate de către salariaţii din cadrul Administraţiei Domeniuli Public Sector 1 vor fi compensate prin ore libere plătite sau după caz, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariul de bază cu respectarea prevederilor Legii 53/2003- Codul Muncii al României  republicat şi cu alte acte normative aplicabile în domeniu.

              (3) Munca peste durata normală a timpului de lucru  poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin (2) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă sau aprobată, după caz, de superiorul ierarhic, fără ca salariatul să depasească 360 de ore suplimentare anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.

Art.29.  (1) Programul de lucru este cel stabilit  prin regulamentul intern, conform prevederilor legale.

              (2) În toate cazurile în care se dovedeşte că este posibil, conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor vor purta negocieri pentru a stabili un program  flexibil de lucru şi modalităţi de aplicare a acestuia.

            (3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

 Art.30. (1) În cursul programului de lucru se acordặ o pauzặ pentru masặ de 30 minute zilnic, care nu se include în durata timpului de muncặ, pentru Serviciul Spaţii Verzi,  Serviciul Drumuri, Serviciul Mecanizare. 

               (2) Pentru restul personalului angajat, pauza pentru servirea mesei este de 15 minute zilnic şi se acordặ farặ prelungirea timpului de lucru.

 Art.31. (1) Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă.

               (2) La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dacă activitatea instituţiei permite.

Art.32.  (1) Angajatorul are obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, fără a le fi afectate drepturile salariale.

             (2) Salariata în cauză este obligată să prezinte adeverinţă medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.

 

 

MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII

 

 Art.33.  Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul cuprins între  orele 22,00 – 6,00.

 Art.34.  Pentru persoanele al căror program de lucru se desfăşoară  pe timpul nopţii, durata timpului de muncă este mai mică cu o oră decât durata timpului de muncă prestată în timpul zilei, fără diminuarea salariului de bază şi a vechimii în muncă.

 Art.35.  (1) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi după aceea periodic.

                (2) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

                (3) Femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

                (4) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte.

 

 CONCEDII ŞI ZILE LIBERE

 

Art.36.   (1)Se consideră  sărbători legale şi sunt zile de repaus următoarele:

-                      Anul Nou – 2 zile (1 şi 2 ianuarie);

-                      Sf Paşte – 2 zile (  prima si a doua zi de Paşti);

-                      Ziua Internţională a Muncii – 1 zi (1 Mai);

-                      Prima si a Doua zi de Rusalii;

-                      Adormirea Maicii Domnului – 1 zi (15 August);

-                      Ziua Naţională – 1 zi (1 Decembrie);

-                      Crăciunul -  2 zile (25 şi 26 decembrie)

-                      Zile de repaus – sâmbăta şi duminica

-                      2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

               (2) Pentru persoanele care se află în concediu, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

               (3) Pentru realizarea unor punţi din ajunul sarbatorilor, conducerea instituţiei, de comun acord cu salariaţii, poate hotặrâ recuperarea unor zile lucratoare premergatoare sarbatorilor, munca respectivặ nefiind considerata muncặ suplimentarặ.

Art.37.  (1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.
(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.
Art.38(1) Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.
               (2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile, si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.
             (3) Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.
Art.39. (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.
              (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil.
            (3) Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul.
           (4) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Art.40.  (1) Salariaţii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă, plătit, in raport cu vechimea lor in munca, în condiţiile legii.

               (2) Concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, după cum urmează:

                până la 10 ani      - 20 de zile lucrătoare

                peste 10 ani         - 25 de zile lucrătoare

               (3) Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.

               (4) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului următor.

               (5) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat dacă, pe  perioada efectuării acestuia intervine una dintre următoarele situaţii:

a) incapacitate temporară de muncă, constatată cu certificat medical, pe această perioadă salariatul fiind în concediu medical;

b) pe timpul satisfacerii unor obligaţii militare, altele decât serviciul militar în termen;

c) când prezenţa salariatului la serviciu este cerută de conducerea instituţiei;

d) în cazul în care salariatul solicită acest lucru şi interesele serviciului o permit.

               (6) Salariaţii detaşaţi la Administraţia Domeniului Public Sector 1 sau de la Administraţia Domeniului Public Sector 1 la alte instituţii beneficiază de concediu de odihnă şi de drepturile aferente concediului de odihnă aplicabile conform legislaţiei în vigoare la instituţia unde sunt detaşaţi.

               (7) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.

Art.41.  (1) Salariaţii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic, fiind în concediu medical sau în concedii fără plată acordate nu au dreptul la concediul de odihnă pentru acel an.

               (2) În cazul în care perioadele de concedii medicale şi de concedii fără plată, însumate, au fost de 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe 2 sau mai mulţi ani calendaristici consecutivi, salariaţii au dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat în anul reînceperii activităţii, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care s-a ivit lipsa de la serviciu.

Art.42.   Salariatul chemat în scris din concediu de conducerea instituţiei are dreptul la o compensaţie care constă din:

a) plata transportului dus-întors din localitatea unde se află în concediu;

b) despăgubiri datorate pentru cheltuielile făcute de salariat, dacă acesta se află la odihnă sau tratament, pe bază de documente;

c) timpul consumat cu deplasarea  dus-întors, dar nu mai mult de 2 zile, se consideră timp lucrat şi se adaugă la concediul de odihnă plătit.

Art.43.   În cazul în care ambii soţi lucrează în aceeaşi instituţie, au dreptul la programarea în concediu în aceeaşi perioadă.

Art.44.  În cazul în care salariatul are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală, indiferent de programare, cu obligaţia de a anunţa şeful ierarhic cu 5 zile calendaristice înainte de plecarea în concediu.

Art.45.  (1) La plecarea în concediu salariaţii  au dreptul la indemnizaţia de concediu, calculată potrivit legii.

               (2) Indemnizaţia de concediu se plăteşte înainte de plecarea în concediu.

               (3) Indemnizatia de concediu se acordă în condiţiile prevăzute de lege.

Art.46.  În cazul în care unui salariat i se desface contractul de muncặ din motive imputabile salariatului dupặ efectuarea concediului, instituţia va reţine din ultimele drepturi baneşti sumele cuvenite.

Art.47.  Salariaţii încadraţi în grade de invaliditate sau cu handicap şi salariaţii nevặzặtori au dreptul la un concediu suplimentar cu durata de 3 zile respectiv 6 zile.

Art.48.  Salariaţii care îşi desfaşoarặ activitatea în condiţii periculoase si vatặmặtoare beneficiazặ de un concediu suplimentar cu durata de 5 zile.

Art.49.  În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, pentru evenimente familiale deosebite sau pentru alte situaţii, după cum urmează:

·      decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile lucratoare;

·      decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi lucratoare;

·      căsătoria salariatului – 5 zile lucratoare;

·      căsătoria unui copil al salariatului – 2 zile lucratoare;

·      naşterea/adoptia unui copil – 5 zile lucratoare + 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură;.

·      chemări la Centrul Militar (pe bază de acte) – 1 zi lucratoare, conform legii;

·      donatorii de sânge – conform legii;

·       la schimbarea locului de muncă, cu schimbarea domiciliului în altă localitate – 5 zile lucratoare;

·       control medical anual – 1 zi lucratoare.

 

           

 

 

 

 

CONCEDIUL FĂRĂ PLATĂ

 

Art.50.  (1) Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, a carui duratặ insumatặ nu poate depaşi 60 de zile lucratoare anual, pentru rezolvarea unor situaţii personale:

              (2) Perioada aferentặ concediilor fặrặ platặ, prevazute la alineatul (1), nu constituie vechime în muncặ.

Art.51. (1) Salariaţii care urmeazặ diverse programe de formare profesionalặ pot beneficia la cerere de concediu fặrặ platặ a carui duratặ insumatặ nu poate depaşi 30 de zile lucratoare anual.

              (2) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată conducerii instituţiei cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.

             (3) Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

.

 

ÎNVOIRI

 

Art.52. (1) La cererea salariatului se acordă ore de învoire, până la 1 zi, cu recuperare, în următoarele situaţii:

a) efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

b) citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau judecătoreşti;

c) alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea instituţiei permite.

              (2) În caz de nerecuperare, salariatul se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat.

 

 

 

CAPITOLUL IV

SALARII DE BAZA, SPORURI, PREMII  ŞI ALTE DREPTURI BĂNEŞTI

 

 

Art.53. (1) Pentru angajatii Administraţiei Domeniului Public Sector 1, drepturile salariale se acordă potrivit legislaţiei în vigoare.

              (2) Pentru munca prestată, angajatii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 au dreptul la un salariu de bază care se stabileşte în functie de grad, treapta şi de gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă precum şi de rezultatele obţinute la evaluarea performantelor profesionale.

              (3) Plata salariilor se face o dată pe lună.

              (4) Salariile angajatilor contractuali din cadrul instituţiei  se stabilesc conform prevederilor legale în  domeniu.

              (5) Salariaţii cu funcţii de conducere vor beneficia de indemnizaţii de conducere, conform legii.

              (6) La salariul stabilit se vor aplica toate indexările şi compensările stabilite prin legi, ordonanţe sau prin hotărâri ale Guvernului României.

Art.54.   Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri la acesta.

Art.55.   Salariaţii din  cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 beneficiază de spor de vechime în muncă conform legiilor in vigoare calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în programul normal de lucru, după cum urmează:

 

 

TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ                                                                            GRADAŢIA

·         între 3 şi 5 ani - 3 clase succesive de salarizare fata de nivelul minim al fiecarei functii  1

·         între 5 şi 10 ani - 2 clase succesive de salarizare  suplimentar fata de cele detinute                      2

·         între 10 şi 15 ani - 2 clase succesive de salarizare                                                              3

·         între 15 şi 20 ani - 1 clasa succesiva de salarizare                                                             4

·         peste 20 ani - 1 clasa succesiva de salarizare                                                                                 5

 

Art.56. (1) Salariaţii pot beneficia de premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

              (2) Premiile individuale se stabilesc de către Directorul general al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 în limita sumelor alocate cu această destinaţie,cu consultarea reprezentantiilor salariatilor reprezentative şi cu respectarea legislaţiei în vigoare la data acordării.

 Art.57.  (1) Pentru activitatea desfăşurată, salariaţii beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare, după caz, realizate în anul pentru care se face premierea.

               (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordặ proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bazặ brute lunare realizate în perioada în care a desfặşurat activitate.

          (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul salariaţilor care au fost suspendaţi sau înlăturaţi din funcţie pentru fapte imputabile lor.

              (4) Plata premiului anual se va face pentru toţi salariaţii, începând cu luna ianuarie a anului urmator perioadei pentru care se acordặ premiul conform legislaţiei în vigoare.

Art.58. (1) Salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 pot beneficia de un spor pentru condiţii de munca periculoase  de pana la 15% si vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzator timpului lucrat la locurile de muncặ respective, acordat în condiţiile legii.

  (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii deosebite de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază buletinele/rapoarte de determinare/evaluare sau, după caz, de expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens, prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea reprezentantilor salariatilor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice.

Art.59.     Salariaţii instituţiei primesc salarii compensatorii în funcţie de următoarele evenimente:

a)      în cazul decesului salariatului sau a unei rude de gradul 1 al acestuia, se acordă o îndemnizaţie egală cu un salariu de bază, avute în luna anterioară decesului, membrilor de familie sau după caz salariatului (dovada făcându-se cu certificatul de deces).

b)      în cazul desfacerii contractului individual de muncă, prin disponibilizări, reduceri de personal, desfiinţarea postului, reorganizarea instituţiei precum şi alte măsuri care nu îi pot fi imputate salariatului, acesta primeşte echivalentul a 3 salarii compensatorii.

c)      în cazul naşterii unui copil se plateşte un salariu mediu pe unitate mamei pentru fiecare copil; dacă mama nu este salariata instituţiei, soţul acesteia (salariatul instituţiei) beneficiaza de plata unui salariu de baza.

 

 

Art.60.  Toate drepturile băneşti ale salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii financiare ale instituţiei.

Art.61. Administraţia Domeniului Public Sector 1, prin Serviciul Resurse Umane, va elibera, la cerererea salariaţilor, un document care sa ateste activitatea desfăşurată de aceştia, vechimea în munca precum şi drepturile salariale de care aceştia au beneficiat.

 

 

CAPITOLUL V

PERFECŢIONAREA PROFESIONALA A SALARIAŢILOR

 

Art.62.   Părţile convin asupra necesităţii perfecţionării profesionale  a tuturor categoriilor de salariaţi.

Art.63.   Perfecţionarea profesională a salariaţilor se realizează în condiţiile legii.

Art.64.  Identificarea posturilor pentru care este necesarặ formarea profesionalặ, modalitaţile de realizare a programului de formare profesionalặ, adoptarea şi controlul aplicặrii acestuia se vor face de catre conducerea instituţiei. Cheltuielile pentru activitatea de formare profesionalặ a salariaţiilor se suporta de catre instituţie şi in funcţie de resursele disponibile de a fi alocate în scopul formarii profesionale a funcţionarilor.

Art.65.   În cazul în care un salariat identificặ un curs de formare profesionalặ pe care ar dori sặ-l urmeze, conducerea instituţiei va analiza cererea, rặmânând la aprecierea acesteia daca şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului.

Art.66.  Salariaţii care au încheiat acorduri/angajamente de plată în vederea formării profesionale, vor putea fi obligaţi să suporte contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecţionare,cu exceptia cazurilor în care se fac reduceri de personal, dacặ pặrặsesc instituţia din iniţiativa sau din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor.

Art.67.   Rezultatele obţinute la cursurile de perfecţionare de catre salariaţii instituţiei pot fi avute în vedere la evaluarea anuala a activitaţii acestora.

 

 

CAPITOLUL VI

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE

PROMOVAREA IN FUNCŢII, GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE

 

Art.68. (1)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajatilor contractuali din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

          (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale în cadrul examenului sau concursului de ocupare a unui post vacant se va face de către o comisie desemnată de catre Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, conform prevederilor legale.

Art.69.  (1) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii, grade sau trepte profesionale se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii.

               (2) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.

             (3) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativele "foarte bun", cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată de cặtre Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, din care fac parte reprezentanţii salariaţilor.

             (4) Avansarea în gradaţia imediat superioară se face la îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute de tranşele de vechime în muncă.

           (5) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducatorul institiţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bun", "bun", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător".

            (6) Stabilirea concretă a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în cazul avansării sau ocupării unui post vacant, se face prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate de fiecare ordonator principal de credite.

              (7) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de un an, şi vor fi avansate, pe bază de examen, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

           (8) Absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării, numai în măsura în care atribuţiile din fişa postului au fost modificate în mod corespunzător.

Art.70. Salariaţii nemulţumiţi de evaluarea performanţelor profesionale pot face contestaţie în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VII

CONDIŢIILE DE MUNCĂ, PROTECŢIA MUNCII ŞI

PROTECŢIA SOCIALĂ

 

Art.71.  Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin  legislaţia în vigoare, având drept scop îmbunataţirea permanentă a condiţiilor de muncă.

Art.72. Conducerea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are obligaţia să asigure o structură organizatorică raţională, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, precum şi exercitarea  controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi. Se va stabili numărul optim de personal pentru fiecare compartiment în parte şi specialitatea necesară postului, potrivit  organigramei.

Art.73. (1) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariaţi, iar normele de muncă se exprimă în sfere de atribuţii, stabilite prin fişa postului, potrivit specificului activităţii fiecăruia. Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca un proces continuu, în permanentă concordanţă cu schimbările ce au loc în organizarea şi nivelul de dotare tehnică  a muncii.

            (2) Fişa postului pentru fiecare angajat se întocmeşte de şeful ierarhic, potrivit reglementărilor legale.

            (3) Normele de muncă (exprimate în sfere de atribuţii  şi sarcini vor fi astfel stabilite, încât să asigure un ritm  normal de lucru, la o intensitate a efortului intelectual şi o tensiune nervoasă care să nu conducă la oboseala  excesivă a salariaţilor. Conducerea instituţiei va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.

            (4) În toate cazurile în care  normele de muncă nu asigură un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesivă sau, după caz, nu corespund condiţiilor pentru care au fost elaborate, se impune reexaminarea lor. Aceasta poate fi cerută atât de conducerea instituţiei, cât şi de reprezentanţii salariaţilor. Reexaminarea normelor de muncă nu va putea conduce la diminuarea salariului de bază.

            (5) Conducerea instituţiei are obligaţia să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, iar salariaţii trebuie să realizeze sarcinile ce decurg din funcţia sau postul deţinut.

Art.74.  Locurile de muncă se clasifică în locuri de muncă normale şi locuri de muncă cu condiţii deosebite, stabilite potrivit reglementărilor legale.

Art.75. În funcţie de numărul de personal şi structura stabilite, conducerea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 are obligaţia să asigure bunurile şi condiţiile necesare (spaţiu, mobilier, birotică, aparatură, consumabile, materiale igienico-sanitare,) pentru buna desfăşurare a activităţii.

Art.76. Conducerea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 împreună cu reprezentanţii salariaţilor stabilesc programul normal de lucru.

Art.77. Conducerea instituţiei are obligaţia să asigure salariaţilor protecţie împotriva ameninţărilor, calomniilor, violenţelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta.

Art.78.  Instituţia este obligatặ, în condiţiile legii, să despăgubească salariatul în situaţia în care acesta, din vina instituţiei, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

Art.79.  În cazul în care au fost aprobate masuri de reducere a activităţii, de reorganizare a instituţiei, precum şi în situaţiile prevăzute de lege referitoare la eliberarea din funcţie a salariaţilor, angajatorul are obligaţia de a aplica prevederile legale stabilite de Codul Muncii -republicat şi de alte acte normative în domeniu.

Art.80. (1) În cazul accidentelor survenite în procesul muncii sau în legătură cu munca, angajatorul este obligat să ia următoarele măsuri:

              a) să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-un proces-verbal care să prevadă cauzele, împrejurările, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de aceste nerespectări, sancţiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului;

         b) înregistrarea accidentului de muncă, făcută prin procesul-verbal, se comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă.

             (2) Persoanele care au contactat o boală profesională vor fi redistribuite în alte locuri de muncă cu avizul medicului specialist.

             (3) Reprezentanţii salariatilor vor urmări respectarea prevederilor alin. (1) si (2), iar în cazul nerespectării acestora vor fi sesizate organele abilitate să aplice sancţiunile prevăzute de lege.

 

 

 

CAPITOLUL VIII

PROTECŢIA MUNCII

 

Art.81. (1) Părţile prezentului contract sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este  cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de salariaţi.

             (2) Conducerea instituţiei va lua măsurile prevăzute de Legea privind securitate şi sănătatea  în muncă 319/2006 , astfel încât să asigure condiţii de muncă la nivelul parametrilor minimali prevăzuţi în normele de protecţia muncii.

             (3) Administraţia Domeniului Public Sector 1 va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normelor de protecţie a muncii.

             (4) Conducerea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 are obligaţia, conform normelor de protecţia muncii în vigoare, să asigure prin bugetul local sumele necesare pentru asigurarea unor condiţii optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţia muncii.

             (5) Pentru protecţia şi securitatea salariaţilor în procesul muncii, conducerea Administraţiei Domeniului Public Sector 1  are obligaţia de a asigura în mod gratuit următoarele:

a) efectuarea instructajelor de protecţia şi securitatea muncii la angajare, cât şi la schimbarea locului de muncă;

b) asigurarea condiţiilor de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibraţii, temperatură, aerisire, umiditate);

c) verificarea periodică a instalaţiilor electrice, de încălzire şi a aparaturii de birou.

d) echipamentul de protectia muncii necesar, atat pentru sezonul rece cat si pentru perioada de vara, pentru personalul care are obligatia purtarii acestuia, prin procurarea echipamentelor prevazute de normele legale in vigoare.

e) materiale igienico-sanitare, conform normelor de protectia muncii in vigoare si cu incadrare in fondurile alocate in acest sens.

              (6) Instituţia va asigura amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire, a grupurilor sanitare, etc.

Art.82. (1) Administraţia Domeniului Public Sector 1 are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă si raspunde de organizarea acestei activitati.

              (2) Măsurile privind sănătatea si securitatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.

Art.83.  (1) Normele şi normativele de protecţie a muncii pot stabili:

a) măsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;

b) măsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi;

c) măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

d) dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă.

             (2) Normele şi normativele specifice de protecţie a muncii la nivelul instituţiei vor fi prevăzute în Regulamentul Intern.

Art.84. (1) Administraţia Domeniului Public Sector 1 are obligatia să organizeze instruirea salariaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Instruirea se realizeaza periodic, prin modalităţi specifice.

             (2) Instruirea se realizează obligatoriu in cazul noilor angajati, ai celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere de 6 luni. In toate aceste cazuri instruirea se efectueaza inainte de inceperea efectiva a activitatii. În cadrul propriilor responsabilităţi, angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.

             (3) La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ţine seama de următoarele principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la sursă;

d) luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;

e) planificarea prevenirii;

f) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală;

g) aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.

Art.85.  Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă.

Art.86.  Angajatorul se obliga ca pe perioada în care salariatul îşi desfasoarặ activitatea in cadrul instituţiei sa-i asigure echipamentul de protecţie în functie de condiţiile de muncặ şi reglementặrile legale conform Anexei nr. 1 la contractul colectiv de muncặ.

Art.87. (1) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor.

              (2) Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.

              (3) Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.

Art.88.   Salariaţii au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţia muncii specifice activităţii prestate;

b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidente sau să deranjeze activitatea colegilor;

c) să utilizeze mijloacele de protecţia muncii individuale din dotare corespunzătoare scopului pentru care au fost acordate şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare;

d) să anunţe în cel mai scurt timp Serviciul Administrativ când observă o defecţiune la instalaţia electrică, de gaze sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii;

e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locul special pentru fumat .

f) sa nu fumeze în locurile în care acest lucru este interzis prin acte normative speciale.

Art.89. (1) Conducerea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 va organiza o dată pe an examinarea medicală a salariaţilor, în scopul de a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile în care sunt angajaţi, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

              (2) Examinarea medicală este gratuită şi cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.

              (3) Controalele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de catre angajator.

              (4) Examinarea medicală a salariaţilor se face de către unităţile sanitare de specialitate acreditate de instituţie şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

Art.90.  (1) Contravaloarea şi întreţinerea echipamentului de protecţie se suportă integral de către angajator.

             (2) La nivel de institutie se vor stabili parametrii de microclimat necesari, urmăriţi la fiecare loc de muncă în vederea luării măsurilor de protecţia muncii specifice, precum şi programul de control al realizării măsurilor stabilite.

 

 

CAPITOLUL IX

MASURI DE PROTECŢIE SOCIALA

 

Art.91. Administraţia Domeniului Public Sector 1 va proceda la schimbarea locului de muncă, pe o perioadă limitată sau nelimitată de timp, a salariaţilor afectaţi de boală sau accident, la recomandarea expresă a medicului, în funcţie de posibilităţile instituţiei şi de pregătirea salariatului, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor.

Art.92.  În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa sau cu acordul salariatului în cauză.

Art.93.  Conducerea instituţiei nu va refuza angajarea sau, după caz, menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap, în cazul în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente posturilor existente.

Art.94. (1) În cazul decesului salariatului, ajutorul de deces se acordặ în condiţiile prevazute de legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

              (2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat .

 

CAPITOLUL X

MUNCA ŞI PROTECŢIA FEMEILOR

 

Art.95. (1) Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale şi reglementărilor naţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau comparabile.

              (2) Este interzisă conceperea unor clauze discriminatorii în raporturile de muncă; dacă există astfel de clauze ele sunt nule.

Art.96.  (1) La angajare femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

              (2) Încadrarea pe post şi salariul se vor stabili în funcţie de pregătire şi competenţă. Criteriul sexului nu poate fi o piedică la promovare.

Art.97.  Salariata care alaptează poate beneficia de reducerea  programului cu 2 ore, fără a-i fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul în care a lucrat în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu o normă întreagă, până la împlinirea vârstei de un an a copilului

Art.98.  (1) Pentru femeile gravide şi cele lauze, munca în timpul nopţii este interzisă în instituţie.

              (2) Femeile gravide, începând cu luna a 5-a de sarcinặ, nu vor fi trimise în deplasare în alte localitaţi, decât cu acordul pặrţilor.

              (3) Femeile care au în îngrijire copii de vârsta preşcolarặ nu pot fi trimise în deplasare în alte localitaţi pentru o duratặ mai mare de o zi , decât cu acordul pặrţilor.

Art.99.  Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor până la 6 ani, în conformitate cu prevederile legale.

Art.100.   Reluarea activităţii după încetarea perioadei de întrerupere a activităţii pentru creşterea copilului se va face pe acelaşi post.

Art.101.  (1) Este interzisă incetarea/modificarea raporturilor de serviciu angajaţilor instituţiei în perioada cât se află în plata de asigurări sociale sau incapacitate temporară de muncă.

              (2) Femeile cu copii în întreţinere, precum şi cele cu probleme sociale deosebite, la competenţă egală, vor fi protejate în cazul în care se propune reducerea de personal.

 

 

 

CAPITOLUL XI

ÎNDATORIRILE SALARIAŢILOR DIN CADRUL ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC  SECTOR 1

 

Art.102.  Salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea, îndatoririle de serviciu, în scopul realizării obiectivelor instituţiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

Art.103. Salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 sunt obligaţi sa-şi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios atribuţiile ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi atribuţiile ce le sunt delegate şi să se abţină de la orice fapte care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.

Art.104.   Salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1  au obligaţia ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin  să se abţină de la exprimarea sau manifestarea opiniilor politice care nu trebuie să influenţeze în nici un mod imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art.105. (1) Orice angajat al Administraţiei Domeniului Public Sector 1, indiferent de funcţia pe care o ocupă, răspunde de aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate, conform fisei postului.

              (2) Salariatul are dreptul să refuze în scris şi motivat îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, salariatul este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Salariatul are îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia, astfel de situatii.

Art.106.  Salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 au obligaţia să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii, să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei.

Art.107.  Angajaţilor Administraţiei Domeniului Public Sector 1 le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor, daruri sau alte avantaje.

Art.108.  Salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 au datoria să furnizeze publicului, în cadrul serviciului, informaţiile de interes public cerute, dar numai cele care se referă la profilul sectorului  în care îşi desfăşoară activitatea.

Art.109.  Salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 sunt obligaţi să colaboreze pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenţă, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.

Art.110.  Prin întregul lor comportament şi prin ţinută, angajaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1  sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcţiei pe care o deţin, precum şi al instituţiei.

 

 

CAPITOLUL XII

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A ANGAJAŢILOR INSTITUŢIEI

 

Art.111. Încălcarea de către angajaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, in conditiile legii.

Art.112. (1) Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de serviciu constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea disciplinară a salariaţilor. Abaterile şi sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare.

               (2) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.

               (3) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului şi trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicată.

               (4) Salariatul nemulţumit se poate adresa instanţei, pentru a contesta sancţiunile disciplinare pe care le socoteşte aplicate fără temei sau cu încălcarea legii, cerând restabilirea drepturilor încălcate.

Art.113. (1) Răspunderea contravenţională a salariaţilor se angajează în cazul în care aceştia au săvărşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

               (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate adresa cu plângere la judecătorie.

Art.114.  Răspunderea civilă a salariaţilor se angajează:

a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei;

b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce li s-au acordat necuvenit;

c) pentru daunele plătite de instituţie, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Art.115.  Salariaţii răspund şi pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu serviciul, potrivit legii penale.

Art.116.  Reprezentanţii salariaţilor şi salariaţii recunosc dreptul Directorului general de a stabili, în condiţiile legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii instituţiei.

 

CAPITOLUL XIII

Relaţiile dintre angajator şi REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR

Art.117. (1) Părţile contractante recunosc pentru fiecare dintre ele şi pentru salariaţi în general, libertatea de opinie.

   (2) Reprezentantii salariatiilor din unitate, în calitate de salariat, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 5 (cinci) zile plătite de unitate pentru rezolvarea problemelor.

   (3) Aceste zile vor fi acordate reprezentantiilor salariatilor, avănd obligaţia să anunţe despre acest lucru în prealabil conducerea unităţii.

   (4) Zilele de reducere a programului lunar plătite de unitate se pot acorda şi prin cumul, prin hotărarea reprezentantiilor salriatilor  pusă de comun acord în prealabil cu conducerea unităţii şi numai atunci când acest lucru este necesar.

Art.118. În termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă, se întocmeşte de către angajator Regulamentul De Ordine lnterioara, cu informarea reprezentantiilor salariatilor, care are obligaţia să sprijine conducerea în respectarea acestuia.

Art.119. Angajatorul va asigura în mod gratuit spaţii pentru desfăşurarea activităţii reprezentantilor salariatilor, cu mobilierul adecvat, posibilitatea de multiplicare a materialelor necesare, mijloace de comunicaţie din dotarea unităţii, precum şi alte mijloace necesare desfăşurării activităţii , toate acestea cu aprobarea Directorului general.

Art.120. Directorul general sau împuternicitul legal al acestuia poate invita reprezentanţii salariatiilor la şedinţele conducerii unităţii.

   Conducerea şi reprezentanţii salariaţilor îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile lor privind toate problemele importante în domeniul relaţiilor de muncă.

Art.121. Angajatorul recunoaşte dreptul reprezentanţilor salariatilor, de a verifica la locul de muncă, în conformitate cu legea, după aprobarea Directorului General, modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă la nivelul A.D.P. Sector 1.

Art.122. Unitatea nu va angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial în perioada declanşării sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în conflict.

      Prevederile alineatului anterior se suspendă în momentul în care acţiunea salariaţilor a fost declarată ilegală de către instanţele judecătoreşti competente.

Art.123. La nivel de unitate pentru analiza abaterilor disciplinare se constituie Comisia de Disciplină. Atribuţiile şi Regulamentul de Funcţionare al Comisiei se vor stabili prin Regulamentul Intern.

 

CAPITOLUL XIV

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.124. Anexele 1-3,  fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.125. In toate subdiviziunile unităţii, drepturile şi obligaţiile de serviciu ale salariaţilor prevăzute în prezentul contract, se aduc la cunoştinţa salariaţilor de către conducătorul locului de muncă cu sprijinul reprezentanţilor salariatilor.

Art.126. În cazul în care o prevedere a prezentului contract devine nulă, restul contractului îşi păstrează valabilitatea.

Art.127. Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.

Art.128. Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractul colectiv de muncă.

   Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a prezentului contract de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestuia.

Art.129. Drepturile de care salariatii urmeaza sa beneficieze, conform prezentului contract colectiv de   munca,  vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat anual, potrivit legii.

Art.130. Prezentul contract colectiv de muncă a fost semnat la data de______________, la sediul A.D.P. Sector 1 si va intra în vigoare in momentul înregistrării lui, de către una din părţi la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti, urmand a fi adus la cunoştinţa salariaţilor, prin afişarea în instituţie si în locurile convenite cu reprezentanţii salariaţilor.

Art.131. La data inregistrarii prezentului contract colectiv de munca la D.M.S.S.F., isi inceteaza aplicabilitatea contractul colectiv de munca anterior, inregistrat la D.M.S.S.F. sub nr. 2275/16.06.2010.

      Art.132. Prevederile prezentului contract se completează cu cele ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii republicat, privind contractul colectiv de munca, republicata , precum şi alte măsuri precum şi cu alte acte normative aplicabile personalului contractual.

      Art.133. Prezentul  Contractul Colectiv de Muncă s-a încheiat în patru exemplare (inclusiv anexele) câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru a fi înregistrat la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                                     REPREZENTANŢII  SALARIAŢILOR

        Eugen Milea                                                             

                                                                                                     Sisea Razvan Lucian

SEF SERVICIU RESURSE UMANE                    

         Haidemak Marius                                                                Novac Silviu Marian

                                                                                                                                        

                                                                                                    Oncescu Dragos Corvin

SEF SERVICIU JURIDIC                                                      

         Daniel Andronie


                                                                             Anexa nr. 1

                                                          la Hotărârea Contractul colectiv de munca

                                                                                                                       nr. ............ din ..................

                                                                                                                                         

 

ECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE ŞI

ECHIPAMENTULUI  DE  LUCRU CE SE ACORDĂ

PERSONALULULUI ANGAJAT LA  A.D.P. SECTOR 1

 

Nr.

Crt.

Funcţia

Echipament de protecţie

Termen de utilizare

Echipament de lucru

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Şef        formaţie muncitori

 

Încălţăminte de vară

Pelerină

Vestă avertizoare

Mănuşi (palmare)

Salopetă

Cizme protectie apă şi noroi

Scurtă îmblănită(matlasată)

Bocanci

 

1/12

1/12

1/6

1/6(1/3)

1/12

1/12

1/24

1/12

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Pavatori

Ochelari de protecţie

Cască de protecţie

Vestă avertizoare

Mănuşi (palmare)

Genunchere

Încălţăminte de vară

Mască de protecţie

Bocanci

Scurtă îmblănită(matlasată)

Salopetă simplă

Pelerină

Bocanci cu talpă de lemn

1/12

1/6

1/6(1/3)

1/6

1/12

1/6

1/12

1/24

1/12

1/12

1/18

Cizme protectie   apă şi noroi

Costum vătuit

Capişon

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Floricultor – Peisagist

 

Încălţăminte de vară

Pelerină

Vestă avertizoare

Mănuşi (palmare)

Salopetă

Cizme protectie apă şi noroi

Scurtă îmblănită(matlasată)

Bocanci

 

1/12

1/12

1/6

1/6(1/3)

1/12

1/12

1/24

1/12

 

 

 

4.

 

 

 

 

Mecanic auto

 

 

Salopetă

Bocanci

Cizme protectie apă şi noroi

Pelerină

Scurtă îmblănită(matlasată)

Cască de protecţie

Ochelari de protecţie

Mănuşi (palmare)

1/12

1/12

1/12

1/12

1/24

1/48

1/12

1/6(1/3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Îngrijitor

Halat

Încălţăminte de vară

Bocanci

Pelerină

Cizme protectie apă şi noroi

Mănuşi menaj

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/3

 

 

6.

 

Magazioner

Halat

Mănuşi

Vestă vătuită

1/12

1/12

1/18

Scurtă îmblănită

 

 

 

7.

 

 

 

Electrician de întreţinere 

 

 

Cască de protecţie

Bocanci cu talpă cauciuc

Mănuşi electroizolante

Salopetă simplă

Centură siguranţă(inv.secţie)

Cizme electroizolante

Pelerină

Scurtă îmblănită(matlasată)

1/48

1/12

1/36

1/12

1/36

1/24

1/12

1/24

Scurtă impermeabilă cu glugă

 

 

8.

 

 

Electrician auto

Electromecanic

Cască de protecţie

Bocanci

Ochelari protecţie

Salopetă electrician/antiacidă

Mănuşi cauciuc

Pelerină

Scurtă îmblănită(matlasată)

Mănuşi (palmare)

1/48

1/12

1/12

1/12

1/6

1/12

1/24

1/6(1/3)

 

 

 

 

9.

 

 

 

Preparator asfalt

Ochelari de protecţie

Cască de protecţie

Şorţ de protecţie

Mănuşi (palmare)

Pelerină

Salopetă simplă

Încălţăminte de vară

Bocanci cu talpă de lemn

Mască protecţie

1/48

1/12

1/12

1/6(1/3)

1/12

1/12

1/12

1/24

1/6

 

Scurtă impermeabilă cu glugă

 

 

10.

 

 

Fochisti

Ochelari de protecţie

Mănuşi

Bocanci

Scurtă îmblănită(matlasată)

Pelerină

Salopetă simplă

Cascặ DE PROTECTIE

1/48

1/12

1/12

1/24

1/12

1/12

1/48

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

Muncitor

necalificat

 

 

 

 

Salopetă simplă

Bocanci

Pelerină

Vestă avertizoare(în funcţie de locul de muncă)

Mănuşi/palmare(în funcţie de locul de muncă)

Scurtă îmblănită(matlasată) în funcţie de locul de muncă)

Cizme ptr.apă şi noroi

1/12

1/12

1/12

1/6

 

 

1/6(1/3)

 

1/24

 

1/12

 

 

12.

Drujbist, mecanic-intretinere

utilaje Spaţii Verzi

Cizme apă şi noroi

Salopetă simplă

Bocanci

Încălţăminte vară

Pelerină

Vestă avertizoare

Ochelari protecţie

Mănuşi ( palmare)

Scurtă îmblănită(matlasată)

Cască protecţie(inv.secţie)

Coardă (legătură)(inv.secţie)

Centură siguranţă(inv.secţie)

1/12

1/12

1/12

1/12

1/12

1/6

1/24

1/6 (1/3)

1/24

1/48

1/36

1/36

 

 

 

NOTĂ :

 

             Echipamentul de protecţie şi de lucru se va acorda şi salariaţilor Administraţiei Domeniului Public Sector 1, alţii decât cei nominalizaţi mai sus, care îşi desfaşoarặ activitatea în condiţii de muncặ care necesitặ acest echipament. Acordarea echipamentului de protecţie şi de lucru, în cazul prevazut mai sus,  se va face luând în considerare activitatea efectuatặ şi condiţiile in care aceasta se desfaşoara, pentru fiecare din salariaţii A.D.P. Sector 1 aflaţi în situaţia prevazutặ anterior.

 

 

 

 

           

DIRECTOR GENERAL                                            REPREZENTANŢII  SALARIAŢILOR

        Eugen Milea                                                             

                                                                                             Sisea Razvan Lucian

                

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE                            Novac Silviu Marian

         Haidemak Marius                                                                                                        

                                                                                             Oncescu Dragos Corvin

 

ŞEF SERVICIU JURIDIC

         Daniel Andronie


                                                                             Anexa nr. 2

                                                          la Hotărârea Contractul colectiv de munca

nr. ............ din ..................                                                                                                          

 

CATEGORIILE DE PERSONAL ŞI CUANTUMUL

SPORURLOR SALARIALE  ACORDATE

 

 

1. SPORURI ACORDATE TUTUROR ANGAJAŢILOR A.D.P. SECTOR 1

 

 VECHIME                     CLASA                                                                                              GRADAŢIA

 intre 3 si 5 ani     - 3 clase succesive de salarizare fata de nivelul minim al fiecarei funcţii                 1

 intre 5 si 10 ani   - 2 clase succesive de salarizare  suplimentar fata de cele detinute                            2       

 intre 10 si 15 ani - 2 clase succesive de salarizare                                                                                3

 intre 15 si 20 ani - 1 clasa succesiva de salarizare                                                                                4                          peste 20 de ani                 - 1 clasa succesiva de salarizare                                                                                5      

      Orele suplimentare efectuate de către salariaţii din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 vor fi compensate prin ore libere plătite sau după caz, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariul de bază cu respectarea prevederilor Legii 53/2003- Codul Muncii al României republicat şi cu alte acte normative aplicabile în domeniu.

 

 

2. SPORURI ACORDATE  PERSONALULUI CARE ÎŞI  DESFASOARA ACTIVITATEA IN CONDIŢII DE MUNCA VATAMATOARE ŞI PERICULOASE

 

      Salariaţii Administraţiei Domeniului Public Sector 1 pot beneficia de un spor pentru condiţii periculoase si vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzator timpului lucrat la locurile de muncặ respective, acordat în condiţiile legii.

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                          REPREZENTANŢII  SALARIAŢILOR

        Eugen Milea                                                             

                                                                                               Sisea Razvan Lucian

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE                  

         Haidemak Marius                                                          Novac Silviu Marian

 

ŞEF SERVICIU JURIDIC                                                 Oncescu Dragos Corvin  

         Daniel Andronie

 

 

 

 

                                                                              

 

                                                                       

 

                                                                        Anexa nr. 3

                                                          la Hotărârea Contractul colectiv de munca

                                                                                                                      nr. ............ din ..................                                                                                                           

 

MATERIALE IGIENICO-SANITARE CE SE ACORDĂ

PERSONALULUI ANGAJAT LA A.D.P. SECTOR 1

 

1.

Procesele de muncă ce se desfăşoară în condiţii de contact cu praf, care produc murdărirea mâinilor.

săpun – lunar

periuţă de unghii – 1 la 3 luni     unguent – 1 la 3 luni

prosop – 1 la 6 luni

2.

Procesele de muncă care au loc în condiţii de contact cu unele substanţe iritante asupra pielii

săpun – lunar

unguent – lunar

periuţă de unghii – 1 la 3 luni

prosop – 1 la 6 luni (în cazul în care se dau lavete, se vor da 5 buc. lunar)

3.

Locuri de muncă cu zgomot care poate afecta auzul

căşti antizgomot sau antifoane

4.

Locuri de muncă în care sunt prezente pulberi care pot pătrunde în organism pe cale respiratorie

 

măşti adecvate protecţiei căilor respiratorii

 

Medicamentele de prim-ajutor si materiale parafarmaceutice  se acordă conform Legii nr.319 / 2006.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                 

        Eugen Milea                                                             

                                                                                    REPREZENTANŢII  SALARIAŢILOR

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE                                    Sisea Razvan Lucian

         Haidemak Marius                                                                                                 

                                                                                                     Novac Silviu Marian     

ŞEF SERVICIU JURIDIC

         Daniel Andronie                                                                 Oncescu Dragos Corvin