Hotărârea nr. 212/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 212 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 


HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului  de viceprimar al  domnului Daniel Tudorache

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Secretariat General, Audienţe;

Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.57, alin.(4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.18, alin.(4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit art. 11 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Vâzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/23.06.2008 privind alegerea viceprimarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a, art.81, alin.(2), lit.”a” şi art.115, alin.(1), lit.,,b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri încetează mandatul de viceprimar al                                 sectorului 1 al domnului Daniel Tudorache, acesta urmând a-şi păstra calitatea de consilier local, în conformitate cu prevederile art.81, alin.(2), lit ”a”, teza finală din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     212

            Data:  22.12.2011