Hotărârea nr. 21/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 21 / 2011

MUNICIPILUL BUCUREŞTI                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/2002  privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizaţia Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriat a Proiectului Centrul Social pentru Tranzit, cu transmiterea folosinţei gratuite a imobilului situat în str. Apicultorilor nr. 1, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 347/2004

 

 

 

            Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 precum şi Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/2002  privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizaţia Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriat a Proiectului Centrul Social pentru Tranzit, cu transmiterea folosinţei gratuite a imobilului situat în str. Apicultorilor nr. 1, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Local Sector 1 nr. 347/18.11.2004 și nr.173/30.05.2008;

            Având în vedere solicitarea Organizaţiei Umanitare Concordia, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 14196/01.06.2010, având ca obiect prelungirea Protocolului de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Organizaţia Umanitară Concordia;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.115, alin.(1), lit.”b” și art.124 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

           

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 14/2002 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Organizaţia Umanitară Concordia pentru derularea în parteneriat a Proiectului Centrul Social pentru Tranzit, cu transmiterea folosinţei gratuite a imobilului situat în str. Apicultorilor nr. 1, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 347/2004, astfel:

 

            Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

            “durata Proiectului se prelungeşte pentru o perioadă de 10 ani de la data prezentei hotărâri” ;

            -  după lit.d),  art.3 se introduce lit.e), cu următorul cuprins:

             “supraînălţarea cu două etaje a clădirii din B-dul Apicultorilor nr. 1”.

           

            Art.2. Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Organizaţia Umanitară Concordia vor încheia act adiţional la Protocolul de Colaborare, privitor la modificările şi completările din cuprinsul art. 1 din prezenta hotărâre.

 

            Art.3. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actul Adiţional la Protocolul de Colaborare, în condiţiile art. 2 din prezenta hotărâre.

 

            Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1,  Organizaţia Umanitară Concordia şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                                 CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                               Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     21

Data:   28.02.2011